Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» icon

Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму»
НазваПрограма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму»
Сторінка1/6
Дата01.07.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


С.О. Погасій, В.В. Абрамов


ПРОГРАМА

І Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Організація туризму»


(для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією

“Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу”

напрямку підготовки 030601 – “Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу” напрямку підготовки 030601 – “Менеджмент”). / Укл.: Погасій С.О., Абрамов В.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. 71 с.


Укладачі: доц.. к.т.н. С.О. Погасій,

ст. викл. В.В. Абрамов


Рецензент: доц., к.геогр.н. Н.М. Поколодная


Рекомендовано кафедрою “Туризм і готельне господарство”,

протокол № 4 від 29 листопада 2007 р.

Зміст


Вступ …………………………………………………………………………4

1 Програма навчальної дисципліни ………………………………………..5

1.1 Мета, предмет і місце дисципліни ……………………………………..5

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни ……………………………..6

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги …………………………………….....7

1.4. Рекомендована основна навчальна література ………………………..8

2 Робоча програма ………………………………………………………….10

2.1 Кваліфікаційні вимоги до студентів …………………………………..11.

2.2 Тематичний план навчальної дисципліни …………………………….11

2.3 Зміст навчальної дисципліни за модулями й темами ………………..14

2.4 Плани лекцій ……………………………………………………………19

2.5 Плани практичних(семінарських) занять ……………………………..29

2.6 Індивідуальне науково-дослідне завдання ……………………………29

2.6.1 Тематика ІНДЗ при вивченні модуля 1 ……………………………...39

2.6.2 Тематика ІНДЗ при вивченні модуля 2 ……………………………...40

2.7 Самостійна робота студентів ………………………………………….41

2.8 Контрольні запитання для самодіагностики ………………………….52

2.9 Індивідуально-консультативна робота ………………………………..59

2.10 Методики активізації процесу навчання …………………………….60

2.11 Система поточного і підсумкового контролю знань студентів ….....62

2.12 Список літератури …………………………………………………….67

2.12.1Законодавчі й нормативно-правові матеріали ……………………...67

2.12.2 Основна ………………………………………………………………67

2.12.3 Додаткова …………………………………………………………….67

2.12.4 Ресурси мережі Internet ……………………………………………...70

ВСТУП


У сучасних умовах для розвитку економіки України важливе значення має посилення ролі невиробничої сфери. Одним з таких напрямків, що сприяє зміцненню економічного потенціалу держави, є туристсько-готельний бізнес. Туризм забезпечує значний внесок в економіку країни, сприяє створенню нових робочих місць, задовольняє культурно-пізнавальні, оздоровчі та інші потреби населення, прискорює інтеграційні процеси в соціально-економічній сфері життя. Однак ефективний розвиток туристської діяльності неможливий без залучення до неї висококваліфікованих фахівців, які володіють необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна приймати професійні рішення

Дисципліна “Організація туризму“ є базовою при підготовці спеціалістів економіко-управлінського профілю для туристської індустрії. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і формування практичних навичок, створення, організації та діяльності туристського підприємства.

^ Предметом дисципліни є діяльність туристського підприємства.

Необхідною умовою успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з навчальною літературою з питань менеджменту туризму, нормативних документів з питань державного регулювання туристської діяльності.

Програма навчальної дисципліни визначає мету, предмет, місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів, зміст дисципліни, освітньо-кваліфікаційні вимоги до бакалаврів, які забезпечуються дисципліною “Організація туризму”.

Робоча програма містить перелік питань дисципліни з розподілом за темами й змістовими модулями і визначенням кількості годин на їх вивчення у процесі аудиторної та самостійної роботи, план проведення лекцій, практичних занять та виконання самостійної роботи, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань, контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалу, характеристику системи оцінювання знань студентів за даною дисципліною, список законодавчих і нормативно-правових матеріалів, основної та додаткової літератури, адрес мережі Інтернет стосовно організації туризму.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). На лекціях розглядаються основні питання курсу. Найбільш важливі і складні питання винесено на розгляд та обговорення під час семінарських занять Поглиблене вивчення окремих питань і закріплення знань здійснюються при виконанні самостійної роботи, якій приділяється значна увага. Робочу програму розроблено з урахуванням вимог Болонської декларації.

^ 1. ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програму розроблено на основі:

ДСВО МОН Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Менеджмент»;

ДСВО МОН Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму «Менеджмент»;

СВО ХДАМГ варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характер-ристики підготовки бакалавра напряму 0502 - «Менеджмент» професійного спрямування 6.050200 - «Менеджмент організацій» (варіативна компонента «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»), 2003;

СВО ХДАМГ варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 - «Менеджмент» професійного спрямування 6.050200 - «Менеджмент організацій» (варіативна компонента «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»), 2003;

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 - «Менеджмент» професійного спрямування 6.050200 - «Менеджмент організацій» (варіативна компонента «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»), 2006.


^ 1.1. Мета, предмет і місце дисципліни


Мета й завдання вивчення дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями і формування практичних навичок, щодо створення, організації та діяльності туристських підприємств.

Предмет вивчення дисципліні: діяльність туристських підприємств.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів наведено в табл. 1.1.


Таблиця 1.1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки

бакалаврів


Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

^ Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну

Основи правознавства;

Історія України;

Вступ до гостинності

 1. Курортологія;

 2. Правове регулювання туристської діяльності;

 3. Туристські ресурси України;

 4. Технічна експлуатація готелів і туркомплексів;

 5. Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах;

 6. Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії;

 7. Планування і організація турмаршрутів.^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


МОДУЛЬ 1. ТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (1.3 кредитів / 47 годин)

Змістовий модуль 1.1. Сутність організації туризму. Нормативно-правова база регулювання туристської діяльності.

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

Сутність поняття “організація”.

Організація як функція менеджменту.

Характеристика сутності туризму.

Існуючі системи класифікації туризму.

Функції туризму.

Туризм як соціально-економічна система.

Міжнародне регулювання туристської діяльності.

 1. Організація державного керування туристською діяльністю в Україні.


Змістовий модуль 1.2. Організаційні засади створення і діяльності туристського підприємства.

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Туристське підприємство як суб’єкт господарювання.

 2. Організаційні засади створення туристського підприємства.

 3. Характеристика основних технологічних процесів на туристських підприємствах.

 4. Керування туристським підприємством.


МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ (2.7 кредитів / 97 годин)


Змістовий модуль 2.1. Державне регулювання діяльності туристських підприємств. Туристський продукт. Особливості функціонування туристських підприємств.

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

Ліцензування в туризмі.

Сертифікація в туризмі.

Стандартизація в туризмі.

Туристський продукт: етапи створення, просування і реалізації.

Особливості створення туристського продукту в умовах розвитку індустрії туризму.

Діяльність туристських підприємств в умовах конкуренції на ринку туристських послуг.

Інтеграційні процеси в керуванні підприємствами і організаціями туристської індустрії.

Договірні відносини в туризмі.

Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туристської індустрії.


Змістовий модуль 2.2. Взаємодія туристських підприємств з постачальника-

ми послуг.

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Страхування в туризмі.

 2. Організація транспортного обслуговування в туризмі.

 3. Організація послуг розміщення в туризмі.

 4. Засоби розміщення туристів, класифікація, стисла характеристика.

 5. Організація послуг харчування в туризмі.

 6. Підприємства харчування, класифікація, стисла характеристика.

 7. Організація екскурсійного обслуговування.

 8. Надання санаторно-курортних послуг.

 9. Інформаційні технології в туризмі.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до бакалаврів наведено в таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 - Освітньо-кваліфікаційні вимоги до бакалаврів


Вміння (за рівнями сформованості) та знання

Типові завдання діяльності, в яких використовуються вміння та знання

^ Виробничі й соціальні функції, до яких відносяться типові завдання діяльності

1

2

3

Згідно з чинним законодавством готувати засновницькі документи й реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм

господарювання

Підготовка документів до створення підприємств

Організаційна

Визначати вплив факторів зовнішнього середовища на результати діяльності

Встановлення й підтримання взаємовідносин із зовнішнім середовищем
Згідно з чинним законодавством засновувати об’єднання туроператорів і турагентів з метою кооперування
Організаційна

Формувати банк стандартів, технічних умов, відстежувати зміни в них

Забезпечення належного рівня якості й конкурентоспроможності послугПродовження табл. 1.2

1

2

3

Проводити інструктування підлеглих, проживаючих та туристів з техніки безпеки

Забезпечення охорони праці й техніки безпеки
Готувати документи до укладання угод з постачальниками й споживачами і забезпечувати їх реалізацію

Організація господарських зв’язків

Готувати документи до укладання угод з закордонними постачальниками та споживачами, забезпечувати їх реалізацію та оперативний контроль виконання

Участь у зовнішньоекономічній діяльності

Включатися до глобальних готельних та ресторанних ланцюгів

Участь у зовнішньоекономічній діяльності

Використовуючи оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

Ведення діловодства

Застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарії підготовки та руху документів

На основі якості сертифікованої послуги здійснювати в післясертифікаційний період контроль якості наданих послуг

Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, дотримання технології

Контрольна

Забезпечувати техніку безпеки туристських груп та

індивідуальних туристів

Контролювання охорони праці й техніки безпеки

Згідно з нормативною документацією забезпечувати контроль якості надаваних послуг

Оперативне контролювання якості надаваних послуг


^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


 1. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 256 с.

 2. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник – 6-е изд., – Минск: Новое знание, 2006. – 408 с.

 3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

 4. Организация туризма: Уч. пособие / А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, Т.М. Сергеева и др.; под общ. ред. А.П. Дуровича – 3-е изд. – Минск: Новое знание, 2006. - 640с.

 5. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 6. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Уч. пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. – 304 с. – (Серия «Сервис»).

 7. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.

Анотація програми навчальної дисципліни

«Організація туризму»


Мета: оволодіння теоретичними знаннями й формування практичних навичок стосовно створення, організації та діяльності туристського підприємства.

Предмет: діяльність туристського підприємства.

Модулі: туристська діяльність, організація роботи туристських підприємств в умовах розвитку туристської індустрії.

^ Змістовні модулі: сутність організації туризму, нормативно-правова база регулювання туристської діяльності; організаційні засади створення і діяльності туристського підприємства; державне регулювання діяльності туристських підприємств, туристський продукт, особливості функціонування туристських підприємств; взаємодія туристських підприємств з постачальниками послуг.


^ Аннотация программы учебной дисциплины

«Организация туризма»


Цель: овладение теоретическими знаниями и формирование практических навыков относительно создания, организации и деятельности туристического предприятия.

Предмет: деятельность туристического предприятия.

Модули: туристическая деятельность, организация деятельности туристических предприятий в условиях развития туристической индустрии.

^ Содержательные модули: сущность организации туризма, нормативно-правовая база регулирования туристической деятельности; организационные основы создания и деятельности туристического предприятия; государственное регулирование деятельности туристических предприятий, туристический продукт, особенности функционирования туристических предприятий; взаимодействие туристических предприятий с поставщиками услуг.


^ Annotation to the program of academic discipline

Organization of tourism”


Objective: mastering of theoretical knowledge and forming of practical skills regarding creation, organization and activity of tourism enterprise.

Subject: activity of tourist enterprise.

Modules: tourism activity, organization of tourism enterprise activity under conditions of tourism industry development.

Content modules: the essence of tourism, normative and legal basis of tourism activity regulation, organization foundation of tourism enterprise creation; government regulation of tourism enterprises activity, tourism product, distinctive features of tourism enterprises functioning; interaction of tourism enterprises with services suppliers.

^ 2 РОБОЧА ПРОГРАМА


Структура навчальної дисципліни “Організація туризму” наведена в табл.2.1.


Таблиця 2.1 - Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

^ Напрям, спеціальність, освітньо-квліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів від-

повідних до ECTS - 4

у тому числі:

змістових модулів – 4;

самостійна робота:

контрольні роботи;

індивідуальні науково-дослідні завдання;

курсова робота.

Шифр і назва напряму:

0306 «Менеджмент»

За вибором ХНАМГ (обов’язкова).

Рік підготовки: 1,2.

Семестр: 2,3

Кількість годин: усього – 144;

за змістовими модулями:

модуль 1 – 23 год.;

модуль 2 – 24 год.;

модуль 3 – 47 год.;

модуль 4 - 50 год.

Код і напрям підготовки:

6.030601 «Менеджмент».

Спеціалізація: «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу».


Лекції:

кількість годин – 52.

Практичні заняття:

кількість годин – 52.

Самостійна робота:

кількість годин – 40

Кількість тижнів викла- дання дисципліни - 34.

Кількість годин за тиждень:

1 курс(2 семестр) – 2,9

2 курс(1 семестр) - 5,4

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр.

Вид контролю: залік, іспит
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconН. М. Матвєєва програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства матвєєва Н. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва” для студентів 4 курсу заочної форми...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Бабаєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconСкала г. Ф. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності» для студентів...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація діяльності підприємств міського господарства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності підприємств міського...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Організація туризму” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconТ.І. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності будівельного підприємства»...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни „економіка І організація виробництва”
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства зіньковська А.І. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств”...
Програма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства кизилов Г.І. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи