Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
НазваЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка4/4
Дата01.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

Стаття 58. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних

працівників


За особливі трудові заслуги педагогічні та

науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними

нагородами, представлені до присудження державних премій України,

відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та

матеріального заохочення.


Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини


1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як

особистості.


2. На кожного з батьків покладається однакова

відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.


3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття

доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної

мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

виховувати повагу до національних, історичних, культурних

цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до

історико-культурного надбання та навколишнього природного

середовища, любов до своєї країни;

сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або

забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо

її змісту, рівня та обсягу;

виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.


4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу

у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.


Стаття 60. Права батьків


Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;

обирати і бути обраними до органів громадського

самоврядування навчальних закладів;

звертатися до державних органів управління освітою з питань

навчання, виховання дітей;

захищати у відповідних державних органах і суді законні

інтереси своїх дітей.


Розділ IV


^ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Стаття 61. Фінансово-господарська діяльність навчальних

закладів та установ, організацій, підприємств

системи освіти


1. Фінансування державних навчальних закладів та установ,

організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок

коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного

господарства, державних підприємств і організацій, а також

додаткових джерел фінансування.


2. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в

розмірі не меншому десяти відсотків національного доходу, а також

валютні асигнування на основну діяльність.


3. Кошти закладів і установ освіти та науки, які повністю або

частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на

здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не

вважаються прибутком і не оподатковуються.


4. Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення

кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених

договорів;

плата за надання додаткових освітніх послуг;

кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші

роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств,

установ, організацій та громадян;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих

майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду

приміщень, споруд, обладнання;

дотації з місцевих бюджетів;

кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та

доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних

позабюджетних коштів;

валютні надходження;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані

від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

інші кошти.


5. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку,

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання

додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у

грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно

визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.


Розмір плати за весь строк навчання, підготовку,

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання

додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що

укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься,

або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку,

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання

додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього

строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти

і науки.


Розмір плати за весь строк навчання, підготовку,

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання

додаткових освітніх послуг публікується у загальнодержавних

друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в

галузі освіти і науки.


Кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання,

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за

надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть

бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені

кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу за умови,

якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального

закладу.


Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення

кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може

вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки,

підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх

послуг повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах,

щорічно.

( Статтю 61 доповнено частиною 5 згідно із Законом N 2887-III

( 2887-14 ) від 13.12.2001 )


6. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що

надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги

або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому

числі нерезидентів, закладам і установам освіти та науки, метою

діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення освітньої,

наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не

вважаються прибутком і не оподатковуються.


7. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та

галузеві асигнування навчальних закладів та установ, організацій

системи освіти не зменшуються.


8. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не

підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.


Стаття 62. Фінансування наукових досліджень


1. Фінансування фундаментальних та пошукових наукових

досліджень, наукових програм, проектів державного значення у вищих

навчальних закладах, науково-дослідних установах системи освіти

здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому десяти

відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих

навчальних закладів.


2. Фінансування прикладних досліджень, розробок здійснюється

за рахунок бюджету та інших джерел, а результати досліджень

реалізуються як товар відповідно до чинного законодавства.


Стаття 63. Матеріально-технічна база навчальних закладів та

установ, організацій, підприємств системи освіти


1. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ,

організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди,

землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло

та інші цінності. Майно навчальних закладів та установ,

організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах,

визначених чинним законодавством.


2. Земельні ділянки державних навчальних закладів, установ та

організацій системи освіти передаються їм у постійне користування

відповідно до Земельного кодексу України ( 561-12 ).


3. Навчальні заклади самостійно розпоряджаються прибутками

від господарської та іншої передбаченої їх статутами діяльності.


4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних

навчальних закладів, установ, організацій та підприємств системи

освіти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним

законодавством.


5. Об'єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також

підрозділи, технологічно пов'язані з навчальним та науковим

процесом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або

використанню не за призначенням.


6. Потреби державних навчальних закладів та установ,

організацій системи освіти для розвитку їх матеріально-технічної

бази задовольняються державою першочергово відповідно до

затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів.


Розділ V


^ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


Стаття 64. Міжнародне співробітництво у державній системі

освіти


1. Навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи

системи освіти, органи державного управління освітою мають право

укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки

із навчальними закладами, науковими установами системи освіти

зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо

відповідно до чинного законодавства України.


2. Державні навчальні заклади та наукові, науково-виробничі

установи державної системи освіти, органи державного управління

освітою мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з

іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний

рахунок, створювати спільні підприємства.


3. Міністерство освіти України, міністерства і відомства,

яким підпорядковані навчальні заклади, Вища атестаційна комісія

України разом з іншими державними установами, організаціями

проводять роботу, пов'язану з встановленням еквівалентності

атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів,

кваліфікацій, вчених ступенів і звань.


4. ( Частина четверта статті 64 втратила чинність в частині

звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і

податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться

(пересилаються) на митну територію України на підставі Закону N

608/96-ВР від 17.12.96 ) Держава сприяє міжнародному

співробітництву навчальних закладів та органів управління освітою,

виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від

оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове

та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них з-за

кордону для навчальних і наукових цілей.


5. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної

діяльності використовуються державними навчальними закладами,

науковими, науково-виробничими установами системи освіти для

забезпечення їх власної статутної діяльності згідно з чинним

законодавством.


Розділ VI


^ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ


Стаття 65. Міжнародні договори


Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,

ніж ті, що передбачені законодавством України про освіту, то

застосовуються правила міжнародного договору.


Розділ VII


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ


Стаття 66. Відповідальність за порушення законодавства про

освіту


Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства

про освіту, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством

України.


Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК


м. Київ, 23 травня 1991 року

N 1060-XII
1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємства в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 24, ст. 272 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 6, ст. 37 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями
Закон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи