Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік icon

Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
НазваУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Дата01.07.2012
Розмір342 Kb.
ТипДокументи


Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2010 рік


Науково-технічний прогрес нафтогазового комплексу України вимагає забезпечення потреб галузі висококваліфікованими кадрами та створення передової конкурентноспроможної науково-технічної продукції. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі, на розробку, просування на ринок і реалізацію нових технологій, дослідних технічних зразків та інших наукових результатів.

Університет - потужний навчально-науково-виробничий комплекс в складі якого функціонують 8 науково-технічних інфраструктур, а саме:

- Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології

- ^ Технічний комітет зі стандартизації 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”- є активним членом міжнародної організації стандартизації ISO/TC 67 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості” (“Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries“)

- ^ Орган з сертифікації персоналу нафтогазової галузі, який пройшов експертизу та реєстрацію у Держстандарті як орган з добровільної сертифікації, і є повноправним членом міжнародної організації, IWCF (International Well Control Forum) і долучився до числа тих 35 країн світу, в яких створені та функціонують аналогічні тренажерні бурові центри, де здійснюється навчання та сертифікація буровиків.

- ^ Нафтогазовий науково-технологічний парк

- Відділ охорони об’єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій, Інноваційно-виставковий комплекс (ІВК)

- Науково-навчальний центр “^ Енергоефективні технології в системах видобування, транспорту та зберігання нафти і газу” (наказ МОНУ № 206 від 04.03. 2009 р.)

- Науково-дослідницький центр “Теоретичні та прикладні проблеми геології” (ІФНТУНГ – Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України, положення про центр затверджено в МОНУ 11.03.2009 р.)

- Науково-дослідницький центр “Технологічна безпека обладнання, споруд і трубопроводів у нафтогазовому комплексі (ІФНТУНГ – Фізико механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України, положення про центр затверджено в МОНУ 05.03.2009 р.)

Ефективне управління процесами в нафтогазовій галузі в умовах швидкої зміни кон’юнктури ринку можливе лише за умов постійного їх наукового моніторингу та супроводу. Саме тому науково-технічна діяльність університету спрямована на проведення широкого спектру фундаментальних та прикладних досліджень, які стосуються загальних проблем нафтогазової промисловості, охорони довкілля.

^ На базі досліджень науковців університету сформовано 17 наукових шкіл, 28 науково-дослідні лабораторії, одна з яких галузева, науково-дослідні сектори на факультетах і творчі групи на кафедрах; відділ охорони об'єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій; ТК-146 ; студентське науково-технологічні бюро. Наукові досягнення шкіл є базою для підготовки спеціалістів високої кваліфікації.

Науковці шкіл виконують фундаментальні та прикладні дослідження на світовому науково-технічному рівні. Результатом виконання наукових досліджень є створення нових видів техніки, нових енергозаощаджуючих технологій, методів і методологій, нормативних документів, пропозицій та рекомендацій, що сприятиме виявленню нових нафтогазових покладів, збільшенню видобування вуглеводнів, безаварійної роботи газотранспортної системи, розробленню нових методів контролю технічного стану металевих конструкцій різних форм і призначення.

З метою забезпечення системності наукових досліджень, посилення методологічного впливу НАН України на організацію і проведення наукових досліджень, розробку і впровадження ефективних ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій для нафтогазового комплексу та забезпечення екологічної безпеки і збереження природних ресурсів, концентрацію і ефективне використання освітньо-наукового потенціалу, підвищення якості цільової підготовки інженерних і наукових кадрів університет заключив ряд угод про спільну науково-технічну діяльність з галузевими структурними та науковими установами НАН України і підприємствами, а саме:

1. Західний науковий центр НАН України

2. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

3. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

4. Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

5. Інститут електродинаміки НАНУ

6. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України

7. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

8. Інститут механіки ім.С.П.Тимошенко НАН України

9. Інститут геології і геохімії горючих копалень НАН України

10. Українська нафтогазова академія (УНГА)

11. «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект»

12. Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики

13. Інститут електродинаміки НАН України;

14. Інститут проблем машинобудування ім..А.М. Підгорного НАН України;

15. Рада по вивченню Продуктивних сил України НАН України


Пріоритетними є напрямки досліджень, які відповідають Державній політиці:


Пріоритетні напрямки досліджень

^ Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток


Енергозбереження та енергоефективність


Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агро-промисловому комплексі

^ Державні науково-технічні програми, цільові програми

Науковці університету приймають участь у наступних державних та галузевих науково-технічних програмах:

- Державна Програма стандартизації на 2006-2010 рр.

- Національна цільова програма “Нафта і газ України до 2010 року

- Програма мониторингу довкілля Івано-Франківської області до 2010 року.

Виконання всіх госпдоговірних, держбюджетних фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і надання науково-технічних послуг зосереджено в науково-дослідній частині університету.

СТРУКТУРА

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ІФНТУНГУ виконанні науково-дослідних робіт щорічно приймає участь 98% чисельності науково-педагогічних працівників університету (бюджетна кафедральна тематика, госпдоговірна тематика, бюджетна тематика відомств). Протягом 2010р. у виконанні науково-дослідних робіт брало участь 689 науково-педагогічних працівників з них 64 доктори наук і 327 кандидати наук.

У 2010 році кількість аспірантів складала 146 чол. (2008-128 чол., 2009-130 чол.). Зросла кількість аспірантів очної форми навчання: 2010 р.- 65 чол., 2009 р. -57 чол., 2008 р.- 48 чол. В поточному році працівниками університету захищено 40 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація (2009 р. – 5, 2008р. – 2).
Обсяг фінансування НДДКР по спецкоштах у 2010 році становив 1794,2 тис.грн. (2008р. - 2216,9 тис. грн., 2009р. - 2317,0 тис.грн.). Обсяг фінансування із загального фонду – 1288,0 тис. грн. (2008р. – 1131,9 тис. грн., 2009р. – 1151,9 тис.грн.).

Збільшення фінансування за рахунок державного бюджету дало змогу розширити тематику фундаментальних та прикладних досліджень і залучити до їх виконання кваліфікованих фахівців та збільшити кількість студентів, що працюють на платній основі. Питома вага виконаних досліджень за рахунок фонду Державного бюджету в загальному обсязі НДДКР складає 45%, що говорить про високу ефективність використання держбюджетних коштів.У 2010 році виконувалися три фундаментальні і три прикладні розробки за рахунок загального фонду державного бюджету. У даному році науковцями університету отримано грант відкритого конкурсу проектів Програми співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія –Україна на 2007-2013 р.р. (ENPI CBC) за темою HUSKROUA/0901/062 “Забезпечення якості соціально-орієнтованої освіти, досліджень та розвитку (QASERD)”.

Згідно з угодами укладеними між університетом та: Міністерством освіти і науки України, ДП УкрНДНЦ, НАК “Нафтогаз України”, Міністерством палива та енергетики України, ДК “Укргазвидобування” та її структурними підрозділами, ДАТ “Чорноморнафтогаз” та іншими підприємствами та організаціями, що працюють в реальному секторі економіки виконувалось 77 науково-дослідних робіт (2008р. – 96, 2009р. – 79). Результатом виконання наукових досліджень є створення, удосконалення та впровадження інтелектомісткої конкурентоспроможної продукції.

Молодими науковцями університету отримано 5 грантів Державного фонду фундаментальних досліджень на виконання наукових досліджень в галузі технічних і природничих наук.На виконання ^ Державної Програми стандартизації на 2006-2010 р.р. науковцями університету виконані науково-дослідні роботи, що передбачають вирішення проблем, які пов’язані з необхідністю перегляду галузевих стандартів колишнього СРСР та розроблення нових нормативних документів, що використовуються в нафтогазовій галузі. Для Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” виконана робота “Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими” трьох стандартів. Метою роботи було розроблення 4 національних стандартів, ідентичних (модифікованих) стандартам ISO, IEC та EN (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001).

Укладений договір з Міністерством палива та енергетики на виконання науково-дослідної роботи “Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів)”.

У 2010 році виконані і передані замовнику 41 науково-дослідна робота.^ Результатом виконання стало створення:

нової техніки - 1 (2009р.- , 2008 р. – 1);

нових технологій - 4 (2009 р. – 4, 2008 р. – 4);

нових матеріалів - 1

методів, теорій - 9 (2009 р. – 6, 2008 р. – 8);

інше - 26 (2009 р. – 25, 2008 р. – 31);Створена науково-технічна продукція 100% відповідає світовому рівню. У 2010 році впроваджено у виробництво - 39 розробок, впроваджено у навчальний процес - 27 розробок

На замовлення Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області виконана робота з розроблення Обласної програми охорони навколишнього середовища до 2015 р. Розроблені наступні розділи програми:

- актуальність і доцільність програми;

- мета і терміни реалізації програми;

- сучасний стан навколишнього середовища Івано-Франківської області;

- основні напрями програми;

- природоохоронні заходи;

- орієнтовані розрахунки вартості реалізації програми та джерела фінансування.

Виконання програми дасть змогу покращити стан навколишнього середовища, невиснажливе використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття на території Івано-Франківської області.

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1103-р Мінералогічна колекція геологічного музею університету віднесена до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Науковцями університету подано у 2010 році 41 заявку на винахід і корисні моделі (2008р. - 41; 2009р. – 41), отримано 40 патентів (2008р. – 32; 2009р. – 52), з них патенти на винаходи – 17 (2008 р. – 19, 2009 р. – 23).^ Міністерство освіти і науки України


Міністерство палива та енергетикиДержавна геологічна службаНАК “Нафтогаз України”
Науково-дослідна діяльність

ІФНТУНГ

ДАТ “Чорноморнафтогаз”ВАТ “Укрнафта”


ДК “Укргазвидобування”


ВАТ “Укртранснафта”


ДК “Укртрансгаз”

Науковці університету приймають участь у щорічному конкурсі щодо розпорядження ОДА від 23.10.2003 р. №977/361-р на здобуття премії голови ОДА та голови обласної ради у номінаціях «Науковці» і «Молоді вчені», метою якого є підняття престижу дослідницької роботи, а також належної оцінки здобутків науковців Прикарпаття. Враховуючи вагомі досягнення у галузі науки і освіти лауреатами премій стали: у номінації «Науковці» - 3 чол; у номінації «Молоді вчені» - 2 чол.

З метою пропагування та популяризації наукових розробок університету та залучення потенційних споживачів науково-технічної продукції науковці університету у звітному 2010 році опублікували в різних видавництвах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя 988 публікацій (2008р. – 867, 2009р. – 983), з них 445 статті у фахових виданнях, 10 монографій (2008р. – 8, 2009р. – 15), 5 підручників (2008р. – 6, 2009р. – 4), 104 навчальних посібників, практикумів, словників та методичних вказівок (2008р. – 65, 2009р. – 44).В університеті видається 4 фахових журнали: “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, “Науковий вісник”, “Методи і прилади контролю якості” і “Нафтогазова енергетика”. Усі видання університету перереєстровані у ВАК України як фахові видання. У поточному році вийшли з друку перші номери двох нових науково-технічних журналів, а саме: „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування” та „Науковий вісник ІФНТУНГ Серія „Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”.
У 2010 р. було опубліковано у співавторстві зі студентами 80 статей, з них самостійно – 8, у 2009 р. – 124, з них самостійно – 18, у 2008 р. – 55, з них самостійно – 4. Крім того студентами університету одержано три патенти на винаходи.
Вчені та працівники нашого університету прийняли участь у 162 наукових заходах: 113 міжнародних наукових заходах, з них: 22 конференціях дальнього зарубіжжя (Польща, Чехія, Болгарія, Шрі Ланка, Словакія, Румунія, Іспанія, Чорногорія, США), 22 науково-технічні, з них 4 проходили на базі нашого університету:

1. ВуНПК „Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовка кадрів для галузі” (02-03.09.2010).

2. НТК „Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України” (16-18.11.2010).

3. V ВуНМК „Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи” (28-30.10.2010).

4. Семінар з питань енергопланування та енергозбереження (23.02.2010 р.)

Університет був співорганізатором:

1. XV МНТК та виставка „Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів „ЛЕОТЕСТ-2010” м.Славськ, Львівської обл. (15-20.02.2010).

2. Нарада та виставка Мінпромполітики України „Визначення потреби імпортозаміщуючих видів устаткування, комплектуючих і запасних частин та залучення їх до виробництва вітчизняних виробників” м.Івано-Франківськ (15-16.07.2010).

3. Семінар „Сланцевий газ України” м. Івано-Франківськ (26.10.2010)

4. Нарада-семінар та виставка з обміну досвідом ефективного і економічного енергоспоживання у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, м. Івано-Франківськ (11.11.2010 р.)

З метою інтеграції у науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, а також пошук партнерів для міжнародного співробітництва, університет продовжував розширювати міжнародну співпрацю. Співробітництво здійснювалось шляхом підписання рамкових угод, угод про співпрацю, відповідних господарських угод (договорів) або контрактів на створення науково-технічної продукції та надання послуг з організаціями, участі у міжнародних конференціях, виставках, міжнародних проектах.

На сьогодні діє 21 угода з іноземними установами, що працюють в галузі науки і техніки, які стосуються виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів.

Чим вище інтерес країни до різних секторів промисловості, тим активніша повинна бути її участь у відповідних комітетах (європейських та міжнародних) стандартизації (ISO/TC, EN/TC, IEC/TC). Основною ланкою системи стандартизації є технічні комітети стандартизації (ТК), що розробляють національні стандарти, проводять роботи з міжнародної (ISO) та регіональної (EN) стандартизації в різних галузях чи сферах діяльності.

Один з таких комітетів – Технічний комітет з стандартизації ТК- 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» функціонує в університеті. У 2010 р. розроблено 3 стандарти, розглянуто 4 проекти стандартів, розроблених іншими ТК, 22 міжнародних стандарти, які надіслані ISO/TC 67, 12 міждержавних стандартів.

Науково-технологічним парком спільно з норвезькою компанією «New Energy Performance NEPAS» виконується програма підготовки експертів з питань енергетики та охорони довкілля – «Програма для індустрії Івано-Франківської області».

В рамках виконання указу Президента України «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку» №95/2010 від 08.09.2010 р. з реалізації пріоритетного проекту держави «Нова енергія» 21 вересня 2010 р. відбулася презентація Настанови «Муніципальне енергетичне та кліматичне планування», розробленої за результатами співпраці між ІФНТУНГ та норвезькою енергетичною компанією NEPAS. 2 листопада 2010 року в Верховній раді України відбулася міжнародна конференція «Політика енергозбереження: Досвід Новергії». Організатор: парламентський Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Інститут демократії та соціальних процесів» за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні. Захід був організований з метою обміну досвідом між провідними норвезькими та вітчизняними експертами у сфері енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. Від університету виступив директор НДІНГЕіЕ М.О.Карпаш з доповіддю «Оцінка енергоефективності на підприємствах в Україні».

Фахівці технопарку брали активну участь у розробленні «Програми розвитку основних напрямів інноваційної та наукової діяльності Івано-Франківської області на 2009-2015 роки».

Університетом отримано сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 15 червня 2010 р. Даний сертифікат підтверджує, що виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в університеті організовується відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

З метою забезпечення системності наукових досліджень, посилення методологічного впливу НАН України на організацію і проведення наукових досліджень, розробку і впровадження ефективних ресурсо- та енергозберігаючих технологій для нафтогазового комплексу та забезпечення екологічної безпеки і збереження природних ресурсів, концентрацію і ефективне використання освітньо-наукового потенціалу, підвищення якості цільової підготовки інженерних і наукових кадрів продовжують діяти угоди про спільну науково-технічну діяльність з галузевими структурними та науковими установами НАН України і підприємствами.

Кращі 43 студенти приймали участь у 2-му міжвузівському турі Всеукраїнських олімпіад. Переможцями стали 17 студентів, зайнято чотири перших місця, одне друге місце та чотири третіх місць. Окрім цього, за результатами проведення олімпіад студентами нашого університету зайнято три командні місця.

Приймаючи участь в Міжнародній олімпіаді з САПР і комп’ютерне моделювання в машинобудуванні студент університету посів 1-ше особисте місце.

З 22 по 25 березня в університеті було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі „Нафтова та газова промисловість” у трьох номінаціях. В конкурсі прийняли участь представники з 9 вузів України. Від університету було представлено 10 робіт. Отримано 4 нагороди. Два 2-гих місця і два 3-ті місця.

Приймаючи участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком „Зварювання” (Запорізький національний університету) п’ятеро студентів університету отримали диплом переможця 1-го ступеня.

Крім того, отримано грамоту за зайняте II-е місце на Всеукраїнській науковій конференції „Українська перекладознавча традиція” (Волинський інститут економіки та менеджменту).

Приймаючи участь в професійному міжнародному конкурсі м.Прага Чеської республіки під егідою Американської асоціації нафтогазових геологів команда університету в складі 5 чоловік успішно презентувала на конкурсі виконаний проект оцінки перспектив нафтогазоносності басейну Купер-Ероманга, що відноситься до найбільшої нафтогазоносної провінції Австралії.

Науково-дослідна робота студентів внесена в навчальні плани підготовки спеціалістів і виконується на 3 – 5 курсах: студентські наукові семінари, основи наукових досліджень, принципи інженерної творчості і т.п. Елементи наукових досліджень використовуються студентами при проведенні лабораторних і практичних занять, курсовому та дипломному проектуванні. Для покращання організації науково – дослідної роботи студентів в університеті нафти і газу активізувалося впровадження нових організаційних форм змагань серед студентської молоді, розроблена система заходів, щодо морального та матеріального заохочення студентів, стимулювання праці науково – педагогічних працівників, які займаються науково – дослідною роботою. Науково – дослідна робота студентів є складовою частиною загального процесу і призначена для поглиблення та зміцнення знань, отриманих на лекційних, лабораторних, практичних та семінарських заняттях при виконанні курсових робіт, дипломних проектів, а також виступає важливим засобом якісної підготовки та виховання кваліфікованих фахівців для нафтогазового комплексу України.

У виконанні науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи у 2010 р. взяли участь 3100 студентів, у 2009р. – 3120; 2008р. – 3300. На платній основі працювало 18 студентів.
В університеті постійно проводяться вузівські, міжвузівські олімпіади, конференції, конкурси. У лютому 2010 р. в університеті проведено 1-ий вузівський тур Всеукраїнської олімпіади, в якій прийняло участь 900 студентів у 2008 р. – 998; a у 2009р. – 990.

Кращі 43 студенти приймали участь у 2-му міжвузівському турі Всеукраїнських олімпіад. Переможцями стали 17 студентів, зайнято чотири перших місця, одне друге місце та чотири третіх місць. Окрім цього, за результатами проведення олімпіад студентами нашого університету зайнято три командні місця.

Приймаючи участь в Міжнародній олімпіаді з САПР і комп’ютерне моделювання в машинобудуванні студент університету посів 1-ше особисте місце.

З 22 по 25 березня в університеті було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі „Нафтова та газова промисловість” у трьох номінаціях. В конкурсі прийняли участь представники з 9 вузів України. Від університету було представлено 10 робіт. Отримано 4 нагороди. Два 2-гих місця і два 3-ті місця.

Приймаючи участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком „Зварювання” (Запорізький національний університету) п’ятеро студентів університету отримали диплом переможця 1-го ступеня.

Крім того, отримано грамоту за зайняте II-е місце на Всеукраїнській науковій конференції „Українська перекладознавча традиція” (Волинський інститут економіки та менеджменту).

Приймаючи участь в професійному міжнародному конкурсі м.Прага Чеської республіки під егідою Американської асоціації нафтогазових геологів команда університету в складі 5 чоловік успішно презентувала на конкурсі виконаний проект оцінки перспектив нафтогазоносності басейну Купер-Ероманга, що відноситься до найбільшої нафтогазоносної провінції Австралії.

Кращі студенти університету одержують стипендії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, а також стипендії Верховної Ради України та інші стипендії: у 2008р. – 3 стипендії Президента України, 2 стипендії Верховної Ради, 1 стипендія ім. Грушевського, у 2009 – 2 стипендії Президента України, 2 стипендії Верховної Ради, у 2010 -2 стипендії Президента України, 1 стипендія Верховної ради, 1 стипендія ім.Грушевського.

Науково – дослідна робота студентів висвітлюється на шпальтах університетської газети “Студент Прикарпаття”.

Для удосконалення форм та методів підготовки наукового резерву з числа талановитої молоді, стимулювання наукових та навчальних досягнень студентів та молодих науковців в університеті створено благодійну організацію”Фонд підтримки молодих вчених “Факел”. Наказом ректора від 15.11.2008 р. “Про підтримку талановитих студентів університету” передбачені заходи і призначені відповідальні особи за виконання цих заходів по виявленню талановитих студентів, які мають високий інтелектуальний рівень, прагнуть нових знань, мають бажання займатися науковою діяльністю та підготовки їх до вступу в аспірантуру з подальшим залученням до викладацької роботи в університеті. Визначною подією року стало проведення в рамках Фестивалю науки конкурсу для студентів та молодих вчених „Енергозбереження та енергоефективність”.

З метою інтеграції у науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, а також пошук партнерів для міжнародного співробітництва, університет продовжував розширювати міжнародну співпрацю. Співробітництво здійснювалось шляхом підписання рамкових угод, угод про співпрацю, відповідних господарських угод (договорів) або контрактів на створення науково-технічної продукції та надання послуг з організаціями, участі у міжнародних конференціях, виставках, міжнародних проектах.

На сьогодні діє 21 угода з іноземними установами, що працюють в галузі науки і техніки, які стосуються виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів.

Чим вище інтерес країни до різних секторів промисловості, тим активніша повинна бути її участь у відповідних комітетах (європейських та міжнародних) стандартизації (ISO/TC, EN/TC, IEC/TC). Основною ланкою системи стандартизації є технічні комітети стандартизації (ТК), що розробляють національні стандарти, проводять роботи з міжнародної (ISO) та регіональної (EN) стандартизації в різних галузях чи сферах діяльності.

Один з таких комітетів – Технічний комітет з стандартизації ТК- 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» функціонує в університеті. У 2010 р. розроблено 3 стандарти, розглянуто 4 проекти стандартів, розроблених іншими ТК, 22 міжнародних стандарти, які надіслані ISO/TC 67, 12 міждержавних стандартів.

Науково-технологічним парком спільно з норвезькою компанією «New Energy Performance NEPAS» виконується програма підготовки експертів з питань енергетики та охорони довкілля – «Програма для індустрії Івано-Франківської області».

В рамках виконання указу Президента України «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку» №95/2010 від 08.09.2010 р. з реалізації пріоритетного проекту держави «Нова енергія» 21 вересня 2010 р. відбулася презентація Настанови «Муніципальне енергетичне та кліматичне планування», розробленої за результатами співпраці між ІФНТУНГ та норвезькою енергетичною компанією NEPAS. 2 листопада 2010 року в Верховній раді України відбулася міжнародна конференція «Політика енергозбереження: Досвід Новергії». Організатор: парламентський Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Інститут демократії та соціальних процесів» за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні. Захід був організований з метою обміну досвідом між провідними норвезькими та вітчизняними експертами у сфері енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. Від університету виступив директор НДІНГЕіЕ М.О.Карпаш з доповіддю «Оцінка енергоефективності на підприємствах в Україні».

Фахівці технопарку брали активну участь у розробленні «Програми розвитку основних напрямів інноваційної та наукової діяльності Івано-Франківської області на 2009-2015 роки».

Університетом отримано сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 15 червня 2010 р. Даний сертифікат підтверджує, що виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в університеті організовується відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

9 грудня 2010 року в приміщенні міської Ратуші відбулась презентація та урочиста церемонія підписання грантової угоди в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013. Університет виступив бенефиціаром (заявником) проекту “Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок”, партнером у якому є Технічний університет Кошіце (Словаччина).

. Даний проект - один з найпотужніших європейських проектів у науково-освітній сфері за обсягами фінансування та колом учасників. Мета проекту - створення Інноваційної міжуніверситетської мережі для розвитку партнерських відносин із підприємствами. Тривалість проекту: 01.01.2010 - 01.01.2013. Крім ІФНТУНГ в проекті беруть участь:Королівський інститут технологій (м.Стокгольм, Швеція), Університет Ворвіка (Великобританія), AGH університет науки і технологій (м.Краків, Польща), Російський державний університет нафти і газу ім. І.М.Губкіна (м.Москва, Російська Федерація), Тюменський державний нафтогазовий університет (Російська Федерація), Ухтинський державний технічний університет (Російська Федерація), Уфимський державний нафтовий технічний університет (Російська Федерація), Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка (Україна), Білоруський національний технічний університет (м. Мінськ, Республіка Бєларусь), Полоцький державний університет (Республіка Бєларусь), Азербайджанська державна нафтова академія (м. Баку, Азербайджан), Сумгаїтський державний університет (Азербайджан).

Університет бере участь і є членом міжнародних освітніх організацій програм, фондів, в рамках яких виконуються наступні проекти і програми:

- обмін студентами в рамках IAESTE (Міжнародна асоціація обміну
студентами технічних спеціальностей);

- організація міжнародних програм стажувань і соціальних проектів
розвитку молоді (AIESEC, Міжнародна студентська організація в галузі

економіки та управління);

Міжнародний обмін студентами у 2010 р. складає 40 чол.

У грудні 2010 року в університеті проведена Міжнародна науково-практична конференція "Е-інтернаціоналізація для спільного навчання", в якій взяли участь 5 іноземних делегацій, серед яких представники з університетів та наукових установ Німеччини, Словаччини, Греції, Австрії, Росії.

У травні 2010 року представники ІФНТУНГ успішно прийняли участь у конференції Ассоціації нафтових інженерів (SPE) молодих науковців та студентів у Польщі (Краків, Польща, 06.04.-08.04 2010 року) . За результатами конференції на базі університету було створено студентський осередок Ассоціації нафтових інженерів (SPE), розпочаті роботи по відкриттю професійного відділення SPE на базі ІФНТУНГ.

Продовжується співробітництво науковців нашого університету з науковцями Дрезденського університету за напрямами “Вимірювальна техніка і автоматизація процесів”, “Машинобудування”, “Електро- та інформаційна техніка” та Технічним університетом Клуі-Напока (Румунія), представники якого висловили зацікавленість нашими розробками в галузі електричного обладнання та відновлюваних енергетичних ресурсів. Розглядається можливість включення університету у виконання спільних проектів.

В рамках співпраці між ДФФД України та ФФД Росії виконаний проект ”Створення геолого-математичної моделі оцінки тріщинуватості порід-колекторів нафти і газу в зонах їх деформації” . Результатом виконання проекту є вирішення питання точного і детального вивчення природного резервуару у випадках складної будови або високого ступеня роздробленості родовища для прогнозування продуктивності свердловин.

Участь університету у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках сприяє розвитку взаємовідносин між провідними вітчизняними, іноземними компаніями, експертами, фахівцями нафтогазової галузі країн світу. За звітний період 22 науковці прийняли участь у конференціях в країнах СНД та конференціях дальнього зарубіжжя ( Росія, Алжир, Австрія, Німеччина, Угорщина, Швеція, Словаччина, Польща).

Науковцями університету відслідковується інформація Інформаційної служби Європейського Союзу, Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій про оголошення нових конкурсів і пропозицій для спільної участі у проектах і отримання фінансування.

Дані про університет та наукові розробки публікуються на сторінках найбільших у Європі інформаційних серверів з питань досліджень і розвитку CORDIS PARTNERS та BIRCHBOB. Таким чином науковці з інших країн можуть більше дізнатись про університет, його поле діяльності та наукові інтереси.

^ Перспективні напрямки наукової діяльності університету на 2010 рік


1 Інтеграція вузівської, академічної науки та виробництва з питань створення енергоощадних технологій та технічних засобів при пошуку, видобутку, розробці та транспортуванні вуглеводнів з метою прискорення впровадження результатів.

2 Активізація участі університету в міжнародному науково-технічному співробітництві з використанням різних форм та способів (гранти, програми, конкурси, конференції, виставки, тощо).

3 Продовження роботи по залученню молодих наукових кадрів з числа талановитої молоді для викладацької та наукової роботи в університеті та створення для цього відповідних умов.

4 Розвиток науково-технічної та інноваційної структури університету, а також оновлення матеріальної бази для виконання прикладних та теоретичних наукових досліджень.


^ КОРОТКИЙ ОПИС ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОБҐРУНТУВАННЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ


Проведення прикладних розробок є невід’ємною складовою підготовки спеціалістів і наукових кадрів, підвищення якості їх підготовки, наукового забезпечення реформування освіти, розробки стандартів, тощо.

Науково-дослідні роботи та науково-технічні послуги спрямовані на підвищення енергетичної ефективності систем видобування, транспортування та зберігання нафти і газу проводяться в Науково-навчальному центрі (ННЦ) створеному наказом Міністерства освіти і науки України №206 від 04.03.2009 р. та відповідно до Законів України “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності”, державних цільових програм, а саме: науково-технічна програма “Ресурс” (постанова КМУ №1331 від 08.10.2004 р.), національна цільова програма “Нафта і газ України до 2010 р.”

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2008 р. №1043 виконана прикладна науково-дослідна робота «Розроблення методичних рекомендацій з обліку і аналізу витрат на підприємствах нафтогазової промисловості з метою формування цін і тарифів» науковий керівник Орлова В.К., номер державної реєстрації теми: 0107U001559.

Метою проекту було обґрунтування методичних засад формування систем обліку і аналізу витрат на підприємствах нафтогазової промисловості, розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення їх організації і методики з метою формування цін і тарифів та ефективного управління господарською діяльністю.

Розроблено та теоретично обґрунтовано удосконалену методику аналітичного обліку виробничих витрат підприємств нафтогазової промисловості з метою забезпечення ефективності управління їх господарською діяльністю.

За підсумками дослідження удосконалено: класифікацію витрат із врахуванням специфіки галузевого виробництва та особливостей управління витратами в нафтогазовій промисловості з метою забезпечення достовірності та аналітичності обліку витрат, ефективності контролю за використанням ресурсів; діючі та розроблено принципово нові форми первинних документів і облікових регістрів, які враховують обґрунтовану необхідність калькулювання виробничих витрат з використанням попроцесного і позамовного методів; калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств нафтогазової промисловості (уточнено об’єкт калькулювання і номенклатуру калькуляційних статей, запропоновано методи і бази розподілу непрямих витрат, розроблено форму калькуляційного листа та ін.); методичні підходи внутрішньогосподарського контролю витрат з використанням гнучких бюджетів; факторний аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) і ефективності використання ресурсів виробництва, який забезпечує виявлення резервів скорочення витрат та вищий рівень достовірності бюджетних показників; підходи до побудови комп’ютерних програм з аналізу витрат підприємств шляхом формування модуля стратегічних карт в умовах автоматизованої форми обліку, що дає ефективний інструмент для пошуку шляхів зниження витрат. Розроблено Методичні рекомендації, які встановлюють основні організаційні й методичні засади обліку, контролю та аналізу витрат на підприємствах нафтогазової промисловості з метою формування аналітичних даних відповідно до інформаційних потреб ефективного управління господарською діяльністю, обґрунтування цін на продукцію (роботи, послуги). Методичні рекомендації з обліку і аналізу витрат на підприємствах нафтогазової промисловості з метою формування цін і тарифів розроблено із врахуванням зарубіжного досвіду впровадження управлінського обліку і внутрішнього аудиту та особливостей галузевого виробництва в нафтогазовій промисловості.

Результати виконаної науково-дослідної роботи були використані:

1) в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України при розробленні навчально-методичного забезпечення для голів районних державних адміністрацій:

Орлів М.С. Удосконалення фінансового контролю у системі державного управління : навч.-метод. матеріали / М.С.Орлів. – К.: НАДУ, 2010. – 56с. – (Бібліотека голови районної державної адміністрації).

2) в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу для методичного забезпечення навчального процесу, зокрема при написанні навчального посібника «Фінансовий облік», що має гриф МОН України, та конспектів лекцій «Управлінський облік», «Фінансовий облік 2». Опубліковано 50 наукових статей та тез.

З метою подальшого розвитку запропонованого напрямку досліджень, створення наукових основ для його практичного використання необхідно розробити методичні рекомендації щодо бюджетування витрат підприємств нафтогазової промисловості, впровадження яких дозволить їм одержувати очікуваний фінансовий результат за умови постійного контролю за використанням ресурсів та аналізу обсягу і структури витрат, і на підставі цих результатів приймати

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2008 р. №1043 виконана прикладна науково-дослідна робота „Розроблення нового методу контролю енергетичних характеристик природного газу”, науковий керівник Яворський А.В., № державної реєстрації 0109U002650.

У результаті проведених теоретичних, експериментальних та промислових досліджень вирішена важлива науково-прикладна задача – розроблено новий метод контролю теплоти згоряння природного газу, здійснено його експериментальне перевіряння та промислову апробацію та одержано такі основні результати:

1. На основі проведеного аналізу відомих методів і засобів визначення основного показника якості природного газу – його теплоти згоряння – показано, що вони потребують значні часові та вартісні затрати на проведення дослідження, не дозволяють здійснювати моніторинг теплоти згоряння (в режимі реального часу) безпосередньо у споживача. Обґрунтовано необхідність розроблення нового методу контролю якості природного газу з використанням нових інформативних параметрів.

2. Розроблено новий метод визначення теплоти згоряння природного газу, який полягає у комплексному врахуванні таких параметрів, як швидкість поширення ультразвуку в газі, вміст діоксиду вуглецю та азоту за допомогою штучних нейронних мереж, що дало змогу підвищити оперативність проведення контролю, зменшити фінансові затрати на визначення теплоти згоряння, а також проводити її визначення в режимі реального часу в польових умовах.
3. Проведено теоретичні дослідження нового методу на довідкових та реальних даних дозволили встановити наявність нелінійного взаємозв’язку між інформативними параметрами контролю та теплотою згоряння. Теоретичні дослідження розробленого методу показали, що приведена до діапазону похибка склала 2,4 %, а при перевірянні на реальних даних – 1,5 %.

4. На етапі розроблення методики експериментальних досліджень шляхом удосконалення методології зменшення кількості інформативних параметрів контролю встановлено можливість вилучення вмісту азоту з комплексу інформативних. В такому разі, приведена до діапазону похибка на довідкових даних дорівнювала 3,7 %, а на реальних даних 4,4 %.

5. Розроблено та виготовлено експериментальний зразок установки для визначення теплоти згоряння природного газу. Проведено його промислову апробацію в умовах ВАТ „Івано-Франківськгаз” та ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”. Розроблено проект методики визначення якості природного газу за допомогою розробленої експериментальної установки, який узгоджується із вимогами стандарту ДСТУ ISO 15112. Результати промислової апробації показали, що приведена до діапазону похибка визначення теплоти згоряння природного газу в умовах ВАТ „Івано-Франківськгаз” склала 1,6%, а експериментальний зразок дозволяю здійснювати контроль цього показника якості природного газу в експрес-режимі в умовах, наближених до польових, а орієнтовний час одного вимірювання складає 5 хвилин.

Практична цінність результатів виконаної НДР: полягає в розробленні технічного засобу для контролю теплоти згоряння природного газу (пройшов успішну промислову апробацію у випробувальному центрі ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” та ВАТ „Івано-Франківськгаз”), а також проекту нормативного документу, узгодженого зі стандартом ISO 15112, що регламентує технологію визначення ТЗПГ у виробничих умовах основних груп споживачів природного газу. Новий метод, завдяки використанню нових інформативних параметрів та їх комплексного врахування, є корисним інструментом для швидкого отримання точних значень теплоти згоряння природного газу.

На виконання ^ Державної Програми стандартизації на 2006-2010 рр. науковцями університету виконані науково-дослідні роботи, що передбачають вирішення проблем, які пов’язані з необхідністю перегляду галузевих стандартів колишнього СРСР та розроблення нових нормативних документів, що використовуються в нафтогазовій галузі.

Для Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центро проблем стандартизації, сертифікації та якості” виконана робота “Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими” трьох стандартів. Метою роботи було розроблення 4 національних стандартів, ідентичних (модифікованих) стандартам ISO, IEC та EN (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001).

Укладений договір з Міністерством палива та енергетики на виконання науково-дослідної роботи “Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів)” № 01121005000, науковий керівник Тацакович Н.Л.

Виконані роботи сприяють забезпеченню розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу.

З метою виявлення перспективних на нафту і газ ділянок, активного впливу на процеси видобування , розробки та експлуатації нафтогазоконденсатних родовищ, підвищення надійності експлуатації нафтогазотранспортної системи України, розроблено та передано для впровадження у виробництво:

на замовлення ДК “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”

- рекомендації із збільшення відборів газу і конденсату із свердловин шляхом очищення привибійних зон пласта від сконденсованих вуглеводнів і винесення рідини з вибою на поверхню, проведені дослідно-промислові випробування розроблених технологій збільшення відборів газу і конденсату на родовищах ГПУ “Полтавагазвидобування”;

на замовлення УМГ “Прикарпаттрансгаз” ДК “Укртрансгаз”

- технічні умови на модифіковану бітумно-полімерну мастику, підготовлено та проведені випробування мастик в реальних трасових умовах з метою визначення функціональних показників на газопроводі “Роздільна-Ізмаіл”, оформлено акт приймальних випробувань, надані рекомендації щодо продовження досліджень по використанню модифікованих бітумно-полімерних мастик в умовах УМГ”Прикарпаттрансгаз”;

на замовлення ІНТЦ “Сіменс Україна”

- методика автоматизації проектних процедур для вирішення задач управління в нафтогазовій галузі та випуску проектної документації, методика дистанційного діагностування параметризації і калібрування первинних перетворювачів фізичних величин з підтримкою протоколу HART, проект частотного управління електроприводом для об’єктів нафтогазової галузі на базі обладнання Sinamics G120 та Sinamics S120. Впровадження отриманих результатів дозволить ефективно та якісно виконувати пошукові, проектні і пусконалагоджувальні роботи на об‘єктах управління нафтогазової галузі, що працюють у важких умовах, піддаються впливу зовнішніх чинників в широкому діапазоні температур, підвищити безпеку експлуатації та покращити показники надійності;

на замовлення НДПІ ВАТ “Укрнафта”, ТзОВ "Східний геологічний союз", ЗАТ "Природні ресурси", СП "Полтавська газонафтова компанія", ЗАТ “Нафтогазвидобування”, СП”Дельта” тощо

- визначені нормативні втрати та виробничо-технологічні витрати нафти, природного газу та конденсату в процесі збору, підготовки та транспортування на вимірно-сепараційній установках нафтогазоконденсатних родовищ;

на замовлення ДП Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

- проект техніко-економічного обґрунтування реконструкції установки РПДУ-41пг на природному газі.

На замовлення Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області виконана робота з розроблення Обласної програми охорони навколишнього середовища до 2015 р. Розроблені наступні розділи програми:

- актуальність і доцільність програми;

- мета і терміни реалізації програми;

- сучасний стан навколишнього середовища Івано-Франківської області;

- основні напрями програми;

- природоохоронні заходи;

- орієнтовані розрахунки вартості реалізації програми та джерела фінансування.

Виконання програми дасть змогу покращити стан навколишнього середовища, невиснажливе використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття на території Івано-Франківської області.

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1103-р Мінералогічна колекція геологічного музею університету віднесена до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

У 2010 році виконані і передані замовнику 41 науково-дослідних робіт. Результатом виконання стало створення: нової техніки – 1, технологій та технічних засобів – 4, нових матеріалів – 1, методи та теорії – 8, інше (природоохоронні заходи, рекомендації, нормативні документи – 28).

^ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

У 2010 році закінчено виконання за Державним замовленням науково-технічної розробки “Розроблення нового методу безконтактного акустичного контролю геометричних характеристик металоконструкцій” державна реєстрація №0109U006324, науковий керівник О.М.Карпаш.

Метою роботи було розроблення нового методу, розроблення та дослідно-промислове випробування експериментального зразка пристрою безконтактного акустичного контролю геометричних характеристик металоконструкцій. Реалізація розробленого методу та відповідного технічного засобу дасть змогу здійснювати обстеження нових металоконструкцій, а також тих, що перебувають в експлуатації на новому рівні забезпечити високу достовірність результатів обстежень завдяки підвищенню чутливості контролю. За науковими результатами розроблена та удосконалена експериментальна установка; розроблено проект нормативного документу щодо безконтактного акустичного контролю геометричних характеристик металоконструкцій; проведено випробування експериментальної установки в промислових умовах.; розраховано очікуваний економічний ефект від впровадження розробленого технічного засобу; розроблено технічну пропозицію для виготовлення інформаційно-вимірювальної системи. Промислова апробація методу та технічних засобів, що його реалізують здійснювалась на об’єктах нафтогазової та енергетичної галузей (Богородчанське ЛВУМГ, Волинське НГВУ. Бурштинська ТЕС). Планується розроблення технічної пропозиції на виготовлення інформаційно-вимірювальної системи, яку буде передано потенційним підприємствам-виготовлювачам для підготовки виробництва Підготовлено і видано 2 лабораторних практикуми; опубліковано 5 статей у наукових виданнях; прийнято участь у 9-ти семінарах, конференціях, з яких 2 закордонні; подано 2 заявки на видачу охоронного документа; отримано 2 патенти.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2008 р. №1043 виконана прикладна науково-дослідна робота „Розроблення нового методу контролю енергетичних характеристик природного газу”, науковий керівник доцент Яворський А.В., № державної реєстрації 0109U002650.

У результаті проведених теоретичних, експериментальних та промислових досліджень вирішена важлива науково-прикладна задача – розроблено новий метод контролю теплоти згоряння природного газу, здійснено його експериментальне перевіряння та промислову апробацію розроблено та виготовлено експериментальний зразок установки для визначення теплоти згоряння природного газу. Проведено його промислову апробацію в умовах ВАТ „Івано-Франківськгаз” та ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”. Розроблено проект методики визначення якості природного газу за допомогою розробленої експериментальної установки, який узгоджується із вимогами стандарту ДСТУ ISO 15112. Результати промислової апробації показали, що приведена до діапазону похибка визначення теплоти згоряння природного газу в умовах ВАТ „Івано-Франківськгаз” склала 1,6%, а експериментальний зразок дозволяю здійснювати контроль цього показника якості природного газу в експрес-режимі в умовах, наближених до польових, а орієнтовний час одного вимірювання складає 5 хвилин.

Практична цінність результатів виконаної НДР: полягає в розробленні технічного засобу для контролю теплоти згоряння природного газу (пройшов успішну промислову апробацію у випробувальному центрі ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” та ВАТ „Івано-Франківськгаз”), а також проекту нормативного документу, узгодженого зі стандартом ISO 15112, що регламентує технологію визначення ТЗПГ у виробничих умовах основних груп споживачів природного газу. Новий метод, завдяки використанню нових інформативних параметрів та їх комплексного врахування, є корисним інструментом для швидкого отримання точних значень теплоти згоряння природного газу. Отримано 2 патенти.

З метою виявлення перспективних на нафту і газ ділянок, активного впливу на процеси видобування, розробки та експлуатації нафтогазоконденсатних родовищ, підвищення надійності експлуатації нафтогазотранспортної системи України, розробляється для впровадження у виробництво:

на замовлення ВАТ “Укрнафта”

- виконується розробка методики та засобів аналізу технічного стану глибинного обладнання СШНУ на основі ідентифікації діаграми навантаження. Метою роботи є підвищення ефективності роботи свердловинних штангових насосних установок шляхом більш достовірного експрес-діагностування несправностей обладнання, та підвищення продуктивності роботи свердловинно-штангових насосних установок для збільшення видобутку нафти. У 2010 році проведені приймальні випробування та тестування программного забезпечення ідентифікації діаграми навантаження. Скорегована кінцева редакція конструкторської документації. Промислові випробування проведені у НГВУ “Надвірнанафтогаз” ВАТ “Укрнафта” (акт від р.). Впровадження удосконаленого пристрою та відповідного программного забезпечення дозволить зменшити кількість підземних ремонтів свердловин. Інформація про конструкцію і конструктивні особливості удосконаленого динамографа захищена патентом України №21964, бюл.№4 від 10.04.2007 р.


Схожі:

Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconВитяг з навчального плану перепідготовки в інституті післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Розподіл навчального навантаження та видів контролю за семестрами ("+" – передбачено аудиторні заняття)
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconЗаходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Вважати найважливішими наступні напрями модернізації навчального процесу, підвищення його якості й ефективності
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconCrdf global Державне агентство з питань науки, інновацій І інформатизації України Програма науково-технічне підприємництво (step) Семінар з питань інноваційного підприємництва
Франківського національного технічного університету нафти І газу проректор з наукової роботи, д т н., проф. Олег Карпаш
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconЗміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності
Розроблення та впровадження системи управління якістю виконання науково-дослідних робіт відповідно до вимог серії стандартів iso...
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік iconДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
Вступне випробування проводиться протягом 2,5-х годин згідно розкладу вступних іспитів Івано-Франківського національного медичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи