Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» icon

Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Скачати 176.04 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Дата01.07.2012
Розмір176.04 Kb.
ТипДокументи

Робочий зошит з дисципліни

Українська мова як іноземна”

для студентів денної форми навчання

Галузь знань - 0501 « Інформатика та обчислювальна техніка »

Напрям підготовки 6.050101 “ Комп’ютерні науки ”

Фахове спрямування Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг


Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки

Кількість годин
Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Модуль 1.


 1. Нормативне уживання форм роду іменників.

 2. Нормативне уживання форм числа іменників.

 3. Відмінкові форми іменників.

 4. Ступені порівняння якісних прикметників.

 5. Відмінювання прикметників.
14

2
Модуль 2.


6. Відмінювання числівників.

7. Стилістичні особливості вживання

займенників.

8. Система дієслівних форм.

9. Дієвідмінювання.


10. Типові порушення

10

2
Модуль 3.11. Ступені порівняння прислівників.

12. Правопис прийменників, сполучників,

часток.

13. Правила вживання апострофа в

українських та іншомовних словах.

14. Правила вживання м’якого знака,

буквосполучень -ьо-, -йо- та -ьйо- в

українських та іншомовних словах.

15. Правопис ненаголошених голосних.10


2


2

Модуль 4.
16. Правопис префіксів, суфіксів

української мови.

17. Чергування голосних в українській мові.

18. Чергування в системі приголосних

української мови.

19. Подвоєння та подовження

приголосних в українських та іншомовних

словах.

20. Евфонічні чергування, спрощення в

групах приголосних.
2Модуль 5.


21. Правопис складних слів.

22. Уживання великої літери.

23. Правопис слів іншомовного

походження. Речення. Головні члени

речення. Тире в простому двоскладному

реченні.

24. Розділові знаки при однорідних членах

речення.

25. Розділові знаки при відокремлених

означеннях.21

3
Модуль 6.


26. Відокремлені прикладки.

27. Розділові знаки при відокремлених

обставинах.

28. Розділові знаки при відокремлених

додатках.

29. Розділові знаки при уточнювальних

членах речення.

30. Речення, ускладнені вставними та

вставленими конструкціями.15


2

Модуль 7.

31. Розділові знаки при звертаннях.

32. Розділові знаки в складносурядному

реченні.

33. Розділові знаки в складнопідрядному

реченні.

34. Розділові знаки у реченнях зі словами

як, мов, наче.

35. Розділові знаки в безсполучниковому

складному реченні.15

2

3

Модуль 8.

36. Розділові знаки при прямій мові.

.37. Звертання.

38. Вставні слова,

словосполучення й

речення


3

2
РАЗОМ

90

15

52 Курс

(3 семестр)


Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

(підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)


20%

20%

40%

20%

тиждень (7)

тиждень (12)

тиждень (17)

тиждень (18)(4 семестр)Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

(підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)


Заліковий модуль 5

(письмовий екзамен)

10%

10%

25%

15%

40%

тиждень (7)

тиждень (12)

тиждень (17)

тиждень (18)


Шкала оцінювання:


^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90 - 100

відмінно

А (відмінно)

85 – 89

75 - 84

добре

В (дуже добре)

С (добре)

65 – 74

60 - 64

задовільно

D (задовільно)

E (достатньо)

35 – 59


1 - 34

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)^ Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „ Українська мова як іноземна ” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є опанування навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні продемонструвати необхідний рівень професійного україномовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись україномовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


 1. Граматика і її функції.

 2. Значущі частини слова.

 3. Поділ слів на частини мови.

 4. Розряди іменників за значенням.

 5. Рід іменників.

 6. Число іменників.

 7. Відмінки іменників.

 8. Поділ іменників І і ІІ відмін на групи.

 9. Вживання голосних у закінченнях іменників різних груп.

 10. Відмінювання іменників І, ІІ, ІІІ, ІVвідмін.

 11. Відмінювання множинних іменників.

 12. Розряди прикметників за значенням.

 13. Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх.

 14. Творення і вживання присвійних прикметників .

 15. Написання не з прикметниками.

 16. Числівник. Загальні відомості.

 17. Написання числівників і відмінювання слів.

 18. Зв'язок числівників з іменниками.

 19. Займенник і його значення.

 20. Розряди займенників за значенням.

 21. Відмінювання займенників.

 22. Дієслово і його основні форми.

 23. Види дієслова.

 24. Перехідні і неперехідні дієслова.

 25. Стан дієслова. Зворотні дієслова.

 26. Дві основи дієслова.

 27. Способи дієслів.

 28. Творення форм минулого і давноминулого часу.

 29. Визначення дієвідміни дієслова.

 30. Зміни звуків в особових формах дієслів.

 31. Дієприкметник як форма дієслова.

 32. Дієприслівник як форма дієслова.

 33. Розряд прислівників за значенням і походженням.

 34. Значення і склад прийменників.

 35. Значення і склад сполучників.

 36. Речення, його основні ознаки.

 37. Простий дієслівний присудок.

 38. Складений дієслівний присудок.

 39. Складений іменний присудок.

 40. Складні присудки.

 41. Двоскладні речення.

 42. Односкладні речення.

 43. Другорядні члени речення.

 44. Повні і неповні речення.

 45. Однорідні члени речення.

 46. Відокремлені члени речення.

 47. Складне речення, його різновиди.

 48. Складнопідрядні речення.

 49. Обставинні підрядні речення.

 50. Інші складні речення.

 51. Поняття про пряму мову й слова автора.

 52. Зміна прямої мови непрямою.

 53. Цитати.

 54. Розділові знаки при прямій мові і словах автора.

 55. Абзац.^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Українська мова як іноземна”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант є темою презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та опанувати рекомендовану літературу за фахом, виділити основні фахові поняття, встановити зв’язки між ними та продемонструвати навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Конспект КПІЗу, виконаний згідно вищезазначених вимог, подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процессу у тій галузі, якій вона присвячена, або основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми українською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Навчальними джерелами для КПІЗу слугує оригінальна монографічна та періодична фахова література, інтернет-ресурси, наукові часописи профілюючих кафедр.


^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На цитовані дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке спонукає слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають поставленій меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та ступінь повноти розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, по-перше, принаймні, очевидно, отже, проте, загалом тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, насамперед впадає в очі те, що…; безперечно українським є…; на перший погляд незрозуміло, як…; показово, що…; як стверджує дослідник, …; але навіть там, де...; в українській мові, крім того, виділяється досить помітний…; отже, залежно від змісту, … тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має достатні ознаки; 74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювань студента обраній моделі типу тексту як показник адекватності вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації українською мовою – інтерактивна взаємодія студента із аудиторією та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповного розуміння питання зміг його перефразувати, до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності до їх загальної кількості. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв української мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його множення на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

У якості критерію обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600– 800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальна кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни „Українська мова як іноземна” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


Рекомендована література для написання КПІЗ

 1. Наконечний М. Ф. Перша граматика «нової» літературної мови. «Мовознавство», 1968, № 5.

 2. Возняк М. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст. Л., 1911.

 3. Вихованець I., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. К., 2004.

 4. Загнітко Л. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Д., 1996.

 5. Вержбицький О. «Синтаксис складного речення».

 6. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

 7. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. - 494 с.

 8. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів . – К.: Вища школа., 1985.

 9. Мацько Л.І., Сидоренко О. М. Українська мова: Посібник. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996.

 10. Словник труднощів української мови / Д.Г. Гринчишин, А.О. Капелюшний, О.М. Пазяк та ін..; За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад. Школа, 1989.

 11. Сучасна українська мова: Довідник / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Ю.В. Лисенко; За ред. О.Д. Пономарівка. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996.

 12. Українська мова: Енциклопедія. – К.: «Українська енциклопедія», 2000.

 13. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім.. О.О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наук. Думка, 2002.

 14. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 15. Попова О.Ю. Модель навчання іншомовним презентаційним навичкам і вмінням студентів-менеджерів: [Електрон. ресурс] // Лемпертовские чтения 8. – 2006. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2202.

 16. Тarnopolsky O., Avsiukevych Y. Successful Presentations: Посібник з навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей.  К.: Ленвіт, 2007.  135 с.

 17. Your Speaking Voice: Tips for Adding Strength and Authority to Your Voice // Toastmasters International. – 1996. – No. 199. – 32 p.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанна-Прага-Берлін)/ Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я, Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 56 с.

 2. Вінницька В.М., Головяшина Л.С., Плющ Н.П. Українська мова як іноземна (початковий курс). Підручник. - К.: Вид. „Київський університет”, 2002. - 379 с.

 3. Макарова Г.І., Паламар Л.М., Присяжнюк Н.К. Розмовляйте з нами українською мовою. Частина І. - К.: Вища школа, 1992. - 102 с.; Частина ІІ - К.: Вища школа, 1993. - 150 с.

 4. Нормативно-методичні матеріали кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2006/2007 н.р. (Соловей М.І., Шутов О.Г, Максименко А.П., - К.: Ленвіт, 2006, - 82 с.

 5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень-грудень 2004 р. - частини 2/ Упорядники: - Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В., Бабин І.І. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. -202 с.

 6. Чумак О.Г. Чумак В.В. Українська мова як іноземна. Частина І. Основи фонетики, граматики, інтонації, словотвору: Навчальний посібник. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – 238с.

 7. Чумак О.Г. Чумак В.В. Українська мова як іноземна. Частина ІІ. Основи морфології, синтаксису, стилістики: Навчальний посібник. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. - 214 с.

 8. Ющук И.Ф. Я выучу украинский язык: Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология. Украинская литература до 1917 года: Учебное пособие. - К.: Рад. школа, 1991. - 288с.

Схожі:

Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» icon«друга іноземна мова», (німецька мова) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання...
Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» icon«Іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної...
Робочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» iconГ. В. Стадник планування міста робочий зошит
«Планування міст І транспорт» (для студентів денної І заочної форми навчання за напрямком 060101 «Будівництво» ) Харків: хнамг, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи