Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства icon

Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства
Скачати 89.56 Kb.
НазваРозроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства
Дата01.07.2012
Розмір89.56 Kb.
ТипДокументи

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВАВ.О Залога, д-р техн. наук, професор;

О.Д. Динник, аспірант;

О.В. Івченко, канд. техн. наук, асистент,

Сумський державний універститет, м. Суми


Проблема удосконалення механізму оцінювання ефективності системи управління якістю (СУЯ) заготівельного виробництва (ЗВ) сьогодні є надзвичайно актуальною [1-4]. Для оцінювання ефективності СУЯ ЗП необхідна її конкретизація шляхом визначення критеріїв, пов’язаних з ними показників і відповідних цим критеріям умов ефективності. Складність у тому, що оцінювання ефективності діяльності СМК ЗВ вимагає застосування різних методик розрахунку ефективності діяльності при уніфікованих принципах підходу до таких розрахунків. До цих принципів відносять: облік чинника часу; облік витрат і результатів за життєвий цикл товару; застосування до розрахунку системного підходу; застосування до розрахунку комплексного підходу; забезпечення багатоваріантності технічних і організаційних рішень; забезпечення порівнянності варіантів за вихідною інформацією; облік чинників невизначеності і ризики [5-6]. Питання, пов'язані з побудовою, документуванням, функціонуванням, моніторингом і розвитком СУЯ ЗВ в даний час набувають не лише теоретичного, але і практичного значення для вітчизняних підприємств. Значущість позначених вище проблем для вітчизняних машинобудівних підприємств, а також невирішеність ряду практичних і теоретичних завдань у сфері оцінювання діяльності СУЯ на рівнях управління підприємствами обумовлюють актуальність вибраної теми.

Метою роботи є розроблення методики визначення комплексної оцінки ефективності СМК підприємств на основі розрахунку системних показників і рівнів моніторингу СМК.

Під час розроблення методу оцінювання ефективності СУЯ ЗВ необхідно визначити [7]:

 • об'єкт оцінювання (процедура, процес, елемент СУЯ, система якості в цілому);

 • критерії оцінки ефективності функціонування СУЯ ЗВ (цілі безперервного поліпшення, до яких прагне підприємство);

 • спосіб вимірювання і порівняння показників ефективності функціонування СУЯ ЗВ з критеріями ефективності;

 • методи статистичного аналізу отриманих результатів.

У той самий час оцінка ефективності системи ЗВ не повинна обмежуватися лише узагальненими показниками ефективності діяльності даної системи. Вона повинна передбачати також оцінку вкладу кожного з процесів даної системи в досягнення поставлених цілей перед заготівельним виробництвом машинобудівного підприємства і повинна ґрунтуватися на даних, отриманих у ході проведення оцінки технічного рівня даного виробництва.

Основні етапи комплексного оцінювання ефективності діяльності СУЯ ЗВ показані на рис.1^ Рисунок 1 – Етапи комплексного оцінювання СУЯ ЗВ


Для оцінювання ефективності розробленої процесно орієнтованої моделі СУЯ ЗВ машинобудівного підприємства запропоновано використовувати комплексний метод оцінювання ефективності системи ЗВ, що складається з різних груп оцінюваних показників і ґрунтується на використанні інтегрального показника ефективності системи ЗВ.

Інтегральний показник ефективності діяльності ЗВ машинобудівного виробництва визначаємо за формулою (1):

, (1)

де Yефзначення -го показника ефективності СУЯ ЗВ.

Як одиничні показники ефективності СУЯ ЗВ в дослідженні використані:

^ YМ – показник рівня якості матеріальних ресурсів ЗВ;

 Yпр – показник рівня технічних ресурсів ЗВ;

 YЕП – показник рівня кваліфікації виробничого персоналу ЗВ;

 Yупр – показник рівня якості продукції ЗВ;

 Yф - показник рівня використання фінансових ресурсів ЗВ;

 YТ - показник рівня використання інформаційних ресурсів ЗВ.

Таким чином, у дослідженні сформована система показників, що характеризує діяльність заготівельного виробництва машинобудівного підприємства і дозволяє логічно побудувати ланцюг формування ефективності діяльності СУЯ ЗВ з урахуванням впливу якості продукції ЗВ.

Розрахункові формули визначення показників ефективності діяльності СУЯ ЗВ наведенні в таблиці 1.


Таблиця 1 – Значення одиничних показників ефективності СУЯ ЗВ


Показники ефективності діяльності СУЯ ЗВ

Розрахункові формули

Умовні позначення

Показник рівня якості матеріальних ресурсів ЗВвартість дефектних матеріальних ресурсів ЗВ;

Cк– витрати на контроль якості;

Смат– вартість матеріальних ресурсів ЗВ

Показник рівня якості продукції ЗВ^ Сдеф– витрати на брак;

Спрсобівартість продукції ЗВ

Показник рівня кваліфікації виробничого персоналу ЗВРк - кількість робочих к - го разряду;

Рзаг - загальна кількість робочих ЗВ;

rк- розряд робочих ЗВ;

rсер - середній тарифний розряд робочих ЗВ

Показник рівня управлінських кадрів ЗВЧупр кількість управлінських кадрів ЗВ;

Чзаг - загальна кількість робітників ЗВ

Показник рівня використання фінансових ресурсів ЗВ Пб– балансовий прибуток ЗВ;

Квл - середня величина джерел власних коштів ЗВ;

Ккр - середня величина кредитів та займів ЗВ

Показник рівня технічних ресурсів ЗВ^ Фос - середньорічна вартість виробничих основних засобів;

Фоб - середньорічна вартість оборотних засобів


Проведене експертне опитування, кількісний аналіз впливу факторного простору дозволили виділити умовно п’ять зон ефективності діяльності СУЯ ЗВ, виходячи із значення інтегрального показника ефективності СУЯ.


Таблиця 2 – Основні зони ефективності діяльності СУЯ ЗВ


Найменування характеристик

Область інтервального оцінювання ефективності діяльності СУЯ ЗВ

G1

G2

G3

G4

G5

Кількісна характеристика ефективності діяльності СУЯ ЗВ

Катастро-фічний рівень

Кризисний рівень

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Значення інтегрального показника ефективності СУЯ ЗВ

0 ч 0,2

0,2 ч 0,4

0,4 ч 0,6

0,6 ч 0,8

0,8 ч 1,0


Підвищення ефективності СУЯ ЗВ можливе за трьома варіантами, що повинні знаходитися у раціональному поєднанні у межах конкретних виробничих ситуацій (рис. 2):


^ D

Рисунок 2 – Вплив якості продукції ЗВ на ефективність діяльності СУЯ ЗВ:

А,B,D - варіанти підвищення ефективності СУЯ ЗВ


 1. При фіксованих обсягах випуску продукції ЗВ розробляється план заходів, спрямований на підвищення якості продукції та задоволеності зацікавлених сторін (2):

D = f( V = const; Yя = var) opt. (2)

 1. При фіксованому рівні якості продукції ЗВ розробляється план заходів, спрямований на збільшення обсягів випуску продукції (3):

A = f (V= var; Yя =const)  opt. (3)

 1. Комплексний варіант, що враховує раціональне поєднання перших двох (4):

B = f ( A, D ) opt. (4)

Дані, отримані в ході проведення оцінювання ефективності СУЯ ЗВ, є вхідною інформацією, на підставі якої відповідні відповідальні особи повинні:

 • здійснювати управління системою ЗВ і її процесами;

 • проводити діяльність щодо постійного вдосконалення як системи ЗВ, так і її процесів;

 • проводити заходи щодо модернізації процесів системи ЗВ машинобудівного підприємства.

Таким чином, для вирішення питань, пов’язаних з реалізацією «процесного підходу» при організації ЗВ машинобудівного підприємства, в дослідженні запропонований алгоритм оцінювання ефективності СУЯ ЗВ на основі інтегрального показника, що кількісно характеризує досягнення системою ЗВ запланованого рівня ефективності. Розроблений метод оцінювання ефективності СУЯ ЗВ машинобудівного виробництва концентрує свої зусилля на визначенні міри досягнення існуючої стратегії машинобудівного підприємства, тобто система показників якості ЗВ має бути взаємозв’язана із стратегічними цілями розвитку підприємства. Розроблена модель дозволяє враховувати мету, ресурси, результати, витрати на відповідності і можливі витрати на невідповідності проведення діяльності, пов'язаної з моніторингом і оцінюванням якості системи ЗВ машинобудівного підприємства.


SUMMARY


The article deals with the problems of effectivess estimation of quality control system activity of purveying production of machine-building enterprise. The method of effectiveness estimation of quality control system activity of purveying production on the basis of integral index is offered. That allows to estimate the efficiency of utilization of different kinds of resources of purveying production. The basic areas of effectiveness of quality control system are given.

^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Біленький П.Є. Підвищення якості організації промислового виробництва /
  П.Є. Біленький.   Львів : Світ, 1990.   168 с.

 2. Ситніченко В.В. Сучасні системи менеджменту - основа сталого розвитку підприємства / В.В. Ситніченко, Г.А. Кисельова // Стандартизація, сертифікація, якість.   2004.   №3.   С.59-65.

 3. Михеева С.В. Некоторые аспекты оценки качества управления / С.В. Михеева // Методы менеджмента качества.   2003.   №3.   С.29-31.

 4. Мочалов Н.А. Оценка эффективности и совершенствования системы качества предприятия / Н.А. Мочалов, Д.М. Темкин, Т.М. Полховская // Методы менеджмента качества.   2001.   №10.   С. 17-24.

 5. Бабичева О.М. Формирование финансово-экономической системы организации в рамках процессного подхода менеджмента систем качества / О.М. Бабичева, М.А. Силкин // Стандарты и качество.   2003.   №11.   С. 56-62.

 6. Брун М. Управление качеством: затраты и выгоды / М. Брун, Д. Георги // Проблемы теории и практики управления.   2000.   №1.   С.95-100.

 7. Мишин В.М. Управление качеством как основа обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции: автореф. дис.... д-ра экон.наук: 08.00.05 / В.М. Мишин.   М. 1997.   44с.

Схожі:

Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconКваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів
У статті наведено результати комплексного оцінювання схем обробки при суперфінішуванні на основі модифікованого методу зворотного...
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства icon«модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва  запорука ефективності навчального процесу»
Х всеукраїнської науково-методичної конференції «модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція...
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconПрезентація на тему: “Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління”
Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconУправління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів
Суя; основних принципів створення нормативної бази суя підприємства (стандартів підприємства), управління суя; методології статистичного...
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconОсобливості оцінювання ефективності діяльності транспортних підприємств актуальність. Категорія «ефективність»
Проблема оцінювання ефективності посідає важливе місце. Дана проблема має велике значення. У зв’язку з цим, розгляд основних аспектів...
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства icon«Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва  запорука ефективності навчального процесу»

Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconО., фетаУ, епд-503, магістрант проблеми ефективності діяльності вітчизняних підприємств
Постановка проблеми. Метою роботи є дослідження сучасних проблем ефективності діяльності підприємства, які виникають в результаті...
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconЗміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності
Розроблення та впровадження системи управління якістю виконання науково-дослідних робіт відповідно до вимог серії стандартів iso...
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconПитання до заліку
Впровадження системи управління якістю: переваги та недоліки (приклад підприємства де Ви працюєте)
Розроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства iconОцінка ефективності діяльності страхових компаніЙ на основі методу стохастичної границі
Зокрема, потребують подальшого дослідження питання, пов’язані з вдосконаленням науково-методичної бази оцінювання ефективності діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи