Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій icon

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
НазваПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Сторінка2/6
Дата01.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

АКД – академічний;


ГЛЗ – галузевий;

ВУЗ – вузівський;

ЗАВ – заводський.


2142 "Cпіввиконавці" – зазначаються головним Виконавцем (через крапку з комою) такі відомості про співвиконавців: ідентифікаційній код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів, повне найменування співвиконавця та місцезнаходження для юридичних осіб або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання для фізичних осіб.


5.4.3. Відомості про власника результатів НДР (ДКР)


2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.


2153 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" – зазначається повне найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові власника результатів НДР (ДКР), що є фізичною особою.


2360 "Скорочене найменування юридичної особи" – зазначається скорочене найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою (за наявності).


2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок) власника результатів НДР (ДКР).


2935 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу власника результатів НДР (ДКР).

2395 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт власника результатів НДР (ДКР).


1333 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник результатів НДР (ДКР). Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".


5518 "№ юридичного документа, дата видачі" – зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР).


^ 5.4.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР)


7700 "КПКВК" – зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР).

7201 "Напрям фінансування" – проставляється відповідний код напряму фінансування:

2.1. Фундаментальні дослідження.

2.2.Прикладні дослідження і розробки.

2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами.

2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням.

2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності.

2.7. Інші (вказати).

7023 "Назва ДЦП"– зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР(ДКР).

7022 "Код ДЦП" – зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.

Код джерела фінансування – проставляється відповідний код:

7713 – Кошти державного бюджету – державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;

7714 – Кошти місцевого бюджету;

7722 – Кошти підприємств, установ, організацій України;

7716 – Кошти Замовників іноземних держав;

7704 – Власні кошти – кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

7705 – Кошти інших джерел;

7706 – Безоплатно – код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).

Фактичні обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень.


^ 5.4.5. Основні відомості про НДР (ДКР)


9027 "Назва НДР (ДКР)" – зазначається назва НДР (ДКР). Назва НДР (ДКР), зазначена в ОК, повинна відповідати назві роботи, яка вказана в полі 9027 РК.


9117 "Реферат" – у стислій формі, не повторюючи назви НДР (ДКР), викладається основний зміст результатів НДР (ДКР): об’єкт дослідження (проектування), мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, сфера (галузь) використання.

Якщо при заповненні поля 9117 текст реферату не вміщується, то для його подальшого викладення використовується вкладний аркуш формату А4. При цьому в кінці основної сторінки в полі 9117 робиться позначка "(див. продовження)", на вкладному аркуші робиться позначка "Продовження", із зазначенням назви НДР (ДКР), цифровий код та назва поля 9117 ("Реферат").


5481 "Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної документації тощо)" – якщо результати НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), то в цьому полі зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою) відповідних документів (публікацій). Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного законодавства України зі стандартизації.

У разі потреби розміщення в цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.


5040 "Вид звітного документа" – зазначається відповідний код звітного документа:

19 – "Без звіту";

28 – "Проміжний звіт";

91 – "Заключний звіт".


5715 "Мова документа" – зазначається відповідний код мови звітного документа:

720 – "Українська мова";

570 – "Російська мова";

045 – "Англійська мова".


5742 "Кількість сторінок" – указується загальна кількість сторінок у звіті.


5743 "Кількість електронних носіїв" – указується загальна кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься звіт.


5744 "Загальна кількість файлів" – указується загальна кількість файлів на електронних носіях інформації із звітом.


5535 "Умови поширення в Україні" – проставляється відповідний код, що регламентує умови поширення звітної документації в Україні, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:

35 – "Дозволяється копіювати";

53 – "Не дозволяється копіювати".

Якщо зазначено код 53 "Не дозволяється копіювати", то власник результатів НДР (ДКР) при подачі звітних документів до УкрІНТЕІ визначає умови їх поширення. За таких умов УкрІНТІ має право лише на поширення сигнальної інформації про результати такої роботи.


5211 "Умови передачі зарубіжним країнам" – проставляється відповідний код, що регламентує умови передачі звітної документації за кордон, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:

55 – "Дозволяється копіювати";

63 – "Не дозволяється копіювати".


5634 "Індекс УДК" – індекс проставляється за таблицями "Універсальної десяткової класифікації".

5616 "Коди тематичних рубрик" – коди проставляються в УкрІНТЕІ.


^ 5.4.6. Заключні відомості


6111 "Керівник юридичної особи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).


6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (за наявності).

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.


6120 "Керівник роботи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника НДР (ДКР) .

6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР) (за наявності).


Якщо Виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, то в полях 6120 і 6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання. Підпис засвідчується нотаріально або підприємством, установою, організацією, в якій працює фізична особа.


6121 "Список виконавців" – зазначаються прізвище, ім`я, по батькові, код посади, науковий ступінь, вчене звання Виконавців НДР (ДКР).

У разі потреби розміщення у цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.


6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.


6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.


6142 "Реєстратор" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.


^ 5.5. Вимоги до оформлення інформаційної картки науково-технічної продукції5.5.1. Загальні відомості

В ІК НТП зазначаються такі дані:


5439 "Інвентарний номер ІК НТП" – надається в УкрІНТЕІ.


5419 "Дата реєстрації" – зазначається дата надання державного облікового номера ІК НТП.


5436 "Державний реєстраційний номер" – зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР).


5437 "Державний обліковий номер НДР (ДКР)" – зазначається державний обліковий номер НДР (ДКР).


9027 "Назва науково-технічної продукції" – зазначається назва науково-технічної продукції українською, російською та англійською мовами.


9153 "Вид продукції" – проставляється відповідний код результату НДР (ДКР):

01– випуск нового виду продукції:

001 – техніки;

002 – технологій;

003 – матеріалів;

004 – сортів рослин;

005 – порід тварин;

006 – методів, теорій;

007 – інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо –вказати);

02 – поліпшення якості продукції, що випускається;

03 – інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо – вказати).


9155 "Галузь застосування" – зазначається можлива галузь застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної діяльності в Україні.

5616 "Коди тематичних рубрик " – проставляються в УкрІНТЕІ.


9118 "Опис науково-технічної продукції" – надається короткий опис науково-технічної розробки (максимум 500 знаків).


5635 "Технічні переваги" – зазначаються технічні переваги науково-технічної продукції, науково-технічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів).


5636 "Економічні переваги" – зазначаються економічна привабливість науково-технічної продукції для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.


1001 "Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність" – зазначається вплив науково-технічної розробки на зовнішнє середовище, її екологічність.


7326 "Стадія завершеності НТП" – зазначаються відповідні коди:

3.1. – Ідея, концепція;

3.2. – Звіт по НДР (ДКР);

3.3. – Експериментальний (макетний) зразок;

3.4. – Дослідний зразок;

3.5. – Конструкторська та технологічна документація;

3.6. – Промисловий зразок;

3.7. – Дрібносерійне виробництво;

3.8. – Серійне виробництво;

3.9. – Інше (вказати).


7344 "Упровадження науково-технічної продукції" – зазначається відповідний код:

35 – "Упроваджено";

53 – "Не впроваджено".


5638 "Практична реалізація продукції" – зазначаються строки впровадження науково-технічної розробки, виробники науково-технічної продукції, можливі споживачі, перспективні ринки збуту.


1005 "Права інтелектуальної власності" – зазначається відповідний код:


5.1. – Є ліцензійна угода;

5.2. – Отримано патент;

5.3. – "Ноу-хау";

5.4. – За договорами;

5.5. – Подано заявку на патент;

5.6. – Інше (вказати).

При наявності патенту зазначаються дані щодо виду патенту, номера патенту або заявки, власника патенту, об'єкта патентування та зазначаються країни, на які поширюється дія патенту.


1004 "Форми та умови передачі продукції" – зазначається відповідний код:

4.1. – Продаж ліцензії;

4.2. – Продаж "ноу-хау";

4.3. – Продаж патенту;

4.4. – Продаж продукції;

4.5. – Навчання персоналу;

4.6. – Інвестиції;

4.7. – Спільні НДР (ДКР);

4 8. – Спільне виробництво;

4.9. – Інше (вказати).


1006 "Бажаний характер співробітництва з інвестором" – зазначається відповідний код:

6.1. – Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн.;

6.2. – Права, що надаються інвестору після завершення роботи;

6.3. – Наявність бізнес-плану (так, ні);

6.4. – Техніко-економічне обгрунтування (так, ні);

6.5. – Потенційний обсяг продажу, тис.грн.;

6.6. – Очікуваний термін окупності (років);

6.7. – Додаткова інформація (за бажанням власника розробки).


^ 5.5.2. Відомості про власника науково-технічної продукції


2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" – Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів власника науково-технічної продукції.


2153 "Повне найменування юридичної особи" – зазначається повне найменування юридичної особи, що є власником науково-технічної продукції.


2360 "Скорочене найменування юридичної особи" – зазначається скорочене найменування юридичної особи, що є власником науково-технічної продукції (за наявності).


2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" – зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) власника науково-технічної продукції.


2935 "Телефон/Факс" – зазначаються номер телефону, факсу власника науково-технічної продукції.


6120 "Власник НТП" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові власника науково-технічної продукції.


1333 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник науково-технічної продукції. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

5518 "№ юридичного документа, дата видачі" – зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на науково-технічну продукцію.


1009 "Статус Виконавця" – проставляються коди відповідно до форм власності і кількості співробітників юридичної особи:

9.1. – Державна.

9.2. – Змішана.

9.3. – Приватна.

9.4. – Кількість співробітників:

9.4.1. – До 50 співробітників.

9.4.2. – 50-250 співробітників.

9.4.3. – 250-500 співробітників.

9.4.4. – Понад 500 співробітників.


6111 "Керівник юридичної особи" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).

6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (якщо наявні).

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.

6141 "Відповідальний за підготовку інформаційних документів" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.


6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.


6142 "Реєстратор" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.


^ 5.6. Вимоги до оформлення облікової картки дисертації

5.6.1. Загальні відомості

До ОКД при її заповненні вносяться такі дані:


5438 "Державний обліковий номер" – проставляється в УкрІНТЕІ.


5013 "Вид дисертації" – зазначається відповідний код:

04 – "Кандидатська";

05 – "Докторська".


5436 "Державний реєстраційний номер" – зазначаються номер державної реєстрації науково-дослідної роботи.


5256 "Особливі позначки" – зазначається відповідний код, який відповідає інформації, що міститься в дисертації:

5 – "Відкрита";

1 – “Для службового користування”.

5418 "№, дата супровідного листа" – зазначаються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації, і дата відправлення ОКД до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.


6147 "Прізвище, ім'я, по батькові здобувача" – указуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня.


6642 "Аспірантура" – зазначається код "1", якщо захист дисертації відбувся внаслідок закінчення аспірантури здобувачем наукового ступеня.


7425 "На здобуття наукового ступеня" – зазначається науковий ступінь, на який претендує здобувач наукового ступеня.


6444 "Шифр наукової спеціальності" – зазначається шифр наукової спеціальності, за якою захищена дисертація.


6480 "№ спеціальності за освітою" – зазначається номер спеціальності за освітою.


7434 "Дата захисту" – зазначається дата захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради.


7021 "Шифр роботи" – зазначається шифр, наданий дисертації установою чи організацією, в якій працює здобувач наукового ступеня.


У полях 7452 "Шифр вченої ради" та 7461 "Телефон" – зазначаються шифр та телефон спеціалізованої вченої ради, де відбувся захист дисертації.


^ 5.6.2. Відомості про установу чи організацію, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації


2430 "Код за ЄДРПОУ" – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.


2304 "Найменування установи чи організації" – зазначається найменування установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.


2637 "Місцезнаходження" – зазначається місцезнаходження установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.


2936 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.


2395 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт установи чи організації.


1334 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується установа чи організація, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.


1133 “ Сектор науки” – проставляється відповідний код:

АКД – академічний;

ВУЗ – вузівський;

ГЛЗ – галузевий;

НЕД – недержавний.


^ 5.6.3. Відомості про установу чи організацію, в якій виконано дисертацію


3240 "Код за ЄДРПОУ" – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.


3330 "Найменування установи, організації" – зазначається найменування установи чи організації, в якій виконана дисертація.


3276 "Місцезнаходження" – зазначається місцезнаходження установи чи організації, в якій було виконано дисертацію.


3294 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу установи чи організації, в якій виконано дисертацію.


3295 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт установи чи організації, в якій виконано дисертацію.


1335 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується установа чи організація, в якій виконано дисертацію.


^ 5.6.4. Відомості про підприємство, установу чи організацію, де працює здобувач наукового ступеня


2484 "Код за ЄДРПОУ" – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.


2187 "Найменування підприємства, установи, організації" – зазначається найменування підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.

2781 "Місцезнаходження" – зазначається місцезнаходження підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.


2988 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.


3296 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.


1336 "Відомча підпорядкованість" – зазначається назва органу державної влади, якому підпорядковується підприємство, установа чи організація, де працює здобувач наукового ступеня.

9045 "Тема дисертації" – зазначається тема дисертації.

9118 "Реферат" – стисло, не повторюючи теми дисертації, описується основний зміст результатів дослідження: об'єкт дослідження, мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ступінь упровадження, сфера (галузь) використання. Якщо при заповненні поля 9118 текст реферату не вміщується, для його подальшого запису використовується вкладний аркуш до ОКД формату А4. При цьому в кінці основної сторінки в полі 9118 робиться позначка "(див. продовження)", а на вкладному аркуші робиться позначка "Продовження" із зазначенням назви дисертації, цифровий код та назва поля (9118 "Реферат").

7443 "Підсумки дослідження" – зазначається відповідний код, якому за результатами оцінки спеціалізованої вченої ради відповідає захищена дисертація:


13"Новий напрям у науці і техніці";

22"Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми";

40"Нове вирішення актуального наукового завдання".
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 №162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних,...
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconНаказ №977 від 27 жовтня 2008 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06. 04. 09 за №312/16328 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Директору Українського інституту науково-технічної І економічної інформації Ямчуку А. В. забезпечити здійснення науково-методичних...
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconПро затвердження Порядку планування, виконання та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на залізничному транспорті України
Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29. 02. 96 №262,...
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення виконавців І оплату їх роботи загальні положення
Уково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ндр та дкр), що виконуються за господарчими договорами, грантів (вітчизняних...
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій icon«Про освіту»
Про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення...
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconПоложення про відділ держбюджетних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт І студентської науки науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
move to 0-383010
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconІнформація щодо впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за 2011-2012 роки

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconКонкурс оголошується щорічно за 5-ть місяців до його проведення розпорядженням по університету
Про конкурс науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету україни
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій iconСписо к периодических изданий, выписанных библиотекой Донгму
Збірник рефератів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ндр та дкр)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи