Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” icon

Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ”
Скачати 137.38 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ”
Дата01.07.2012
Розмір137.38 Kb.
ТипДокументи

Робочий зошит з дисципліни

Іноземна мова ”

для студентів денної форми навчання

Галузь знань – 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Напрям підготовки – 6.050102 “Комп’ютерна інженерія ”

6.050103 “Програмна інженерія ”

Фахове спрямування Комп’ютерні системи та мережі

Програмне забезпечення автоматизованих систем


Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова “ ? 2 роки підготовки

Кількість годин
Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ 1 курс, 1 семестр

Модуль 1. Computers today: computer applications in everyday life, the basic structure of a computer system.


9

5
Модуль 2. The structure and functions of the CPU, technical specifications of different computers.


9

5
Модуль 3. Input/Output devices: keys on a keyboard & their functions, technical specifications of digital cameras.


9

5

1

Модуль 4. Printers & display devices, input/output devices for disabled people.


9

5

1

1 курс, 2 семестр

Модуль 5. Storage devices: types of magnetic drive & disk.


9

5
Модуль 6. The technical details of flash memory & its uses, flash-based devices.


9

5
Модуль 7. Basic software: the function of the operating system,features of a graphical user interface (GUI).

9

5

1

Модуль 8 Basic features & applications of word processors and spreadsheets & databases


9

5

1

^ 2 курс, 1 семестр

Модуль 9. Faces of the Internet: the basic features of the Web.


9

2
Модуль 10. Сhat & conferencing, Internet security.


9

3

1

Модуль 11. Creative software: graphics software, desktop

9

10

1

publishing, the pros & cons of e-publishing.Модуль 12. The main components & applications of multimedia systems, the principles of web page design


9

10

1

РАЗОМ

108

65

71 курс, 1 семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

20%

20%

40%

20%

тиждень – 7

тиждень – 12

тиждень – 17

тиждень - 18^ 1 курс, 2 семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

20%

20%

40%

20%

тиждень – 7

тиждень – 12

тиждень – 17

тиждень - 18^ 2 курс, 1 семестр

Заліковий модуль 1Заліковий модуль 2Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

Заліковий модуль 5 (письмовий екзамен)10%

10%

30%

20%

30%

тиждень-7

тиждень-12

тиждень-17

тиждень-18

тиждень( )Шкала оцінювання:


^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90 - 100

відмінно

А (відмінно)

85 – 89

75 - 84

добре

В (дуже добре)

С (добре)

65 – 74

60 - 64

задовільно

D (задовільно)

E (достатньо)

35 – 59


1 - 34

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)^ Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „Іноземна мова (англійська)” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є опанування навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні продемонструвати необхідний рівень професійного англомовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

1. What computers do.

2. A diagram.

3. Your ideal computer system.

4. Buying a computer.

5. Input devices.

6. A camera.

7 Which display devices you would most like to own.

8. Choosing the right printer .

9. Assistive technology.

10. How to protect your data.

11. Storage devices.

12. Flash driver.

13. Comparing user interfaces.

14. Giving instructions for carrying out tasks in Word.

15. The software you use at home and at work.

16. The Internet and what you use it for.

17. What you use the Web for.

18 Planning you own cybercafй and presenting you plans.

19. Internet issues.

20. Choosing graphics software.

21. E-publishing vs. paper publishing.

22. Applications of multimedia.

23. Blogs.

24. Computer languages.

25. Your experience with computers.

26. The personal qualities needed for certain jobs.

27. Explaining VoIP technology from a diagram. Describing and discussing mobile phones.

28. Presenting a describing of a network.

29. Your favourite games platforms. Discussing the pros and cons gaming.

30. Computer Input

31. Artificial Intelligence

32. Personal digital assistant

33. Computer output

34. CPU

35. Nanotechnology

36. Nanomedicine

37. Networking FaQs

38. VoIP technology

39. Your letter of application

40. Curriculum vitae

^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Іноземна мова ”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант є темою презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та опанувати рекомендовану літературу за фахом, виділити основні фахові поняття, встановити зв’язки між ними та продемонструвати навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Конспект КПІЗу, виконаний згідно вищезазначених вимог, подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процессу у тій галузі, якій вона присвячена, або основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Навчальними джерелами для КПІЗу слугує оригінальна монографічна та періодична фахова література, інтернет-ресурси, наукові часописи профілюючих кафедр.


^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На цитовані дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке спонукає слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають поставленій меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та ступінь повноти розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, therefore, namely, however, finally тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, let’s start with…; I’ll have to close here…тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має достатні ознаки; 74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювань студента обраній моделі типу тексту як показник адекватності вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації англійською мовою – інтерактивна взаємодія студента із аудиторією та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповного розуміння питання зміг його перефразувати, до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності до їх загальної кількості. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв англійської мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його множення на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

У якості критерію обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600– 800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальна кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни Іноземна мова (англійська)” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА для виконання КПІЗ:

1. Santiago Remacha Esteras. Infotech. English for computer users [intermediate]. - Cambridge University Press, 2010.

2. Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre. Professional English in use. ICT (For Computers and the Internet) [intermediate-advanced]. - Cambridge University Press, 2007.

3. Betty Schrampfer Azar. English Grammar / Betty Schrampfer Azar. - Pearson Education Company, 2000.

4. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway / Jenny Dooley, Virginia Evans. - Express Publishing, 2008.

5 Martin Hewings. English Grammar in Use / Martin Hewings. – Cambridge University Press, 2007.

6. Raymond Murphy. English Grammar in Use (s self-study reference and practice book for intermediate students) / Raymond Murphy. - Cambridge University Press, 2004.

7. Longman Dictionary of English Language and Culture. - Pearson Education Limited, 2000.

8. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. -Oxford University Press, 2000.

9. Oxford Dictionary of Вusiness English. - Oxford University Press, 2005.

10. www.cambridge.org/elt/ict
^

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА з курсу

„Іноземна мова”


1. Слухинська В.С., Шилінська І.Ф. Англійська мова з інформатики: навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних інформаційних технологій.– Тернопіль, 2006.

2. Косак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. – Львів, 1995.

3. Кутькова И. Человек, комп’ютер, будущее. – Москва, 1995.

4. Малютин З.А., Шитов Р.И. Английский язык для программистов. – Москва: Память, 1996.

5. Infotech. English for computer users. – Cambridge: University Press, 2008.

6. English for information systems. – Cambridge: The University of Printing House, 1995.

7. English Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

7. Слухинська В. С., Шилінська І. Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей): Навчальний посібник – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 120с.

8. Longman Business English Dictionary. - Pearson, 2007. - 596p.

9. Oxford Business English Dictionary. - Oxford University Press, 2005. - 616 p. 10. http://www.answers.com/main/business.jsp 11. http://www.englishpage.com/index.html 12. http://www.english-for-students.com 13. http://www.usingenglish.com/dictionary.html 14. http://www.better-english.com/vocabulary/busids.htm 15. http://www.business-english.com

Схожі:

Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”
Фахове спрямування – Облік та аудит у промисловості. Облік І аудит у сфері послуг. Облік І аудит у будівництві. Облік, контроль та...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconІноземна мова” (англійська мова)
Збірник текстів І завдань для організації самостійної роботи з дисципліни “іноземна мова”
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Іноземна мова наукового та ділового спілкування»,«Наукова іноземна мова діяльності», «Професійна іноземна мова» (англійська мова)...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconДілова іноземна мова (англійська мова)
Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” iconВ. Б. Збірник текстів І завдань з дисципліни «іноземна мова»
Збірник текстів І завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ” icon«Іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи