«Затверджую» icon

«Затверджую»
Скачати 151.35 Kb.
Назва«Затверджую»
Дата01.07.2012
Розмір151.35 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Ректор

Національного університету

“Львівська політехніка”

___________ проф. Рудавський Ю.К.

“______” ______________2006 р.


План видання монографій

Національного університету „Львівська політехніка” на 2007 рік

п/п


Відомості про авторів


Назва видання, анотація, новизна, адресність

^ Обсяг

(авт. арк.)

Тираж


Квартал

подання

1.

Солодкий

Сергій Йосифович,

к.т.н., докторант кафедри

„Автомобільні шляхи”, ІБІД.


^ Стащук

Микола Григорович,

доктор фіз-мат. наук,

провідний науковий співробітник

ФМІ НАН України ім. Карпенка

^ Механіка руйнування бетонів на модифікованих цементах


Монографія присвячена дослідженню поведінки бетонів на модифікованих цементах під дією згинальних навантажень з урахуванням процесів руйнування шляхом поширення тріщин.

^ На основі експериментально-теоретичних досліджень авторами запропоновано ефективний підхід до оцінки довговічності бетонів з позицій лінійної механіки руйнування.

Адресність: для наукових та інженерно-технічних працівників, що займаються питаннями підвищення довговічності, прогнозуванням руйнування, а також розрахунком бетонних і залізобетонних конструкцій. Може бути корисна викладачам, аспірантам, студентам за напрямком „Будівництво”.15

300

IV

2.

^ Кунтий

Орест Іванович

к.х.н., докторант кафедри ХТНР, ІХХТЕлектрохімія, морфологія і технологія дисперсних металів


У монографії висвітлено фізико-хімічний підхід до питання осадження дисперсних металів електролізом і цементацією. Теоретично обґрунтовано й на даних експериментів показано вплив умов електролізу та цементації на морфологію і головні характеристики дисперсних металів. Встановлено вплив середовища органічних апротонних розчинників на формування дисперсного катодного осаду. Вперше описано цементацію металів на магнію з отриманням порошків. Проаналізовано електрохімію формування дисперсних біметалів. Описано технологічні аспекти одержання дисперсних моно- і біметалів та використання вторинної сировини при цьому. Наведено головні напрямки використання дисперсних металів.

Адресність для науковців, інженерів, аспірантів, студентів, котрі спеціалізуються в напрямку електрохімії та порошкової металургії

12

300

IV

3.

^ Готра З.Ю.,

д.т.н., проф., зав. кафедри електронних приладів, ІТРЕ.

Курик В.М., д.ф.-м.н, проф.,

зав. відділом, Інститут фізики напівпровідників НАН України.

^ Микитюк З.М., д.ф.-м.н., проф. кафедри електронних приладів, ІТРЕ.

Сорокін В.М., д.т.н., проф.,

нач. СКБ, Інститут фізики напівпровідників НАН України.

^ Сушиниський О.Є., к.ф.-м.н, асист. кафедри електронних приладів, ІТРЕ.

Фечан А.В., к.ф.-м.н., доц. кафедри електронних приладів, ІТРЕ .


Рідкокристалічна електроніка


Аналізується сучасний стан розвитку електроніки на основі досягнень фізики рідких кристалів. Наведені базові та перспективні структури елементів та пристроїв електроніки для представлення та оброблення сигналів.

^ Новизна монографії базується на використанні останніх досягнень світової науки та результатів досліджень і розробок авторів

25

300

ІІІ кв.


4.

Пелещишин

Андрій Миколайович,

к.т.н., доц. кафедри ІСМ, ІКНІ^ Сучасні підходи до позиціонування сайтів у глобальній системі World Wide Web


Досліджено проблеми формування позиції сайту в глобальному конкурентному середовищі WWW. Формалізовано базові поняття задачі позиціонування сайтів. Досліджено механізми та етапи формування позиції сайту.

Визначено основні підходи до покращання позиції сайту у WWW та побудовано методи підвищення ефективності сайтів. Побудовано методи та алгоритми формування високоефективних холдингів сайтів.

Роботу адресовано: науковцям аспірантам та магістрам, що ведуть дослідження в галузі Інтернет- та Веб-технологій, фахівцям з проектування, розробки та оптимізації сайтів, адміністраторам та модераторам Веб-спільнот.


12

300

ІІ

5.

^ Жежнич

Павло Іванович,

к.т.н., доц. кафедри ІСМ, ІКНІ

Часові реляційні бази даних: теорія і реалізація


Досліджено проблеми побудови інформаційних систем на основі реляційних баз даних з урахуванням фактора часу. Формалізовано основні поняття часових реляційних баз даних. Досліджено механізми реалізації часових баз даних за допомогою реляційних СКБД та XML-подібних мов.

^ Визначено основні підходи до побудови інформаційних систем на основі реляційних баз даних з урахуванням фактора часу.

Роботу адресовано: науковцям аспірантам та магістрам, що ведуть дослідження в галузі реляційних баз даних, фахівцям з проектування, розробки та адміністрування інформаційних систем.


12

300

IV

6.

Гетьманчук

Микола Петрович,

доктор історичних наук, проф., завідувач кафедри політології, ІГСН


^ Україна між Росією та Польщею: українське питання в радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 р.р.)


Монографія присвячена малодослідженій проблемі ролі українського питання у відносинах Радянського Союзу та Польщі між Першою та Другою світовими війнами. Розрахована на студентів університету та курсантів Військового інституту спеціальності “Міжнародна інформація”.

450 стор

300

ІІ

7.

Гетьманчук

Микола Петрович,

доктор історичних наук, проф., завідувач кафедри політології, ІГСН.

Волинець

Оксана Олексіївна,

кандидат філософських наук,

доц. кафедри політології, ІГСН.


^ Функціонування Української греко-католицької церкви в контексті державно-церковних відносин


Досліджується актуальна й малодосліджувана проблема взаємовідносин Української греко-католицької церкви й держави за роки незалежності. Монографія адресована студентам та курсантам університету.

260 стор.

300

ІІ

8.

Домбровський

Борис Тарасович

кандидат філософських наук,

доц..кафедри філософії, ІГСН


^ Семіотика: три вимірі знаку – етичний, естетичний, логічний


В історичному аспекті висвітлена еволюція знакових систем та їх роль в етичній, естетичній та логічній областях, розглядаються питання класифікації знаків, їх роль у вирішені проблем онтології та епістемології. Запропоновано рішення проблеми символу та дескрипції, а також їх вплив у питанні інформаційної концептуалізації світу як феномену свідомості.

Книга призначена для науковців, викладачів філософських дисциплін, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться проблемами філософії.


15

300
9.

^ Савка

Віктор Євгенович,

кандидат соціологічних наук,

доц. кафедри філософії, ІГСН

Уманець

Наталія Анатоліївна,

старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи, ІГСН

^ Сім’я в системі мікросоціальних структур

Монографія присвячена розгляду малодосліджених проблем становища сім»ї в її найближчому соціальному оточенні, взаємодії з мікроструктурами сучасного суспільства. Призначена для науковців, соціальних працівників-практиків, студентів спеціальностей «соціології» та «соціальна робота», всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасної сім»ї та соціальної політики.

7

100

IV

10.

Терський

Святослав Володимирович,

кандидат історичних наук,

доц. кафедри історії, теорії та практики культури, ІГСН^ Нариси з історії археології та історичного краєзнавства на Волині


У виданні висвітлено історію археологічних досліджень та історичного краєзнавства на Волині від найдавніших часів до наших днів на територіях в межах корінної частини давньої Волинської землі, що у XIX—на початку XX cт. складали західні повіти Волинської губернії Російської імперії (тепер Волинська, Рівненська, північні райони Тернопільської та Хмельницької областей України). Показано як за різних політичних систем і умов формувалася суспільна потреба у історичних та пам’ятко-охоронних дослідженнях.

Текстову інформацію доповнює детальна бібліографія.

Розрахована на істориків, археологів, краєзнавців.


15.

300

ІII.

11.

^ Крикавський Є.В.,

д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу і логістики, ІНЕМ.

Чухрай Н.І.,

д.е.н., проф. кафедри маркетингу і логістики, ІНЕМ.

^ Чорнописька Н.В.,

к.е.н., доц. кафедри маркетингу і логістики, ІНЕМ.

Мних О.Б.,

к.е.н., доц. кафедри маркетингу і логістики, ІНЕМ.

Мамчин М.М.,

к.е.н., доц. кафедри маркетингу і логістики, ІНЕМ.


^ Маркетингові та логістичні технології формування цінності для клієнтів


Для науковців, аспірантів, всіх, хто цікавиться проблемами маркетингу і логістики

20.

300

І

12.

^ Кузьмін О.Є.,

д.е.н., проф.,

завідувач кафедри ММП, ІНЕМ

Князь С.В.,

к.е.н., доц. кафедри ММП, ІНЕМ.

Андріанов Ю.О.,

здобувач кафедри ММП, ІНЕМ


^ Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу підприємств

7

300

4

13.

Шпак Н.О.,

к.е.н., доц. кафедри ММП, ІНЕМ.

^ Економічні проблеми розвитку інноваційних інформаційних систем на підприємствах

8

300

4

14.

^ Скибінський О.С.,

к.е.н., доц. кафедри МММ, ІНЕМ

Економічні проблеми сегментування ринку

7,5

300

4

15.

^ Кузьмін О.Є.,

д.е.н., проф., завідувач кафедри ММП, ІНЕМ.

Мельник О.Г.,

к.е.н., доц. кафедри ММП, ІНЕМ.

Мукан О.В.,

асистент кафедри ММП, ІНЕМ.

^ Формування систем корпоративного управління

7,5

300

3

16.

Стадницький Ю.І.,

д.е.н., проф.,

Львівський державний університет внутрішніх справ.

^ Загородній А.Г.

к.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аналізу, ІНЕМ.

Кривуцький В.В.,

к.е.н., начальник відділу, концерн “Електрон”.

^ Державне регулювання діяльності природних монополій


Розглянуто суть, причини виникнення та існування природних монополій, необхідність та методи їх державного регулювання, використання у регулюванні діяльності природних монополій франшизи.

9

300

І

17.

^ Загородній А.Г. ,

к.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аналізу, ІНЕМ.

Коваль З.О. ,

старший викладач кафедри обліку та аналізу, ІНЕМ.

^ Управління взаємозв’язками підприємства-виробника із споживачами

Розглянуто сутність управління відносинами підприємств-виробників із споживачами продукції. Запропонована методологія оцінювання, формування та регулювання цих відносин.

10

300

ІІІ

18.

^ Яремко І.Й.,

к.е.н., доц. кафедри обліку та аналізу, ІНЕМ.


Оцінювання ефективності економічного потенціалу підприємства у сучасних системах виміру

Досліджується економічна природа формалізованих і неформа-лізованих показників фінансового і не фінансового характеру, які використовуються у різних моделях і концепціях оцінювання ефективності. Аналізуються теоретичний базис, аналітичні можливості, методологічний потенціал і методичний інструментарій систем виміру для інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень.

Наукова новизна: обґрунтування можливостей методологічної спроможності врахування у моделі, ґрунтованій на стандартизованих фінансових показниках, неформалізованих показників, які характеризують інформаційно-інтелектуальну природу економічних ресурсів з метою оцінювання ефективності сукупного економічного потенціалу підприємства.

Для наукових працівників, аспірантів.


22

300

I

19.

^ Поплавська Ж.В.,

д.е.н., проф., завідувач кафедри ТПЕ, ІНЕМ.

Гошовська О.В.,

к.е.н., доц. кафедри ТПЕ, ІНЕМ.

Ліманський А.

^ Синергізм у стратегічному управлінні

Розкривається сутність явища синергізму в економіці та управлінні, теоретичні та прикладні аспекти проблеми, аналізуються прояви у різних сферах ,пропонується методика оцінки впливу синергії на діяльність організацій та модель об'єднання підприємств на синергічних засадах. Аналоги відсутні.

Для фахівців у галузі стратегічного управління.

15.

300

Ш

20.

Алєксєєв І.В.,

д.е.н., проф.,

завідувач кафедри фінансів, ІНЕМ.

Колісник М.К.,

к.е.н., доц. кафедри фінансів, ІНЕМ.

Хома І.Б.,

к.е.н., доц. кафедри фінансів, ІНЕМ


Колективна монографія за темою НДР кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

^ Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур


Присвячена проблемам конкурентоспроможності ВГС, дослідженню синергетичного ефекту підприємств та установ, які об’єднані у складі ВГС, формуванню капіталу фінансово-кредитному і страховому забезпеченню діяльності ВГС, правовому регулюванню та регіональним аспектам діяльності ВГС.

^ Наукова новизна полягає у виявленні особливостей формування і функціонування ВГС та їхньої ефективності.

Призначається для наукових працівників, практичних працівників фінансових та банківських установ, фінансових служб підприємств, аспірантів і студентів.

6

100

ІІІ

21.

Алєксєєв І.В.,

д.е.н., проф.,

завідувач кафедри фінансів, ІНЕМ.

Колісник М.К.,

к.е.н., доц. кафедри фінансів, ІНЕМ.

^ Мороз А.С.,

проректор з економіки НУ ЛП


Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп


Присвячена проблемам ресурсного забезпечення промислово-фінансових груп та їх управління

Наукова новизна: теоретичні аспекти фінансово-промислової інтеграції; теоретико-методологічні засади управління діяльністю ПФГ та її суб’єктів; теоретико-методологічні засади управління ресурсним забезпеченням ПФГ в умовах збільшення числа технологічних укладів; аспекти формування ПФГ як способу інтеграції ресурсів інноваційного розвитку; особливості кадрового забезпечення ПФГ.

Призначається для наукових працівників, практичних працівників фінансових та банківських установ, фінансових служб підприємств, аспірантів і студентів.

5,0

300

1

22.

Алєксєєв І.В.,

д.е.н., проф.,

завідувач кафедри фінансів, ІНЕМ.

Колісник М.К.,

к.е.н., доц. кафедри фінансів, ІНЕМ.^ Виробничо-господарські структури: стратегії розвитку в умовах інтеграційних процесів


Присвячена проблемам формування виробничо-господарських та фінансових відносин у ВГС за умов вступу України до СОТ, а також здійснення антикризових та санаційних заходів в окремих структурних підрозділах.

Наукова новизна полягає у виявленні особливостей функціонування ВГС в умовах вступу до світової організації торгівлі, в умовах здійснення антикризових заходів, санації окремих виробничих та фінансово-кредитних підрозділів.

Призначається для наукових працівників, практичних працівників фінансових та банківських установ, фінансових служб підприємств, аспірантів і студентів.

6,0

300

4

23.

Бевз М. В.,

д. арх., проф., завідувач кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів ІАРХ

^ Дубик Ю. Я.

Доцент, кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів ІАРХ

Стасюк О. С.

к. арх., доц, кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів ІАРХІсторичний архітектурний комплекс Львівської політехніки”


В монографії досліджено розвиток історичного архітектурного комплексу Львівської політехніки, встановлено етапи розвитку, виявлено історично сформовані засади організації архітектурного середовища Львівської політехніки. Опрацьовано науково обґрунтовані рекомендації з реставрації та реновації історичного архітектурного комплексу Львівської політехніки.


Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше розглянуто принципи організації архітектурного середовища Львівської політехніки в неперервній сукупності – починаючи від вирішення архітектурного комплексу в цілому до предметного наповнення інтер’єрів.

Отримано новий результат, який показує важливе пам’яткоохоронне значення об’єктів Львівської політехніки в системі культурної спадщини держави.

Визначено основні історично складені принципи формування архітектурного середовища Львівської політехніки, які можуть становити теоретичну базу робіт з їх реставрації, пристосування та розвитку.


Монографія адресована архітекторам, реставраторам


10

300

4Перший проректор-проректор з наукової роботи Ю.Я.Бобало

Схожі:

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
«Затверджую» iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
«Затверджую» iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
«Затверджую» iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи