Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання icon

Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Скачати 156.66 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Дата01.07.2012
Розмір156.66 Kb.
ТипДокументи

Робочий зошит з дисципліни

«Іноземна мова (технічна)»

для студентів денної форми навчання

Галузь знань - 0501 „Інформатика та обчислювальна техніка ”

Напрям підготовки 6.050103 „Програмна інженерія”

6.050102 „Комп’ютерна інженерія”


Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Кількість годин

Практичні завдання

Самостійна робота

Індивідуальна робота

ПЗАС, КСМ

СКС


ПЗАС

СКС

КСМ

ПЗАСКСМ

СКС

Змістовий модуль 1
Тема 1. Основні тип сучасних економічних систем.

4

6

4
Тема 2. Сфери бізнесу.

4

6

4

1


Тема 3. Фактори виробництва.

6

6

6

1


Тема 4. Приватне підприємництво і партнерство.

6

6

6

1

1

2

2

Тема 5. Акціонерні компанії.

4

6

6

1


Тема 6. Фірма.

4

6

6

1
1

2

Змістовий модуль 2
Тема 7. Структура організації.

6

6

6
2

2
Тема 8. Основні принципи менеджменту.

6

6

6

1


Тема 9. Стилі керівництва. Харизматичний лідер.

4

6

6

1

1

2

2

Тема 10. Фактори ринку.

4

10

6

Тема 11. Стадії маркетингу.

4

6

6

1


Тема 12. Стимулювання товару.

4

6

5

1


Всього

56

76

64

9

4

7

6


7 семестр (КСМ, СКС)

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2


10 %

10 %

тиждень(7)

тиждень(16)^ 8 семестр (КСМ, СКС)

Заліковий

модуль 3

Заліковий модуль 4

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 5

КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне заняття)

Заліковий модуль 6

(письмовий екзамен)

10 %

25 %

15 %

30 %

тиждень(5)

тиждень(11)

тиждень(12)

тиждень(_)


^ 7 семестр (ПЗАС)

Заліковий модуль 1


Заліковий модуль 2


Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне заняття)

20 %

20 %

40 %

20%

тиждень(5)

тиждень(9)

тиждень(15)

тиждень(16)^ 8 семестр (ПЗАС)


Заліковий

модуль 1

Заліковий модуль 2


Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне заняття)

Заліковий модуль 5

(письмовий екзамен)

10 %

10 %

30 %

20 %

30 %

тиждень(5)

тиждень(8)

тиждень(11)

тиждень(12)

тиждень(_)Шкала оцінювання:


^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90 - 100

відмінно

А (відмінно)

85 – 89

75 - 84

добре

В (дуже добре)

С (добре)

65 – 74

60 - 64

задовільно

D (задовільно)

E (достатньо)

35 – 59


1 - 34

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)^ Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „Іноземна мова (технічна)” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є опанування навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні продемонструвати необхідний рівень професійного англомовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


1.Presentation of the Company"s Prospectus.

2.Presentation of the Partnership"s Prospectus.

3.Meetings.Different kinds of meetings.

4.Functions,Properties and Kinds of Money.

5.The International Trade. Import and Export.

6.The International style of negotiating.

7.The Economy of Ukraine.

8.The Economy of Australia.

9.The Economy of The United Kingdom.

10.The Economy of The United States

11.Logos.

12.Stages of Marketing. Brand names.

13.Promotion.

14.Distribution.

15.Business Strategy.

16.Business Competition.

17.Business Organization and Objectives.

18.Banking.

19.Financial Activities and their management.

20.Paticipation in Fairs and Exhibitions.


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Іноземна мова (технічна)”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант є темою презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та опанувати рекомендовану літературу за фахом, виділити основні фахові поняття, встановити зв’язки між ними та продемонструвати навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Конспект КПІЗу, виконаний згідно вищезазначених вимог, подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процессу у тій галузі, якій вона присвячена, або основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Навчальними джерелами для КПІЗу слугує оригінальна монографічна та періодична фахова література, інтернет-ресурси, наукові часописи профілюючих кафедр.


^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На цитовані дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке спонукає слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають поставленій меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та ступінь повноти розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, therefore, namely, however, finally тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, let’s start with…; I’ll have to close here…тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має достатні ознаки; 74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювань студента обраній моделі типу тексту як показник адекватності вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації англійською мовою – інтерактивна взаємодія студента із аудиторією та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповного розуміння питання зміг його перефразувати, до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності до їх загальної кількості. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв англійської мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його множення на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

У якості критерію обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600– 800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальна кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни Іноземна мова (технічна)” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


Рекомендована література для написання КПІЗ

 1. Тарнапольський О., Кожушко. С. “Ділові проекти”.Київ: “Інкос”,2002.

 2. Brendon Moore “English for the office”, 1995.

 3. Leo Jones, Richard Alexander “New International Business English”, Cambridge, 1996.

 4. Данилова З.В., Турчин Л.Р. “Основи менеджменту”. Тернопіль, 1997.

 5. Leo Jones, Richard Alexander. New International Business English. – Cambridge University Press, 1996.

 6. Авсюкевич Ю.С. Обучение презентации на английском языке: цели и содержание // Вiсн. Чернiгiв. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогiчнi науки. – Чернігів: Вид. центр ЧДПУ. – Вип. 43. – 2006. – C. 3–7.

 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 8. Попова О.Ю. Модель навчання іншомовним презентаційним навичкам і вмінням студентів-менеджерів: [Електрон. ресурс] // Лемпертовские чтения 8.– 2006. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2202.
^

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА з курсу

„Іноземна мова (технічна)”


 1. Науменко Л.П. “Business English Course”. – К.: А.С.К., 2005.

 2. Тарнапольський О., Кожушко. С. “Ділові проекти”.Київ: “Інкос”,2002.

 3. Brendon Moore “English for the office”, 1995.

 4. Leo Jones, Richard Alexander “New International Business English”, Cambridge, 1996.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Богацький И.С., Дюканова Н.М. “Бизнесс-курс английского языка”.Киев: “Логос”,2001.

 2. Данилова З.В., Турчин Л.Р. “Основи менеджменту”. Тернопіль, 1997.

 3. Leo Jones, Richard Alexander. New International Business English. – Cambridge University Press, 1996.

Схожі:

Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання icon«друга іноземна мова», (німецька мова) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання...
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання icon«Іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної...
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання iconГ. В. Стадник планування міста робочий зошит
«Планування міст І транспорт» (для студентів денної І заочної форми навчання за напрямком 060101 «Будівництво» ) Харків: хнамг, 2007....
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання icon«друга іноземна мова», (німецька мова) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «туризм»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання...
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання iconВ. Б. Збірник текстів І завдань з дисципліни «іноземна мова»
Збірник текстів І завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання...
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для...
Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання iconДля організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 030601 «Менеджмент»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи