Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” icon

Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”
Скачати 131.63 Kb.
НазваРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”
Дата01.07.2012
Розмір131.63 Kb.
ТипДокументи

Робочий зошит з дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”

для студентів денної форми навчання

Галузь знань - 0305 “Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.030509“Облік і аудит”

Фахове спрямування Облік та аудит у промисловості. Облік і аудит у сфері послуг. Облік і аудит у будівництві. Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері


Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (англійська) “ ? 2 рік підготовки

Кількість годин
Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Модуль 1. Особливості успішного ведення бізнесу


Тема 1. Особливості ведення переговорів.

10

2
Тема 2. Роль реклами у світі бізнесу.

10

2
Тема 3. Гроші та засоби розрахунку.

10/2

2


^ Модуль 2. Бухоблік, його завдання та функції


Тема 4. Форми бухгалтерської звітності.

16

8

1

Тема 5. Принципи та стандартні форми бухобліку.

14

9

1

Тема 6.Основна структура бухгалтерських рахунків.

18/2

8

1

Тема 7. Бізнес-план. Ділові презентації.

40

9

1

РАЗОМ

108/4

59/68

73 семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

20%

20%

40%

20%

тиждень – 6

тиждень – 12

тиждень – 16

тиждень - 174 семестр

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4 (результати презентації КПІЗ з урахуванням поточного опитування )

20%

20%

40%

20%

тиждень – 10

тиждень – 14

тиждень – 16

тиждень - 17Шкала оцінювання:


^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90 - 100

відмінно

А (відмінно)

85 – 89

75 - 84

добре

В (дуже добре)

С (добре)

65 – 74

60 - 64

задовільно

D (задовільно)

E (достатньо)

35 – 59


1 - 34

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)^ Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу „Іноземна мова (англійська)” є видом позааудиторної роботи студентів і виконуються ними самостійно в процесі вивчення програмового матеріалу. Протягом семестру студенти опрацьовують додатковий матеріал та готують презентації за визначеною темою.

Метою підготовки та захисту КПІЗ є опанування навичками самостійного вивчення матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчального курсу програми, розвиток навичок самостійної роботи. Студенти повинні продемонструвати необхідний рівень професійного англомовного спілкування в межах програми та здатність проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.


^ ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


 1. Accounting Fundamentals.

 2. What is accounting.

 3. Managerial accounting.

 4. Financial accounting.

 5. Accounting versus bookkeeping.

 6. What bookkeepers do.

 7. The asset account.

 8. Steps in the accounting cycle.

 9. The fundamental accounting equation.

 10. The income statement.

 11. Gross sales, net sales and revenue.

 12. Cost of goods sold (or cost of goods manufactured).

 13. Operating expenses.

 14. Net income.

 15. The statement of changes in cash flows.

 16. Auditing.

 17. International accounting standards.

 18. Statement of changes in shareholders’equity.

 19. Balance sheet (and related notes).

 20. Cash flow statement.

 21. Accounting and financial instruments.

 22. Career opportunities in accounting.

 23. Managerial or private accounting.

 24. Not-for-profit accounting.

 25. People’s need for accounting.^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КПІЗ


Виконання комплексного практичного індивідуального завдання є складовою навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Під час його виконання студенти закріплюють теоретичні знання та практичні навички з курсу “Іноземна мова (англійська)”.


^ Загальні вимоги до виконання КПІЗ

Кожний варіант є темою презентації, розкриваючи зміст якої студенти повинні виявити знання наукових джерел з фаху та опанувати рекомендовану літературу за фахом, виділити основні фахові поняття, встановити зв’язки між ними та продемонструвати навички професійної мовної компетенції. Варіант обирається згідно порядкового номеру зі списку в журналі викладача курсу.

Особливу увагу слід приділити оформленню конспекту, обсяг якого має бути не менше 5 сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів.

Конспект КПІЗу, виконаний згідно вищезазначених вимог, подається викладачу курсу на перевірку, після чого студент повинен представити презентацію на практичному занятті.


Термін подачі конспекту КПІЗ триває із 5 тижня навчання до 12.


Презентація виконується студентом з використанням мультимедійних засобів, які дозволяють донести необхідну інформацію у зручній для слухачів формі. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процессу у тій галузі, якій вона присвячена, або основні характеристики явища, що презентується, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою.


Термін захисту КПІЗ триває з 13 тижня навчання до 17.


^ Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу з обраної теми студент добирає самостійно. Навчальними джерелами для КПІЗу слугує оригінальна монографічна та періодична фахова література, інтернет-ресурси, наукові часописи профілюючих кафедр.


^ Виклад змісту

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану. Сторінки нумеруються у правому нижньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На цитовані дані з першоджерел робляться посилання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Перший критерій – дотримання жанрово-структурної організації презентації. Під даним критерієм розуміється ступінь відповідності презентації студента моделі презентації певного типу, а саме: презентації-інформуванню. Для такої презентації характерні наступні десять частин, які обов’язково мають відображатися у відповідях студентів:

1) привітання;

2) тема презентації;

3) мета та основна ідея презентації;

4) вступ, який включає наступні три частини:

а) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця;

б) висловлювання, яке демонструє компетентність мовця з даного питання;

в) висловлювання, яке поєднує тему презентації з професіональними інтересами слухачів;

5) план презентації;

6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів;

7) висновок;

8) висловлювання, яке спонукає слухачів задавати питання.


У зв’язку з тим, що результатом презентації є успішна або невдала реалізація мовцем поставленої ним позамовленнєвої мети, то наступним критерієм є цілеспрямованість та цільність презентації. Показником названого критерію виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, який

вимірюється присутністю експліцитно або імпліцитно вираженої ідеї повідомлення та відсутністю фрагментів тексту презентації, які не співвідносяться з основною ідеєю.


Таблиця 1

Обчислення показника ступеня реалізації комунікативного наміру


Кількість

балів


Ступінь реалізації комунікативного наміру


100-90

Ідея презентації виражена імпліцитно або експліцитно, всі фрагменти тексту співвідносяться з основною ідеєю

89-75

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації не повністю відповідають поставленій меті.

74-60

Ідея презентації виражена, але фрагменти тексту презентації частково відповідають меті.

60-00

Ідея презентації виражена не чітко, фрагменти тексту зовсім не відповідають комунікативному наміру


Наступний критерій – адекватність та ступінь повноти розкриття теми презентації. Показником даного критерію є ступінь повноти розкриття пунктів та підпунктів презентації та семантичної зв’язності висловлювання. Даний показник оцінюється балами від 10 до 100.


Таблиця 2

Обчислення показника відповідності адекватності та повноти розкриття теми презентації


Кількість балів

Адекватність та повнота розкриття теми

100-90

Тема повністю розкрита, підтеми розкриті повністю

89-75

Тема та підтеми розкриті неповністю.

74-60

Тема та підтеми розкриті частково.

60-00

Теми та підтеми не розкриті


Наступний критерій – логічна зв’язність висловлювання. Під даним критерієм розуміється ефективне використання засобів міжфразового зв’язку різних категорій семантичних відносин (наприклад, therefore, namely, however, finally тощо) та сигналів структурації тексту презентації у відповідності до її типу (наприклад, let’s start with…; I’ll have to close here…тощо). Показником даного критерію є відповідність використаних засобів зв’язків типу презентації. Даний показник обчислюється за шкалою, в якій ступінь логічної зв’язності висловлювання оцінюється балами від 1 – 100, а саме:

100-90 – показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки;

89-75 – показник за даним критерієм має чітко виражені ознаки;

74-60 – показник за даним критерієм має достатні ознаки; 74-60 – показник за даним критерієм має дуже слабкі ознаки;

60-1 – показник за даним критерієм майже відсутній.


Наступний критерій – мовна коректність, тобто відповідність висловлювань студента обраній моделі типу тексту як показник адекватності вжитих мовних засобів реалізованим ознакам тексту і лексико-граматичну правильність висловлювання. За даним критерієм враховуваються тільки комунікативно значущі помилки, які утруднюють вірне розуміння висловлювань мовця.

Також враховувається явище самокорекції. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 100 балів. За одну комунікативно значущу помилку знімається по 2 бали, при наявності самокорекції знімається по 0,5 бали.

Останній якісний критерій оцінювання навичок та вмінь продукування презентації англійською мовою – інтерактивна взаємодія студента із аудиторією та відповідність змісту відповідей заданим питанням. Показник ступеня розуміння питань вимірюється відношенням питань, що студент правильно зрозумів або у разі неповного розуміння питання зміг його перефразувати, до загальної кількості питань. У зв’язку з тим, що питання аудиторії, як правило, вимагають від мовця щось уточнити, надати додаткову інформацію або аргументувати свою позицію, тому показником критерію відповідності змісту відповідей заданим питанням стали – змістовність, доказуваність та послідовність. Дані показники виражаються коефіцієнтами. Коефіцієнт змістовності – це відношення кількості висловлювань, які мають прямий зв’язок з питанням до кількості всіх висловлювань у відповіді. Коефіцієнт доказуваності – відношення кількості аргументів до кількості висловлювань, які мають пряме відношення до теми. Коефіцієнт послідовності – відношення кількості випадків порушення послідовності відповіді до кількості висловлювань. Отже показник відповідності змісту відповідей питанням аудиторії буде обчислюватися відношенням суми коефіцієнтів змістовності, доказуваності та послідовності до їх загальної кількості. Коефіцієнт за критерієм розуміння студентом питань аудиторії та відповідності змісту відповідей заданим питанням переводиться у бали шляхом помноження отриманого студентом коефіцієнта на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Оцінюється також критерй темпу та швидкості мовлення, який повинен відповідати нормальному середньому темпу носіїв англійської мови. Для публічного мовлення цей темп становить 120-160 слів на хвилину. Показник за даним критерієм вимірюється коефіцієнтом, тобто відношенням темпу висловлювання студента мінімальному встановленому темпу (120 слів за хвилину). Отриманий коефіцієнт переводиться у бали шляхом його множення на максимальну кількість балів за даним критерієм (100 балів).

У якості критерію обсягу говоріння висуваються наступні вимоги: обсяг тексту презентації-інформування повинен бути 600– 800 слів. Час проведення презентації зазвичай обмежується 7-10 хвилинами. Максимальна кількість балів за даним критерієм (100 балів).

Останній критерій ? якість підготовки конспекту презентації.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання КПІЗ дисципліни Іноземна мова (англійська)” визначається як середньозважена величина всіх критеріїв, викладених вище.


Рекомендована література для написання КПІЗ

1. Авсюкевич Ю.С. Обучение презентации на английском языке: цели и содержание // Вiсн. Чернiгiв. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогiчнi науки. – Чернігів: Вид. центр ЧДПУ. – Вип. 43. – 2006. – C. 3–7.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Попова О.Ю. Модель навчання іншомовним презентаційним навичкам і вмінням студентів-менеджерів: [Електрон. ресурс] // Лемпертовские чтения 8. – 2006. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=2202.

4. Федорова І.А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / КНЛУ. – К., 2006 – 20 с.

5. Bernstein D. Put it together, put it across: the craft of business presentation. – London: Cassell, 1988. – 225p.

6. Brenster E. Vocationally Oriented Language Learning: problems, possibilities, perspectives. - Wien: Braumiller, 1995. - 285p.

7. Тarnopolsky O., Avsiukevych Y. Successful Presentations: Посібник з навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей.  К.: Ленвіт, 2007.  135 с.

8. Your Speaking Voice: Tips for Adding Strength and Authority to Your Voice // Toastmasters International. – 1996. – No. 199. – 32 p.

^

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА з курсу

„Іноземна мова (англійська)”

 1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс агнлийского языка. Словарь-справочник. Под общей ред. Богацкого И.С. – 5-е изд., испр. – Киев : «Логос», 2001. – 352 с.: ил. (Серия «Вас ждет успех!»)

 2. Данилова Зоя. Business English. Fundaments of accounting. – СМП «Астон» – 2000. – 104 c.

 3. Черник Ю.С. Accounting in English. Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 93 с.

 4. Hilton W. Managerial accounting. – Pitman Press. – USA. – 1994 – 257 p.

 5. Nikolai Bazley, Loren A. Bazley. – Kent Publiship company. – Boston. 2005. – 394 p.

 6. Sandra Costinett. The language of accounting. English for careers. – New Jersey University Press. 1997 – 196 p.

 7. Wallace A. Financial Accounting. – USA. – Oxford University Press. – 1990. – 319 p.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрюшкин А.П. Деловой английский язык. – Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Норинт, 2002. – 272 с.

 2. Буданов С.І., Борисова А.О. Ділова англійська мова. – Харків: «Тюрінг плюс»,2005. – 128 с.

 3. Португалов В.Д. Ученик по английскому языку. Economics. М.:ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 304 с.

 4. Техоров Д. Ю. Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансовой отчетности. – М.: ИДК «Зерцало – М», 2001. – 362 с.

 5. H.H. Hutchinson and L. S. Dyer. Interpretation of Balance Sheets Europe Publications. – Oxford University Press. – 2001 – 198 p.

 6. Frank Wood. Business Accounting. – Pitman Press. – Washington –

354 p.

Схожі:

Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” icon«іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)
Ик текстів І завдань з дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconДля організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванняМ)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” icon«іноземна мова (за професійним спрямуванням» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconДля організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconО. В. Анісенко збірник текстів І завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 020107...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconО. Л. Ільєнко Л. М. Писаренко збірник текстів І завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання підготовки 020107 «Туризм»,...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconНавчальної дисципліни “іноземна мова (за професійним спрямуванням)”
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька, французька)» (для студентів 1-2 курсів денної І заочної форм...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconЗа професійним спрямуванням) (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconС. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
Робочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” iconЗа професійним спрямуванням) (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 050701...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи