Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” icon

Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства”
Скачати 169.09 Kb.
НазваГалузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства”
Дата01.07.2012
Розмір169.09 Kb.
ТипДокументи

Робочий зошит з дисципліни

Іноземна мова” (англійська)

для студентів денної форми навчання

Галузь знань – 0305 “Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки – 6.030504 “Економіка підприємства”

6.030509 “Облік і аудит”;


Фахове спрямування – Економіка і фінанси підприємств агропромислового виробництва;

Облік і аудит в агропромисловому комплексі

Структура залікового кредиту з дисципліни

Іноземна мова” (англійська) ? 3 рік підготовки

Кількість годин

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Модуль 1. Основи бізнесу. Типи, форми та функції бізнесу.

Тема 1. Працевлаш­ту­ван­ня.

4

2
Тема 2. Бізнесмен і його діяльність.

6

2
Тема 3. Типи і форми організації бізнесу.

6

2
Модуль 2. Структура компаній. Правові засади бізнес-діяльності.

Гроші й засоби розрахунку.

Тема 4. Основи бізнесу.


4

2
Тема 5. Структура та функції бізнесу.

4

2

3

Тема 6. Гроші та засоби розрахунку.

6

2
Тема 7. Правові основи бізнесу.


6

2
Модуль 3. Стосунки з колегами і клієнтами. Діловий етикет.

Тема 8. Лідерство і мотивація. Професійні обов’язки й відповідальність.

4

2
Тема 9. Міжкультурна комунікація. Діловий етикет.

6

2

4

Тема10. Контракти та угоди.

6

2
Модуль 4. Ділові подорожі, зустрічі, міжнародні конференції.

Соціальні аспекти бізнесу й економіка підприємства

Тема 11. Ділові зустрічі,міжнародні конференції.

6

2
Тема 12. Ділові подорожі.

4

2
Тема 13. Соціальна робота.

4

3
Тема 14. Економіка підприємства.

6

2
РАЗОМ

72

29

7


5-6 семестри

(фахове спрямування – Економіка і фінанси підприємств агропромислового виробництва, Облік і аудит в агропромисловому комплексі)

5 семестр

6 семестр

Заліковий

модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3


Заліковий модуль 4

(ректорська контрольна робота)


Заліковий модуль 5

(результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

Заліковий модуль 6

іспит

10%

10%

10%

25%

15%

30%

тиждень-

тиждень –

тиждень-

тиждень - 16

тиждень - 17

Галузь знань – 0306 “Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки – 6.030601 “Менеджмент”

Фахове спрямування – Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва;

Менеджмент технічного сервісу


^ Структура залікового кредиту з дисципліни

Іноземна мова” (англійська) ? 3 рік підготовки


Кількість годин

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Модуль 1. Основи бізнесу. Типи, форми та функції бізнесу.

Тема 1. Працевлаш­ту­ван­ня.

4

4
Тема 2. Бізнесмен і його діяльність.

4

4
Тема 3. Типи і форми організації бізнесу.

8

7

1

Модуль 2. Структура компаній. Правові засади бізнес-діяльності.

Гроші й засоби розрахунку.

Тема 4. Основи бізнесу.


2

2
Тема 5. Структура та функції бізнесу.

2

2
Тема 6. Гроші та засоби розрахунку.

2

2
Тема 7. Правові основи бізнесу.


4

4

1

Модуль 3. Стосунки з колегами і клієнтами. Діловий етикет.

Тема 8. Лідерство і мотивація. Професійні обов’язки й відповідальність.

2

2
Тема 9. Міжкультурна комунікація. Діловий етикет.

2

2
Тема10. Контракти та угоди.

2

2
Модуль 4. Ділові подорожі, зустрічі, міжнародні конференції.

Соціальні аспекти бізнесу й економіка підприємства

Тема 11. Ділові подорожі й зустрічі,міжнародні конференції.

2

2

14

Тема 12. Соціальні аспекти бізнесу й економіка підприємства

2

2
РАЗОМ

36

35

35 семестр

(фахове спрямування - Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва; Менеджмент технічного сервісу)

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

Заліковий

модуль 5

(іспит)

10%

10%

30%

20%

30%

тиждень –

тиждень –

тиждень – 16

тиждень - 17


Шкала оцінювання:

^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90 - 100

відмінно

А (відмінно)

85 – 89

75 - 84

добре

В (дуже добре)

С (добре)

65 – 74

60 - 64

задовільно

D (задовільно)

E (достатньо)

35 – 59


1 - 34

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

^ КОмплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „Іноземна мова (англійська)” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є опанування навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні продемонструвати необхідний рівень професійного англомовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


1. Kinds of agriculture. Chief agricultural products. Key statistics.

2. Agriculture around the world (the United States, Canada, Europe, Asia, Latin America, Australia and New Zealand). Agribusiness in a global perspective.

3. Agriculture in Ukraine: major trends and economic indicators.

4. Foreign investment in Ukrainian agricultural sector. Rural dilemma: to farm or not to farm in Ukraine. Problems and challenges.

5. Land law in Ukraine.

6. Agricultural machinery and equipment in Ukraine. Problems and prospects.

7. The art of advertising: Make it simple. Make it memorable. Make it inviting to look at.

8. Most powerful people in the world of business. Noble laureates in Economics. Women in business.

9. What is competitiveness in business?

10. Niche markets. Changing traditional ways of doing things.

11. Advanced ways (methods) of agriculture. The Pros and cons of industrial intensive agriculture.

12. Business meetings. The art of negotiation. Contracts and agreements.

13. What is “good marketing” Who wants what?

14. New technologies and modernizing world agriculture. Organic farming. Biotechnology. Genetic engineering.

16. Environmental impact. Land transformation and degradation. Climate change.

17. The importance of food quality and safety. Labelling requirements.

18. Leadership and management. Modern management styles.

19. Multicultural communication. Business etiquette. Conceptualization of business culture.

20. Manage people, not personnel. Motivation in the workplace.

21. Global food prices. Poverty around the world.

22. Social and demographic problems in rural areas of Ukraine. Gender in agriculture.

23. International trade. Ukraine’s main agricultural imports / exports.

24. Legal fundamentals for the design of contract farming agreements.

25. Ukraine: land reform and farm restructuring.


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Іноземна мова (англійська)”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант є темою презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та опанувати рекомендовану літературу за фахом, виділити основні фахові поняття, встановити зв’язки між ними та продемонструвати навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Конспект КПІЗу, виконаний згідно вищезазначених вимог, подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процесу у тій галузі, якій вона присвячена, або основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Навчальними джерелами для КПІЗу слугує оригінальна монографічна та періодична фахова література, інтернет-ресурси, наукові часописи профілюючих кафедр.

^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На цитовані дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке спонукає слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають поставленій меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та ступінь повноти розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, therefore, namely, however, finally тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, let’s start with…; I’ll have to close here…тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має достатні ознаки; 74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювань студента обраній моделі типу тексту як показник адекватності вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації англійською мовою – інтерактивна взаємодія студента із аудиторією та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповного розуміння питання зміг його перефразувати, до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності до їх загальної кількості. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв англійської мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його множення на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

У якості критерію обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600–800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальна кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни Іноземна мова (англійська)” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


Рекомендована література для написання КПІЗ


1. Авсюкевич Ю.С. Обучение презентации на английском языке: цели и содержание // Вiсн. Чернiгiв. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогiчнi науки. – Чернігів: Вид. центр ЧДПУ. – Вип. 43. – 2006. – C. 3–7.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Попова О.Ю. Модель навчання іншомовним презентаційним навичкам і вмінням студентів-менеджерів: [Електрон. ресурс] // Лемпертовские чтения 8. – 2006. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2202.

4. Федорова І.А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / КНЛУ. – К., 2006 – 20 с.

  1. An Outline Of American Economy / Ed. Jeanne S. Holden. – United States Information Agency, 1992. – 212 p.

5. Bernstein D. Put it together, put it across: the craft of business presentation. – London: Cassell, 1988. – 225p.

6. Brenster E. Vocationally Oriented Language Learning: problems, possibilities, perspectives. - Wien: Braumiller, 1995. - 285p.

7. Тarnopolsky O., Avsiukevych Y. Successful Presentations: Посібник з навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей.  К.: Ленвіт, 2007.  135 с.Схожі:

Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напрям підготовки 030504 „Економіка підприємства”
Економіка та підприємництво” напрям підготовки 030504 „Економіка підприємства”
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” iconЗатверджено: В. О. проректора з навчальної роботи
Окр «Бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»: напрям підготовки 030503«Міжнародна економіка», 030507«Маркетинг»,...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки України
Планування І контроль на підприємстві (для студентів заочної форми навчання фпо та зн, галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни
Планування І контроль на підприємстві (для студентів заочної форми навчання фпо та зн, галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки України
Планування І контроль на підприємстві (для студентів заочної форми навчання фпо та зн, галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Галузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки України
Міжнародна економіка: методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 3курсу заочної форми навчання, галузь знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи