Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон icon

Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон
Скачати 207.31 Kb.
НазваПаспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон
Дата01.07.2012
Розмір207.31 Kb.
ТипКонкурс

Додаток № 22

до наказу МОН

від _______ № _______


ПАСПОРТ

cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук»

Наукової ради МОН


Для участі в конкурсному відборі до секції 22 «Дослідження з проблем природничих наук» приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.

До фундаментальних проектів секції належать теоретичні і експериментальні дослідження, результати яких формують відкриття нових або уточнення відомих закономірностей розвитку природи й техніки і є вихідними положеннями для розвитку нових концепцій, принципів і методів синтезу наукових знань в конкретних галузях науки.

До прикладних проектів секції належать оригінальні дослідження і розробки, які здійснюються для отримання нових знань, створення елементів нової техніки, технологій і призначені, головним чином, для досягнення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше.

Секція ^ 22 "Дослідження з проблем природничих наук " включає наступні напрями наукових досліджень:


1 – загальна та регіональна геологія, зокрема:

 • Створення, вдосконалення і подальше розроблення загальної теорії Землі, фундаментальних гіпотез, пов'язаних з історією виникнення основних структурних елементів планети; вдосконалення стратиграфічних і геохронологічних шкал, дослідження еволюції органічного світу і речовини Землі.

 • З'ясування геологічної будови та історії розвитку земної кори, вивчення геологічних закономірностей розподілу рудних і нерудних корисних копалин. Вивчення сучасних геологічних процесів та процесів, які відбувалися в минулому, і динамічних обставин, що склалися під час цих процесів.

 • Вивчення докембрійських метаморфічних і плутонічних формацій, розроблення моделей еволюції земної кори в докембрії.

 • Вивчення стратиграфії та геохронології четвертинних відкладів, методів їх кореляції, виявлення і вивчення різних генетичних типів четвертинних утворень, зокрема континентальних і морських, осадочних і вулканогенних; виявлення палеокліматичних і палеогеографічних обставин упродовж антропогену.


2 – геохімія, зокрема:

 • Вивчення розподілу елементів у атмо-, гідро-, біо-, літосфері та внутрішніх оболонках Землі, закономірностей міграції, розсіювання й концентрації елементів, їх сполук та ізотопів.

 • Дослідження ендогенних і екзогенних процесів мінерало-, породо- та рудоутворення.

 • Розроблення теоретичних основ літо-, гідро-, атмо- та біогеохімічних методів пошуків корисних копалин.

 • Удосконалення та розроблення методів ізотопного датування порід, мінералів і процесів породо- й рудоутворення.

 • Моделювання геохімічних процесів, визначення їх фізико-хімічних параметрів.

 • Еколого-геохімічні дослідження розподілу та міграції техногенних елементів і сполук, їх впливу на довкілля, можливостей знешкодження та утилізації.

 • Геохімічний моніторинг довкілля, контроль стану природних і штучних резервуарів, розроблення геохімічних методів прогнозу техногенних і природних катастроф.


3 - геотектоніка, зокрема:

 • Походження основних типів великих структурних форм континентів і океанів.

 • Створення, вдосконалення і подальший розвиток загальної теорії Землі й фундаментальних гіпотез і вчень.

 • Вивчення еволюції структури і речовинного складу Землі.

 • Геотектонічні дослідження проблем геодинаміки системи "Земля": динаміки ядра, мантії та літосфери або внутрішньої геодинаміки. Внутрішня геодинаміка цілком.


4 - гідрогеологія, зокрема:

 • Масоперенесення в гідрогеологічних системах, гідрогеохімія.

 • Дослідження структури гідрогеологічних систем і їх частин, гідродинамічних, гідрохімічних та інших процесів, які протікають у них під впливом природних і техногенних факторів, загальна й спеціальні схематизації і районування гідрогеологічних систем та їх частин.

 • Дослідження зміни закономірностей формування умов, структури і процесів у гідрогеологічних системах під дією техногенного впливу.

 • Розроблення методів і систем оптимізації гідрогеологічних умов у природних і техногенно порушених умовах для стабілізації і поліпшення екологічного стану навколишнього середовища, зокрема підземних вод.

 • Дослідження закономірностей формування й розподілу природних і експлуатаційних ресурсів підземних вод.

 • Мінеральні, термальні, промислові води і розсоли. Закономірності розподілу і формування цих типів підземних вод. Їх класифікація й типізація.

 • Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці корисних копалин (гідрогеологія родовищ корисних копалин, нафтова гідрогеологія). Методологія та методи гідрогеологічних досліджень.


5 - інженерна геологія, зокрема:

 • Проблеми теорії ґрунтознавства та встановлення закономірностей формування властивостей грунтів.

 • Інженерно-геологічні особливості основних типів порід.

 • Інженерна геологія природних процесів.

 • Інженерна геологія процесів, викликаних будівництвом та іншими техногенними факторами (спеціальна інженерна геологія).

 • Теорія, методологія, методи і методики інженерно-геологічних досліджень.

 • Інженерно-геологічні особливості та гідромеханічні моделі будови масивів гірських порід.

 • Теоретичні основи моделювання. Методи вивчення та прогнозу напружено-деформованого стану і стійкості масивів порід. Теоретичні й методологічні основи інженерно-геологічного Прогнозування.

 • Проблеми прогнозування змін геологічного середовища під впливом техногенних дій. Прогноз поведінки інженерних споруд.

 • Проблеми раціонального використання геологічного середовища. Захист територій від несприятливих інженерно-геологічних процесів.

 • Інженерно-геологічні дослідження при будівництві наземних і підземних споруд, шляхів, каналів, гребель та водосховищ при проведенні меліоративних робіт, при розв'язанні проблем екології та раціонального використання природних ресурсів.

 • Проблеми мерзлотознавства в інженерній геології.


6 - петрологія, зокрема:

 • Вивчення петрології та петрографії конкретних регіонів, структурних зон, комплексів, формацій тощо (регіональна петрологія).

 • Розроблення теорії магматизму, метаморфізму, метасоматозу, епігенезу та рудоутворення на підставі експериментальних і термодинамічних даних (фізико-хімічна петрологія).

 • Розроблення автоматизованих систем на базі ЕОМ для збирання, зберігання й використання петрографічної та петрологічної інформації.

 • Інженерно-петрографічне вивчення кристалічних масивів для захоронення токсичних і радіоактивних відходів і для розв'язання інших технологічних завдань.


7 - палеонтологія і стратиграфія, зокрема:

 • Розроблення теоретичних і методичних питань палеонтології. Розроблення теоретичних і методичних питань стратиграфії, розроблення та вдосконалення загальних і регіональних стратиграфічних та геохронометричних шкал, стратиграфічних схем різного рангу.

 • Відтворення на підставі біостратиграфічних і палеоседиментологічних досліджень фізико-географічних умов на поверхні Землі на різних етапах її історико-геологічного розвитку, зміни цих умов у геологічному часі, зв'язок і залежність еволюції палеобіосфери від сукупного впливу ендогенних та екзогенних факторів, геологічних подій глобального і регіонального характеру.


8 - геологія океанів і морів, зокрема:

 • Дослідження в межах океанів, морів або їх структурних елементів, а саме:

 • Дослідження геологічної будови, тектоніки, осадових відкладів, стратиграфії сучасних і давніх відкладів, вулканічних процесів, складу океанічних відкладів та корінних порід;

 • Виявлення загальних закономірностей розміщення рудних і нерудних корисних копалин, виявлення поствулканічних процесів та їх ролі у формуванні осадового чохла й біогеоценозів;

 • Дослідження забруднення Світового океану.

 • Будова океанічної кори, перехідних зон та їх поверхні

 • Природні ресурси світового океану.


9 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин, зокрема:

 • Геологічна будова родовищ металевих і неметалевих корисних копалин та рудоносних територій.

 • Геологічні та фізико-хімічні умови утворення родовищ металевих і неметалевих корисних копалин.

 • Розроблення і вдосконалення методів розвідки родовищ металевих і неметалевих корисних копалин


10 - геологія твердих горючих копалин, зокрема:

 • Загальні теоретичні та регіональні дослідження про походження твердих горючих копалин, історію, геотектонічні, палеогеографічні умови та фактори їх виникнення і формування родовищ.

 • Вивчення вугленосних формацій, вугленосних товщ, покладів вугілля, вугільних басейнів, родовищ, їх геологічної будови, тектоніки, стратиграфії, літології.

 • Вдосконалення методів пошуків та розвідки родовищ твердих горючих копалин.

 • Геолого-економічна оцінка родовищ торфу, вугілля й горючих сланців.11 - геологія нафти і газу, зокрема:

 • Теоретичні основи походження нафти й газу та формування їх покладів.

 • Особливості геологічної будови і нафтогазоносності територій. Проблеми нафтогазогеологічного районування. Вивчення глибинної і територіальної зональності поширення скупчень нафти та газу.

 • Дослідження геохімії нафти і газу. Удосконалення методів прогнозування та методів пошуків нафтових і газових родовищ.

 • Вивчення характеристики типів підземних вод, їх геохімічного складу й генезису з метою визначення ролі підземних вод у міграції та акумуляції нафти й газу.

 • Вивчення закономірних зв'язків нафтогазоутворення в літосфері з певними умовами утворення та перетворення осадових порід, літофаціальних умов утворення нафтогазоносних комплексів, формування і розміщення порід-покришок і колекторів.

 • Створення, вдосконалення і подальше розроблення методів і способів вивчення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ за даними буріння свердловин і результатами геофізичних досліджень; вивчення процесів, які відбуваються у покладах при їх експлуатації, створення геологічних основ розроблення вуглеводнів.

 • Наукові основи проведення геологорозвідувальних робіт на нафту й газ. Створення, вдосконалення і подальше розроблення методів пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ; регіонального, зонального й локального прогнозу нафтогазоносності та інших критеріїв нафтогазоносності, котрі застосовуються при пошуках та розвідці нафти і газу.


12 - економічна геологія, зокрема:

 • Проблеми мінерально-сировинної бази і родовища корисних копалин.

 • Перспективність на мінеральну сировину території, регіонів та геоструктур.

 • Геолого-економічне районування.

 • Геолого-економічна оцінка корисних копалин.

 • Концепції проблем мінерально-сировинного комплексу України.

 • Геолого-економічний аналіз та оцінка вартості наявних у надрах запасів і прогнозних ресурсів.

 • Комплексне й раціональне використання природних корисних копалин.

 • Ліцензування геологорозвідувальних та гірничовидобувних робіт.


13 - мінералогія, кристалографія, зокрема:

 • Дослідження мінералів як кристалів, фізичних тіл, хімічних сполук з метою їх практичного використання.


14 - літологія, зокрема:

 • Вивчення геологічної будови, речовинного складу, структурно-текстурних та фаціальних особливостей осадків й осадових порід різних генетичних типів окремих регіонів, стратиграфічних підрозділів, осадових формацій, товщ і пов'язаних із ними корисних копалин.

 • Розроблення методик літостратиграфічних досліджень з метою розчленування та кореляції розрізів осадових товщ і виявлення нових літологічних корелятивів.

 • Визначення залежностей колекторських і покрівельних властивостей від літологічного складу порід, стадії літогенезу та умов залягання і на цій базі вдосконалення основ прогнозування природних резервуарів нафти та газу, природних вод на різних глибинах.

 • Удосконалення методології та методики дослідження осадових порід і пов'язаних із ними корисних копалин, теорії літогенезу, стадійності літогенезу, типів літогенезу, фаціально-формаційного та конкреційного аналізів осадових відкладів.


15 - геофізика, зокрема:

 • Геофізика твердої Землі й гідросфери.

 • Сейсмологія та внутрішня будова Землі; глибинне сейсмічне зондування (ГСЗ) і сейсморозвідка.

 • Гравітаційне поле, густинна модель та фігура Землі; гравіметрія і гравірозвідка.

 • Постійне магнітне поле Землі, магнітні варіації та палеомагнетизм; магнітометрія, магніторозвідка.

 • Електромагнітні поля Землі; електричні й електромагнітні методи досліджень, електророзвідка.

 • Теплове поле Землі та термодинаміка її надр; геотермічна розвідка.

 • Радіоактивність Землі; ядерна геофізика, радіометрія.

 • Промислова (свердловинна) геофізика.

 • Походження, структура, речовинний склад і розвиток Землі.

 • Комплексні геолого-геофізичні моделі Землі та її окремих геосфер.

 • Тектонофізика.

 • Фізико-математичні моделі геофізичних явищ і процесів.

 • Прямі й обернені задачі геофізики, інтерпретація геофізичних

 • даних.

 • Алгоритми, програми, автоматизовані системи обробки та інтерпретації геофізичних даних на ЕОМ.

 • Геофізична апаратура та її фізико-математичні принципи.

 • Прогноз геофізичних подій, відкриття та дослідження нових геофізичних явищ і процесів.

 • Геофізичні методи пошуку корисних копалин

 • Закони розподілу фізичних властивостей у геосферах.

 • Фізичні властивості гірських порід як основа геофізичних методів.

 • Гравіметрична, магнітна, електрична, сейсмічна та радіометрична розвідка. Методи розвідки.

 • Електрометричні дослідження навколосвердловинного простору.

 • Сейсмоакустика у свердловинах.

 • Методи комплексної інтерпретації геофізичних даних.

 • Методи та алгоритми розв'язання прямих і обернених задач геофізики.

 • Геологічна інформатика.

 • Розроблення математичних методів аналізу геологічної інформації, програмного забезпечення, методологія систематизації та комплексування геологічної інформації для розв'язання завдань картування, прогнозу та пошуку корисних копалин.

 • Інформаційне забезпечення та комп'ютерні технології для геологічних, структурно-тектонічних, геохімічних, геофізичних досліджень території України, материків, океанів, їх окремих структурних елементів.

 • Використання методів цифрової обробки інформації для створення нових технологій пошуків і розвідки родовищ нафти, газу, золота, алмазів та інших рудних і нерудних корисних копалин.

 • Розроблення методології, теорії, технічних засобів, алгоритмів математичного моделювання об'єктів геологічного середовища для створення нових технологій пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, нетрадиційних резервуарів нафти і газу, моніторингу екологічного стану геологічного середовища.

 • Розроблення теоретичних, методичних і технічних засобів нелінійної геофізики й геофізики фрактальних структур для вивчення геологічної будови, небезпечних геологічних, сучасних природних і техногенних процесів, пошуків і розвідки корисних копалин.

 • Розроблення комп'ютерних технологій, методологічних, теоретичних основ, технічних засобів використання петрофізики, магнетизму і палеомагнетизму та їх застосування для вивчення геологічної будови земної кори і геодинаміки формування її структурних елементів, побудови фізико-геологічних моделей, вивчення закономірностей формування родовищ корисних копалин, моніторингу екологічного стану геологічного середовища, сільськогосподарських угідь.

 • Математичне моделювання параметрів і полів. Автоматизація побудови геологічних карт, розроблення систем їх інформаційного супроводу.

 • Розроблення методології, теоретичних основ, математичного забезпечення та технічних засобів обробки промислово-геофізичних і петрофізичних даних, геоелектричних досліджень.

 • Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних і техногенних процесів, територій і екологічно небезпечних об'єктів. Прогноз і контроль ефективності інженерного захисту потенційно небезпечних територій та об'єктів. Розроблення теорії і методів геофізичного прогнозу і запобігання зсувам, обвалам, карстовим та іншим небезпечним геологічним процесам.


16 - дистанційні аерокосмічні дослідження, зокрема:

 • Використання матеріалів дистанційних досліджень для вивчення геологічної будови, характеру диз'юнктивних та плікативних дислокацій, сучасних горизонтальних і вертикальних переміщень, сучасних геодинамічних процесів.

 • Тектонічні, гідрогеологічні та геоморфологічні дослідження, виявлення шельфу, атмосфери та морської поверхні.

 • Геологічні закономірності розповсюдження рудних і нерудних корисних копалин.

 • Використання матеріалів дистанційних досліджень для пошуку структур, перспективних на нафту і газ.

 • Пошук тектонічних розломів, які контролюють прояви та поклади рудних і нерудних корисних копалин.

 • Пошуки покладів промислової, термальної і мінеральної води.

 • Методичні розроблення щодо створення геоекологічного моніторингу.

 • Дистанційні методи в морських геолого-геофізичних дослідженнях та їх інтерпретація.

 • Аерокосмічні та інші дистанційні методи досліджень полів Землі. Розвиток математичного та геологічного моделювання. Використання сучасних методів обробки геологічних даних та картографії. Створення баз даних.


17 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів, зокрема:

 • Теоретичні, експериментальні, регіональні, прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів.

 • Закономірності структури, речовинного складу, формування, розвитку, функціонування, динаміки ландшафтної оболонки, планетарні риси й основні фактори її просторової диференціації.

 • Закономірності формування, динаміки, еволюції, функціонування ландшафтних територіальних і аквальних комплексів, їх стійкості, здатності до самовідновлення.

 • Закономірності й фактори просторової диференціації та інтеграції ландшафтних комплексів різного рангу, їх типологія, класифікація і районування.

 • Закономірності зміни ландшафтних комплексів під впливом технічних систем, формування антропогенних природно-технічних систем, принципи і методи регулювання й управління природними комплексами. Основи комплексної меліорації ландшафтів.

 • Розроблення принципів і методів спостереження, відображення (зокрема картографування), аналізу і прогнозу структури, динаміки й еволюції ландшафтної оболонки і складових її територіальних та аквальних природних ландшафтних комплексів різного рангу і типу.


18 - економічна та соціальна географія, зокрема:

 • Теорія та методологія суспільно-географічних досліджень. Методика суспільно-географічних досліджень (включаючи геоінформаційні системи та ГІС-технології).

 • Комплексна оцінка природно-ресурсного, трудового, виробничого та інтегрального потенціалу окремих регіонів і країн.

 • Географія населення і розселення (типи геодемографічної обстановки, етногеографія українців і національних меншин в Україні, територіальні відмінності в життєдіяльності населення, міграції, типи населених місць і системи розселення, урбанізація, регіональна демографічна політика та ін.).

 • Територіальна організація виробництва та невиробничої діяльності (промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, сфери обслуговування, відпочинку та туризму, а також галузевих, міжгалузевих та інтегральних територіально-господарських комплексів і систем).

 • Розроблення суспільно-географічних основ регіональної політики України, комплексні дослідження соціально-економічних районів і міжрайонних зв'язків, обгрунтування соціально-економічного районування держави, участі України в міждержавних інтеграційних процесах.

 • Територіальна організація основних товарних ринків, ринків послуг, робочої сили, капіталів, нерухомості, цінних паперів; територіальні відмінності попиту та витрат виробництва, інші географічні аспекти розвитку ринкового господарства.

 • Географія світового господарства і міжнародного поділу праці; країнознавство; суспільна географія зарубіжних країн, Світового океану, морів та приморських регіонів.

 • Політична географія; географія культури, релігій.

 • Історико-географічні дослідження розвитку господарства, розселення населення, історія суспільно-географічної думки в Україні.


19 - геоморфологія та палеогеографія, зокрема:

 • Теорія та методика, методологія загальної, кліматичної, структурної та антропогенної геоморфології системний геоморфологічний аналіз; геоморфологічні закони та геоморфологічні парадигми.

 • Удосконалення методів геоморфологічних досліджень.

 • Прикладні проблеми сучасної геоморфології.

 • Теорія палеогеографії. Методологія та методи досліджень:

 • загальнонаукові, спеціальні наукові, науково-технічні.

 • Теоретико-методологічні засади доголоценової, голоценової палеогеографії; палеогеографічні пам'ятники та індикатори; реконструкції природи й методи реконструкцій; використання археологічних даних; створення карт давньої природи, давніх ландшафтів і палеоекогеографічних карт.

 • Регіональна палеогеографія України та її проблеми; поетапні реконструкції природи та її компонентів, екогеографічних обстановок.

 • Прогнозування й прогноз природи, окремих природних явищ і процесів, екологічних та екогеографічних змін на підставі даних палеогеографії.

 • Палеогеографічні дослідження при пошуках корисних копалин, інженерному і сільськогосподарському освоєнні та картографуванні, екологічних дослідженнях, будівництві.20 - біогеографія та географія грунтів, зокрема:

 • Вивчення географічних закономірностей поширення й розподілу організмів та їх угруповань, виявлення специфіки розподілу і його причин, встановлення структурно-функціональних і природно-історичних особливостей біоти планети на різних рівнях організації біосфери; біогеографічне районування.

 • Принципи й методи географічних досліджень і картографування грунтів.

 • Проблеми генезису й еволюції грунтів як основного компоненту ландшафту.

 • Вивчення сучасних грунтоутворюючих процесів в основних типах грунтів. Закономірності поширення основних типів і підтипів грунтів.

 • Проблеми діагностики та класифікації природних і антропогенно змінених грунтів.

 • Принципи і методи грунтово-географічного, грунтово-меліоративного і грунтово-екологічного районування.

 • Агроекологічна оцінка й оптимізація використання грунтів у різних агроекосистемах.

 • Функціонування природних і агроекосистем. Прийоми меліорації та прогнози наслідків впливу людини на природні ландшафти.

 • Земельні ресурси, їх оцінка. Земельний кадастр, економічна оцінка та бонітування грунтів. Принципи і методи вартісної оцінки земель.

 • Охорона грунтів і агроекосистем від забруднення, виробництво екологічно чистої продукції. Регіональні системи грунтозахисних меліорацій.

 • Зональні меліоративні комплекси, спрямовані на окультурення та раціональне використання грунтів із низькою природною родючістю (підзолисті, піщані і супіщані, підзолисті оглеєні, солонцюваті та засолені тощо).

 • Гідротехнічні та хімічні меліорації грунтів, їх оптимізація й прогноз. Моніторинг зрошуваних й осушених земель.

 • Геоінформаційні системи і ГІС-технології у біогеографії та географії грунтів.

 • Теоретичні й методичні основи вивчення структур грунтового покриву, прикладні завдання.

 • Проблеми організації та функціонування моніторингу грунтів і грунтово-охоронної інфраструктури.


21 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, зокрема:

 • Облік, вивчення, використання й охорона водних ресурсів. Формування, відтворення, регулювання, накопичення, територіальний перерозподіл поверхневих і підземних вод. Проблеми управління водними ресурсами.

 • Руслові процеси та динаміка руслового потоку в їх природному і порушеному господарською діяльністю стані. Твердий стік та водна ерозія.

 • Підземні води, закономірності їх формування, просторовий розподіл, хімічний склад. Підземне живлення річок.

 • Принципи та методи розрахунків і прогнозу різних характеристик гідрологічного й гідрохімічного режиму річок і водоймищ.

 • Математичне моделювання руслових процесів і процесів формування стоку, гідрологічного режиму якості річкових вод, принципи та методи статистичної обробки, узагальнення та генералізація результатів гідрологічних вимірювань.

 • Дослідження гідрологічних процесів, явищ і характеристик як факторів функціонування водних екосистем.

 • Оцінка впливу господарської діяльності людини на водні ресурси й гідрологічний режим, динаміку руху вод і руслові процеси в методичному, регіональному та глобальному аспектах. Прогноз майбутніх водних ресурсів з огляду на глобальну зміну кліматичних факторів.

 • Формування хімічного складу вод суші, гідрохімічний режим водних об'єктів, методи класифікації та оцінки якості вод. Вплив антропогенних факторів на хімічний склад і токсичність вод суші.

 • Використання сучасних математичних методів для обробки гідрологічної та гідрохімічної інформації й інтерпретація результатів з метою пізнання гідрохімічних процесів.

 • Моделювання гідрохімічних і гідрологічних процесів, які відбуваються у водних об'єктах.

 • Наукове обгрунтування раціональної системи моніторингу водних ресурсів.

 • Оцінка, прогнозування й оптимізація якості природних вод в умовах техногенезу.


22 - океанологія, зокрема:

 • Дослідження Світового океану та його частин.

 • Термогідродинаміка океану. Термодинаміка морської води.

 • Межі поділу океану з атмосферою, літосферою, гідросферою суші. Експериментальні й теоретичні методи визначення потоків через поверхні поділу. Вплив вітру, сонячної радіації, швидкості течій та інших факторів на значення потоків. Геотермічні потоки. Структура та хімічний склад аномальних вод у рифтових розломах.

 • Динаміка вод океану. ідентифікація течій в океані та визначення їх параметрів експериментальними і теоретичними методами.

 • Загальні особливості структури гідрофізичних полів.

 • Термічно-сольова структура океану. Просторовий розподіл та часова мінливість полів температури і солоності Світового океану та його частин. Загальна структура вод океанів і морів.

 • Теоретичні й експериментальні дослідження акустичних полів Світового океану та його частин.

 • Теоретичні й експериментальні дослідження оптичних полів Світового океану та його частин. Дослідження залежності оптичних характеристик вод океану від різних факторів.

 • Льодоутворення. Характеристики морських льодів. Структура та динаміка льодових покривів Арктики й Антарктики. Льодові прогнози. Клімат і льоди.

 • Довготермінові та короткотермінові прогнози параметрів стану морського середовища.


23 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія, зокрема:

 • Теоретичні й експериментальні проблеми глобального, регіонального та місцевого характеру з метеорології, кліматології та агрометеорології.

 • Закономірності структури, складу, стану, розвитку, просторово-часового розподілу метеорологічних величин, атмосферних процесів. Динаміка атмосфери. Енергетика атмосфери. Структура термобаричних полів.

 • Термодинаміка атмосфери й хмароутворення. Гігрометричні характеристики атмосфери, структура їх полів. Активні впливи на хмари, тумани й опади.

 • Оптика атмосфери. Електричні явища в атмосфері. Умови формування та еволюції електромагнітних полів в атмосфері. Активні впливи на електромагнітні поля й процеси їх формування.

 • Принципи та методи вимірювань і спостережень метеорологічних величин. Принципи й методи обробки, узагальнень і генералізації метеорологічної інформації в різних часових інтервалах.

 • Закономірності зв'язку метеорологічних величин, атмосферних процесів і явищ зі складовими літосфери, гідросфери і біосфери в різних часових інтервалах.

 • Кліматична система й умови формування глобального та регіонального кліматів.

 • Закономірності впливу метеорологічних величин, атмосферних процесів і явищ у різних часових інтервалах на сільськогосподарське виробництво, інші галузі народного господарства, на суспільство та на живі організми.

 • Закономірності впливу господарської та суспільної діяльності людини на метеорологічні величини, атмосферні процеси і явища.

 • Метеорологічні, кліматичні, агрометеорологічні, авіаційні, медикометеорологічні та інші прикладні прогнози, принципи і методи їх складання.


24 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, зокрема:

 • Теоретичні основи раціонального природокористування, розроблення методів аналізу антропогенного впливу на природні комплекси.

 • Територіальна організація й особливості інвентаризації природних ресурсів; ландшафтне обгрунтування використання природних ресурсів; географічний кадастр природних ресурсів.

 • Природно-ресурсний потенціал території (акваторії); оцінка і прогноз використання природно-ресурсного потенціалу території.

 • Принципи та методи прогнозування змін природного середовища, аналіз стійкості геосистем.

 • Географічний моніторинг; аерокосмічний моніторинг компонентів природних і техногенних ландшафтів; геоінформаційні системи, їх застосування при вивченні та картографуванні природно-господарських систем.

 • Раціональне використання природних ресурсів; заповідні території в системі раціонального природокористування.

 • Оптимізація геоморфологічних процесів і управління ними в умовах техногенного навантаження.

 • Раціональне землекористування ерозійнонебезпечних територій; територіальна організація ерозійнонебезпечних земель.

 • Проблеми рекультивації земель, порушених промисловістю та сільськогосподарським виробництвом.

 • Географічні дослідження й обгрунтування схем районного планування сільських і міських територій.

 • Природно-господарські територіальні системи: закономірності просторової організації та функціонування; агроландшафтні системи; водогосподарські системи: особливості територіальної організації та моделювання.

 • Використання картографічних творів (картографічного методу) в галузях народного господарства, науки і для навчальних потреб.Голова секції «Дослідження з

природничих наук» Маєвський Б.Й.

Схожі:

Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 22 «Дослідження з проблем природничих наук» приймаються наукові проекти фундаментального...
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 18 «Право» Наукової ради мон
move to 0-16529992
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 12 «Приладобудування» Наукової ради мон
move to 0-16529986
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 13 «Аерокосмічна техніка І транспорт» Наукової ради мон
move to 0-16529987
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 16 «Хімія» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 16 «Хімія» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 17 «Економіка» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 17 «Економіка» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 10 «Механіка» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 12 «Приладобудування» Наукової ради мон
...
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 16 «Хімія» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 16 «Хімія» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 22 «Дослідження з проблем природничих наук» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 18 «Право» Наукової ради мон
Для участі в конкурсі відборі до секції 18 «Право» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи