Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
НазваЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка3/4
Дата01.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

Стаття 42. Вища освіта


1. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну

та практичну підготовку, здобуття громадянами

освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань,

інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної

підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.


2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної

середньої освіти. До вищих навчальних закладів, що здійснюють

підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які

мають базову загальну середню освіту.


3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може

проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва

(вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих

спеціальностей - екстерном.

Держава створює умови громадянам України для реалізації їх

права на здобуття вищої освіти.

Навчання у вищих навчальних закладах державної форми

власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених

частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних

закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на

конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми

власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості

та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів

здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.


4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та

стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних

державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.


Стаття 43. Вищі навчальні заклади


1. Вищими навчальними закладами є: технікум (училище),

коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.


2. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів

встановлено чотири рівні акредитації:

перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них

вищі навчальні заклади;

другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі

навчальні заклади;

третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації)

- інститут, консерваторія, академія, університет.


3. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за

такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші

вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;

бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади

другого рівня акредитації;

спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади

третього і четвертого рівнів акредитації.


4. Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть

здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними

рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня

акредитації.


5. Вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть

створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів,

об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.


Стаття 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу


1. Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу

є:

підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних

кадрів;

науково-дослідна робота;

спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка

кадрів;

культурно-освітня, методична, видавнича,

фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

здійснення зовнішніх зв'язків.


2. Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за

державним контрактом (замовленням) та угодами як основною формою

регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами,

установами, організаціями, громадянами.


Стаття 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти


1. Наукова діяльність у системі вищої освіти включає

виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки

фахівців і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за

договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для

цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи,

об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових

інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші

формування.


2. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень, що

виконуються у системі освіти.


Стаття 46. Автономія вищого навчального закладу


1. Автономія може надаватися вищому навчальному закладу

відповідно до рівня акредитації і передбачає права закладу на:

визначення змісту освіти;

визначення планів прийому студентів, аспірантів, докторантів

з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод з

підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

встановлення і присвоєння вчених звань вищого навчального

закладу четвертого рівня акредитації;

інші повноваження, що делегують вищому навчальному закладу

відповідно до його статусу державні органи управління освітою.


2. Вищий навчальний заклад може делегувати окремі свої

повноваження державним органам управління освітою.


Стаття 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування,

клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та

перепідготовка кадрів)


1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти

та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й

оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання

іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. ( Частина

перша статті 47 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )


( Частину другу статті 47 виключено на підставі Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

3. Форми, терміни і зміст навчання, методичної та

науково-дослідної діяльності визначаються закладами післядипломної

освіти за погодженням із замовником.


Стаття 48. Заклади післядипломної освіти


1. До закладів післядипломної освіти належать:

академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації,

перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;

підрозділи вищих навчальних закладів (філіали, факультети,

відділення та інші);

професійно-технічні навчальні заклади; ( Абзац четвертий

частини першої статті 48 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 )

від 11.09.2003 )

науково-методичні центри професійно-технічної освіти;

( Частину першу статті 48 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.


2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною,

вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести

науково-дослідну роботу.


Стаття 49. Самоосвіта громадян


Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами,

установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами

створюються відкриті та народні університети, лекторії,

бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.


Розділ III


^ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу


Учасниками навчально-виховного процесу є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти,

слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

( Абзац другий статті 50 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 )

від 11.07.2001 )

керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні

працівники, спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі

дитячих будинків сімейного типу;

представники підприємств, установ, кооперативних, громадських

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.


Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів,

слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,

аспірантів, докторантів


1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти,

клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають

гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного освітнього та

освітньо-кваліфікаційного рівнів;

вибір навчального закладу, форми навчання,

освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних

занять;

додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час

та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують

роботу з навчанням;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі

одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової

освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

одержання направлення на навчання, стажування до інших

навчальних закладів, у тому числі за кордон;

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною,

спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

доступ до інформації в усіх галузях знань;

участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та

інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах,

виставках, конкурсах;

особисту або через своїх представників участь у громадському

самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення

навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення

стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

участь в об'єднаннях громадян;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних

закладах;

користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами

лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та

психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників,

які порушують права або принижують їх честь і гідність.


2. Відволікання учнів, студентів, курсантів, слухачів,

стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за

рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не

пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків,

передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.


Стаття 52. Обов'язки вихованців, учнів, студентів,

курсантів, слухачів, стажистів, клінічних

ординаторів, аспірантів, докторантів


1. Обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів,

слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів,

докторантів відповідно є:

додержання законодавства, моральних, етичних норм;

систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними

навичками, професійною майстерністю, підвищення загального

культурного рівня;

додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку

навчального закладу.


2. Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту

за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на

роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.


3. Інші обов'язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися

законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.


Стаття 53. Додаткові види соціального і матеріального

забезпечення вихованців, учнів, студентів,

курсантів, слухачів, стажистів, клінічних

ординаторів, аспірантів, докторантів


1. Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам,

стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам може

надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок

місцевих бюджетів, міністерств і відомств, підприємств, установ,

організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за межами

України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.


2. При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального

обов'язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх

оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених

законодавством витрат. Фонди загального обов'язкового навчання

утворюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не

меншому трьох відсотків витрат на утримання шкіл, а також за

рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, інших

джерел.


3. Для учнів, які проживають у сільській місцевості на

відстані понад 3 кілометри від школи, забезпечується безкоштовне

регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або

транспортом підприємств, установ та організацій.


4. На час виробничого навчання, практики учням і студентам

забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого навчання

і практики визначається Кабінетом Міністрів України.

П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і

виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних

закладів направляється на рахунок навчального закладу для

здійснення його статутної діяльності, зміцнення

навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів,

проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

( Абзац третій частини четвертої статті 53 в редакції Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти


1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими

моральними якостями, які мають відповідну освіту,

професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє

виконувати службові обов'язки.


2. Педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють

педагогічні працівники, у вищих навчальних закладах третього і

четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти -

науково-педагогічні працівники.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних

працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.


3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються

на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за

контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

здійснюється на основі конкурсного відбору.


4. Педагогічні працівники підлягають атестації. За

результатами атестації визначаються відповідність працівника

займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії,

педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників

встановлюється Міністерством освіти України.

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних

працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом

Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення

педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому

законодавством.


Стаття 55. Права педагогічних та науково-педагогічних

працівників


1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право

на:

захист професійної честі, гідності;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення

педагогічної ініціативи;

індивідуальну педагогічну діяльність;

участь у громадському самоврядуванні;

користування подовженою оплачуваною відпусткою;

забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові

кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

придбання для працюючих у сільській місцевості основних

продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників

сільського господарства;

одержання службового житла;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір

змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та

організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і

перепідготовку.


2. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних

працівників від виконання професійних обов'язків не допускається

за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних

працівників


Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну

майстерність, загальну культуру;

забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями,

студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними

ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових

вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові

здібностей дітей, учнів, студентів;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості,

відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості,

працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки,

старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних,

історичних, культурних цінностей України, її державного і

соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та

природного середовища країни;

готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними,

національними, релігійними групами;

додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність

дитини, учня, студента;

захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або

психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю,

наркотиків, іншим шкідливим звичкам.


Стаття 57. Гарантії держави педагогічним,

науково-педагогічним працівникам та іншим

категоріям працівників навчальних закладів


1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним

працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне

обслуговування;

підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

правовий, соціальний, професійний захист;

компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати

роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

призначення і виплату пенсії відповідно до чинного

законодавства;

встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної

плати) за наукові ступені і вчені звання;

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам

надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового

окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної

роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10

років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені

абзацом восьмим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і

порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від

07.12.2000 )

( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені

абзацом восьмим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і

порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001 )

надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди

в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені

абзацом дев'ятим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах

і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України

та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам

допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу

(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені

абзацом десятим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і

порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від

07.12.2000 )

( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені

абзацом десятим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах

і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України

та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

( Дію абзацу одинадцятого частини першої статті 57 зупинено

на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від

27.11.2003 ) ( Дію абзацу одинадцятого частини першої статті 57

зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002 ) ( Дію абзацу одинадцятого частини першої статті 57

зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001 ) встановлення середніх посадових окладів (ставок

заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих

навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації на

рівні подвійної середньої заробітної плати працівників

промисловості;

( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені

абзацом одинадцятим частини першої статті 57 реалізуються в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України

та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III

( 2120-14 ) від 07.12.2000 )

( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені

абзацом одинадцятим частини першої статті 57 реалізуються в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України

та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

( Дію абзацу дванадцятого частини першої статті 57 зупинено

на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від

27.11.2003 ) ( Дію абзацу дванадцятого частини першої статті 57

зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002 ) ( Дію абзацу дванадцятого частини першої статті 57

зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001 ) встановлення середніх посадових окладів (ставок

заробітної плати) педагогічним працівникам вищих навчальних

закладів першого та другого рівнів акредитації та інших навчальних

закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати

працівників промисловості.

( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені

абзацом дванадцятим частини першої статті 57 реалізуються в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України

та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III

( 2120-14 ) від 07.12.2000 )

( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені

абзацом дванадцятим частини першої статті 57 реалізуються в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України

та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

Перегляд заробітної плати педагогічним та

науково-педагогічним працівникам провадиться двічі на рік з

щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

Затвердження схеми посадових окладів (ставок заробітної

плати) педагогічним, науково-педагогічним працівникам та

підвищення (індексація) їх посадових окладів (ставок заробітної

плати) проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України.


2. Держава забезпечує:

( Дію абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на

2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

( Дію абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на 2003 рік

згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію

абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на 2002 рік

згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

встановлення доплат спеціалістам, які працюють в системі освіти,

до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по

народному господарству;

встановлення середнього розміру посадових окладів (ставок

заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми

посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені

Кабінетом Міністрів України.

Перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у

системі освіти, і обслуговуючому персоналу провадиться двічі на

рік з щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.


3. У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного

працівника, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків

і обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському

колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин

на іншу роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток.

У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток

виплачується до відновлення працездатності або встановлення

інвалідності.


4. ( Дію абзацу першого частини четвертої статті 57

відновлено згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від

17.06.2004 ) ( Дію абзацу першого частини четвертої статті 57

зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від

27.11.2003 ) ( Дію абзацу першого частини четвертої статті 57

зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002 ) Педагогічним працівникам, які працюють у сільській

місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які

раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених

пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного

законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням

і освітленням у межах встановлених норм.

Вони мають право на одержання у власність земельної ділянки

відповідно до чинного законодавства. ( Абзац другий частини

четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )


5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за

рахунок власних коштів навчальних закладів може надаватися

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємства в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 24, ст. 272 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 6, ст. 37 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи