Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» icon

Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Скачати 147.03 Kb.
НазваГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Дата01.07.2012
Розмір147.03 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова (англійська)”


для студентів денної форми навчання

факультету фінансів


Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»


Напрям підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»


Фахове спрямування Банківська справа

Операційна діяльність і облік в банках

Фінанси

Фінанси в системі митних органів

Оподаткування


Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ? 3 рік підготовкип/п


Тематичний контекст модуля


Граматичний матеріал


^ Комунікативні навички

Кількість

аудиторних

годин


1


Customers and Clients. Code of Practice.

Customer Care. Customer Loyalty.

Buyers, Sellers, Suppliers.

Dealing with Problems and Complaints.


Reported statements.

Reported questions.


Dealing with customer problems and complaints.

Apologies.


12


2

Company Regulations: rules, permission, obligation. Legal Regulations.

Work Environment. Problems at Work.


Modal verbs:

advisability (should, ought to);

necessity (must, have to/had to);

permission (may, can, be allowed).


Warnings. Rules. Giving instructions.


12


3


Manufacturing Process:

just-in-time production, inputs, capacity and output.

Research and technology.

Innovation and Invention.

Development and Launch.Passive Voice

(Simple tenses).


Describing processes.


12


4

Organizations: proprietorship, partnership, corporation.

Multinationals. Parent Holding Companies and Subsidiaries.

Profit and Non-profit organizations.Definite, indefinite, zero articles.


Exchanging information on a company structure.

12

5


Business Conferences and Meetings: presentations, negotiations, bargaining, agreements /disagreements, contracts.Agreeing / disagreeing.

So … Neither, nor, either … or.

Question tags.


Chairing a meeting.

Inviting people to speak.

Making points.

12

6


Research Project: academic reading (using relevant authentic sources), writing a research essay, delivering speech.Linking words: however, although, moreover, on the one/other hand, firstly, finally, etc.

Relative clauses (defining/non-defining).


Pros and Cons essay

12^ V семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

(підсумкова оцінка за КПІЗ))

Разом

20%

20%

40%

20%

100 %

тиждень - 6

тиждень - 12

тиждень - 16

тиждень-18

^ VІ семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

(підсумкова оцінка за КПІЗ))

Заліковий модуль 5

(екзамен)

Разом

10%

10%

30%

10%

40%

100 %

тиждень - 6

тиждень - 12

тиждень - 16

тиждень-18

^ Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


^ Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „Іноземна мова (англійська)” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є опанування навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні продемонструвати необхідний рівень професійного англомовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


 1. Customer loyalty

 2. Dealing with customer complaints

 3. Tips for conflict resolution

 4. Employee code of conduct. Discipline, rules, regulations and policies

 5. “Healthy work environments”: ergonomic seating, co-workers, air quality, child care, parking, noise, etc.

 6. New products and amazing inventions

 7. Computer-aided manufacturing (CAM).

 8. Manufacturing process optimization

 9. The world’s largest multinationals

 10. Business conference and meeting requirements

 11. Videoconferences

 12. Negotiation styles

 13. Controversial issues and problem solving

 14. Business and the Internet

 15. History of money

 16. World currencies

 17. Globalization processes

 18. The main techniques and sectors of the financial industry

 19. Tips for writing an effective business plan

 20. E-Trade Financial Corporations


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Іноземна мова (англійська)”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант є темою презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та опанувати рекомендовану літературу за фахом, виділити основні фахові поняття, встановити зв’язки між ними та продемонструвати навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Конспект КПІЗу, виконаний згідно вищезазначених вимог, подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процессу у тій галузі, якій вона присвячена, або основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Навчальними джерелами для КПІЗу слугує оригінальна монографічна та періодична фахова література, інтернет-ресурси, наукові часописи профілюючих кафедр.


^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На цитовані дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке спонукає слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають поставленій меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та ступінь повноти розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, therefore, namely, however, finally тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, let’s start with…; I’ll have to close here…тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має достатні ознаки; 74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювань студента обраній моделі типу тексту як показник адекватності вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації англійською мовою – інтерактивна взаємодія студента із аудиторією та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповного розуміння питання зміг його перефразувати, до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності до їх загальної кількості. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв англійської мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його множення на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

У якості критерію обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600– 800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальна кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни Іноземна мова (англійська)” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


Рекомендована література для написання КПІЗ

1. Авсюкевич Ю.С. Обучение презентации на английском языке: цели и содержание // Вiсн. Чернiгiв. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогiчнi науки. – Чернігів: Вид. центр ЧДПУ. – Вип. 43. – 2006. – C. 3–7.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Попова О.Ю. Модель навчання іншомовним презентаційним навичкам і вмінням студентів-менеджерів: [Електрон. ресурс] // Лемпертовские чтения 8. – 2006. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2202.

4. Федорова І.А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / КНЛУ. – К., 2006 – 20 с.

5. Bernstein D. Put it together, put it across: the craft of business presentation. – London: Cassell, 1988. – 225p.

6. Brenster E. Vocationally Oriented Language Learning: problems, possibilities, perspectives. - Wien: Braumiller, 1995. - 285p.

7. Тarnopolsky O., Avsiukevych Y. Successful Presentations: Посібник з навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей.  К.: Ленвіт, 2007.  135 с.

8. Your Speaking Voice: Tips for Adding Strength and Authority to Your Voice // Toastmasters International. – 1996. – No. 199. – 32 p.

^

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА з курсу

„Іноземна мова (англійська)”


 1. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use / Bill Mascull. - Cambridge University Press, 2002.

 2. Christine Johnson. Intelligent Business: [pre-intermediate] / Christine Johnson.- Pearson Education Limited, 2006.

 1. David Grant, Robert McLarty. Business Basics: [elementary to pre-intermediate]/ David Grant, Robert McLarty. - Oxford University Press, 2001.

 2. Peter Strutt. Longman Business English Usage / Peter Strutt. – Longman Group UK Limited, 2000.

 3. Sue Robbins. First Insights into Business: [pre-intermediate to intermediate] /Sue Robbins. - Pearson Education Limited, 2008.

 4. Vicky Hollet, Anna and Jerry Phillips, Michael Duckworth. Business Objectives: [ lower-intermediate ]Nicky Hollet, Anna and Jerry Phillips, Michael Duckworth. Oxford University Press, 2007.

 1. Vicky Hollet, Anna and Jerry Phillips, Michael Duckworth. Business Opportunities: [ intermediate] /Vicky Hollet, Anna and Jerry Phillips, Michael Duckworth. - Oxford University Press, 2007.

 2. Betty Schrampfer Azar. English Grammar / Betty Schrampfer Azar. – Pearson Education Company, 2000.

 3. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway / Jenny Dooley, Virginia Evans. -Express Publishing, 2008.

 4. Martin Hewings. Advanced Grammar in Use / Martin Hewings. – Cambridge University Press, 2007.

 5. Raymond Murphy. English Grammar in Use : [ a self -study reference and practice book for intermediate students] / Raymond Murphy.- Cambridge University Press, 2004.

 6. Longman Dictionary of English Language and Culture . - Pearson Education Limited, 2000.

 7. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English – Oxford University Press, 2000.

 8. Oxford Dictionary of Business English - Oxford University Press, 2005.

 9. Profile1/ Jon,Naunton, Mark.Tulip. – Oxford University Press. – 2010.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Bolduc, Michael. Personal Goals Planner for Success. - Xlibris Corporation. 2006. - 92 p.

 2. Gallwey, W. Tim. The Inner Game of Work: Focus, Learning, Pleasure, and Mobility in the Workplace. - Random House Trade, 2001. – 256 p.

 3. McNeal, Reggie. A Work of Heart: Understanding How God Shapes Spiritual Leaders. - San Francisco : Jossey-Bass , 2000. – 224 p.

 4. Rosalie Maggio & Jack Griffin. The Big Book Of How To Say It. - Prentice Hall Press, 2001. - 890 p.

 5. Solomon, Robert C. Building Trust: In Business, Politics, Relationships, and Life. - Oxford University Press, 2001. – 178 p.

 6. Stone, Douglas F. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. – Penguin Putnam, 2000. - 250 p.

 7. Zander, Rosamund Stone. The Art of Possibility: Transforming Professional and Personal Life. – Penguin Books, 2000. – 224 p.

 8. Longman Business English Dictionary. - Pearson, 2007. - 596p.

 9. Oxford Business English Dictionary. - Oxford University Press, 2005. - 616 p.

 10. http://www.answers.com/main/business.jsp

 11. http://www.englishpage.com/index.html

 12. http://www.english-for-students.com

 13. http://www.usingenglish.com/dictionary.html

 14. http://www.better-english.com/vocabulary/busids.htm

 15. http://www.business-english.com

Схожі:

Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ? 2 рік підготовки
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ?1 рік підготовки
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства”
Фахове спрямування – Економіка І фінанси підприємств агропромислового виробництва
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит», напрям підготовки 0305 «Економіка І підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста...
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи