«Затверджую» icon

«Затверджую»
Скачати 314.23 Kb.
Назва«Затверджую»
Дата01.07.2012
Розмір314.23 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Ректор

Національного університету

“Львівська політехніка”

___________ проф.Бобало Ю.Я.

“______” ______________2009 р.

План видання монографій

у Національному університеті „Львівська політехніка” на 2010 рік

(рекомендовано науково-технічною радою університету від 29 грудня 2009 р., протокол №12/2)
п/п

Автор, відомості про автора (місце роботи, посада, науковий ступінь)

Назва видання, коротка анотація, новизна, адресність

Обсяг

(к-сть стор.)

Тираж

Квартал подання рукопису

у вид-во
Інститут архітектури


Гнесь І.П.,

завідувач кафедри архітектурного проектування,

к. арх., доц.

^ Багатоквартирне житло: тенденції еволюції

19,05


400

ІІ


Шулдан Л.О.,

доцент кафедри архітектурних конструкцій,

к. арх.

^ Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування

10,2


300

І


Мер’є О.В.,

асистент кафедри дизайну та основ архітектури,

к. арх.

^ Архітектура дерев’яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини ХVІІ-першої половини ХХ ст.

14


100

ІІІ
Інститут будівництва та інженерії довкілля

^

Возняк

Орест Тарасович

зав.кафедри ТГВ, доцент, к.т.н.

Планування експерименту та оптимізація вирішень у вентиляційній техніці.

У монографії в доступній формі розглянуто питання планування експерименту в наукових дослідженнях, описано способи представлення його результатів, а також моделювання об’єктів досліджень та методи оптимізації. Проаналізовані графічні та аналітичні методи представлення результатів науково-дослідних робіт. Подані приклади розв’язування задач.

10

100

І
Інститут геодезії


^ Марченко Олександр Миколайович,

професор, д.ф-м.н. каф. ВГА,


Третяк Корнилій Романович, директор ІГДГ

Проф.. д.т.н.


Кульчицький Андрій Ярославович

Доцент, к.г-м.н,

Докторант ІГДГ,


^ Голубінка Юрій Ігорович

к.т.н., асистент каф. ІГД

Дослідження геодинаміки Антарктичного регіону геодезичними методами.

Будуть представлені результати комплексних геодинамічних досліджень виконаних у рамках 8-10 Антарктичних експедицій та досліджень гравітаційного поля і топографії океану у регіоні Антарктиди.

Монографія містить нову інформацію про сучасний рух Антарктичної тектонічної плити, що дозволяє внести корективи у сучасну геодинамічну модель руху тектонічних плит. Крім цього на прикладі локальних супутникових спостережень встановлена сучасна кінематика блоків земної кори в околицях Антактичної станції «Академік Вернадський». На основі опрацювання результатів супутникових гравітаційних місій розроблена нова модель гравітаційного поля Антарктичного регіону.

Монографія призначена для наукових працівників, які спеціалізуються у галузі геодинаміки та дослідження літосфери полярних регіонів.

Інститут гуманітарних і соціальних наук


^ Турчин

Ярина Богданівна,

кандидат політичних наук, завідувач кафедри політології

Отто Ейхельман: постать на зламі століть (1854 – 1943).

Пропонована робота – перша спроба узагальнюючого висвітлення основних аспектів концепції відродження та шляхів розбудови української державності О.Ейхельмана. На основі науково-теоретичної спадщини вченого, багатих архівних матеріалів, мемуарної літератури, періодичних видань аналізуються політичні ідеї О.Ейхельмана та їх вплив на перебіг державотворчих процесів в Україні кін. ХІХ – початку ХХ ст., його програми суспільно-політичних змін і суверенного національного розвитку українського народу. Для дослідників української політичної думки, політологів, істориків, дипломатів, викладачів, аспірантів, студентів.

20.

300

ІІІ


Повторєва

Світлана Михайлівна

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

^ Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у філософських і гуманітарних дослідженнях).

Монографія присвячена аналізу епістемологічної значущості одного із найбільш впливових методологічних напрямів сучасної філософії. Тема монографії суттєво актуалізується змінами у парадигмальних засадах сучасної науки. Призначена для науковців, дослідників в галузі соціально-гуманітарного пізнання, аспірантів.

18

300

I


^ Харук

Андрій Іванович,

кандидат історичних наук, доцент каф. ІТПК

Нарис історії авіаційної промисловості України (1910-1991 рр.)

У монографії розглянуто основні етапи розвитку авіаційної промисловості України. Досліджено роботи провідних авіаційних конструкторів та діяльність основних підприємств галузі в періоди становлення авіаційної промисловості (1910-1920 рр.), міжвоєнного розвитку (1920-1941 рр.), повоєнної відбудови (1943-1950 рр.). Особлива увага приділена розвитку літакобудування на етапі науково-технічної революції (50-80-ті рр. ХХ ст.)

Монографія є першим у вітчизняній історіографії комплексним дослідженням історії авіаційної промисловості України. Адресована історикам, дослідникам історії науки і техніки.

15

300

ІІ
Інститут енергетики і систем керування


^ Мисак Й.С.

зав. каф. ТТЕС, професор;

Кравець Т.Ю.

ст. викл. каф. ТТЕС та інші

"Режими роботи та експлуатації парових турбін"

15

1000

4
Інститут інженерної механіки та транспорту


^ Кузьо І.В.

завідувач кафедри МАМ, д.т.н., проф.


Яськов В.В.

доцент каф. ЕМБ,

к.т.н., доц.


Шоловій Ю.П.

доцент каф. МАМ, НУ «Львівська політехніка», к.т.н., доц..

«Технічна діагностика та налагоджування обладнання промисловості будівельних матеріалів».

В монографії подано сучасні методи контролю та технічної діагностики агрегатів для випалу, подрібнення, транспортування матеріалів та іншого обладнання промисловості будівельних матеріалів. Розглянуто вплив відхилень від проектних положень деталей та вузлів обладнання і точність їх налагоджування на роботу агрегатів в цілому. Запропоновані авторами рекомендації, методика та засоби інженерно-геодезичного контролю дають можливість підвищити ефективність використання та зменшити енергозатрати на експлуатацію обладнання.

Монографія розрахована для інженерно-технічних працівників промисловості будівельних матеріалів, кольорової та чорної металургії, переробного та харчового виробництва та інших виробничих галузей, які займаються монтажем, ремонтом, налагоджуванням та експлуатацією великогабаритного промислового обладнання, а також може бути корисною науковим працівникам, викладачам і студентам механічних та будівельних спеціальностей

24

500

III


^ Кузьо І.В.

завідувач кафедри МАМ, д.т.н., проф.


Зінько Я.А.

доцент каф. МАМ,

к.т.н., доц.


Яськов В.В.

доцент каф. ЕМБ, к.т.н., доц.«Міцність та надійність обладнання промисловості будівельних матеріалів»

В монографії подано методи розрахунку на міцність окремих вузлів та деталей великогабаритних обертових агрегатів, які використовуються при виробництві будівельних матеріалів та інших галузях промисловості. Запропоновані авторами теоретичні методи розрахунку на міцність дозволяють встановити допуски на монтаж, підвищити якість налагоджувальних робіт, спрогнозувати залишковий ресурс обладнання і покращити окремі показники його надійності.

Монографія розрахована для інженерно-технічних працівників промисловості будівельних матеріалів, кольорової та чорної металургії, переробного та харчового виробництва та інших виробничих галузей, які займаються монтажем, ремонтом, налагоджуванням та експлуатацією великогабаритного промислового обладнання, а також може бути корисною науковим працівникам, викладачам і студентам механічних та будівельних спеціальностей

22

500

IV


^ Крайник Л.В.,

д.т.н., проф.,

Грубель М.Г., к.т.н., доц., Академія сухопутних військ

Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів

7

1000

ІІ^ Крайник Л.В.


Оптимальне управління гідромеханічними передачами автомобілів

10

500

ІІІ


^ Дзюбик А.Р.,

(НУ «ЛП», ІІМТ, каф. ЗВДВ, доц., к.т.н.,

Назар І. Б.,

(НУ «ЛП», ІІМТ, каф. ЗВДВ, доц., к.т.н.,

Палаш Р. В.

(НУ «ЛП», ІІМТ, каф. ЗВДВ, доц., к.т.н.

^ Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів

В роботі розглянуто питання зменшення матеріальних та енергетичних затрат при елект­родуговому зварюванні магіст­ральних трубопроводів, регулю­вання зварювальних напружень та забезпечення довговічності зварних стиків.

До новизни роботи відносить­ся: розвинутий математичний апарат експериментально-роз­рахункового методу визначення залишкових напружень в кільце­вих швах; метод експеримент­тального визначення зони зва­рювальних пластичних дефор­мацій; рекомендації щодо змен­шення витрат часу, зварюваль­них матеріалів та електроенергії.

Монографія адресована: фа­хівцям, що працюють в галузі зварювання та діагностики магістральних трубопроводів, а також студентам та аспірантам.

10

300

ІІ
Інститут економіки і менеджменту


^ Подольчак Н.Ю.,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Проблеми оцінювання та використання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств.

Наукова новизна: У монографії запропоновано методичні рекомендації оцінювання та використання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств. Монографія буде корисною для науковців, практиків, студентів та широкого кола читачів.

17,39

300

III


Мельник О. Г.,

докторант Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

«Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій».

Наукова новизна: уточнено категорійний апарат за проблемою, а саме сутність понять «індикатор», «діагностика», «показник», «полікритеріальна система діагностики», «технологія здійснення полікритеріальної діагностики» тощо; розробитлено універсальну матричну модель здійснення цільової полікритеріальної діагностики різних сфер функціонування машинобудівних підприємств з урахування поелементних, часткових та комплексних діагностичних цілей; розроблено технологію здійснення полікритеріальної діагностики підприємств на засадах логічного обґрунтування послідовності виконання етапів діагностики; удосконалено класифікації систем діагностики, бізнес-індикаторів, критеріїв; сформовано аддитивну модель взаємозв’язків між фінансовими індикаторами діяльності підприємства на засадах визначення пріоритетного та похідних індикаторів; запропоновано систему індикаторів для здійснення ранньої діагностики банкрутства машинобудівних підприємств.

Для керівників і фахівців підприємств, органів державного управління, експертів, аналітиків, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

16,5

300

ІІ


^ Кузьмін О.Є.,

д.е.н., проф.,

Литвин І.В.,

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Управління венчурними організаціями в машинобудуванні.

Новизна: доповнено класифікацію видів венчурних підприємств та венчурних фондів, розвинуто визначення основних категорій венчурного підприємництва, виявлено та ідентифіковано форми венчурного підприємництва у вітчизняному машинобудівному комплексі; розроблено методичні рекомендації щодо аналізу та вибору напрямів інноваційної діяльності, форм організування венчурної діяльності на основі тривимірної моделі та двофакторних матриць вибору венчурних проектів та стратегій їх реалізації, запропоновано методичні рекомендації з оцінювання і вибору потенційних індивідуальних та інституційних інвесторів інноваційними підприємствами; дістали подальшого розвитку методичні рекомендації з оцінювання економічної ефективності венчурного фінансування проектів, подані методичні рекомендації щодо удосконалення планування та організування внутрішніх венчурів на великих машинобудівних підприємствах.

7

300

IV


^ Кузьмін О.Є.,

д.е.н., проф.,

Босак А.О.,

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. Наукова новизна: у монографії з позицій функціонального та процесного підходів розкрито теоретичні основи економічного оцінювання та розвитку комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємств, здійснено огляд інформаційного та управлінського забезпечення формування систем управління інтелектуальним капіталом, проаналізовано підходи до економічного оцінювання систем комунікацій та визначення їх ролі в ефективному управлінні інтелектуальним капіталом підприємства. На підставі літературних джерел, матеріалів діяльності підприємств і проведених власних досліджень у монографії розкрито сутність запропонованого механізму управління розвитком комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, підприємців.

20

300

IV


^ Кузьмін О.Є.,

д.е.н., проф.,

Князь С.В.,

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Топоровська О.Й.,

к.е.н., асистент доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,

^ Зінкевич Д.К.

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх реалізації.

Наукова новизна: побудовано технологію розроблення і реалізації інноваційних програм; запропоновано систему показників оцінювання інноваційних програм; розроблено методичні рекомендації з оцінювання систем креативного менеджменту.

Видання призначене для викладачів, науковців, студентів, керівників підприємств, підприємців


12

300

І


^ Князь С.В.,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: моделі реалізації і технології управління.

Наукова новизна: введено поняття «трансферний потенціал», розкрито його сутність з позиції системного, процесійного і кількісного підходів, виділено види трансферу і трансферних моделей, уточнено параметри трансферного потенціалу інноваційного розвитку машинобудівного підприємства; побудовано багатофакторну модель встановлення рівня реалізації трансферного потенціалу розвитку інноваційної діяльності підприємства; сформульовано означення поняття «леверидж» і наведено його види, а також обґрунтовано переваги левериджу у порівнянні з іншими технологіями управління розвитком інноваційної діяльності машинобудівного підприємства; розроблено методичний інструментарій реалізації технології левериджу. Видання призначене для викладачів, науковців, студентів, керівників підприємств, підприємців

20

300

І


Шпак Н.О.,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


^ Основи комунікаційного менеджменту машинобудівного підприємства

Наукова новизна: уточнено складові елементи системи комунікаційного менеджменту; розроблено систему показників, які характеризують систему комунікаційного менеджменту; побудовано моделі розвитку систем комунікаційного менеджменту. Видання призначене для викладачів, науковців, студентів, керівників підприємств, підприємців

19

300

І


^ Козик В.В.,

Пшик О.О.,

Дончак О.

Макроекономічне планування розвитку соціального будівництва в Україні


200

500

ІІІ


^ Загородній Анатолій Григорович

(Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедрою обліку та аналізу, к.е.н., професор),

Кузьмін Олег Євгенович (Національний університет “Львівська політехніка”, директор Інституту економіки і менеджменту, д.е.н., професор),

^ Яремко Ігор Йосафатович (Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри обліку та аналізу, к.е.н., доцент).

Капітал підприємства: етимологія, розвиток і використання”.

Розглядається капітал підприємства як категорія, репрезентована економічними ресурсами у реальній економіці. Досліджується вартісна характеристика капіталу господарського суб’єкта в контексті корпоративного управління, ринків капіталу та фондових ринків. Аналізується об’єктивність паритету реального і фіктивного капіталу, матеріально- фінансової і неосяжної складової капіталу підприємства.

16,5

300

ІІІ


^ Михальчишин Н.Л.

к.е.н., доц., НУ “ЛП”

Поплавська Ж.В.

зав.каф., д.е.н., проф., НУ “ЛП”

Формування і регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках . Теоретичний та прикладний аспект

8

300

П


^ Гошовська О.В.

к.е.н., доц., НУ “ЛП”

Ліманський А.М.

д.е.н., проф. (Польща)

Поплавська Ж.В.

зав.каф., д.е.н., проф., НУ “ЛП”

^ Синергізм у стратегічному управлінні

10

300

П


^ Карий О.І.,

к.е.н., доц., кафедра маркетингу і логістики

Регулювання розвитку міст з використанням стратегічних планів їх розвитку

20

300

IV


^ Крикавський Є.В.,

д.е.н., проф., кафедра маркетингу і логістики

Сорока М.В.,

асистент, кафедра маркетингу і логістики

Маркетинг у формуванні інвестиційної привабливості промислових підприємств

20

300

IV


^ Захарчин Г.М.,

кафедра МО НЕМ, старший науковий співробітник, к.е.н.

«Теорія та методологія формування і розвитку організаційної культури машинобудівного підприємства»

Розглядаються концептуальні засади формування й розвитку організаційної культури в контексті трансформаційних процесів економіки України та висвітлюється її роль у соціально-економічному просторі, а також аналіз передумов та наслідків впровадження організаційної культури в практику вітчизняних машинобудівних підприємств.

Новизна полягає в дослідженні впливу факторів на формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств.

Для наукової спільноти, практиків, менеджерів, господарників, викладачів вишів, аспірантів, студентів .

16,8

300

І


^ Лісовська Л.С.,

кафедра МО ІНЕМ, доцент к.е.н.

Юринець О.В.,

кафедра МО ІНЕМ, доцент к.е.н.

«Інноваційні механізми забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства»

У монографії розглядаються підходи до досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на інноваційних засадах врахування інтересів різних суб’єктів ринку.

Новизна полягає у побудові понятійного апарату менеджменту конкрунетоспроможності, розробці методичних рекомендацій до формування механізму забезпечення конкруентосрпоможності підприємства та визначенні прикладних рекомендацій щодо їх впровадження на машинобудівних підприємствах регіону.

Для наукової спільноти, практиків, менеджерів, господарників, викладачів вишів, аспірантів, студентів .
300

І


^ Петрович Й.М.,

кафедра МОІ НЕМ, д.е.н., професор

Прокопишин Л.М.,

кафедра МО ІНЕМ, асистент

«Інноваційний потенціал управління організацією»

В монографії розглядаються основні напрямки формування і використання інноваційного потенціалу підприємств в ринкових умовах господарювання

Новизна полягає в обґрунтуванні методології і методики вибору показників оцінювання інноваційного потенціалу

Для наукових працівників, інженерно-технічного персоналу, викладачів вищих навчальних закладів.

18,2

300

ІІ


^ Грибик І.І.,

каф. МО, ІНЕМ , к.е.н., доц., Федак Т.В к.е.н., доц...

Інноваційні процеси на промислових підприємствах в трансформаційній економіці.

12

300

IV


Хома І.Б.,

кафедра. ФІН, ІНЕМ,

к.е.н., доц.

«Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства»

В монографії розглядається поєднання системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства з структурно-функціональним аналізом складових елементів процесу формування економічної стабільності підприємств галузі.

Новизна полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних підходів діагностики рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства із застосуванням прикладних аспектів економіко-математичного моделювання.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів.

10

300

ІІ.
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій


^ Федасюк Д.В.

НУ “ЛП” ІКНІ каф.ПЗ завідуючий каф.д.т.н.

Гавриш В.І.

НУ “ЛП” ІКНІ каф.ПЗ доцент

к.ф-м.н.

Моделювання теплових процесів у термочутливих елементах мікроелектроніки


11

300

4


^ Пелешко Д.Д,

докторант, НУ ЛП, к.т.н., доцент

Попередня обробка наборів однотипних зображень

18,53

500

4


^ Андрейчук Надія Іванівна (НУЛП, провідний науковий співробітник, доц.каф. ПЛ, канд.філол. наук

Життєвий світ людини як лінгвокультурний універсум.


20

200

4


^ Теслюк В.М.,

НУ “ЛП”, ІКНІ, доцент кафедри САП, д.т.н.

Керницький А.Б., НУ “ЛП”, ІКНІ, ст.викл. кафедри САП

Денисюк П.Ю., НУ “ЛП”, ІКНІ,

ст.викл. кафедри САП, к.т.н.

^ Моделі та засоби системного рівня проектування на основі мереж Петрі

11

300

3


^ Гранат П.П.,

доцент, к.т.н.

Теслюк В.М.

НУ “ЛП”, ІКНІ, доцент кафедри САП, д.т.н.


Методи, моделі та засоби автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення інтегральних пристроїв

15

300

3


^ Лобур М.В.,

НУ “ЛП”, ІКНІ, завідувач кафедри САП, д.т.н.

Теслюк В.М.,

НУ “ЛП”, ІКНІ, доцент кафедри САП, д.т.н.

Матвійків О.М.,

НУ “ЛП”, ІКНІ, доцент кафедри САП, к.т.н.

^ Керницький А.Б.

НУ “ЛП”, ІКНІ, ст.викл. кафедри САП

Автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем

20

300

4


^ Берко А.Ю.

к.т.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Інтеграція інформаційних ресурсів: моделі, методи та засоби

14

300

2


^ Проданюк М.М.

к.т.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Експертні системи

21

300

4


^ Кунанець Н.Є.

к.і.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Наукові бібліотеки: мотиваційні чинники заснування; формування фондів та колекцій.

13

300

1


^ Давидов М.В.

к.т.н., старший викладач кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Годич О.В.

асистент кафедри „Дискретного аналізу та інтелектуальних систем” Львівського НУ імені Івана Франка

^ Пасічник В.В.

д.т.н., завідувач кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Нікольський Ю.В.

к.ф.-м.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

^ Щербина Ю.М.

к.ф.-м.н., доцент кафедри „Дискретного аналізу та інтелектуальних систем” Львівського НУ імені Івана Франка

Українська жестова мова:

комп’ютерно-лінгвістичний аспект

20

300

2


^ Катренко А.В.

к.т.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Пасічник В.В.

д.т.н., завідувач кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

^ Управління проектами – теорія та практика.

12

300

3


^ Тарасов Д.О.

к.т.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Електронні бібліотечні інформаційні ресурси

10

300

3


^ Шаховська Н.Б.

к.т.н., доцент кафедри „Інформаційні системи та мережі” НУ „Львівська політехніка”

Програмно-алгоритмічні

засоби сховищ та просторів даних

12

300

2
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології


Глухов В. С.

доц., к .т. н.

«Багаторівнева організація спеціалізованих процесорів».

Коротка анотація: новий напрям з проектування спеціалізованих процесорів.

Адресність: для науковців, студентів та спеціалістів в галузі комп’ютерних технологій.

20

500

IV


^ Мельник А.О.

д. т. н. проф.

Мельник В.А.

к. т. н. доц.

«Конфігуровані комп’ютерні системи».

Коротка анотація: новий напрям з проектування комп’ютерних систем.

Адресність: для науковців, студентів та спеціалістів в галузі комп’ютерних технологій.

20

500

III


Ромака В. А.

д.т.н., професор кафедри захисту інформації, ІКТА


Крайовський Р. В.

аспірант кафедри захисту інформації, ІКТА

^ Енергоощадні технології. Пргнозування та розроблення термочутливих елементів на основі інтерметалічних напівпровідників.

Аналізується сучасний стан розвитку термоелектричних генераторів електричного струму, зокрема, на основі інтерметалічних напівпровідників. Наведені базові та перспективні структури елементів енергоощадних технологій на основі інтерметалічних напівпровідників. Новизна монографії базується на використанні останніх досягнень світової науки та результатів досліджень і розробок авторів.

Адресність для науковців, інженерів, аспірантів, студентів, котрі спеціалізуються в напрямках енергоощадних технологій.

20

300

IV^ Дудикевич В.Б.

завідувач кафедри ЗІ, д.т.н.


Максимович В.М.

професор кафедри ЗІ, д.т.н.


Мороз Л.В.

доцент кафедри ЗІ, к.т.н.

^ Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотніми зв’язками.


В роботі розглянуто принципи побудови число-імпульсних функціональних перетворювачів (ЧІФП) призначених для опрацювання число-імпульсних кодів (ЧІК) в реальному масштабі часу. Розвинуто теорію оцінки метрологічної і технологічної доцільності використання ЧІФП, яка дозволяє комплексно враховувати основні характеристики ЧІФП. Створено теорію синтезу ЧІФП з імпульсними зворотними зв’язками, що забезпечують істотне покращення їх характеристик. На основі запропонованих нових принципів побудови синтезовано ЧІФП для реалізації логарифмічних, степеневих, показникових, тригонометричних і інших функцій. Запропоновано методику аналізу точності базових елементів ЧІФП в статичному режимі їх роботи. Отримані наукові результати використані при розробці низькочастотного частотоміра, цифрових блоків дозиметричних пристроїв, цифрового дворівневого синтезатора частоти, імпульсного функціонального процесора.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, що працюють в галузях інформаційно-вимірювальної і обчислювальної техніки. Може бути корисною для студентів старших курсів, що спеціалізуються у відповідних напрямах.

20

300

ІІ

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук


Бунь Ростислав Адамович

(професор кафедри ПМ,

д.т.н., проф.)

^ Гамаль Христина Володимирівна

(асистент кафедри ПМ, к.т.н.)

Бунь Андрій Ростиславович

(асистент кафедри АСУ, к.т.н.)

Яремчишин Олена Богданівна

(аспірант кафедри ПМ)

^ Просторовий аналіз емісії парникових газів на регіональному рівні


Представлено математичні моделі та геоінформаційні технології просторового аналізу процесів емісії парникових газів від стаціонарних та рухомих джерел емісії на рівні елементарних об’єктів, які враховують територіальну специфіку лінійних та площинних джерел в енергетичному, промисловому та сільськогосподарському секто-рах. Проаналізовано невизначеність отриманих ре-зультатів просторової інвентаризації парникових газів.

Принципово новими є наведені в монографії методи просторового аналізу емісій парникових газів і створені на їх основі геоінформаційні технології інвентаризації парникових газів на регіональному рівні.

Видання розраховане на фахівців в галузі математичного моделювання та інформаційних технологій для екології та охорони довкілля, буде також корисним для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.


25

450

II
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки


^ Дружинін Анатолій Олександрович

д.т.н., професор,

завідувач кафедри НПЕ

Островський Ігор Петрович

к.ф.-м.н., доцент

докторант кафедри ТК

^ Когут Юрій Романович

к.т.н., м.н.с. кафедри НПЕ


«Ниткоподібні кристали кремнію, германію та їх твердих розчинів в сенсорній електроніці»

(рекомендована до опублікування за кошти університету

^ Вченою радою університету)

Проведено аналіз сучасних методів вирощування мікро- та нанорозмірних ниткоподібних кристалів Si, Ge та їх твердих розчинів. Наведено результати комплексного дослідження електропровідності, магнетоопору, п’єзоопору, коефіцієнта Зеєбека ниткоподібних кристалів Si, Ge та Si1-xGex в широкому інтервалі температур, за впливу сильних магнетних полів і деформацій, що було використано для створення сенсорів механічних і теплових величин на їх основі.

262 ст.

300

I


^ Курило І.В.

кафедра НПЕ, д.ф.-м.н., проф.


Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування та наукових видань із технічних наук

Проаналізовано помилки мовлення засобів масового інформування та помилки наукових публікацій із технічних наук.

25

700

І


^ Готра З.Ю.,

д.т.н., проф., зав.каф. ЕП,

Микитюк З.М.,

д.ф.-м.н., проф. каф. ЕП,

Фечан А. В.,

окторант каф. ЕП,

Сушинський О.Є.,

к.ф.-м.н., доц. каф. ЕП

^ Рідкокристалічна електроніка

Проведено аналіз сучасного використання рідкокристалічних матеріалів в електроніці. Показані шляхи використання холестеричних, нематичних та смектичних рідких кристалів в пристроях електронної техніки, а саме в рідкокристалічних дисплеях, сенсорній техніці, індикаторних пристроях,засобах відображення інформації.

450

200

ІI
Інститут хімії та хімічних технологій


^ Новіков В.П.

завідувач кафедри ТБСФБ, д.х.н.

Хімія хіноїдних сполук

Розглянуто номенклатуру хінонів, нафтохінонів та їх похідних – перспективного з погляду фармакології класу органічних сполук. Наведено методи синтезу зазначених сполук, результати фізико-хімічних, біологічних та медичних досліджень.

Вперше узагальнені результати власних досліджень та світовий досвід.

Видання розраховано на фахівців галузі органічного синтезу та фармакології, може бути корисним для аспірантів та студентів ВУЗів.

50-60

300

IV


Жизневський

Вґячеслав Михайлович,

професор кафедри ТОП, д.х.н.

Гуменецький

Володимир Васильович,

доцент кафедри

ХТНГ, к.т.н.

^ Промисловий каталіз в нафтопереробці і нафтохімії

В монографії розглянуті існуючі та нові каталітичні процеси нафтопереробки, технології органічних продуктів та нафтохімії.

Вперше описаний огляд каталізаторів та каталітичних процесів нафтопереробки, технології органічних продуктів та нафтохімії. Порівняна ефективність існуючих каталізаторів різних процесів та наведені нові каталізатори, розроблені авторами для процесів окиснення, окиснювального дегідрування, та окиснювального амонолізу.

Монографія рекомендується для науковців, які займаються каталізом і студентів магістерського рівня, а також використовувати при вивченні курсів: „Промисловий каталіз”, „Теоретичні основи технології палива і вуглецевих матеріалів”, „Технологія органічних продуктів”, „Нові каталітичні процеси органічного синтезу”, „Каталіз і каталізатори у нафтопереробці”.

17,2


150

І


Заступник голови НТР,

проректор з наукової роботи З.Г.Піх

Схожі:

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
«Затверджую» iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи