Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру icon

Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
НазваПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
Сторінка1/9
Дата10.07.2012
Розмір1.36 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Погоджено

2010 р.

Заступник Міністра


Є.М. Суліма

(підпис)
Затверджено

2010 р.

Ректор


_________________ О.О.Шубін

(підпис)
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,

Маріупольського навчально-консультаційного центру,

^ Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру,

Севастопольського економіко-технологічного факультету

у 2011 році


Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АВ №420687 від 30.09.2008р. термін дії 01.07.2018р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.


I. Загальні положення


1.1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган–Барановського (далі – ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Маріупольському навчально-консультаційному центрі, Криворізькому навчальному центрі, Луганському навчальному центрі, Севастопольському економіко-технологічному факультеті, Сімферопольському навчальному центрі та вищих навчальних закладах ІІ рівня акредитації, що є у структурі: Краматорському технікумі, Шахтарському технікумі, Маріупольському технікумі та Докучаєвському технікумі (Додаток 1).

 1. До ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

 2. Прийом до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надається 100 місць у кімнатах студентських гуртожитків, розрахованих для 2-3 мешканців, з обладнаними усім необхідним місцями загального користування та кухнею, що розташовані на кожному поверсі.


^ II. Вимоги до рівня освіти вступників


 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

 4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
  приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або
  спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
  магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
  здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 1. ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського приймає на третій курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

 2. ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, що визначається відповідністю навчальних програм за інтегрованими навчальними планами (Додаток 2).

 3. ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУЕТі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

 2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи

вступної

кампанії


Денна форма навчання

Навчання без

відриву від

виробництва

вступники на основі освіти

базової

загальної

середньої

повної

загальної

середньої

повної

загальної

середньої

1

2

3

4

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

15 липня 2011 року

1

2

3

4

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад


22 липня

2011 року


10 серпня

2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня

2011 року

15 серпня

2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23-31 липня

2011 року

11-15 серпня

2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня

2011 року

16 серпня

2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замов-ленням — не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридич-них осіб — після зарахування на місця державного замовлен-ня відповідного напря-му підготовки (спеці-альності) — не пізніше 25 серпня25 серпня

2011 року


4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени – фахові випробування, що проводить ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо–кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста (за контрактом) проводиться в строки, які встановлюються ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського до початку навчального року (не пізніше 29 серпня).

4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени – фахові випробування, що проводить ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за контрактом) та вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи

вступної

кампанії

Вступники на денну та заочну форми навчання на основі освіти

ОКР молодшого спеціаліста

базової або повної вищої

базовий ВНЗ

навчальні центри*

базовий ВНЗ

навчальні центри*

1-й потік

2-й потік

1-й потік

2-й потік

1

2

3

4

5

6

7

Початок прийому заяв та документів

10 червня

12

липня

15

липня

12

січня

01

червня

12

січня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

09

липня

10 серпня

13-21 серпня


13 лютого

22

липня

31 січня –

11 лютого

1

2

3

4

5

6

7

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

10-11 липня

11-12 серпня

14-23 серпня

14-17 лютого

23-31 липня

1 –13 лютого

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12

липня

13 серпня

16-24 серпня

18 лютого

01

серпня

3 –14 лютого

Терміни зарахування вступників (не пізніше)

25 серпня

25 серпня

25

серпня

23 лютого

25

серпня

15 лютого

* Примітка: конкретні дати встановлюються для відповідного навчального центру Приймальною комісією ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського згідно графіку роботи атестаційних та предметних екзаменаційних комісій.


4.4. Приймальна комісія ДонНУЕТ згідно з рекомендаціями МОН України (лист МОН 1/9-809 від 10.11.10) встановлює порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДонНУЕТ, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського. за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості (Додаток 3).

Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

а) для абітурієнтів, які вступають на денну і заочну форми навчання за скороченими програмами підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за ступеневою підготовкою (технікум - ВНЗ), вступні фахові випробування проводяться з профільної дисципліни відповідно до ви­пускних програм технікумів:


^ Галузь знань / напрями підготовки фахівців

за ОКР Бакалавр

Фахові

вступні

випробування

Шифр

Назва

0305

Економіка і підприємництво
6.030504

Економіка підприємства

Економіка

6.030507

Маркетинг

Маркетинг і організація торгівлі

6.030508

Фінанси і кредит

Фінанси

6.030509

Облік і аудит

Бухгалтерський облік

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство

0306

Менеджмент і ад­міністрування
6.030601

Менеджмент

Менеджмент

0505

Машинобудування та

матеріалообробка
6.050503

Машинобудування

Загальноінженерна підготовка

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогоспо­дарської продукції
6.051701

Харчові техноло­гії та інженерія

Технологія приготування їжі

1401

Сфера обслуговування
6.140101

Готельно-ресторанна справа

Організація виробництва та обслуговування в підприємствах ресторанного господарства


б) для абітурієнтів, які вступають на денну і заочну форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки «Спеціаліст» і «Магістр» фахові вступні випробування проводяться з відповідної спеціальності:


Код

Напрям підготовки / спеціальність

Фахові вступні випробування

1

2

3

0305

Економіка і підприємництво
7, 8.03050301

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

7, 8.03050401

Економіка підприємства

Економіка підприємства

7, 8.03050701

Маркетинг

Маркетинг

7, 8.03050801

Фінанси і кредит

Фінанси і кредит

7, 803050802

Банківська справа

Банківська справа

7, 8.03050901

Облік і аудит

Облік і аудит

7, 8.03051001

Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність

Товарознавство непродовольчих

товарів та комерційна діяльність

1

2

3

7, 8.03051001

Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність

Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність

7, 8.03051001

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Товарознавство та організація

зовнішньої торгівлі

7, 8.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

Товарознавство та експертиза в митній справі

0306

Менеджмент і адміністрування
7, 8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
7, 8.05170112

Харчові технології

Харчові технології

0505

Машинобудування та матеріалообробка
7, 8.05050313

Обладнання переробних і харчових

вироб­ництв

Обладнання переробних і харчових вироб­ництв

1401

Сфера обслуговування
7,8.14010101

Готельна і ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа


6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів, що оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.5. Порядок формування та показники для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра визначається окремим Положенням, затвер­дженим ректором університету. При цьому окрім фахового випробування для абітурієнтів, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.

Для оцінки вступних випробувань застосовується 100-бальна шкала оцінювання (від 1 до 100 балів). Конкурсний бал визначається як сума балів, отриманих на вступних випробуваннях (за фахом та іноземної мови) з урахуванням балів за додаткові показники науково-дослідної роботи студентів, критерії оцінювання яких визначені в Положенні про зарахування на завершальний цикл навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського в 2011 році.

6.6. Фахові вступні випробування для випускників технікумів, які вступають до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського за скороченою програмою підготовки, оцінюються за 12-ти ба­льною шкалою оцінювання. Фахові вступні випробування проводяться в пись­мовій формі за тестовими технологіями. Основним показником для конкурсного відбору є оцінка з фахового вступного випробування.

6.7. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету та Положенням про апеля­ційну комісію. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Апеляції на результати вступних випробувань повинні бути обґрунтованими та подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування. Факт подання апеляції фіксується в журналі реєстрації апеляцій. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні апеляційної комісії (у складі голови комісії та викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом) не пізніше наступного робочого дня після її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта. До засідання комісії можуть бути допущені батьки абітурієнта. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо об’єктивності оцінки з випробування, про що складається протокол засідання апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки, відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі абітурієнта. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ VII. Цільовий прийом до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського


7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

 1. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

 2. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,
можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою


 1. За результатами співбесіди зараховуються до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

 2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

 3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної
середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних
предметів9.1. Зараховуються до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ДонНУЕТу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДонНУЕТу для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) ДонНУЕТу додається 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації при умові, що обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.


^ Х. Зарахування поза конкурсом


10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного ДонНУЕТу (Додаток 4). При наявності такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


ХІ. Право на першочергове зарахування


11.1. Право на першочергове зарахування до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ДонНУЕТу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Шахтарського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Провадження освітньої діяльності у Шахтарському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Шахтарського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Шахтарському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Краматорського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2011 році
Краматорському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється...
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського Міністерства освіти І науки України
Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган – Барановського
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського Міністерства освіти І науки України
Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган – Барановського
Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Маріупольського навчально-консультаційного центру iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи