Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” icon

Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право”
Скачати 137.71 Kb.
НазваГалузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право”
Дата01.07.2012
Розмір137.71 Kb.
ТипДокументи

Робочий зошит з дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”

для студентів денної форми навчання

Галузь знань - 0304 “Право”

Напрям підготовки 6.030401 “Право”

Фахове спрямування - Право


Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (англійська) “ ? 2 рік підготовки

Кількість годин
Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Модуль 1. Правові системи України та країн, мова яких вивчається


Тема 1. Україна. Політична та правова система.

8

2
Тема 2. Великобританія. Політична та правова система.

8

2
Тема 3. Сполучені Штати Америки. Політична та правова система.

8

2
Тема 4. Канада. Австралія. Політичні та правові системи.

6

2
Модуль 2. Галузі права

Тема 5. Закон

6

2
Тема 6. Кримінальне право

6

3
Тема 7. Цивільне право

6

3
Модуль 3. Судовий процес. Учасники судового процесу

Тема 8. Юридичні професії

10

3

2

Тема 9. Судова система

6

3
Тема 10. Суд. Учасники судового процесу.

10

3
Модуль 4. Класифікація злочинів

Тема 11. Злочинність

8

2

1

Тема 12. Покарання

10

3

1

РАЗОМ

108

30

43 семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

20%

20%

40%

20%

тиждень – 7

тиждень – 12

тиждень – 16

тиждень - 174 семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

20%

20%

40%

20%

тиждень – 7

тиждень – 12

тиждень – 16

тиждень - 17Шкала оцінювання:


^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90 - 100

відмінно

А (відмінно)

85 – 89

75 - 84

добре

В (дуже добре)

С (добре)

65 – 74

60 - 64

задовільно

D (задовільно)

E (достатньо)

35 – 59


1 - 34

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)^ Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „Іноземна мова (англійська)” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є оволодіння навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні довести володіння навичками і вміннями професійного англомовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


 1. Civil law in Ukraine

 2. Civil rights in Ukraine

 3. Family law in Ukraine

 4. Civil procedure in Ukraine

 5. Criminal law in Ukraine

 6. Criminal procedure in Ukraine

 7. Property law in Ukraine

 8. Income tax law in Ukraine

 9. Labour law in Ukraine

 10. Minor law in Ukraine

 11. Environment law in Ukraine

 12. Constitutional law in Ukraine

 13. Press law in Ukraine

 14. Sale of goods law in Ukraine

 15. Public international law in Ukraine

 16. Law of Torts in Ukraine

 17. Corporate law in Ukraine

 18. Excise law in Ukraine

 19. Limitation and arbitration law in Ukraine

 20. Air law in Ukraine

 21. Parliamentary law in Ukraine

 22. Land law in Ukraine.

 23. Church Law in Ukraine.

 24. Migration law in Ukraine.

 25. Defamation law in Ukraine.^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Іноземна мова (англійська)”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант складається з теми для презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Із додержанням перелічених вимог конспект подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процессу у тій галузі, якій вона присвячена, або чи основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Особливу увагу слід звернути на періодичні наукові видання та інтернет-джерела.


^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке запрошує слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають задній меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та повнота розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, therefore, namely, however, finally тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, let’s start with…; I’ll have to close here…тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-80 – показник за даним критерієм має достатні ознаки;

79-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювання студента моделі типу тексту як адекватність вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання.. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації англійською мовою – вірне розуміння студентом питань аудиторії та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповногорозуміння питання зміг його перефразувати до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності на їх загальну кількість. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв англійської мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його помноження на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

За критерієм обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600– 800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни Іноземна мова” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


Рекомендована література для написання КПІЗ

1. Авсюкевич Ю.С. Обучение презентации на английском языке: цели и содержание // Вiсн. Чернiгiв. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогiчнi науки. – Чернігів: Вид. центр ЧДПУ. – Вип. 43. – 2006. – C. 3–7.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Попова О.Ю. Модель навчання іншомовним презентаційним навичкам і вмінням студентів-менеджерів: [Електрон. ресурс] // Лемпертовские чтения 8. – 2006. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2202.

4. Федорова І.А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / КНЛУ. – К., 2006 – 20 с.

5. Bernstein D. Put it together, put it across: the craft of business presentation. – London: Cassell, 1988. – 225p.

6. Brenster E. Vocationally Oriented Language Learning: problems, possibilities, perspectives. - Wien: Braumiller, 1995. - 285p.

7. Тarnopolsky O., Avsiukevych Y. Successful Presentations: Посібник з навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей.  К.: Ленвіт, 2007.  135 с.

8. Your Speaking Voice: Tips for Adding Strength and Authority to Your Voice // Toastmasters International. – 1996. – No. 199. – 32 p.

^

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА з курсу

„Іноземна мова (англійська)”

 1. English for Legal Professionals. ? Oxf.:Oxford University Press, 2004. ? 177 p.

 2. Professional English in Use. Law/ Gillian D. Brown, Sally Rice. ? Cambr.: Cambridge University Press, 2009. ? 128 p.

 3. Голованёв В.В. Английский для юристов. Учебное пособие для студентов Вузов. ? Минск: ТетраСистемс, 2005. ? 191 с.

 4. Гуманова Ю., Королёва В., Свешникова М., Тихомирова Е. Just English. Англиёский для юристов. ? М: «Гуманитарное знание», 1999. ? 198 с.

 5. Лотоцька О., Кошіль Н., Рибіна Н., Собчук Л., Гирила О. Англійська мова для студентів 2-3 курсів юридичного факультету. ? Т: Вид-во ТНЕУ, 2010.

 6. Сущинская С., Сущинский И. Право и бизнес. Справочное и учебное пособие. ? М: «Гис», 1999. ? 334 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Oxford Dictionary of Law / Edited by E. Martin – Oxford, 1994.? 368 p.

 2. Pavlova T.P. Institute for Intellectual Property and Law. English Practices. ? Kyiv: “Znannia”, 2001. ? 141 p.

 3. Гумовська-Каратнюк І.М. Правознавство англійською. – Тернопіль:ТНЕУ,2005.? 48 с.

 4. Дьома Н.С., Лозинська О.В.. Англійська мова для юристів. – Ірпінь, 2007.– 218 с.

 5. Новий англо-російський юридичний словник / С. Березовенко, Ю. Березовенко, Д.Чорнобай, І.Яценко. – К: Євро індекс Лтд, 1993.? 289 c.

 6. Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 655 с.

Схожі:

Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” icon«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство»
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія». Галузь знань – 0304 «Право», напрям підготовки...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconПрограма дисципліни Аграрне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconСтруктура навчальної дисципліни „Сімейне право” галузі знань 0304“Право” напряму підготовки 030401 „Право”

Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconСтруктура навчальної дисципліни „Право соціального захисту” у галузі знань 0304 “Право” за напрямом підготовки 030401 „Право”

Галузь знань 0304 “Право” Напрям підготовки – 030401 “Право” iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи