1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| icon

1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу|
Скачати 82.23 Kb.
Назва1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу|
Дата01.07.2012
Розмір82.23 Kb.
ТипДокументи

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „СПЕЦІАЛЬНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ”


Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Спеціальні кредитно-фінансові інститути”. Основною формою перевірки якості результатів її виконання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в осмисленні економічних процесів і явищ, пов'язаних з функціонуванням спеціальних кредтно-фінансових установ, що складають конкуренцію банкам, уміння презентувати аудиторії підготовлений матеріал.

Самостійна робота студентів при вивченні кожної теми дисципліни передбачає виконання комплексу різноманітних завдань. До основних видів завдань належать:

  • складання глосарію;

  • пошук відповідей на проблемні питання;

  • складання тестових завдань;

  • складання логіко-структурних схем;

  • виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента.

Виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента передбачає підготовку рефератів - учбових завдань, що полягають у підборі та реферуванні 5-7 літературних джерел з відповідної тематики; реферування рекомендованих наукових публікацій; написання резюме за актуальними науковими публікаціями; написання есе - невеликих за обсягом творів, що мають довільну композицію і висловлюють індивідуальні думки та коментарі з конкретного питання; підготовку матеріалів до міні-конференцій та аналітичних звітів (із побудовою діаграм, гра­фіків, таблиць) за наведеною тематикою.


Тема 1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу|


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Викладіть у|уявляйте| схемі загальні|спільні| і відмінні риси|межі| діяльності небанківських фінансово-кредитних установ і банків.

4. Складіть схему «Класифікація фінансових посередників виходячи з їх функціональних особливостей».

5. Складіть схему «Класифікація і коротка характеристика небанківських фінансово-кредитних установ ».

6. Підготуйте повідомлення|сполучення| на тему «Трактування термінів «банк» і «парабанк|» в контексті древньої|стародавньої| економіки».

7. Підготуйте самостійно питання теми «Стан|достаток| розвитку небанківського сектора в Україні» (письмово проведіть аналіз).

8. Підготуйтеся до мініконференції з основних проблем розвитку кредитної системи України на сучасному етапі.

9. Підготуйте реферати по темах: «Дискусійне трактування вітчизняними і зарубіжними економістами елементів кредитної системи», «Небанківський сектор – реальний конкурент банкам другого рівня в наданні|виявленні| кредитних послуг».

10. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).


Тема 2. Кредитні спілки як фінансові посередники


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

2. Викладіть у|уявляйте| схемі склад валюти і валютних цінностей держави.

3. Складіть схему «Класифікація і характеристика фінансових і нефінансових| послуг кредитних спілок|спілок|».

4. Складіть схему «Сутнісні риси|межі| кредитних спілок |спілок|».

5. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

6. Проведіть критичний огляд статей з|із| вітчизняного і зарубіжного періодичного друку|печатки| і напишіть анотації до двох статей по проблематиці «кредитні спілок |спілки| і банки – напрями|направлення| їх конкурентної боротьби».

7. Складіть таблицю «Головні|чільні| відмінності|відзнаки| кредитних союзів|спілок| і інших фінансових установ».

8. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| кредитних спілок |спілок| в Україні. Зіставте отримані результати з|із| трьома попередніми роками, зробіть відповідні виводи|висновки|.


Тема 3. Ломбарди – конкуренти банкам у сфері кредитування

фізичних осіб


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Викладіть|уявляйте| у вигляді хронологічної таблиці етапи процесу розвитку ломбардів.

5. Викладіть у|уявляйте| схемі процес створення|створіння| і діяльності ломбарду.

6. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| ломбардів в Україні. Дайте власну оцінку ситуації, що склалася.

7. Мотивуйте (письмово) власну позицію на конкурентоспроможність ломбардів у сфері кредитування фізичних осіб.

8. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні декілька років по питаннях розвитку ломбардної діяльності в Україні.


Тема 4. Основи діяльності лізингових|лізінгових| компаній у сфері д

овгострокового кредитування


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Викладіть|уявляйте| у вигляді хронологічної таблиці етапи процесу розвитку лізингу|лізінгу| в Україні.

5. Складіть схему «Класифікація і коротка характеристика видів і форм лізигу|».

6. Складіть схему «Характеристика основних елементів лізингу|лізінгу|».

5. Складіть схему «Класифікація і коротка характеристика типів учасників лізингового|лізінгового| ринку України».

6. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| ринку лізингових|лізінгових| послуг в Україні.

7. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні декілька років по питаннях розвитку вітчизняного лізингового|лізінгового| ринку.

8. Підготуйте доповіді на теми «Проблеми взаємодії банків і лізингових|лізінгових| компаній на ринку довгострокового кредитування», «Форми конкуренції на ринку лізингових|лізінгових| послуг».


Тема 5. Особливості функціонування факторингових компаній


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Складіть схему «Класифікація і характеристика факторингових операцій».

5. Складіть схему «Механізм проведення факторингової операції».

6. Складіть таблицю «Порівняльна характеристика банківського кредиту і факторингу в Україні».

7. Детально розгляньте зразок|взірець| договору факторингу, порівняйте його із|із| зразком|взірцем| кредитного договору. Найдіть суттєві відмінності.

8. Напишіть анотацію до самостійно вибраної статті, відносно проблем функціонування факторингових компаній і факторингових відділів банків на ринку факторингових послуг України.

9. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| факторингу в Україні. Оціните|оцінюватимете| зміни, що сталися, в динаміці за останні три роки.

10. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні декілька років по питаннях розвитку вітчизняного ринку факторингових послуг.

Тема 6. Інвестиційні компанії. Специфіка їх діяльності в Україні


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Викладіть|уявляйте| у вигляді хронологічної таблиці етапи процесу еволюції інвестиційних компаній.

5. Складіть схему «Класифікація видів і типів інститутів сумісного|спільного| інвестування».

5. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| інвестиційного ринку в Україні. Оціните|оцінюватимете| зміни, що сталися, в динаміці за останні три роки. Зіставте з|із| ситуацією, що склалася на зарубіжних ринках.

6. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні декілька років по питаннях розвитку вітчизняного і зарубіжного інвестиційних ринків.

7. Підготуйтеся до диспуту на тему «Перспективні розвитку інвестиційних фондів|фундацій| в Україні».


Тема 7. Страхові компанії. Їх діяльність в кредитній сфер

і

1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Викладіть |уявляйте| у вигляді хронологічної таблиці етапи процесу еволюції страхового ринку в Україні.

5. Складіть схему «Класифікація видів і типів страхових компаній».

6. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні декілька років по питаннях розвитку вітчизняного ринку страхових послуг.

7. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| страхової сфери в Україні. Оціните|оцінюватимете| зміни, що сталися, в динаміці за останні три роки.

8. Підготуйтеся до мініконференції на тему «Пріоритетні напрями|направлення| розвитку ринку страхових послуг України».

9. Підготуйте реферати по темі: «Форми взаємодії страхових компаній і банківських установ на кредитному ринку країни»


Тема 8. Діяльність пенсійних фондів|фундацій| як фінансових посередників


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу. Складіть схемоконспект| освітлення питань теми.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні два роки по питаннях діяльності недержавних пенсійних фондів|фундацій| в Україні.

5. Складіть схему «Класифікація видів і типів пенсійних фондів|фундацій|».

6. Складіть схему «Структура пенсійної системи України».

7. Складіть таблицю «Віди пенсійних фондів|фундацій|, їх засновники|фундатори| і учасники».

8. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| пенсійного забезпечення в Україні. Оціните|оцінюватимете| зміни, що сталися, в динаміці за останні три роки.

9. Підготуйтеся до диспуту на тему «Перспективні розвитку недержавних пенсійних фондів|фундацій| в Україні».


Тема 9. Трастові|траст-фонд| компанії як суб’ект ринку послуг небанківських кредитно-фінансових установ


1. Обробіть теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Складіть глосарій основних термінів теми.

3. Складіть тестові завдання|задавання| по темі (4-5 тестів до кожного питання).

4. Зробіть критичний огляд статей з|із| періодичного друку|печатки| за останні декілька років по питаннях розвитку інституту довірчого управління в нашій державі і викладете письмово основний їх зміст|вміст|.

5. Проведіть письмовий аналіз сучасного стану|достатку| трастів|траст-фондів| в Україні. Критично оціните|оцінюватимете| зміни, що сталися. Визначите тенденції, що намітилися.

6. Підготуйтеся до диспуту на тему «Перспективні розвитку трастів|траст-фондів| в Україні».

7. Підготуйтеся до мініконференції з основних тенденцій конкурентного розвитку небанківських кредитно-фінансових установ України на сучасному етапі.

Схожі:

1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconТема Міжнародний фінансовий ринок
Об’єктивна необхідність та економічна сутність міжнародного фінансового ринку. Загальна характеристика та особливості формування...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconПризначення фінансового посередництва
Фінансове посередництво – це діяльність фінансових посередників з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщенні його серед...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconМатематичне моделювання позитивної динамічної системи балансового типу
Необхідність у пропонованій методиці обумовлена потребністю в систематизації основних етапів, методів І підходів для отримання ефективного...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconПитання підсумкового контролю
...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconПитання підсумкового контролю
...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconФінансові інструменти фондового ринку та їх вдосконалення
В силу свого призначення та специфіки діяльності банки стали активними учасниками фінансового ринку, взагалі, та фондового його сегменту,...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconКарткові платіжні інструменти та сучасні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України
В статті розглядаються питання сучасного стану готівково-грошового обігу в Україні, проблеми його підтримки та обслуговування. Обґрунтовано...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІІ обсяг модуля
Різновиди операції на світовомо фінансовому ринку, інструменти фінансового ринку. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. Регулювання...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІІ обсяг модуля
Різновиди операції на світовомо фінансовому ринку, інструменти фінансового ринку. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. Регулювання...
1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу| iconВзаємодія страхового І фондового ринків при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку
У статті досліджено особливості реалізації основних видів діяльності страхових компаній на фондовому ринку. Проведена оцінка фінансового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи