Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 305.55 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.07.2012
Розмір305.55 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

з організації й проведення державних екзаменів

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 8.030601 - «Менеджмент»

галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.030601 - «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування») Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А.- Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А.Александрова


Рецензент: проф., к.екон.н. Чебанова Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 4 від 29.11.2007


Зміст


Вступ……………………………………………………………………….......

4ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ….

5ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ……………………………………………………………………...


6Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ……………………………………………………………………...


7Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ……………………………


12ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ……………………………


22СПИСОК літературИ………………………………………………………..

24

Вступ


Державна атестація студента здійснюється після завершення ним навчання у вищому закладі освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.


Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань і обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Проводиться державна атестація студента з метою визначення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

До складання державного екзамену, що проводиться на відкритому засіданні державної комісії допускають студентів, які виконали всі вимоги навчального плану.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з таких навчальних дисциплін:

1. Менеджмент організацій

2. Стратегічний менеджмент

3. Інноваційний менеджмент

4. Інвестиційний менеджмент

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «магістр» професійного напряму професійного напряму підготовки «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент і адміністрування» і мають на меті надання допомоги студентам при підготовці до державного кваліфікаційного екзамену.

^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


Комплексний кваліфікаційний державний екзамен освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» складається з двох етапів. Перший етап включає тестову перевірку знань, другий передбачає письмове розв'язання комплексної ситуаційної задачі з зазначених у вступі дисциплін.

На першому етапі здійснюють письмове тестування протягом однієї астрономічної години (60 хвилин). Студенти отримують індивідуальні стандартизовані бланки для оцінювання відповідей (Додаток А) і бланки з тестовими завданнями (60 тестів). Викладач пояснює порядок заповнення бланку оцінювання, на якому студенти зазначають групу, прізвище, ініціали, варіант, дату проведення тестування.

Надалі студенти працюють над розв’язанням тестів, проставляючи номер обраної відповіді на кожне з тестових завдань до відповідної клітини поруч з номером запитання.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 3-4 відповідей (тільки одна з яких є правильною).

За 15 хвилин до закінчення етапу тестування екзаменатор робить відповідне повідомлення, наприкінці якого бланк оцінювання здають Комісії разом з бланками тесту.

Після цього кожному студенту видають комплексне ситуаційне завдання і декілька аркушів формату А4. Останні підписує студент– зазначає групу, прізвище, ініціали, номер завдання. Тривалість розв’язання останнього - 4 години.

Структура завдання:

 1. характеристика ситуації (вихідні умови);

 2. інформаційне забезпечення;

3) завдання.

По закінченні 4 годин аркуші з розв’язанням і чернетки здають Комісії.

Після перевірки робот державна комісія на закритому засіданні відкритим голосуванням приймає рішення про оцінювання знань, виявлених студентами при складанні державного екзамену.

Результати складання державного екзамену визначають оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошують у день їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.

Студент, який успішно склав державні екзамени, рішенням державної комісії допускається до дипломного проектування.

У разі якщо студент не пройшов державної атестації його відраховують з вищого навчального закладу. Йому видають диплом про неповну вищу освіту.


^ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


1. Реєстрація учасників державного кваліфікаційного екзамену починається за 30 хвилин до його початку, запізнення є неприпустимими.

2. Студенти до початку державного кваліфікаційного екзамену мають надати секретарю Комісії залікову книжку.

3. Під час екзамену забороняється:

– використовувати будь-яку літературу, записи, мобільні телефони;

– підказувати, говорити, надавати консультації студентами один одному;

– консультуватися з членами державної екзаменаційної комісії;

– виходити з аудиторії з будь-якими робочими аркушами.

У разі недотримання перелічених вище вимог студент буде видалений з аудиторії без попередження й права продовження складання екзамену.

Неприпустимим є продовження роботи над завданням після оголошення про її закінчення.


^ Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену складена згідно з галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки магістра напряму підготовки «Менеджмент»».


Програма дисципліни «Стратегічний менеджмент» розкривається в таких темах:


 1. Концепція стратегічного управління.

 2. Стратегічне управління як система.

 3. Стратегія за формою і змістом.

 4. Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу, конкуренції).

 5. Спеціальні стратегії залежно від життєвого циклу підприємства та їх характеру.

 6. Модель стратегічного планування.

 7. Характеристика стану цілеутворення.

 8. Swot-аналіз як стан стратегічного планування. Моніторинг у системі стратегічного управління підприємством.

 9. Поняття стратегічної інформації.

 10. Використання базових стратегічних підходів для обґрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства.

 11. Вибір стратегії розвитку.

 12. Формування стратегічної програми.

 13. Контроль і оцінка стратегії, як стан стратегічного планування.

 14. Управління реалізацією стратегії.

 15. Стратегічний потенціал підприємства та його конкурентоспроможність.

 16. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей реалізації набору стратегій.

 17. Стратегічні зміни в процесі реалізації стратегій.

 18. Ризики, що пов’язані з реалізацією стратегії.

 19. Управління шляхом вибору стратегічних позицій.

 20. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства.

 21. Оцінка привабливості СЗГ.

 22. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.


Програма дисципліни «Менеджмент організацій» розкривається в таких темах:


 1. Системна модель управління організацією.

 2. Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища.

 3. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів.

 4. Імідж організації.

 5. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна й соціально-психологічна.

 6. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.

 7. Порядок заснування підприємств і об'єднань.

 8. Реорганізація.

 9. Особливості управління організаціями різних форм власності й організаційно-правових форм.

 10. Галузеві особливості функціонального управління організаціями.

 11. Масштаб підприємств і фактори, що його зумовлюють.

 12. Ефект масштабу діяльності.

 13. Аналіз і проектування організаційних структур підприємств різних типів.

 14. Кризові явища, як фаза життєвого циклу організації.

 15. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія.

 16. Система заходів щодо управління організацією в кризі.

 17. Санація.

 18. Банкрутство.

 19. Управління маркетинговою діяльністю.

 20. Управління матеріально-технічною підсистемою.

 21. Галузеві особливості виробничого менеджменту.

 22. Реалізація комерційної функції.

 23. Управління соціально-психологічною підсистемою.

 24. Стосунки менеджера з підлеглими.

 25. Розпорядча діяльність.

 26. Організація праці та її стимулювання.

 27. Оцінювання виконання.

 28. Дисциплінарний вплив.

 29. Заходи профілактики й усунення помилок.

 30. Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами й прибутками.

 31. Фінансові основи формування майна: управління обіговими активами, організація фінансового планування на підприємстві галузі.

 32. Ефективність управління організацією: економічні й соціальні аспекти.

 33. Цільові програми управління продуктивністю і розвитком.

 34. Сутність і фактори конкурентоспроможності.

 35. Ступінь впливовості конкурентних сил.

 36. Моніторинг конкурентів.

 37. Конкурентний стан організації.

 38. Антимонопольне управління в організації.

 39. Управління ризикозахищеністю підприємства.

 40. Умови виникнення ризикової ситуації.

 41. Поняття ділового ризику, його різновиди.

 42. Фактори ризику.

 43. Інтегрований аналіз і оцінювання ризику.

 44. Концепція управління ризиком.

 45. Ризикозахищеність.

 46. Зміни в організаціях.

 47. Адаптація та інтеграція організації.

 48. Діагностика управління: види й етапи, показники діагностичного дослідження.

 49. Управлінське консультування.

 50. Підприємницький менеджмент.

 51. Основи корпоративного менеджменту.


Програма дисципліни «Інноваційний менеджмент» розкривається в таких темах:


 1. Структуризація й організація інноваційного процесу.

 2. Інформаційне забезпечення.

 3. Інвестиційне забезпечення.

 4. Управління інноваціями і стратегія розвитку підприємства.

 5. Інноваційний проект: етапи підготовки й реалізації, ефективність.

 6. Методи вибору.

 7. Критерії оцінки.

 8. Методи зменшення ризику інвестора інноваційного проекту.

 9. Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг.

 10. Науково-технічне співробітництво: конкуренція й кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій.


Програма дисципліни «Інвестиційний менеджмент» розкривається в таких темах:


 1. Сутність, мета й функції інвестиційного менеджменту.

 2. Методологічні засади й методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

 3. Оцінка й прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку.

 4. Оцінка й прогнозування інвестиційної привабливості окремих регіонів, галузей і підприємств.

 5. Розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства.

 6. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства.

 7. Основи бюджетування капітальних вкладень.

 8. Методи оцінки ефективності, ризиків і ліквідності реальних інвестиційних проектів.

 9. Формування оптимальних програм реальних інвестицій підприємства.

 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства.

 11. Основи управління фінансовими інвестиціями.

 12. Методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів.

 13. Методи оцінки ефективності, ризиків і ліквідності проектів фінансових інвестицій.

 14. Формування оптимального портфеля фінансових інвестицій засобів розміщення й закладів ресторанного господарства та управління ним.

^ Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Перелік питань з дисципліни «Стратегічний менеджмент»:


 1. Концепція стратегічного управління. Стартегічне управління як система.

 2. Модельстратегічного менеджменту.

 3. Завдання стратегічного менеджменту.

 4. Етапи розвитку стратегічного менеджменту: епоха масового виробництва, збуту, постіндустріальна.

 5. Харакетристика процесу стратегічного управління.

 6. Виконавці стратегії. Роль керівництва у виборі й формулюванні стратегії.

 7. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 1 Поточне управління «за відхиленням» (Поточне планування й бюджетування)

 8. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 2 Управління «від досягнутого» з елементами передбачення майбутнього. (Довгострокове планування).

 9. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 3 Управління «за цілями», з орієн­тацією на зовнішнє середовище. (Стратегічне планування).

 10. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 4 Стратегічне управління.

 11. Поняття «стратегії», підходи до визначення.

 12. Філософська й організаційно-управлінська концепція стратегії.

 13. Стратегічний набір, основні вимоги до нього.

 14. Стратегічна прогалина.

 15. Класифікація сртратегій за формою й змістом.

 16. Поняття й види загальних (генеральних стратегій), їх характеристика.

 17. Поняття й види конкурентних стратегій, їх коротка характеристика.

 18. Продуктово-товарні стратегії, визначення й коротка характеристика.

 19. Ресурсні стратегії визначення, види й коротка характеристика.

 20. Функціональні стратегії визначення, види й коротка характеристика.

 21. Комплексні стратегії визначення, види й коротка характеристика.

 22. Операційні стратегії, її сутність й значення.

 23. Послідовність формування й реалізації стратегії.

 24. Мета, функції, рівні й результати стратегічного аналізу.

 25. Аналіз зовнішнього середовища організації.

 26. Аналіз проміжного середовища організації.

 27. Основні економічні показники, що характеризують галузь.

 28. Аналіз конкурентного середовища в галузі. Галузева модель конкуренції М.Портера.

 29. Аналіз рушійних сил, що викликають зміни в структурі конкурентних сил галузі й який вплив ці фактори будуть оказувати в майбутньому?

 30. Конкурентна позиція основних фірм – стратегічних груп. Карта стратегіних груп конкурентів.

 31. Аналіз конкурентів. Хто визначає, в якому напрямку проходитиме боротьба в найближчому майбутньому?

 32. Ключові фактори успіху конкурентної боротьби.

 33. Перспективи галузі та її загальна привабливість.

 34. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Показники для аналізу. Метод SWOT – аналізу.

 35. Поняття місії підприємства, її формулювання. Значення місії.

 36. Цілі організації, їх сутність і значення.

 37. Види цілей організації.

 38. «Древо цілей» підприємства.

 39. Стратегія лідерства за витратами.

 40. Стратегія широкої диференціації.

 41. Стратегія оптимальних витрат.

 42. Сфокусована стратегія, або стратегія ринкової ніші, що заснована на низьких витратах.

 43. Сфокусована стратегія ринкової ніші, що заснована на диференціації продукції.

 44. Наступальні стратегії збереження конкурентних переваг.

 45. Оборонні стратегії збереження конкурентних переваг.

 46. Особливі стратегії збереження конкурентних переваг (стратегії інтерграці, «першопрохідника», сінергізму).

 47. Стратегія конкуренції в нових і швидкозростаючих галузях.

 48. Стратегія конкуренції в галузях, що знаходяться в стадії зрілості.

 49. Стратегія конкуренції в галузях, що знаходяться в стадії стагнації, або спаду.

 50. Стратегія конкуренції в роздрібнених галузях.

 51. Стратегія конкуренції на міжнародних ринках.

 52. Стратегії фірм –лідерів на ринку.

 53. Стратагії для фірм, що знаходяться на других ролях.

 54. Стратегії для слабких компаній.

 55. Продуктово-товарні стратегії для однорідних і поліпродуктових (диверсифікованих) підприємств.

 56. Поняття й характеристика стратегічної зони господарювання (СЗГ).

 57. Поняття «портфель підприємства», його мета і характеристики.

 58. Портфельний аналіз, його сутність і методи, результати портфельного аналізу.

 59. Росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consalting Group— матриця ВСG).

 60. 9-секційна матриця «Дженерал-Електрик-Мак-Кінсі» (GЕ-матриця).

 61. Матриця «балансу життєвих циклів» (Ноfег-Аrrthur D. Littel В).

 62. Еволюція продуктових стратегій на підприємстві.

 63. Види продуктових стратегій: стратегія концентрації (стратегічного фркусування).

 64. Види продуктових стратегій: стратегія диверсифікації (споріднена, неспоріднена, конгломератна).

 65. Проблемні моменти диверсифікації, уникнення.

 66. Види продуктових стратегій: стратегія зменшеня розмаху диверсифікації («стартегія відсічення зайвого»).

 67. Види продуктових стратегій: стратегія переорієнтації (зміни «стратегічного фокусу»).

 68. Види продуктових стратегій: стратегія зменшення.

 69. Типи підприємств у залежності від сформованого «портфелю».

 70. Ресрсні стратегії: сутність і види стартегій. Поняття зони стратегічних ресурсів (ЗСР).

 71. Ресрусні стратегії: стратегії щодо матеріально-сировинних ресурсів.

 72. Ресрусні стратегії: фінансові.

 73. Ресрусні стратегії: стратегії відносно трудових ресурсів.

 74. Ресрусні стратегії: стратегія інформаціних ресрусів. Поняття і значення стратегічної інформації.

 75. Функціональні стратегії: сутність і види.

 76. Функціональні стратегії: маркетингова стратегія підприємства.

 77. Функціональні стратегії: стратегії наукових досліджень і розробок.

 78. Функціональні стратегії: виробнича стратегія.

 79. Ключові завдання реалізації стратегії.

 80. Приведення організаційної структури у відповідність із стратегією.

 81. Створення корпоративної культури, яка підтримує стратегію компанії.

 82. Розробка систем мотивації в стратегічному управлінні.


Перелік питань з дисципліни «Менеджмент організацій»:


 1. Методологічні основи функціонування організації.

 2. Системне управління організацією.

 3. Зміни як об’єктивний процес розвитку організації.

 4. Нормативно – правова регламентація і порядок заснування підприємства.

 5. Методологія проектування системи управління.

 6. Нові форми структури організації.

 7. Елементи управління підприємством та їх взаємозв’язок.

 8. Управлінські моделі

 9. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

 10. Тенденції розвитку різноманітних підприємств і їх об’єднань.

 11. Галузева специфіка.

 12. Логіка галузі.

 13. Аналіз розвитку управління.

 14. Імідж організації.

 15. Управління маркетингом.

 16. Управління фінансово – економічною підсистемою.

 17. Управління збутом.

 18. Організація керівництва.

 19. Управління дисципліною.

 20. Засади антикризового управління.

 21. Діагностика кризових явищ і банкрутства. Подолання кризи на підприємстві.

 22. Управління ризикозахищенністю на підприємстві.

 23. Поняття ділового ризику, його різновиди.

 24. Конкурентна політика організації.

 25. Методологічні засади визначення конкурентоспроможності.

 26. Управління ефективністю підприємства.

 27. Діагностика управління організацією.

 28. Управлінське консультування.

 29. Підприємницький менеджмент.

 30. Основи корпоративного управління.


Перелік питань з дисципліни «Інноваційний менеджмент»:


 1. Інноваційний менеджмент, як об`єкт управління.

 2. Інноваційний процес і основні його напрямки.

 3. Інноваційний проект: основні етапи їх функціонування і реалізації.

 4. Управління інноваційним процесом в умовах ринку.

 5. Програми цільового планування і управління інноваційними процесами.

 6. Планування і прогнозування інноваційного циклу.

 7. Психологічні проблеми організації інноваційного процесу.

 8. Інноваційна діяльність і форми державної підтримки.

 9. Скорочування інноваційного циклу в умовах ринку.

 10. Організація наукової діятельності - основа прискорення інноваційнного процесу.

 11. Науково-технічний потенціал і шляхи підвищення його ефективності.

 12. Інвестиційна інфраструктура і її взаємодія з інноваціями.

 13. Матеріально-технічне забезпечення інноваційного процесу.

 14. Інформаційне забезпечення інноваційного менеджменту.

 15. Економічне стимулювання інноваційного процесу.

 16. Умови праці дослідників і розробників, їх удосконалення в інноваційному процесі.

 17. Науково-технічна підготовка виробництва.

 18. Вибір альтернатив інноваційних проектів і оцінка їх ефективності

 19. Визначення комерційного ризику при інвестуванні в інноваційну діятельність і методи його зменшення.

 20. Економічна ефективність інноваційного проекту.

 21. Розрахунок техніко-економічних показників інноваційної діяльності.

 22. Організаційні передумови і умови впровадження нововведень (підготовка виробництва).

 23. Вдосконалення організаційних структур і форм управління інноваційної діяльності.

 24. Нововведення в сфері організації виробництва.

 25. Нововведення в сфері автоматизації управління.

 26. Прогнозування техніко-технологічних нововведений.

 27. Інноваційний клімат і потенціал підприємства.

 28. Стимулювання інноваційних розробок.

 29. Управління дослідницькими організаціями і механізм його вдосконалення.

 30. Розробка інноваційної стратегії.

 31. Формування портфеля новшеств.

 32. Розробка інноваційного проекту.

 33. Управління інноваційним проектом.

 34. Оподаткування в інноваційній сфері.

 35. Інновації й інноваційна діяльність в Україні.

 36. Інновації й інноваційна діяльність за кордоном.Перелік питань з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»:


1. Характерні ознаки економічної категорії „інвестиції”.

 1. Основні ознаки класифікації інвестицій.

 2. Основні стадії інвестиційного циклу.

 3. Зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу.

 4. Права та обов’язки інвесторів і учасників інвестиційної діяльності.

 5. Функції держави й суб’єкта інвестування.

 6. Напрямки інвестиційної діяльності інвесторів.

 7. Основні об’єкти інвестиційної діяльності.

 8. Інвестиційна стратегія: сутність, види, параметри, показники.

 9. Методи розробки інвестиційної стратегії.

 10. Зміст портфельного інвестування.

 11. Вартість грошей з урахуванням фактора часу.

 12. Операції дисконтування й нарощування.

 13. Грошові пороки в інвестуванні: сутність, показники й визначення грошових пороків.

 14. Вплив амортизації на величину грошового потоку.

 15. Основні завдання інвестиційного менеджменту.

 16. Характерні ознаки інвестиційного ринку.

 17. Зміст інвестиційного попиту й пропозиції.

 18. Основні складові інфраструктури ринку інвестицій.

 19. Стан кон’юнктури інвестиційного ринку в Україні.

 20. Основні складові ринку інвестицій та інвестиційних товарів.

 21. Характеристика чинників, що роблять інвестиційний клімат сприятливим.

 22. Характеристика інвестиційного клімату в Україні.

 23. Чинники, за якими визначають інвестиційну привабливість підприємства, регіону, сфери діяльності.

 24. Критерії визначення фінансово-економічного стану підприємства.

 25. Учасники інвестиційної діяльності.

 26. Пряме фінансування: сутність, переваги й вади.

 27. Фінансове посередництво: сутність, переваги й вади.

 28. Типи фінансових посередників.

 29. Діяльність фінансових інститутів, їх роль у інвестуванні.

 30. Характеристика й основні форми інвестиційних ресурсів підприємства.

 31. Джерела інвестування й структура капіталу.

 32. Принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства.

 33. Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах.

 34. Схема й джерела формування інвестиційних ресурсів.

 35. Проблеми формування й акумулювання фінансових ресурсів підприємства для забезпечення інвестиційної діяльності.

 36. Роль амортизації в фінансуванні інвестиційних проектів.

 37. Самофінансування: сутність, переваги й вади.

 38. Вартість позикових коштів.

 39. Переваги й вади запозичених коштів.

 40. Модель середньозважених вартості капіталу та інвестицій.

 41. Розкрити зміст фінансового й оперативного важелів.

 42. Характерні ознаки реальних інвестицій.

 43. Основні об’єкти реальних інвестицій.

 44. Критерії, за якими відбирають об’єкти для реальних інвестицій.

 45. Стадії кругообігу реальних інвестицій.

 46. Надати характеристику стану ринку реальних інвестицій в Україні.

 47. Принципи здійснення оцінки об’єктів реального інвестування.

 48. Сутність інновацій.

 49. Особливості інноваційної форми інвестицій.

 50. Основи складові інноваційного процесу.

 51. Основні об’єкти, види й форми інноваційних інвестицій.

 52. Особливості інтелектуальних інвестицій.

 53. Зміст інтелектуальної власності й інтелектуального капіталу.

 54. Напрямки діяльність технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів.

 55. Роль венчурного капіталу в розвитку підприємств.

 56. Основні джерела фінансування інноваційних інвестицій.

 57. Надати характеристику стану в Україні.

 58. Основні напрямки державної інноваційної політики.

 59. Роль інвестиційних проектів і програм для економічного розвитку України.

 60. Структура й зміст інвестиційних проектів.

 61. Ознаки класифікації інвестиційних проектів (І П).

 62. Фази й порядок розробки І П.

 63. Техніко-економічне обґрунтування проекту.

 64. Процедура оцінки в І П інвестором (кредитором).

 65. Грошові потоки в І П.

 66. Структура витрат і ціноутворення в І П.

 67. Фінансова модель І П.

 68. Основні критерії та показники ефективності інвестиційного проекту (Чиста приведена вартість, індекс рентабельності інвестицій, окупність).

 69. Вплив інфляції на прийняття інвестиційних рішень.

 70. Сутність аналізу беззбитковості й методи його проведення. Операційний важель, маржинальний дохід.

 71. Методика прогнозного розрахунку повернення кредитних ресурсів.

 72. Джерела фінансування, загальні інвестиційні витрати та типи інвесторів у інвестиційному проектуванні.

 73. Ризики в інвестиційному проектуванні.

 74. Характерні ознаки фінансових інвестицій.

 75. Характерні ознаки цінних паперів.

 76. Основні види й форми цінних паперів.

 77. Види й особливості обігу похідних цінних паперів(деривативів).

 78. Види й особливості обігу акцій.

 79. Інвестиційні якості акцій і облігацій.

 80. Ринок цінних паперів в Україні: структура, функції ринку, первинний і вторинний ринки. Учасники ринку.

 81. Роль і функції фондових бірж.

 82. Операції, що проводяться на фондових біржах.

 83. Портфель цінних паперів: формування й управління ним.

 84. Типи інвестиційних портфелів.

 85. Аналіз ринку цінних паперів.

 86. Фондовий ринок України. Основні тенденції та проблеми.


ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного іспиту


Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей і проставляє оцінку за тестування.

^ Критерії оцінювання


За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За раціональною шкалою

Коментар

А

90-100 %

відмінно

Студент надав понад 90% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформлені належним чином.

В

80-90 %

дуже добре

Студент надав понад 84 - 90% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

С

70-80 %

добре

Студент надав понад 76 - 83% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 80%.

D

60-70 %

задовільно

Студент надав понад 68 - 75% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

50-60 %

достатньо

Студент надав понад 60 - 68% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або не менш як на 75% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

25-50 %

незадовільно

Студент надав менше 60% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане або виконане менш як на 65 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

0-25 %

Студент надав менш 55% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане або виконане менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.СПИСОК літературИ


Рекомендована література з дисципліни «Стратегічний менеджмент»:


 1. Шершнев З. С. Стратегічне управління: Підручник. – 2-е видання, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2004.

 2. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006.

 3. Василенко В. А., Ткаченко Г. І. Стратегічне управління: Навч. Посіб. – К.: УЛ, 2003.

 4. Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент. – М.: Юристъ, 2003.

 5. Попов С. А. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2002.


Рекомендована література з дисципліни «Менеджмент організацій»:


    1. Осовська Г.В. Косовський О.А. Менеджмен організацій:навч. посібник – К.:Кондор, 2007

    2. Менеджмен організацій:навч. посібник/ за ред. Федуловой Л. – К.: Либідь,2003

    3. Менеджмент организаций:уч.пособие/ под ред. Румянцевой З.П. – М.:ИНФРА, - 1995

    4. Гвишиани Д.М. Организация управления. – М.:МГТУ им. Баумана, 1998

    5. Мильнер Б.З. Теорія организации. М.:ИНФРА, - 1998

    6. Немцов В.Д., Довгань Л.С., Синиок Г.Ф. Менеджмен організацій:навч. посібник. К.: УВПК, 2002

    7. Виноградский М.Д., Виноградская А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: навч. посібник. – К.:Кондор, 2002..


Рекомендована література з дисципліни «Інноваційний менеджмент»:


1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003.

 1. Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання України, 2002.

 2. Гринёв В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2001.

 3. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. – М.: «ИНФРА – М», 1999.

 4. Инновационный менеджмент: Учебник/Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2005.

 5. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

 6. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.

 7. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004.

 8. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник/ Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.

 9. Про інноваційну діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 2002, №36

 10. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні,
  ЗАКОН УКРАЇНИ від 16 січня 2003 року N 433-IVРекомендована література з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»:


 1. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. –К.:КНЕУ, 2001.

 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс.- К.: Эльга.Н, Ника-Центр, 2005.

 3. Инвестиции: учебн. / С.В.Валдайцев, П.П.Воробьев (и др.); под ред.. В.В.Ковалева, В.А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.

 4. Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І. Управління інвестиціями на підприємстві: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004.

 5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. –К.: ”Центр навчальної літератури”, 2004.

 6. Мелкумов Я.С. Организация финансирования инвестиций: Учебное пособие. –М.: ИНФРА, 2001.

 7. Пересада А.А. Управління інвестиційними процесами. –К.: Лібра, 2004.

 8. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. –К.: МАУП, 2002.


Додаток А

Харківська національна академія міського господарства


^ БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Студента/ки _____________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

Факультет _______курс______ група_________

ІНСТРУКЦІЯ


Підпишіть бланк відповідей, а також кожен з виданих аркушів - і для відповідей, і для чернетки.

На виконання всіх завдань Вам дається 1,3 академічні години (60 хвилин без перерви).

6 Будь ласка, контролюйте час!

*Увага: виправлення номерів відповідей припустиме тільки в чернетці! *Умови завдання не переписуйте!

^ БАЖАЄМО УСПІХУ!

1-й етап. Ознайомтесь з тестовими завданнями.

Дайте відповідь на тестові запитання (поряд з номером запитання зазначте номер правильної відповіді)

варіанта _


№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

1
11
21
31
41
51
2
12
22
32
42
52
3
13
23
33
43
53
4
14
24
34
44
54
5
15
25
35
45
55
6
16
26
36
46
56
7
17
27
37
47
57
8
18
28
38
48
58
9
19
29
39
49
59
10
20
30
40
50
60
________________________

(дата і підпис студента)

^ Бали в рамочках виставляють тільки перевіряючі!

Підсумок з тестування

%

Оцінка

з тестів
Оцінка

завдання
ПІДСУМКОВА

ОЦІНКА C

Роботу перевірили:

Голова комісії __________ -----------------------------

(підпис)

Члени комісії __________ -----------------------------

(підпис)

__________ -----------------------------

(підпис)

__________ -----------------------------

(підпис)

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.030601 - «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»).


Укладачі: Ілля Матвійович Писаревський , Світлана Анатоліївна Александрова


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. (додатково)

Підп. до друку 06.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 1,7 Ум.-друк арк. 1,2

Тираж 70 прим. Зам. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи