Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата01.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Щербина Л. В


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) з дисципліни

«маркетинг туріндустрії»

з дидактичним забезпеченням

для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


^ Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання з дисципліни «Маркетинг туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»). / Укл. Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с.Укладач:

Щербина Л. В.


Рецензент:

доц. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ, канд. екон. наук Андрєєва В. М.Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни ......... 2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ..................................

3. Система поточного та підсумкового контролю

знань студентів ..........................................................................

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ…..................................................

5. СПИСОК літературИ ...............................................................

Додаток а .......................................................................................

Додаток Б ........................................................................................

4

6


8


37

44

48

50

51


ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 0504 – «туризм» професійного спрямування 6.050400 – «Туризм», «Готельне господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Вивчення дисципліни «Маркетинг туріндустрії» передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (курсової роботи), призначеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем маркетингу туріндустрії для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, ресторанного та туристського бізнесу.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Маркетингу туріндустрії» на самостійну роботу студентів відведено 69 години, з них 34 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни, в тому числі щодо організації індивідуального наукового-дослідного завдання (курсової роботи); систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до заліку. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, що розглянуті на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, та вмінні логічно викладати їх сутність.

^ 1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни


При вивченні дисципліни «Маркетинг туріндустрії» студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Маркетинг туріндустрії» складається з трьох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна й самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.


Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни «Маркетинг туріндустрії»

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

ЗМ 1.1. Теоретичні засади маркетингу в туристській індустрії та інструментарій проведення маркетингових досліджень в галузі туризму

Тема 1. Теоретичні основи туристського маркетингу. Методика маркетингових досліджень та методи отримання й обробки маркетингової інформації в туризмі

2

3

12

4

Тема 2. Маркетингові інформаційні системи та Інтернет в туризмі

1

2

3

ЗМ 1.2. Маркетинговий комплекс підприємств туріндустрії

Тема 3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища

1

2

6

3

Тема 4. Дослідження поведінки споживача

1

2

3Продовження табл. 1

Тема 5. Маркетинг турпродукту, готельного комплексу та посередницьких фірм у туристській індустрії

2

3
4

ЗМ 1.3. Створення цінності на конкурентному ринку

Тема 6. Сегментація туристського ринку

1

2

16

3

Тема 7.Диверсифікація та позиціонування турпродукту на туристському ринку

2

3

4

Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі

1

3

4

Тема 9. Створення брендингу в туристській індустрії

1

3

3

Тема 10. Стратегія туристського маркетингу. Маркетингова цінова стратегія в туризмі

1

3

4

Всього

13

26

34

35
    1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Маркетинг туріндустрії» є самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою з питань маркетингу взагалі та маркетингу в галузі туризму. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних та практичних занять (аудиторної роботи).

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:

вивчення лекційного матеріалу;

робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;

підготовка до практичних занять;

підготовка до дискусії та інших пропонованих викладачем завдань;

робота над рефератом (доповіддю);

робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (курсовою роботою);

самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;

підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

^ Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, заліку, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання.


^ Підготовка до практичних занять. Розпочинається вона з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять та ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну й додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організації практичних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися з якогось питання, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною та підвищити її ефективність.


^ Робота над індивідуальним завданням. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (курсової роботи) винесене на індивідуальне самостійне опрацювання студентами.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Виконання курсової роботи передбачає також розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з метою курсової роботи.

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Маркетинг туріндустрії» видає студенту викладач на початку вивчення дисципліни. Роботу виконують самостійно при консультуванні викладачем на протязі вивчення предмету згідно з графіком навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Оцінка за виконання курсової роботи враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Курсову роботу виконують з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та набуття практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем маркетингу туристської індустрії.

Студент має право самостійно обрати тему роботи, але обов’язково узгодити її з викладачем. У протилежному випадку - тему курсової роботи вибирає студент із запропонованих викладачем.

Курсова робота вимагає наявність слідуючих елементів наукового дослідження:

теоретичного використання передової сучасної методології та наукових розробок;

практичної значущості;

комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження;

наявність елементів творчості.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при висвітленні теоретичної частини роботи, студент має використовувати відомості про новітні досягнення в дослідженні, застосовувати різноманітні підходи і аспекти маркетингу взагалі та маркетингу туріндустрії.

Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для країни, регіону чи туристського підприємства і її результати можуть повністю або частково бути впроваджені до потреб практики.

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження під різними точками зору – з позицій теоретичної бази і практичних навиків, умов їх реалізації, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення і т. д. – в тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу.

В процесі виконання курсової роботи, разом із теоретичними знаннями та практичними навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні завдання.

У процесі написання курсової роботи студент має опрацювати не менше 10-12 літературних джерел з посиланням на використання певної інформації у тексті роботи. При цьому робота має бути творчою і спрямованою на вирішення певної проблеми чи на встановлення особистого погляду автора роботи на питання, які він розглядає.

Курсова робота складається з: титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.

Титульна сторінка повинна містити назву навчального закладу, кафедри, навчальної дисципліни; тему курсової роботи; прізвище та ініціали студента; номер академічної групи; дату подання курсової роботи викладачеві на перевірку.

Зміст повинен містити назви розділів, підрозділів і т.д., які розкривають тему курсової роботи, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

У вступі зазначаєть: актуальність обраної теми дослідження, її проблематика, об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження.

Основна частина складається із декількох розділів (підрозділів) і обов’язково складається з взаємопов’язаних теоретичної та практичної частин.

У висновках викладають: перелік пропозицій, рекомендацій та результати, одержані в курсовій роботі.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, далі загальна та спеціальна література в алфавітному порядку, потім Інтернет - джерела, і в кінці – література на іноземній мові.

У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо. При наявності кількох додатків, оформляється окрема сторінка «ДОДАТКИ». Додатки позначаються великими літерами українського алфавіту.

Курсову роботу слід оформляти у відповідності до вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг курсової роботи повинен становити 30-35 друкованих сторінок, шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє, ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

^ Рекомендована тематика курсових робіт


1. Створення іміджевої стратегії Харкова як туристського міста.

2. Створення і розповсюдження рекламних і пропагандиських матеріалів щодо туристського комплексу Харкова.

3. Просування нових туристських ресурсів.

4. Організація презентацій нових турпродуктів із запрошенням їх власників, інвесторів, а також туроператорів та турагенств.

5. Робота на міжнародних виставках та ярмарках, що супроводжується рекламними та промоушн – кампаніями.

6. Розробка та випуск рекламно-інформаційної продукції.

7. Видання туристсько-інформаційних матеріалів, зокрема, путівників, рекламних буклетів, мап, у тому числі іноземними мовами.

8. Розробка проектів, що мають великий суспільний резонанс, для створення безкоштовної реклами місту Харкову.

9. Створення і підтримка туристського сервера Харкова в мережі Інтернет.

10. Встановлення прямих відносин з основними зарубіжними туроператорами, що спеціалізуються на напрямі «Україна».

11. Організація цільових інформаційно-рекламних кампаній, орієнтованих на просування Харкова на міжнародний ринок туристського продукту.

12. Розробка системного включення в засоби масової інформації і електронні інформаційні канали матеріалів, спрямованихних на просування Харкова на міжнародний ринок туристського продукту.

13. Представлення Харкова на міжнародних туристських виставках в Україні і за кордоном.

14. Участь у створенні експозиції єдиного українського стенду.

15. Участь в міжнародних спеціалізованих конференціях і семінарах, присвячених туризму.

16. Просування образу Харкова як міста сприятливого для туризму.

17. Створення комфортного інформаційного середовища для туристів.

18. Розробка Харківського туристського продукту.

19. Розробка і реалізація туристських програм і проектів, спрямованих на розвиток наукового (освітнього, молодіжного, спортивного, конгресно – виставкового) туризму.

20. Розробка і реалізація туристських програм і проектів, спрямованих на залучення нових туристських потоків.

21. Розробка і реалізація туристських програм і проектів, орієнтованих на задоволення інтересів жителів і гостей Харкова.

22. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності Харкова на міжнародному і внутрішньому туристських ринках.

23. Розробка ключових, «знакових» подій року і своєчасне інформування про них.

24. Проведення активної рекламно-інформаційної діяльності, орієнтованої на формування туристського іміджу Харкова.

25. Проведення активної рекламно-інформаційної діяльності, скерованої на просування його на український і міжнародний туристські ринки.

26. Проведення маркетингового дослідження готельно-туристського комплексу Харкова.

27. Розробка маркетингової стратегії розвитку туризму в Харкові для зовнішнього ринку.

28. Розробка маркетингової стратегії розвитку туризму в Харкові для внутрішнього українського ринку.

29. Розробка рекомендацій щодо створення бренду для конкретного підприємства.

30. Характеристика маркетингової цінової стратегії для конкретного підприємства.

31. Розробка нового диференційованого турпродукту для конкретного підприємства (регіону).

32. Механізм проведення позиціонування турпродукту для конкретного підприємства (регіону).

33. Проведення маркетингового дослідження поведінки споживачів для конкретного підприємства (регіону).

34. Проведення маркетингового дослідження конкурентного середовища для конкретного підприємства (регіону).

35. Проведення маркетингового дослідження цін для конкретного підприємства.

36. Проведення сегментації та вибір цільових ринків для конкретного підприємства (регіону).

37. Створення нового турпродукту і вибір стратегії маркетингу на різних етапах його життєвого циклу.


^ Підготовка реферату. Реферат є додатковою частиною самостійної роботи студента над навчальною дисципліною «Маркетинг туріндустрії».

Мета написання реферату – поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі вивчення дисципліни.


Рекомендована тематика рефератів


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.

Теоретичні засади маркетингу в туристській індустрії та інструментарій проведення маркетингових досліджень в галузі туризму

  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи