«Затверджую» icon

«Затверджую»
Скачати 189.24 Kb.
Назва«Затверджую»
Дата01.07.2012
Розмір189.24 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Ректор

Національного університету

“Львівська політехніка”

___________ проф.Бобало Ю.Я.

“______” ______________2007 р.План видання монографій у

Національному університеті „Львівська політехніка” у 2008 р.

(рекомендовано науково-технічною радою університету від 28 листопада 2007 р., протокол №11/1)
п/п


Відомості про авторів


Назва видання, анотація, новизна, адресність

^ Обсяг

(авт. арк.)

Тираж


Квартал

подання^ Бучма

Ігор Михайлович,

ІКТА, кафедра КСА, професор, д.т.н.

Засоби вимірювання індуктивної електророзвідки та вихрострумової діагностики”.

В монографії вирішуються проблеми розширення сфери застосування засобів аеро-електророзвідки на пошуки рудних тіл з феромагнітними властивостями і підвищення глибинності пошукових робіт засобами електророзвідки та діагностування сталевих конструкцій засобами вихрострумової діагностики.

Новизна роботи підтверджується майже 50 авторськими свідоцтвами та патентами.

Монографія адресована фахівцям з геофізики, інформаційно-вимірювальної техніки, автоматики, неруйнівного контролю

30

100

1


Погребенник

Володимир Дмитрович

ІКТА, кафедра ІВТ, професор, д.т.н.

«Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища і донних відкладів»

Монографію присвячено питанням роз­роблення нових ме-тодів побудови інформа­ційно-вимірювальних систем опера-тивного визначення інтегральних параметрів водно­го середо­ви­ща та донних відкладів. Створено єдиний методологіч-ний підхід до розв'я­зання поставлених задач на основі лінійних і нелінійних ефек­тів взаємодії акустичних коливань з дослі-джуваними середовищами та введенні но­вих інформативних парамет­рів багаторазово відбитих сигналів, що дало змогу під­­ви­щи­ти чутливість визначення загальної концентрації речовин у воді та точність класифікації донних відкладів. Описано розроблені інформаційно-вимірювальні системи та наведено результати експериментальних досліджень.

Книгу призначено для наукових працівників, аспірантів, інженерів та студентів, які спеціалізуються в галузі вимірювальної техніки і аналітичного приладобудування.

307с.

(20 обл.-вид. аркушів)

100

2007р.^ Ланець

Олексій Степанович

ІІМТ, кафедра “Автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості”, к.т.н., доцент

«Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини

з електромагнітним приводом»

(Теоретичні основи та практика створення )

У монографії обґрунтовується актуальність проведення подальших наукових досліджень у напрямку створення передових за концепцією побудови та роботи міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом. Пропонується новий підхід у визначенні параметрів тримасових механічних коливальних систем (МКС), результатом якого є виведені аналітичні залежності розрахунку інерційних параметрів мас та значень жорсткостей пружних систем. Запропонований метод розрахунку параметрів дозволяє синтезувати МКС з мінімально можливим повітряним проміжком в електромагнітних віброзбудниках та значно вищими динамічними коефіцієнтами підсилення амплітуд коливань у порівнянні з існуючими конструкціями. Обґрунтовується наявність високої ефективності у міжрезонансних МКС, що розраховуються з використанням наведеної методики. Вказуються кількісні переваги запропонованих МКС за технічними параметрами у порівнянні з традиційними. Проводяться необхідні експериментальні дослідження з метою підтвердження викладених наукових положень. Пропонується низка нових структурних схем та наводяться відповідні їм експериментальні та промислові зразки вібраційних машин. Узагальнюються отримані наукові результати.

Адресність. Монографія призначена для наукових та інженерних працівників, що займаються проблемами створення вібраційного технологічного обладнання; може бути корисною для студентів ВТУЗів, які слухають суміжні курси, та аспірантам, що працюють в цій області наукових досліджень.


18

(300 стор.

Формат

70х100/16

(175х250 мм).

Кегль 11)


300


Черкес

Богдан Степанович

ІАРХ., проф., д.арх., директор, Франків Р.Б.

ІАРХ., кафедра ДОА, к.арх., ст.викладач
^

“Пострадянська архітектура України”


Монографія присвячена особливостям розвитку української архітектури у дуже специфічний історичний період 1990-х років, коли суспільство переживало унікальний збіг змін у політичному, господарському та ідеологічному житті. Архітектурні процеси розуміються тут як матеріально-культурні прояви цього етапу розвитку нашої країни, що і зумовлює цінність видання. Вперше розглядається явище пострадянської архітектури України, а також виявляються передумови, основні етапи розвитку та характерні ознаки. Призначена для фахівців у галузі архітектури, студентів, культурологів, істориків (зокрема спеціалістів з історії мистецтва), для тих, хто шукає творчого натхнення.

27,5

200

ІІТопилко С.І.

ІАРХ., кафедра ДОА, к.арх., доцент
^

“Малі міста та містечка Галичини доби Відродження


(друга половина XVI-XVII ст.)”

У монографії розглянуто принципи формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII ст., що дає можливість визначити шляхи становлення українського містобудування епохи Відродження, його місця у світовій історії урбаністики. Вперше виявлено сукупність містечок та їх місце в історичній та сучасній системах розселення. Представлено формування пам’яткоохоронних заходів щодо збереження історичної структури міст та напрямки сучасного розвитку історичних поселень регіону. Призначена для всіх, хто спеціалізується в галузях архітектури, містобудування, містознавства, історії та суміжних з ними дисциплінах.

18,5

100

ІІдак Ю.В.

ІАРХ., кафедра ДОА, к.арх., асистент

^ Формування квартальної забудови Львова, сформованої в кінці XVIIІ – початку ХХ ст.”

У монографії викладено новий погляд на формування архітектурно-містобудівельної структури Львова кінця XVIIІ – початку ХХ ст. як інтегральне, комплексне явище та як художній феномен. Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю збереження характеру забудови центральної частини Львова та історично сформованих міст України. Призначена для архітекторів, реставраторів, культурологів, істориків та ін.

18,5

100

ІІ


Тарасов

Дмитро Олександрович

ІКНІ, кафедра ІСМ, к.т.н., доцент

^ Електронні бібліотечні інформаційні ресурси

Досліджено проблеми створення електронних бібліотечних інформаційних ресурсів, види, характеристики та механізми ефективного формування та використання електронних бібліотечних інформаційних ресурсів.

Визначено основні підходи до швидкого та ефективного впровадження бібліотечних інформаційних систем.

Роботу адресовано: науковцям, аспірантам та магістрам, що ведуть дослідження в галузі створення та використання документів у електронній формі, фахівцям з впровадження інформаційних систем та системної інтеграції, бібліотечним фахівцям.

12 авт.арк.

300

4-й квартал 2008 року^ Шаховська Н.Б.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, к.т.н., доц. Пасічник В.В.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, д.т.н., професор, зав.кафедри

«Сховища та простори даних»

Розглянуто основні принципи побудови та функціонування сховищ даних. Показано коло задач, для яких необхідно використання сховища даних. Уведено формальну модель простору даних як нової абстракції керування даними.

12 авт.арк.

100

2-й квартал 2008 року^ Кравець П.О.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, к.т.н., доц.

Пасічник В.В.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, д.т.н., професор, зав.кафедри

«Ігрові моделі прийняття рішень в мультиагентних системах»

Розглядаються питання самоорганізації та колективного прийняття рішень в розподілених інтелектуальних системах.

Запропоновано нові самонавчальні моделі ігрового вибору варіантів рішень в умовах невизначеності.

15 авт.арк.

100

4-й квартал 2008 року^ Берко А.Ю.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, к.т.н., доц.

Висоцька В.А.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, асистент Пасічник В.В.,

ІКНІ, кафедра ІСМ, д.т.н., професор, зав.кафедри

«Системи електронної комерції»

В монографії розглядаються основні принципи, моделі та архітектура систем електронної комерції, орієнтованих на поширення продуктів інформаційних технологій (контенту). Подано визначення, класифікацію, порядок функціонування систем електронної контент-комерції. Запропоновано низку наукових та технологічних вирішень стосовно створення систем електронної комерції в галузі інформаційних продуктів. Монографія розрахована на наукових працівників, які спеціалізуються в дослідженні і створенні систем та технологій електронної комерції, студентів старших курсів спеціальностей комп'ютерних напрямів, викладачів ВНЗ, які викладають курси, пов'язані з web-технологіями та Internet-комерцією.

Наукова новизна публікації полягає у запровадженні, визначенні, та класифікації методів і засобів специфічного напряму електронної комерції пов'язаного з наданням послуг з отримання інформаційного продукту за запитом користувача із застосуванням Internet-технологій.

13 авт.арк.

100

2-й квартал 2008 року^ Луцишин

Галина Іванівна,

ІГСН, кафедра політології, к.п.н., доцент«Національні меншини у політичному житті України»

У монографії розглядається сучасний стан національних меншин України як потенційного суб’єкта політики та їх участь у політичному житті держави, визначення основних передумов політичної діяльності національних меншин і факторів, які впливають на цей процес. Аналізується представництво національних меншин в органах влади усіх рівнів, а також висвітлено досвід інших держав, розглядаються підстави політичної мобілізації національних меншин України, вплив національних меншин на зовнішню політику держави.

Книга розрахована на політологів, державних службовців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться проблемами етнополітичного розвитку.

18

300

IV^ Бучин

Микола Антонович,

ІГСН, каф. КП, к.п.н., ст. викладач

«Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні»

У виданні здійснено комплексний аналіз ресурсів виборчої кампанії як невід’ємного елементу сучасного виборчого процесу. Проаналізовано основні моделі та стратегії використання ресурсів виборчої кампанії.

Значну увагу приділено дослідженню такого недемократичного явища виборчої практики України, як адміністративний ресурс. У роботі розкрито його суть та особливості, здійснено комплексну типологію адміністративного ресурсу, з’ясовано основні політичні наслідки його застосування під час виборів. Книга також містить практичні рекомендації щодо нейтралізації адміністративного ресурсу. Вагоме місце у виданні займає аналіз правових аспектів використання адміністративного ресурсу. Також простежується еволюція використання адміністративних важелів впливу під час виборчих кампаній в Україні. Розрахована на політологів, істориків, соціологів, юристів. Адресована також політикам, держслужбовцям, працівникам виборчих штабів.

16

300

IVТерський

Святослав Володимирович,

ІГСН, каф. ІТПК, к.і.н., доцент


«Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства

на Волині»

У виданні висвітлено історію археологічних досліджень та історичного краєзнавства на Волині від найдавніших часів до наших днів на територіях в межах давньої частини Волинської землі, що у XIX—на початку XX cт. складали західні повіти Волинської губернії Російської імперії (тепер Волинська, Рівненська, північні райони Тернопільської та Хмельницької областей України). Показано як за різних політичних систем і умов формувалася суспільна потреба у історичних та пам’ятко-охоронних дослідженнях. Текстову інформацію доповнює детальна бібліографія. Розрахована на істориків, археологів, краєзнавців.

18

300

ІТерський

Святослав Володимирович,

ІГСН, каф. ІТПК, к.і.н., доцент


«Княже місто Володимир»

У 1987—2001 рр. Волинська археологічна експедиція Львівсько-го історичного музею під керівниц-твом С. Терського досліджувала археологічні пам'ятки Володимира — столиці древньої Волині. Було вивчено культурний шар на терито-рії дитинця, Окольного города, середмістя, посадів. На підставі багатого фактологічного матеріалу вималювалася цілісна картина істо-рії, зокрема, державного устрою, топографії середньовічного міста з його духовною та матеріальною культурами. Монографія заповнює існуючу прогалину не лише в регіональній історії, а й доповнює знання про минуле Східної Європи. Адресовано історикам, археологам, краєзнавцям.

16

300

II^ Полюга

Лев Михайлович,

ІГСН, кафедра української мови,

докт. філол. наук, проф.


«Теоретичні засади словництва»

У монографії автор намагається узагальнено проаналізувати дотеперішній досвід українських словникарів у процесі опрацювання лексикографічних праць і накреслити перспективи розвитку української лексикографії та термінографії. Окремі розділи присвячені викладу загальних принципів укладання лексиконів, осмисленню власного досвіду в царині словництва.

Розраховано на викладачів, науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами лексикографії.


20


300

ІІІСередницька

Анна Ярославівна

ІГСН, кафедра української мови, канд. філол. наук, ст. викладач


«Принципи ідеографічної класифікації дієслівної лексики сучасної української літературної мови (на прикладі дієслів переміщення)»

Аналіз принципів класифікації дієслівної лексики сучасної української літературної мови, поданий у монографії, проведено на матеріалі 8066 лексико-семантичних варіантів дієслів переміщення, які поділено на поняттєві поля за поняттями, що лежать в основі їхніх значень. Системне дослідження лексики дає змогу аналізувати семантику дієслів, зокрема вивчати їхні парадигматичні і словотвірні зв’язки, порівнювати семну структуру синонімів, антонімів, гіперонімів і гіпонімів, твірних і похідних дієслів.

Книгу адресовано студентам-філологам, аспірантам, викладачам, науковцям, які цікавляться проблемами семантики.

18


300

ІІІ^ Вербицька Г.Л.

ІНЕМ, доцент кафедри ММП, к.е.н.

Ризик-менеджмент”

Анотація: дослідження методичних підходів з управління економічним ризиком.

Новизна: розроблення нових і удосконалення існуючих методичних рекомендацій з оцінювання рівня економічних ризиків.

Адресність: студентам, викладачам, науковцям, підприємницям.

8

300

2^ Поплавська Ж.В.,

д.е.н., проф., НУ «ЛП»

Гошовська О.В.,

к.е.н., доц. НУ «ЛП»

Ліманський А.М.,

д.е.н., проф. ВШМіЙО

«Синергізм у стратегічному управлінні»

Анотація: В монографії розглядаються теоретичні і прикладні проблеми самоорганізації та прояву синергізму у стратегічному управлінні, створення та результативності функціонування стратегічних альянсів.

Адресність: Призначається для наукових працівників фінансових та банківських установ, фінансових служб підприємств, аспірантів і студентів.

15 д.а.

300

2^ Кузьмін О.Є.

ІНЕМ, д.е.н., професор, директор ІНЕМ,

Босак А.О.

ст. викл. кафедри ММП.

Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним потенціалом підприємства”

Анотація: розкривається сутність методологічних основ економічного оцінювання та розвитку комунікацій, методичних підходів до оцінювання рівня ефективності комунікацій, а також методів оцінювання взаємозв’язків між складовими системи комунікацій та результативністю управління інтелектуальним потенціалом підприємства.

Новизна: запропоновано методичні рекомендації до оцінювання рівня розвитку системи комунікацій підприємства і рівня їх економічної ефективності; розроблено механізм розвитку комунікацій та інтелектуального потенціалу підприємства.

Адресність: керівникам середніх і крупних промислових підприємств, студентам, викладачам, науковцям

7,5

300

4^ Кузьмін О.Є.

ІНЕМ, д.е.н., професор, директор ІНЕМ,


Князь С.В.

доцент кафедри ММП, к.е.н.

Малиновський Ю.О.

асистент кафедри ТЕЕУ

^ Стратегія інноваційної діяльності підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання”

Анотація: розкрито сутність теоретичних і прикладних основ стратегічного планування інноваційної діяльності, наведено методичні рекомендації до аналізування ефективності стратегічного планування інноваційної діяльності, сформульовано рекомендації щодо удосконалення стратегічного планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.

Новизна: розроблено теоретичні положення і методичні рекомендації щодо удосконалення стратегічного планування інноваційної діяльності підприємств.

Адресність: керівникам машинобудівних підприємств, студентам, викладачам, науковцям.

8

300

4^ Колісник М.К.

доцент кафедри фінансів, к.е.н.

Антикризове управління промислово-фінансовими групами в умовах реалізації державних цільових програм розвитку машинобудівних підприємств”

Анотація: Присвячена проблемам антикризового управління промислово-фінансовими групами

Новизна: теоретико-методологічні і методичні аспекти розвитку промислово-фінансових груп в умовах виникнення кризових явищ; побудова системи раннього попередження і реагування на кризові ситуації у ПФГ, введення в обіг нових понять (тлумачень): контролінг ПФГ, інновації ПФГ, антикризове управління ПФГ та інше; методичні підходи щодо інноваційного розвитку ПФГ; фінансово-кредитне забезпечення діяльності ПФГ для реалізації антикризових програм.

Адресність: Призначається для наукових працівників фінансових та банківських установ, фінансових служб підприємств, аспірантів і студентів.

10 д.а.

300

4^ Крикавський Є.В. та ін.

«Синергічний ефект ланцюга поставок»

Анотація: Оптимізація логістичних процесів, мінімізація логістичних витрат, оптимізація рівня запасів та рівня обслуговування фінальних клієнтів.

Адресність: Сфера виробництва, науки, інфраструктури ринку

20 д.а.

300

3Мних О.Б.

«Маркетингове забезпечення зростання ринкової вартості підприємства: теорія і практика»

Анотація: Нові підходи до формування ринкової вартості та можливості їх апробації для машинобудівних підприємств

20 д.а.

300

3^ Чухрай Н.І.,

Патора Р.

Назва видання: «Маркетинг і логістика у Вищому навчальному закладі»/

Анотація: Концепція, цілі та завдання інтегрованого маркетингового та логістичного управління сучасних ВНЗ.

Адресність: Сфера освіти і науки

15 д.а.

300

4^ Мельник О.Г.

ІНЕМ, к.е.н., доцент кафедри ММП

Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення” (за проектом, що здобув Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених)

Анотація: Розглянуто методологічні та прикладні засади впровадження та використання на вітчизняних підприємствах сучасних управлінських технологій: бюджетування та збалансованої системи показників.

Новизна: уточнено термінологічний апарат бюджетування та збалансованої системи індикаторів; розроблено комплексні класифікації бюджетів, витрат, методів бюджетного планування та індикаторів; удосконалено методичні положення стосовно формування на вітчизняних підприємствах основних бюджетів, діагностики інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, фінансового стану та потенціалу, банкрутства підприємств.

Адресність: Призначається для наукових працівників, аспірантів і студентів, підприємцям, керівникам, фахівцям (економістам, фінансистам, бухгалтерам) тощо.

15

300

2^ Готра З.Ю.,

ІТРЕ, д.т.н., проф., зав. кафедри електронних приладів,

Микитюк З.М.,

ІТРЕ, д.ф.-м.н., проф. кафедри електронних приладів

Сушиниський О.Є.,

ІТРЕ , к.ф.-м.н., асист. кафедри електронних приладів,

^ Фечан А.В.,

ІТРЕ, к.ф.-м.н, доц. кафедри електронних приладів.

«Рідкокристалічна електроніка»

Аналізується сучасний стан розвитку електроніки на основі досягнень фізики рідких кристалів. Наведені базові та перспективні структури елементів та пристроїв електроніки для представлення та оброблення сигналів.

Новизна монографії базується на використанні останніх досягнень світової науки та результатів досліджень і

розробок авторів

25

300

ІІ кв.

2008 р.^ Піх

Зорян Григорович

д.х.н., проф.

проректор з наукової роботи

«Експериментальне дослідження реакцій окиснення органічних сполук»

На прикладі реакцій окиснення органічних сполук (альдегідів та олефінів) викладено методологію та методи дослідження хімічних реакцій, побудову кінетичних моделей, обчислення параметрів моделей, дослідження механізмів реакцій. Для магістрів хімічних спеціальностей, аспірантів та наукових працівників.20200ІVНовиков

Володимир Павлович

д.х.н., проф.

завідувач кафедри ТБСФВ, ІХХТ

«Хімія хіноїдних сполук»

350 стор.

500

ІVЗаступник голови НТР З.Г.Піх

Схожі:

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
«Затверджую» iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи