Факультет психології а. Загальний опис факультету icon

Факультет психології а. Загальний опис факультету
Скачати 432.96 Kb.
НазваФакультет психології а. Загальний опис факультету
Сторінка1/2
Дата01.07.2012
Розмір432.96 Kb.
ТипДокументи
  1   2ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ


А. Загальний опис факультету


 1. Куратор ECTS від факультету:


Вірна Жанна Петрівна – доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології.

Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Потапова 9, т. 8 (03322) 4-93-92

Години прийому: 9.00 – 18.00.

e-mail: annavirna@mail.ru


 1. Структура факультету:


Деканат:


Декан – Вірна Жанна Петрівна, т. 4-93-92

Заступник декана – Іванашко Оксана Євгенівна, т. 4-93-92

Методист денної форми навчання – Гордовська Надія Ростиславівна, т. 4-93-92

^ Методист заочної форми навчання – Климюк Тетяна Григорівна, т.4-93-92


Кафедри


Кафедра загальної та соціальної психології – т. 4-90-01


Колісник Олексій Петрович – зав. кафедрою, канд. психол. наук, професор;

Вірна Жанна Петрівна – доктор психол. наук, професор;

Власюк Дмитро Петрович - канд. психол. наук, доцент;

Засєкіна Лариса Володимирівна – канд. психол. наук, доцент;

Земба Алла Богданівна – асистент;

Крижанівська Зоряна Юріївна – старший викладач;

Малімон Людмила Яківна - канд. психол. наук, доцент;

Мудрик Августа Костянтинівна - канд. психол. наук, доцент;

Павлюк Тетяна Миколаївна – старший викладач;

Федотова Тетяна Володимирівна – старший викладач;

Феніна Оксана Ярославівна – старший викладач;

Філіппова Інеса Юріївна - канд. психол. наук, доцент;

Хомик Володимир Степанович - канд. психол. наук, доцент;

Юхимчук Володимир Леонтійович – старший лаборант;

Євтушик Світлана Олександрівна – лаборант;

Павлюк Микола Іванович – інженер комп’ютерного класу.
^

Основні напрямки наукових розробок та досліджень викладачів кафедри:


 • Психологія саморозвитку.

 • Психологічні проблеми творчої обдарованості.

 • Психологічні аспекти управлінської діяльності.

 • Життєвий і професійний шлях особистості.

 • Інформаційні технології в прикладних психологічних дослідженнях.

 • Когнітивний стиль як основоположний чинник життєдіяльності особистості в соціумі.

 • Розвиток ідентичності в юнацькому віці: агресія і самоконтроль.


^ Кафедра медичної психології та психодіагностики – т. 4-93-92


Хлівна Олександра Миколаївна – зав.кафедрою, канд. психол. наук, доцент;

Кардаш В’ячеслав Вікторович – старший викладач;

Кардаш Наталія Іванівна – старший викладач;

Мельник Антоній Петрович – старший викладач;

Мушкевич Мирослава Іванівна – канд. психол. наук, доцент;

Павлова Ліана Вікторівна – старший викладач;

Федоренко Раїса Петрівна – канд.. психол. наук, доцент;

Шпак Володимир Маркович – старший викладач;

Словік Оксана Миколаївна – лаборант;

Лях Ірина Віталіївна – зав. лабораторією.

^

Основні напрямки наукових розробок та досліджень викладачів кафедри:


 • психологія здоров’я; психологія тілесності; формування позитивного Я-образу

 • перебіг акцентуацій у старшокласників

 • стратегії мислительної діяльності

 • системний підхід до сімейної терапії Боуена


Кафедра педагогічної та вікової психології - т. 4-93-92


Бабій Микола Федорович – зав. кафедрою, канд. психол. наук, доцент;

Вічалковська Наталія Калинівна – канд. психол. наук, доцент;

Денисюк Антоніна Степанівна - канд. психол. наук, професор;

Дмитріюк Наталія Василівна – канд. психол. наук, старший викладач;

Іванашко Оксана Євгенівна - канд. психол. наук, доцент;

Кордунова Наталія Олександрівна - канд. психол. наук, доцент;

Коць Михайло Онисимович - канд. психол. наук, доцент;

Мудрак Ігор Аркадійович – старший викладач;

Потапчук Людмила Володимирівна - канд. психол. наук, доцент;

Савчук Надія Антонівна - канд. психол. наук, старший викладач;

Чернявська Олена Антонівна - канд. психол. наук, доцент;

Маці щук Оксана Вікторівна – лаборант.


^ Основні напрямки наукових розробок та досліджень викладачів кафедри:

 • Модульне навчання;

 • Залежність системи інтеракцій від розумового розвитку і психомоторики в онтогенезі: психолого-педагогічний аспект;

 • Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку;

 • Розвиток духовності старшокласників у процесі спілкування;

 • Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл;

 • Психологічні особливості розвитку екологічних цінностей особистості;

 • Розуміння вихователем психічних станів дітей як чинник особистісного підходу до них;

 • Метафора як засіб розвитку допитливості школярів-підлітків;

 • Особливості становлення особистісних смислів у “важких підлітків”Кількість студентів:

Денна форма навчання: 306 осіб;

Заочна форма навчання: 443 особи.


^ 3. Умови для навчання


Факультет психології розташований у навчальному корпусі №2 університету на першому та другому поверхах (вул. Потапова, 9). Корпус є власністю університету. У розпорядженні факультету знаходяться 12 навчальних аудиторій, 2 тренінгові аудиторії, 1 комп’ютерний клас, 2 навчально-методичні лабораторії, 1 науково-дослідна лабораторія.

Для проведення лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт використовуються також робочі та лабораторні приміщення інших факультетів та установ, зокрема лабораторії фізіології людини та тварини біологічного факультету, обласної психіатричної лікарні, закладів освіти.

Обласна психіатрична лікарня, обласний наркологічний диспансер та заклади освіти м. Луцька і області є базовими для проходження навчальних та виробничих практик.

Студенти користуються фондами читального залу та наукової бібліотеки ВДУ імені Лесі Українки.


^ 4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них:

Підготовка фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (на базі повної загальної середньої освіти) триває:

для денної форми навчання – 4 роки;

для заочної форми навчання – 5 років;

Кваліфікація фахівця – бакалавр психології.

Підготовка фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” триває:

для денної форми навчання – 1 рік;

для заочної форми навчання – 1 рік;


^ 5. Основні методи та форми викладання


Технологія організації навчального процесу на факультеті спрямована на реалізацію таких основних завдань:

 • систематизація знань та їх активне засвоєння упродовж навчального року (семестру);

 • відкритість контролю: ознайомлення студентів зі всіма формами контрольних заходів та контрольними завданнями на початку вивчення дисципліни;

 • підвищення рівня об’єктивності оцінювання знань через збільшення кількості контрольних заходів та застосування 100-бальної шкали оцінювання;

 • забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого їх розмежування за змістом й регламентацією у часі;

 • підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року (семестру), переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу.

Одиницею навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів є заліковий кредит.

Підготовка фахівця здійснюється як послідовне засвоєння студентом змістових модулів відповідно до індивідуального навчального плану.

Структура залікового кредиту включає такі компоненти:

 • аудиторна робота (лекції, практичні (семінарські, лабораторні) заняття, консультації, контрольні заходи (модульний контроль, залік, екзамен);

 • індивідуальна робота (робота в лабораторіях (кабінетах) у позанавчальний час, індивідуально науково-дослідне завдання);

 • самостійна робота ( робота в інформаційних мережах, опрацювання додаткової літератури);

 • наукова робота ( публікації, участь у конференціях, участь в олімпіадах)

 • курсова (бакалаврська або магістерська) робота;

 • навчальні та виробничі практикиОцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю та завдання, що виносяться на іспит, оцінюються разом в діапазоні від 0 до 100 балів разом.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного та підсумкового контролю.


^ Б. Ступенева структура


1. Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр”

Основними сферами та об’єктами діяльності випускників із вищою освітою за професійним спрямуванням бакалавр психології є:

 • сфера виробництва (психолог-практик), а саме, профорієнтаційна робота, професійний відбір, профадаптація, профнавчання, соціально-психологічне вивчення трудових колективів, дослідження причин плинності кадрів, травматизму, консультування тощо.

 • заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення (клінічний психолог, соціальних працівник)% консультативна та діагностична робота у клініках соматичних та психічних захворювань, консультативних центрах здоров’я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба сім’ї, телефон довіри та ін.);

 • освітні, виховні та трудово-виправні заклади: викладач психології в різного типу середніх учбових закладах, психолог-вихователь та психолог-консультант в середніх спеціальних школах та дошкільних закладах, старший лаборант в психологічних лабораторіях вузів та науково-дослідних закладах, методист-лаборант на відповідних кафедрах;

 • сфера управління, обслуговування, підприємництва (психолог-практик), органи місцевої влади (психолог-консультант).


Підготовка бакалаврів психології здійснюється протягом 4 років на базі середньої та середньої спеціальної освіти. Вона складається з циклів:

 • навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки;

 • навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки;

 • навчальних дисциплін вільного вибору навчального закладу;

 • навчальних дисциплін вільного вибору студентів.

Студенти проходять 4 види практики: навчальна (практика психолога-стажиста) та виробнича (соціально-діагностична, медико-діагностична, практика в закладах освіти). Студенти готують 2 курсові роботи. Курсова робота четвертого року навчання захищається як випускна кваліфікаційна.

Враховуючи майбутнє професійне спрямування – роботу психолога, бакалавр має володіти знаннями основних психологічних дисциплін, зокрема, загальної психології та знаннями окремих галузей сучасної психологічної науки, вільно користуватися категоріально-понятійним апаратом психології та методами психологічного дослідження. Володіти математичними способами аналізу та обробки експериментального матеріалу, використовувати комп’ютерну техніку та ЕОМ. Оволодіти навичками спілкування з людьми, консультативної роботи, а також навичками викладацької та виховної роботи.


^ Вимоги до знань та умінь за дисциплінами відповідних циклів


Вимоги до навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • сформувати наукові уявлення про світобудову, філософські і релігійні її картини, походження життя на Землі, еволюційні процесі;

 • ознайомити з основними напрямками світової і філософської думки минулого і сучасного;

 • розкрити місце людини в світі, житті, у загальному взаємозв’язку всього існуючого в природі;

 • дати уявлення про роль пізнання людиною дійсності, відкриття законів природи і суспільства в забезпечення її життєдіяльності та розуміння відповідальності людства за збереження екологічного простору;

 • ознайомити з найважливішими галузями, а також етапами розвитку гуманітарних і соціально-економічних знань, основними науковими школами та концепціями;

 • сформувати уявлення про основні історичні епохи в житті людини, дати знання про історичні події, факти, життя і діяльність видатних історичних діячів минулого;

 • глибоко розкрити історію України, її основні періоди, події, що мали історичне значення, історичних діячів, історичні дати, народні традиції в культурі, звичаї народу;

 • допомогти в розумінні типів культур, основних культурно-історичних цінностей історії культури України та її місця в системі світової культури;

 • дати знання про суть релігійних вчень та особливості сучасних світових релігій, а також про ті процеси, що відбуваються в релігійному житті в Україні;

 • домогтися ґрунтовних знань основ економічних теорій, та під кутом зору цих знань уміння в загальних рисах аналізувати економічні події в Україні та за її межами;

 • створити уявлення про принципи взаємодії сучасного виробництва і споживання, сучасної концепції маркетингу, сформувати уміння на практиці застосовувати ці знання для аналізу діяльності конкретного виробництва;

 • дати уявлення про сутність влади політичних відносин, політичних систем, сформувати уміння розібратися в процесах міжнародного життя та ролі України в сучасному політичному світі;

 • дати знання про основні правові системи, законодавство України та сформувати уявлення про варіанти укладання нормативних документів, що стосуються майбутньої професійної діяльності;

 • розкрити зміст сучасної соціології як науки, її роль в житті сучасного суспільства, дати знання про її історію, методологію та методи конкретних соціологічних досліджень;

 • домогтися досконалого володіння державною українською мовою, опанування науково-понятійним апаратом психологічної науки цією мовою з метою використання у професійній діяльності;

 • допомогти опануванню лексикою, знаннями граматики та практичними навичками розмовної іноземної мови, навчити перекладати наукову літературу зі спеціальності, складати ділові папери;

 • сформувати науковий підхід до розуміння фізичної культури як запоруки здоров’я та здійснити належну фізичну підготовку.


Вимоги до циклу навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки


 • сформувати понятійний апарат загально-наукових навчальних предметів для розуміння взаємозв’язку між фізичними, хімічними, біологічними та психічними явищами, розуміння процесу виникнення і розвитку психіки та свідомості, розкрити її форми та структуру;

 • розкрити суть та закономірності психічних явищ, природу та психологічну структуру особистості, теорії особистості в світовій та вітчизняній психології, умови її формування;

 • розкрити питання історичного розвитку психіки, закономірності психічного розвитку на різних етапах філогенезу;

 • розкрити методологічні та теоретичні проблеми психології, пов’язані з понятійним апаратом, його суттю, зв’язком психології з іншими суспільними та природничими науками;

 • дати можливість оволодіння експериментальними методиками дослідження психології та методами обробки результатів психологічного дослідження, зокрема, практичними навичками математичної обробки експериментального матеріалу застосуванням ЕОМ та стандартного програмного комп’ютерного забезпечення;

 • створити уявлення про матеріальний субстрат психічного, анатомію та еволюцію нервової системи, функціонування центральної нервової системи, функціонування центральної нервової системи та основні закони вищої нервової діяльності;

 • дати знання з основних проблем екології, забезпечення умов життєдіяльності та збереження навколишнього середовища;

 • викласти знання з історії розвитку психології як науки, розуміти суть і зміст різних наукових напрямків у світовій психологічній науці.


Вимоги до циклу навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

 • дати розуміння специфічних особливостей професії психолога, ознайомити з основними напрямками розвитку сучасної психологічної науки, навчити методам самостійного засвоєння психологічних знань;

 • дати глибокі знання з основних галузей психології, зокрема, педагогічної, вікової, соціальної психології, психології праці та інженерної психології, юридичної, клінічної, психології управлення та ін.;

 • допомогти в оволодінні методами дослідження особистості, колективу методами проведення психологічного консультування;

 • навчити складати психологічну та психолого-педагогічну характеристики особистості, колективу на основі застосування конкретних методів психодіагностики та методів соціальної психології;

 • виробити уміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масових комунікацій та реклами і на основі такого аналізу давати практичні рекомендації відповідним зацікавленим службам;

 • сформувати вміння та навички практичної роботи у відповідних сферах діяльності майбутнього бакалавра психології (виробництво, заклади охорони здоровя та соціального забезпечення, освітні та виховні заклади тощо);

 • забезпечити оволодіння основами психотренінгу та психотерапії, а також методами виховання та самовиховання;

 • забезпечити формування умінь та навичок використання психологічних знань, методів дослідження, консультування на конкретному об’єкті діяльності психолога-практика;

 • забезпечити психолого-педагогічну підготовку до викладацької роботи: оволодіння методами викладання в середній школі, знання принципів навчання та виховання, методики викладання психології, а також уміння розробляти навчально-методичну документацію.Підготовка магістрів психології здійснюється протягом 1 року на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та “спеціаліст”. Вона складається з циклів:

 • навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки;

 • навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки;

 • навчальних дисциплін вільного вибору навчального закладу;

 • навчальних дисциплін вільного вибору студентів.

Студенти проходять 2 види практики: педагогічно-асистентська та переддипломна. У завершенні навчання захищається магістерська робота.


Викладання рекомендованих навчальних дисциплін здійснюють викладачі, які мають спеціальність за дипломом про вищу освіту відповідного напряму підготовки, перепідготовки або диплом про отримання наукової ступені за відповідною науковою спеціальністю та сертифікат (диплом, свідоцтво) про професійну підготовку до педагогічної діяльності у галузі вищої освіти або диплом про вчене звання за відповідною кафедрою.


^ Вимоги до знань та умінь за дисциплінами відповідних циклів


Шифри умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістових модулів

З.01.01


- Використовувати наукове уявлення про світобудову, філософські і релігійні картини, походження життя на Землі еволюційні процеси

З.01.01.01


Природнича та гуманітарна парадигми психології (проблема предмету, методу, пояснення)

З.01.01.02

Етнопсихологічні аспекти особистості. Національний характер та ментальність

З.01.01.03

Культура як основний чинник диференціації народів, етнічні функції культури

З.01.01.04

Специфіка наукового пізнання
З.01.02

- Інтерпретувати результати і виявляти можливості продуктивної діяльності

З.01.02.01


Поняття про творчу діяльність

З.01.02.02

Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань

З.01.02.03

Основні етапи наукового дослідженняЗ.01.03

- Вміти використовувати знання методологічних та теоретичних проблем психології в дослідженні та поясненні психічних явищ

З.01.03.01

Основні проблеми психологічної науки (психогностична, психомотиваційна, психопраксична, психосоціальна, психофізіологічна

З.01.03.02

Категоріальний лад психології

З.01.03.03

Структура психології як системи знань (історико-теоретичний аналіз)
З.01.04

- Вміти проводити психологічний експеримент, обробляти та оцінювати його результати

З.01.04.01


Основні етапи наукового дослідження

З.01.04.02

Основні вимоги до написання дипломної магістерської роботи

З.01.04.03

Сучасні стратегії психологічної парадигми
З.01.05

- Застосовувати основні напрямки світової філософської думки у психолого-педагогічній діяльності

З.01.05.01


Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань

З.01.05.02

Специфіка наукового пізнання

З.01.05.03

Культура як основний чинник диференціації народів, етнічні функції культури
З.01.06

- Досконало володіти елементами педагогічної майстерності

З.01.06.01


Психологічні особливості педагогічної діяльності

З.01.06.02

Психологічні умови формування творчого процесу

З.01.06.03

Підготовка і проведення лекцій, семінарських та практичних занять

З.01.06.04

Організація практик та самостійної роботи студентів
З.01.07

- Вміти проводити виховну роботу по згуртуванню колективу

З.01.07.01


Організаційна поведінка і взаємодія

З.01.07.02

Розвиток організацій

З.01.07.03

Психологічні особливості студентського віку, взаємовідносини викладача і студента
З.01.08

- Розуміти сутність та закономірності психічних явищ, природу та психологічну структуру особистості, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології, умови її розвитку та формування

З.01.08.01


Сучасні стратегії психологічної парадигми

З.01.08.02

Стратегіальний підхід до розвитку творчої діяльності

З.01.08.03

Методики дослідження творчої діяльності
З.01.09

- Вміти планувати психологічні наслідки запровадження нових технологій навчання

З.01.09.01


Зміст і завдання вищої школи, принципи і методи навчання

З.01.09.02

Методики дослідження творчої діяльності

З.01.09.03

Психологічні особливості педагогічної діяльності
З.02.03

- Впливати на роботу персоналу з метою досягнення бажаного результату праці і задоволення його потреб

З.02.03.01


Психологічний аналіз структурно-функціональних особливостей організацій

З.02.03.02

Основні підходи дослідження організацій

З.02.03.03

Комунікація і вплив на громадськість
З.02.05

- Використання в роботі з психологічною інформацією уявлення про основні історичні епохи в житті людства, про події і факти, життя і діяльність видатних історичних осіб

З.02.05.01


Принципи та підходи аналізу соціальних об’єктів

З.02.05.02

Основні проблеми психологічної науки (психогностична, психомотиваційна, психопраксична, психосоціальна, психофізіологічна)
З.02.06

- Використовувати знання про найважливіші сфери та етапи розвитку соціально-економічних явищ, основні наукові школи та концепції в науково-практичній діяльності

З.02.06.01


Громадськість і громадська думка

З.02.06.02

Сучасні стратегії психологічної парадигми

З.02.06.03

Причини виникнення та основні види політичних конфліктів
З.02.07

- Вміти спрогнозувати спрямованість дій особистості в ситуаціях вибору

З.02.07.01


Управління процесом паблік рилейшнз

З.02.07.02

Паблік рилейшнз в кризових ситуаціях
З.02.08

- Вміти проводити тренінг особистісного зростання

З.02.08.01


Старетегіальний підхід до розкриття творчої діяльності

З.02.08.02

Психологічні умови формування творчого процесу
З.03.01

- Вміти проводити управлінське та сімейне консультування

З.03.01.01


Корпоративна культура організацій
З.03.02

- Вміти застосовувати методи корекційної роботи з різними категоріями клієнтів

З.03.02.02

Регулятивні аспекти PR-технологій (лобіювання, виборча компанія)

З.03.03

- Вміти планувати зміни у поведінці під впливом психокорекцій них заходів

З.03.03.01


Організаційна поведінка і взаємодія

З.03.03.02

Управління процесом паблік рилейшнз

З.03.03.03

Комунікація і вплив на громадськістьЗ.03.04

- Консультувати керівників та відповідальних працівників установ з питань використання нових соціальних технологій, моделювання соціальних процесів з метою ефективної організації виробничої діяльності, поліпшення соціальних умов життєдіяльності організації

З.03.04.01


Основні підходи дослідження організацій

З.03.04.02

Психологічний аналіз структурно-функціональних особливостей організацій

З.03.04.03

Розвиток організацій

З.03.04.04

Паблік рилейшнз в кризових ситуаціях
З.03.06

- Вміти використовувати знання методологічних та теоретичних проблем психології в дослідженні та поясненні психічних явищ

З.03.06.01


Природнича та гуманітарна парадигми психології (проблема предмету, методу, пояснення)

З.03.06.02

Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань

З.03.06.03


Сучасні стратегії психологічної парадигми

1.01.01

- Визначати основні етапи проведення дослідження

1.01.01.01

Специфіка наукового пізнання

1.01.01.02

Основні етапи наукового дослідження

1.01.02

- Організовувати організаційно-пошукові роботи, використовуючи відповідні інформаційні системи

1.01.02.01

Принципи та підходи аналізу соціальних об’єктів

1.01.03

- Оцінювати наукові факти у відповідності до мети дослідження

1.01.03.01

Сучасні стратегії психологічної парадигми

1.02.01

- Розробляти задачі досліджень у відповідності з поставленими (висунутими) гіпотезами

1.02.01.01

Основні вимоги до написання дипломної магістерської роботи

1.02.02

- Підбирати адекватний методичний інструментарій, проводити його адаптацію щодо обраної мети досліджень

1.02.02.01

Принципи та підходи аналізу соціальних об’єктів

1.02.03

- Забезпечувати комплексність, цілісність та системність використання психологічних методів, як кількісних так і якісних

1.02.03.01

Сучасні стратегії психологічної парадигми

1.03.01

- Готувати наукові звіти і матеріали до наукових видань

1.03.01.01

Основні вимоги до написання дипломної магістерської роботи

1.03.02

- Розробляти прогностичні моделі

1.03.02.01

Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань

1.03.03

- Впроваджувати результати наукових розробок у сфері практичної діяльності

1.03.03.01

Регулятивні аспекти PR - технологій (лобіювання, виборча компанія)

2.01.01

- Складати у відповідності з методичними вимогами програми курсів, плани семінарських і практичних занять

2.01.01.01

Зміст і завдання вищої школи, принципи і методи навчання

2.01.02

- Здійснювати розробку методичних вказівок, контрольних завдань щодо організації самостійної роботи студентів

2.01.02.01

Організація практик та самостійної роботи студентів

2.01.03

- Впроваджувати власні науково-методичні підходи забезпечення виховного процесу із студентською молоддю

2.02.01

- Розробляти тексти лекцій, володіти ораторським мистецтвом, ефективними психологічними засобами впливу на аудиторію

2.02.01.01

Підготовка і проведення лекцій, семінарських та практичних занять

2.02.02

- Організовувати активний процес слухання, сприймання та розуміння навчального матеріалу в процесі лекційних, семінарських, практичних занять

2.02.02.01

Психологічні особливості педагогічної діяльності

2.02.03

- Забезпечувати проведення учбових та виробничих видів практик

2.02.03.01

Організація практик та самостійної роботи студентів

2.02.04

- Впровадження нових форм контролю знань

2.02.04.01

Психологічні особливості педагогічної діяльності

2.03.01

- Постійно підвищувати науковий рівень підготовки (проведення науково-дослідницької роботи, участь в роботі наукових конференцій, з’їздів, підготовка наукових публікацій)

2.03.01.01

Основні етапи наукового дослідження

2.03.02

- Удосконалювати викладацьку майстерність, систематично підвищувати рівень науково-методичної кваліфікації

2.03.02.01

Підготовка і проведення лекцій, семінарських та практичних занять

2.03.03

- Проведення науково-методичної роботи серед студентів; керівництво курсовими та дипломними роботами, науковими гуртками студентського наукового товариства

2.03.03.01

Специфіка наукового пізнання

2.03.04

- Здійснення науково-методичної допомоги випускникам

2.03.04.01

Основні проблеми психологічної науки (психогностична, психомотиваційна, психопраксична, психосоціальна, психофізіологічна)

3.01.02

- Використовувати фундаментальні практичні знання у галузі психології при розв’язанні конкретних психологічних завдань

3.01.02.01

Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань

3.01.03

- Розробляти програми діагностичної роботи у відповідності із практичними потребами

3.01.03.01

Основні проблеми психологічної науки (психогностична, психомотиваційна, психопраксична, психосоціальна, психофізіологічна)

3.02.01

- Застосовувати кількісні і якісні, індивідуальні і групові методи психодіагностики у відповідності з поставленою метою (психологічною практикою)

3.02.01.01

Сучасні стратегії психологічної парадигми

3.02.02

- Забезпечувати перехід від діагностичної до консультативної роботи з урахуванням особливостей клієнта

3.02.02.01

Основні проблеми психологічної науки (психогностична, психомотиваційна, психопраксична, психосоціальна, психофізіологічна)

3.02.03

- Планувати можливі наслідки результатів проведеної роботи психолога-консультанта

3.02.03.01

Сучасні стратегії психологічної парадигми

3.02.04

- Прогнозувати поведінку особистості та його перспективний розвиток за його “психологічним портретом”

3.02.04.01

Стратегіальний підхід до розкриття творчої діяльності

3.03.01

- Розробляти комплексні програми діагностико-консультативної роботи

3.03.01.01

Принципи та підходи аналізу соціальних об’єктів
  1   2

Схожі:

Факультет психології а. Загальний опис факультету iconФакультет психології а. Загальний опис факультету
move to 0-16521321
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
Факультет психології а. Загальний опис факультету icon3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Координатор ects вiд медичного факультету №3 декан факультету, доцент Савка Іван Григорович
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету

Факультет психології а. Загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Птк, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521322
Факультет психології а. Загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
Математичний факультет – один із провідних факультетів регіонів даного профілю, має повний цикл навчання – бакалаврат, магістратуру,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи