Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри icon

Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри
Скачати 453.84 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір453.84 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

педіатрії та медичної генетики

протокол № ____ від „__” __________ 2008

Зав. кафедри

д.мед.н., професор Т.В. Сорокман


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема заняття: Цукровий діабет у дітей.

МОДУЛЬ 1. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СОМАТИЧНІ Та ЕНДОКРИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ


навчальна дисципліна:

педіатрія

Курс 4

Факультет: медщичний №1 та №2

спеціальність: лікувальна справа

К-сть годин - 5


Методичну розробку склав:

доцент М.Г.Гінгуляк


^ ЧЕРНІВЦІ – 2008


І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ:

За останній час в усіх країнах світу спостерігається зростання захворюваності на

цукровий діабет (ЦД), зокрема цукровий діабет першого типу. Біля 2-3 % населення страждає на цукровий діабет, що робить вивчення діагностики, лікування та диспансеризації хворих на ЦД вельми актуальним та необхідним для лікаря загальної практики. Особливо зважаючи на особливості перебігу цієї патології у дитячому віці. Рання інвалідізація хворих, наявність хронічних ускладнень, висока летальність від них потребують від лікаря глибоких знань з питань профілактики захворювання, організації лікувального процесу, диспансеризації хворих та вивчення цих хворих в школі самоконтролю.

^ II. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

2.1. Студент повинен знати:

- анатомо-фізіологічні особливості підшлункової залози;

- етнологію та епідеміологію ЦД у дітей;

- сучасну класифікацію ЦД;

- патогенез розвитку ЦД;

- клінічні особливості ЦД у дитячому віці;

- основні принципи лікування ЦД: дієтотерапія, інсулінотерапія;

- основні ускладнення ЦД;

- характеристику варіантів ком у дітей, надання невідкладної допомоги при них;

2.2. Студент повинен вміти:

- проводити клінічне обстеження дитини з цукровим діабетом;

- визначати провідні клінічні симптоми при ЦД;

- скласти план додаткового обстеження хворого та інтерпретувати його результати;

- правильно обґрунтувати та сформулювати клінічний діагноз ЦД;

- розробити лікування: скласти дієту, визначити режим дня, фізичне навантаження, розробити схему введення інсуліну та розрахувати дозу;

- діагностувати різни види ком у дітей при діабеті та надати невідкладну допомогу при них;

- проводити профілактику ускладнень ЦД;

- проводити диспансеризацію хворих на ЦД, проводити навчання в школі самоконтролю.

2.3. Студент повинен опанувати практичними навичками:

- розрахунку дієти при ЦД дітям різного віку;

- визначення цукру крові на глюкометрі та кетонових тіл в сечі;

- індивідуальний підбор та розрахунок дози інсуліну при ЦД;

- введення інсуліну;

- проведення інтенсивної терапії кетоацедотичних станів та діабетичних ком.

^ III. ВИХОВНА МЕТА:

- сформувати у студентів уявлення про важливість дотримання принціпів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні лікувально діагностичних маніпуляцій (з урахуванням характеру захворювання та індивідуальних особливостей дитини, ступеня інтелектуального розвитку, рівня культури, можливостей вербального спілкування, контакту з батьками хворої дитини та ін.).

- протягом усього заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкуванням з хворими, батьками, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.


IV. Міжпредметна інтеграція:

Назва попередніх дисциплін


Отримані навики

  1. 1.Анатомія

  2. Біохімія

  3. Патофізіологія

  4. Пропедевтика дитячих хвороб

  5. .Фармакологія

Володіння знаннями особливостей анатомічної будови підшлункової залози у дітей. Біохімічні показники в нормі та при патології дітей Патофізіологію основних патологічних процесів при ЦД.Характерні скарги, основні клінічні синдроми при ЦД Фармакологічну дію різних видів інсуліну. Вміти зібрати анамнез, виявити скарги, провести загальний огляд, дати оцінку. Виписати рецепти необхідних мекадиментозних препаратів

^ 5. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

№ п/п


^ Основні етапи та їх зміст

Розподіл часу та рівні засвоєння

Види контролю

Навчально-методичне забезпечення

1

^ Підготовчий етап:

15%

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опиту-вання, , тести ІІ-ІІІ рівня, задачі ІІ-ІІІ рівня, результати аналізів 3–4 хворих з едокринологіч-ного відділення. Текстові ситуаційні задачі, матеріали загально-клінічних та параклінічних методів обстежен-ня, лікарські засоби.

Індивідуальний контроль практич-них навичок та результатів курації хворих. Вирішення клінічних тексто-вих завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей.

Обладнання, підручники, посібники, методичні рекомендації,

препарати, результати загально-клінічних та параклінічних методів обстеження

1

Організаційні питання
Формування мотивації

1

Контроль початкового рівня підготовки (стартизовані методи контролю)

2.

^ Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а)вірно зібрати анамнез захворювання та життя, провести курацію хворих, скласти план обстеження та лікування;

б)обговорення та оцінка результатів курації;

в)вирішення ситуаційних клінічних задач

65%

L=ІІІ
^ Заключний етап:

20%

L= ІІ-ІІІ
Контроль кінцевого рівня підготовки

3.2

Мотивована загальна оцінка навчальної діяльності студента
Інформування студентів про тему наступного заняття


5. 1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу - можна використати ситуаційні клінічні задачі. Проводиться стандартизований контроль початкового рівня знань студентів

^ 5.2 Основний етап:

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово під контролем викладача. Для оцінки правильності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитування хворих увага студентів звертається на етіологічні фактори хвороби, основні скарги, перебіг захворювання, клінічні прояви та диспансеризацію

^ Цукровий діабет (diabetes mellitus) - захворювання, яке зумовлене абсолютною чи відносною нестачею інсуліну, що призводить до порушення обміну речовин, в першу чергу, вуглеводного, що проявляється хронічною гіперглікемією; Частота в популяції складає 2-5 % та у останні десятиріччя збільшується. У дітей до 14 років в нашій країні захворюваність 28: 100000 (від 5,5 до 68,. в різних регіонах).'Частіше виявляється цукровий діабет від 4 до 10 років, переважно в осінньо-зимовий період. Крім віку та етнічних розбіжностей та розповсюдженість ЦД впливають такі фактори як ожиріння, рід занять, тощо. ЦД більше розповсюджений серед міського населення, ніж серед сільського.

Роботи останніх років підтвердили припущення клініцистів про те, що ЦД як захворювання являє собою гетерогенну групу патологічних станів. Нова класифікація комітету експертів ВООЗ відбиває науковий підхід до сучасного погляду на етіологію та патогенез ЦД.

Класифікація ЦД та споріднених категорій порушення толерантності до глюкози (ВООЗ, 1987) А. Клінічні класи:

Цукровий діабет

- інсулінзалежний ЦД (ІЗЦД) - 1 тип;

- інсуліннезалежний ЦД (ІНЦД) - II тип

а) у осіб з нормальною масою тіла;

б) у осіб з ожирінням.

- ЦД, пов'язаний з недостатністю харчування

- Інші варіанти ЦД, пов'язані з певними станами та синдромами:

1. захворюваннями підшлункової залози;

2. хворобами гормональної етіології

3. станами, викликаними лікарськими засобами або впливом хімічних речовин;

4. аномаліями інсуліну та його рецепторів;

5. певними генетичними синдромами;

6. змішаними станами. Порушена толерантність до глюкози:

а) у осіб з нормальною масою тіла;

б) у осіб з ожирінням.

Цукровий діабет вагітних.

Б. Класи статистичного ризику % (особи з нормальною толерантністю до глюкози але із значно збільшеним ризиком розвитку цукрового діабету) Порушення толерантності до глюкози, які передували раніше. Потенційні порушення толерантності до глюкози.

Деякі автори, крім цього виділяють ще:

Фази захворювання: а) декомпенсації (з кетозом, без кетоза);

б) ремісії (повна, часткова);

в) кома (діабетична, гіпоглікемічна). Наявність діабетичних мікроангіопатій:

а) ретинопатія;

б) кардіопатія

в) нейропатія

г) нефропатія, тощо.

Специфічні (катаракта, гломерулосклероз, синдром Моріака, ліпоїдний некробіоз, діабетична гангрена) та неспецифічні ускладнення (фурункульоз, піодермія, вульвіт, баланіт, кандидоз, сечова інфекція). Поєднання з іншими захворюваннями (ендокринними, імунопатологічними, спадковими). Тривалість захворювання у роках.

Класифікація цукрового діабету (ВООЗ , 1999)
  1   2   3

Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconБуковинський державний медичний університет
Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології “25” травня 2008 року (протокол...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з фармакотерапії (5 курс) на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з фармацевтичної опіки (5 курс) на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з клінічної фармакології (4 курс) на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconСумду на методичній нараді кафедри Медичний факультет " " 2000р. Кафедра педіатрії №1 Зав кафедрою, проф. О.І. Сміян методична розробка практичного заняття для
Вміти діагностувати патологічні стани сечовидільної системи у дітей на основі знання анатомо-фізіологічних особливостей та симптомів...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та медичної генетики
Моз україни складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та медичної генетики
Моз україни складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Сумський державний університет Медичний інститут удк 618. 33-007. 1-06:[616-002+618. 1+616. 3+613. 81/. 882]-055. 2(043. 3)
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом медичної генетики
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconМ.І. Пирогова затверджено на методичній нараді кафедри медичної та біологічної фізики Завідувач кафедри проф. Хаїмзон І.І. 20 р. Методичні вказівки
Це відбувається по певних законах. Знаючи ці закони, особливості будови біологічних тканин та їх властивості в нормі та патології,...
Я україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри iconО. О. Богомольця «затверджено» На Методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол
Показання та клінічні етапи виго-товлення суцільнолитих мостоподібних протезів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи