Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» icon

Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту»
Скачати 101.75 Kb.
НазваСамостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту»
Дата01.07.2012
Розмір101.75 Kb.
ТипДокументи

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛИНИ

«ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ, ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ»


Самостійна робота студентів (позааудиторна) проводиться відносно всіх тем дисципліни „Історія фінансів, грошей і кредиту”. Основною формою перевірки якості результатів її виконання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, уміння презентувати аудиторії підготовлений матеріал.

Самостійна робота студентів при вивченні тем, віднесених до самостійного опрацювання, передбачає виконання комплексу різноманітних завдань.

До основних видів завдань належать:

 • складання глосарію;

 • розробка плану-конспекту до кожного питання теми;

 • пошук відповідей на проблемні питання;

 • складання логіко-структурних схем;

 • виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента.

Виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента передбачає підготовку рефератів - учбових завдань, що полягають у підборі та реферуванні 5-7 літературних джерел з відповідної тематики; реферування та анотування рекомендованих наукових публікацій; написання резюме за актуальними науковими публікаціями; написання есе - невеликих за обсягом творів, що мають довільну композицію і висловлюють індивідуальні думки та коментарі з конкретного питання.

Тема 1. Походження і сутність грошей, кредиту і фінансів


Поняття для складання глосарію


 1. Гроші -

 2. Емісія грошей -

 3. Металеві гроші -

 4. Паперові гроші -

 5. Кредитні гроші -

 6. Електронні гроші -

 7. Кредит -

 8. Банківництво -

 9. Лихварство -

 10. Фінанси -

 11. Податки -

 12. Страхування -Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Визначте суспільні причини виникнення грошей.

 2. Які види грошей існували в їх еволюційному розвитку?

 3. Поясніть, чому найбільш придатними для використання в ролі грошей виявилися шляхетні (дорогоцінні) метали.

 4. Чим було обумовлене застосування монети?

 5. Коли і з якою метою металеві гроші було замінено на паперові?

 6. Поясніть, яким чином поява й розвиток грошей і грошових відносин вплинула на виникнення кредиту й відповідних суспільних відносин.

 7. Назвіть і дайте характеристику первісних й сучасних видів кредиту.

 8. Які основні умови виникнення банківництва?

 9. Опишіть основні форми, через які у своєму розвитку пройшло банківництво.

 10. Розкрийте суть генези фінансів.

 11. Наведіть характеристику основних елементів категорії «фінанси».


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підготуйте реферати за темами «Об’єктивний характер походження й розвитку грошей та кредиту», «Еволюція ролі шляхетних металів в якості грошей», «Сутність та зміст банківництва на різних історичних етапах його існування».

 2. Систематизуйте у порівняльних схемах класифікацію видів грошей в їх історичному розвитку, використовуючи не менш, ніж два літературних джерела.

 3. Зробіть підбір висловлювань мислителів й економістів різних часів і народів відносно грошей, кредиту, фінансів.


Тема 2. Грошовий обіг, кредит і фінанси в античному суспільстві

(перша половина І тис. до н.е. V ст. н.е)

Поняття для складання глосарію


 1. Натуральне господарство -

 2. Електр -

 3. Лігатура -

 4. Трієрархія -

 5. Узуфрукт -

 6. Антихреза -

 7. Білонова (білонна) монета -

 8. Трапезити -

 9. Аргентарії -

 10. Нумуларії –


Питання для модульного контролю знань студентів

 1. Назвіть основні причини, які стимулювали перехід до карбування монет в античній Греції.

 2. Обоснуйте думку, що в античній Греції вперше в історії людства виникла розвинута грошова система, побудована на основі карбованої монети.

 3. Які монетні системи були розповсюджені в Древній Греції в елліністичний період?

 4. Приведіть характеристику видів застави, під яку надавався кредит в Древній Греції (Афінах).

 5. Назвіть і дайте характеристику реформеним законам Солона 594 р. до н.е.

 6. Визначте характерні риси діяльності трапезитів у Древній Греції , що дають підставу вважати трапези банками в сучасному розумінні.

 7. Які специфічні риси кредитної діяльності античних храмів і давньогрецької держави?

 8. Дайте характеристику умов надання безпроцентних позик у давньогрецьких полісах.

 9. Висвітліть зміст та наслідки грошових реформ пізньої римської імперії, проведених імператорами Діоклетіаном і Константином.

 10. Як поступово у Стародавньому Римі було скасовано боргове рабство?

 11. Дайте характеристику основних елементів кредитних відносин у Стародавньому Римі.

 12. Які риси були притаманні грошовому обігу в українських землях в епоху античності?


Завдання для творчої самостійної роботи студента


1. Підготуйте реферати за темами «Морська позика як важливіший напрямок кредитування підприємницької діяльності у грецьких полісах античного періоду», «Зародження й розвиток страхування в античні часи», «Банківська справа і перші банкіри античності».

2. На підставі ознайомлення зі змістом теми у вибраних підручниках з рекомендованого списку джерел відобразіть схематично основні етапи розвитку грошової системи Стародавнього Риму.

3. Систематизуйте у таблиці спільні й специфічні риси суб’єктів, виконуючих банківські послуги у Стародавніх Греції і Риму.


Тема 3. Розвиток грошей, кредиту і фінансів в середньовічному суспільстві (V - XV сторіччя - початок XVI сторіччя)


Поняття для складання глосарію


 1. Сеньйораж -

 2. Каролінзький фунт -

 3. Денарій -

 4. Асигнації -

 5. Золотий солід -

 6. Пенні -

 7. Талер -

 8. Грош -

 9. Вексель -

 10. Федерати імперії -


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Які характерні риси економічного життя епохи феодалізму обумовили

 2. особливості функціонування грошей, кредиту і фінансів середньовіччя?

3. На які періоди поділяють історію грошей середньовіччя?

4. Назвіть особливості карбування монет варварськими королівствами в ранньому середньовіччі (середина V - середина VIII ст.)?

5. Охарактеризуйте грошову реформу Карла Великого в Франкському королівстві наприкінці VIII ст.

6. Проаналізуйте причини псування монет в Європі в X-XI ст.

7. Які риси були притаманні грошовому обігу в українських землях в епоху Середньовіччя?

8. Які основні причини призвели до виникнення банківських установ?

9. Які з установ і з яких причин стали першими виконувати банківські операції депозитних закладів?

10.Які засоби застосовували італійські купці у XIV ст. щодо обмеження можливих втрат від обігу фальшивих монет?

11.Проаналізуйте передумови і причини виникнення фінансових відносин.

12.Який з існуючих різновидів прямих податків до VII ст. у Візантії був основним?


Завдання для творчої самостійної роботи студента


    1. Підготуйте реферати за темами «Погляди видатних мислителів середньовіччя на гроші, кредит й фінанси», «Економічне життя епохи розквіту феодалізму», «Грошовий обіг Київської Русі за часів феодалізму (кінець XI - початок XII ст.)».

2. Систематизуйте у вигляді схеми характеристики розвитку грошей в період

карбування монет варварськими королівствами.

 1. Систематизуйте у вигляді схеми характеристики розвитку грошей в період денарія розвинутого середньовіччя.


Тема 4. Грошовий обіг і кредит в період генези індустріального суспільства (XVI - XVIII віки)


Поняття для складання глосарію


 1. Банкнота -

 2. Індосамент -

 3. Кредитні гроші -

 4. Страхове товариство -

 5. Фондова біржа -

 6. Державний кредит -

 7. Акціонерне товариство -

 8. Акція -

9. Депозитні квитки в Російській імперії за часів Катерини II -

10. Кредитні квитки в Російській імперії за часів Катерини II -


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Які прояви мала та яким чином відбилася на розвитку грошового обігу країн Європи «революція цін»?

 2. Які нові золоті монети почали карбуватися в європейських країнах у кінці ХVІ-ХVП ст.

 3. Який ви­гляд мали перші кредитні гроші в Англії?

 4. Чим відрізняються паперові і кредит­ні гроші?

 5. Яке значення мало для розвитку грошового обігу в Європі карбування мідних і бронзових монет?

 6. Яким чином виникли в Англії і Франції страхові товариства?

 7. На яких операціях спеціалізувалися торгово-банкірські компанії у XVI сторіччі?

 8. Що являв собою в XVI - першій половині XVII ст. в середньовічній Європі жирообіг?

 9. Охарактеризуйте грошову реформу Петра І.

 10. Які вимоги висували учасники «Мідного бунту» 1662 р. у Москві?

 11. Опишіть грошову систему України за часів перебу­вання її в складі Речі Посполитої.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


1. Підготуйте реферати за темами «Економічна сутність паперових грошей», «Причини краху «афери Джона Ло» на початку XVIII сторіччя у Франції», «Поява й діяльність перших страхових акціонерних компаній в XVII-XVIII ст.».

2. Представте схематично основні етапи розвитку страхової справи в країнах Європі в період генези індустріального суспільства.

3. Систематизуйте особливості розвитку вексельного обігу в XVI - першій половині XVII ст.

Тема 5. Гроші, кредит і фінанси в останній третині

XVIII – на початку ХХ століття


Поняття для складання глосарію


 1. Паперова емісія -

 2. Біметалізм -

 3. Монометалізм -

 4. Дисконтна (облікова) політика -

 5. Ощадні заклади -

 6. Кредитні спілки -

 7. Подвірне оподаткування -

 8. Щорічний державний розпис -

 9. Земське страхування -

 10. Подушне оподаткування –


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Чому на початку ХІХ ст. в грошовому обігу виникли особливі труднощі?

 2. Чому біметалізм виявився вкрай не зручною системою?

 3. Чому відмовилися від срібного монометалізму?

 4. Що передбачала система золотомонетного стандарту?

 5. Опишіть систему вільного карбування.

 6. Охарактеризуйте систему закритого карбування.

 7. Поясніть порядок обігу повноцінної й неповноцінної монети, який

встановлювала держава.

 1. Перелічить елементи банківсько-кредитних систем у більшості

розвинутих країн світу в останні третині ХVIII – на початку ХХ ст.

 1. В чому полягає різниця між акціонерним і пайовим банком?

 2. Назвіть спектр страхових послуг в другій половині ХІХ ст.


Завдання для творчої самостійної роботи студентів


1. Підготуйте реферати за темами «Особливості грошово-кредитної системи Англії в останній третині XVIII – на початку ХХ століття», «Особливості грошово-кредитної системи Німеччини в останній третині XVIII – на початку ХХ століття», «Особливості грошово-кредитної системи Франції в останній третині XVIII – на початку ХХ століття», «Гроші і кредит в українських землях у складі Росії», «Грошовий обіг і кредит у західноукраїнських землях».

2. Ознайомтеся зі змістом теми у посібниках і складіть схемо-конспект за питаннями теми [10, с. 81 – 93], [16, с. 215 – 295 ].

3. Зреферуйте наукову статтю Крохмалюк Д. Банківська справа в Україні у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття – 1917 р.) // Вісник НБУ. – 2000. – № 9. – С. 58 – 63.

Тема 6. Грошовий обіг і кредит у ХХ – на початку ХХІ століття


Поняття для складання глосарію


 1. Золотозливковий стандарт -

 2. Золотодевізний стандарт -

 3. Саморегульовані грошові системи -

 4. Демонетизація золота -

 5. Система золотодоларового стандарту -

 6. „Плаваючі" валютні курси -

 7. Регульовані грошові системи -

 8. Фіксовані валютні курси -

9. Майнове страхування -

10. Особове страхування -


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Чому зазнав краху золотомонетний стандарт?

 2. Яка система була продовженням золотозливкового стандарту,

запропонованого Д. Рікардо?

 1. Охарактеризуйте функції грошей, які виконувало золото за часів

золотомонетного стандарту?

 1. Назвіть й опишіть найважливішу ознаку Бреттон-Вудської системи?

 2. З якою метою країни-члени Бреттон-Вудської системи встановили твердий

паритет своїх валют щодо долара?

 1. Поясніть визначальні принципи Ямайської валютної системи?

 2. Проаналізуйте головні переваги функціонування електронних грошей

 3. Що входить до складу Європейської системи центральних банків?

 4. Які види податків існували в Україні за часів СРСР?

 5. Що підлягало обов’язковому і добровільному страхуванню в Україні?


Завдання для творчої самостійної роботи студентів


 1. Підготуйте реферати за темами «Грошовий обіг і кредит України в

часи національно-демократичної революції 1917-1920 рр.», «Гроші і кредит у Радянській Україні», «Гроші і кредит у Незалежній Україні».

 1. Ознайомтеся зі змістом теми у посібниках [10, с.93-121 ], [13, с.145- 163], [16, с.296-304] й складіть опорний конспект.

 2. Підготуйте есе за темами „Грошовий обіг і кредит Англії”, „Грошово-кредитна система Німеччини”, „ Грошовий обіг і кредит Японії”.

4. Зробить критичний огляд наукових публікацій: Швець В.Е. Грошова система України періоду Центральної Ради//Фінанси України. – 2004. – №4. С.136-141.; Карчева Г.Т. Особливості становлення і розвитку банківської системи України//Економіка і прогнозування. – 2005. – №2. – С. 93-102.

Схожі:

Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconРішення щодо оптимізації сучасних грошово-кредитних відносин суб'єктів господарювання
Дисципліна «Історія фінансів, грошей та кредиту» є вибірковою для підготовки бакалавра по напряму «Фінанси І кредит»
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconСтруктура залікового кредиту з дисципліни “історія грошей І банківництва”
Змістовий модуль Особливості розвитку грошей І банківництва на українських землях в епоху античності до ХVІІ ст
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconПрограма переддипломної практики студентів денного та заочного відділення Освітньо-кваліфікаційний рівень
Череп А. В., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кушинова Н. Г., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кущик А. П., к...
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconСамостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Нання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в...
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconСамостійна робота студентів Напряму підготовки «Соціальна педагогіка» Англійська мова. Викладач – Нестер І.І
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconРобоча програма з навчального курсу «Історія англійської літератури» для студентів V курсу інституту психології, спеціальності прикладний психолог (англійська мова та література)
Самостійна робота (виконання домашніх завдань, робота в читальнім залі бібліотеки)
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» iconБібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів
К 79 Кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів [Текст]: реком список джерел (2005-2010) / Харків нац акад міськ госп-ва;...
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Самостійна робота студентів з дисциплини «історія фінансів, грошей І кредиту» icon100 Тема18: патологія енергетичного обміну* (*Самостійна робота студентів). Актуальність теми
Тема18: патологія енергетичного обміну(*Самостійна робота студентів). 2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи