Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів icon

Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів
Скачати 425.89 Kb.
НазваКваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів
Дата01.07.2012
Розмір425.89 Kb.
ТипДокументи

кваліметричне оцінювання ефективності

схем суперфінішування шийок

великогабаритних колінчастих валів


В.О. Залога, д-р техн. наук, професор;

А.В. Гонщик, магістр;

Г.Г. Лагута, канд. техн. наук, доцент,

Сумський державний університет, м. Суми


У статті наведено результати комплексного оцінювання схем обробки при суперфінішуванні на основі модифікованого методу зворотного детермінованого факторного аналізу.

Ключові слова: схема суперфінішування, колінчастий вал, схема-еталон, коефіцієнт вагомості, комплексний критерій.


В статье приведены результаты комплексного оценивания схем обработки при суперфинишировании на основе модифицированного метода обратного детерминированного факторного анализа.

Ключевые слова: схема суперфиниширования, коленчатый вал, схема-эталон, коэффициент весомости, комплексный критерий.


вступ

Однією з найважливіших задач технічного прогресу в галузі машинобудування є підвищення надійності і довговічності роботи машин і механізмів. Вирішення цієї задачі тісно пов’язане з удосконаленням технологічних методів і способів фінішної обробки різанням, тобто з технологічним забезпеченням високої точності розмірів і геометричної форми оброблених поверхонь, їх низької шорсткості та найкращого стану поверхневих шарів матеріалу за фізико-механічними показниками. Це має відношення до таких методів обробки, як тонке шліфування, суперфінішування, хонінгування й полірування.

Відомо, що шліфування має найбільшу питому вагу серед процесів фінішної обробки. Проте процес шліфування супроводжують високі температури в зоні різання, що призводить до структурних змін поверхневого шару, знижує його зносостійкість. Окрім шліфування, як фінішна обробка, наприклад, корінних і шатунних шийок великогабаритних колінчастих валів опозитних компресорів і дизельних двигунів поширене полірування. Цей вид фінішної обробки досить універсальний і не вимагає складного обладнання. Проте полірування не забезпечує показники якості геометричної форми обробленої поверхні і характеризується значною трудомісткістю.

Для усунення відмічених недоліків процесів шліфування і полірування застосовують фінішну обробку з використанням шліфувальних брусків, зокрема суперфінішування. Але практична реалізація суперфінішування при обробці поверхонь великогабаритних деталей пов'язана з певними труднощами. Ці труднощі зростають, якщо поверхні є закритими, наприклад, шийки великогабаритних колінчастих валів.


постановка завдання

Схеми обробки при суперфінішуванні (рис. 1) на базі розмірної суперфінішобробки [1], коли видалення матеріалу здійснюється із збереженням різальних властивостей шліфувальних брусків у часі за рахунок зазору , досить повно досліджені на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету [1 - 12].Але порівняльний аналіз схем обробки при суперфінішуванні, наприклад, поверхонь великогабаритних деталей ще відсутній, що не дозволяє здійснити вибір переважної схеми обробки. Отже, питання вибору схеми суперфінішування з метою реалізації на верстаті для обробки шийок великогабаритних колінчастих валів є суттєвим.

Найбільш важливим питанням будь-якої методики комплексного оцінювання технологічної операції є питання про критерій для такого оцінювання. Найчастіше застосовують економічні критерії для оцінювання варіантів як технологічних процесів, так і окремих технологічних операцій [13]. У цьому випадку необхідно передбачити порівнянність варіантів за якістю виробів, що виготовляються, шляхом перерахунку числа виробів кращої якості на більше число виробів звичайної якості. Цей шлях пов'язаний із проведенням додаткових досліджень і відповідно з додатковими витратами.

Мета дослідження   забезпечення показників якості фінішної обробки шийок великогабаритних колінчастих валів за рахунок вибору схеми обробки при суперфінішуванні на основі розробленої методики кваліметричного оцінювання її ефективності.


результати дослідження

Практика довела [6], що комплексне оцінювання суперфінішування є представницьким, коли враховуються такі показники:

 • виправляюча спроможність суперфінішування , мкм;

 • коефіцієнт інтенсивності виправлення відхилення форми ;

 • лінійний знос шліфувальних брусків , мм;

 • основний час обробки , с.

Було доведено, що ефективність заміни полірувальної операції шийок великогабаритних колінчастих валів суперфінішуванням досягається, якщо основний час обробки при діаметрах шийок від 192 мм до 315 мм і їх довжині від 122 мм до 260 мм не перевищує  = 720 с [6]. Основний час обробки при розрахунках можна брати як обмеження.

Для комплексного оцінювання схем суперфінішування застосовано метод зворотного детермінованого факторного аналізу, який іноді використовують для економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств та їх підрозділів [14].

Математична аналогія методу полягає у тому, що кожній схемі суперфінішування відповідає точка в -вимірному просторі, де  – число показників, за якими здійснюється порівняння, Точка визначена так, що її координатами будуть показники відповідної схеми суперфінішування, виражені у частках таких самих показників схеми-еталона. Тоді згідно з [14] субординацію схем суперфінішування можна визначати через відстані відповідних точок для кожної схеми суперфінішування від точки схеми-еталона за формулою

, (1)

де  – координати точок -ї схеми суперфінішування;  – коефіцієнти вагомості.

Чим менше розраховане для схеми суперфінішування значення , тим вище її пріоритет.

Одним з найефективніших методів вирішення розглянутої проблеми на сучасному рівні є метод імітаційного моделювання. Розроблена раніше програма імітаційного моделювання [6] надає можливість здійснити оцінювання виправляючої спроможності суперфінішування , інтенсивності виправлення відхилення форми , лінійного зносу шліфувальних брусків  тощо.

Робоча методика комплексного порівняльного оцінювання схем суперфінішування передбачає таку послідовність:

1 Планування імітаційного (віртуального) експерименту.

2 Імітаційний експеримент.

3 Побудова моделей вихідних показників.

4 Визначення масивів значень вихідних показників, що задовольняють обмеження.

5 Порівняльне оцінювання схем суперфінішування за коефіцієнтом інтенсивності виправлення відхилення форми .

6 Порівняльне оцінювання схем суперфінішування за лінійним зносом шліфувальних брусків .

7 Комплексне порівняльне оцінювання схем суперфінішування.

Об'єкт дослідження – корінна шийка колінчастого вала дизельного двигуна (діаметр шийки – 300 мм, довжина – 165 мм).

Багатоваріантність кожної схеми суперфінішування спонукає до розгляду варіантів реалізації кожної з них. Апробація схем суперфінішування у натурному експерименті, яка виконана в [6, 10], дозволила визначити необхідний перелік факторів, що впливають на ефективність суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів. У результаті до розгляду було прийнято 18 варіантів реалізації чотирьох схем суперфінішування. Перелік факторів і значення рівнів для них наведені в табл. 1.

Імітаційні експерименти проводилися у відповідності до розроблених планів багатофакторного експерименту. Число точок кожного плану експерименту – 16. Особливістю прийнятого планування є випадковий характер прийняття значень факторів. Оцінка якості планування була здійснена шляхом аналізу кореляційних матриць. Відсутність зв'язку між випадковими величинами може бути встановлена на підставі загальновідомого співвідношення для коефіцієнта кореляції :

, (2)

де  – число точок плану.

Для 16 точок плану експерименту критичне значення коефіцієнта кореляції дорівнює 0,77.


Таблиця 1 – Рівні факторів в імітаційних експериментах


Схема суперфінішування

Номер варіанта схеми

Шорсткість, 

мкм

Число брусків, шт.

Відносна довжина

бруска

Основний час, с

Відстій, %

Тиск, МПа

Швидкість

головного руху, м/сmin

max

-

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

1

1

0,20

0,32

2

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,52

0,15

0,40

1

2

0,20

0,32

3

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,52

0,15

0,40

1

3

0,20

0,32

4

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,52

0,15

0,40

2

4

0,08

0,15

2

0,4

0,5

180

720

30

40

0,51

0,80

0,12

0,40

2

5

0,08

0,15

3

0,4

0,5

180

720

30

40

0,51

0,80

0,12

0,40

2

6

0,08

0,15

4

0,4

0,5

180

720

30

40

0,51

0,80

0,12

0,40

3

7

0,16

0,32

2

0,4

0,5

180

720

30

40

0,52

0,80

0,12

0,40

3

8

0,16

0,32

3

0,4

0,5

180

720

30

40

0,52

0,80

0,12

0,40

3

9

0,16

0,32

4

0,4

0,5

180

720

30

40

0,52

0,80

0,12

0,40

4

10

0,16

0,30

2

0,4

0,5

180

720

30

40

0,61

0,80

0,12

0,40

4

11

0,16

0,30

3

0,4

0,5

180

720

30

40

0,61

0,80

0,12

0,40

4

12

0,16

0,30

4

0,4

0,5

180

720

30

40

0,61

0,80

0,12

0,40

3

13

0,10

0,16

2

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,47

0,26

0,40

3

14

0,10

0,16

3

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,47

0,26

0,40

3

15

0,10

0,16

4

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,47

0,26

0,40

4

16

0,10

0,16

2

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,51

0,24

0,40

4

17

0,10

0,16

3

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,51

0,24

0,40

4

18

0,10

0,16

4

0,4

0,5

180

720

30

40

0,40

0,51

0,24

0,40


За результатами імітаційних експериментів для кожного з показників суперфінішування побудовані лінійні моделі у вигляді

, (3)

де  – відносна довжина шліфувальних брусків;  – основний час обробки, с;  – відстій, % від основного часу обробки;  – тиск шліфувальних брусків на оброблювану поверхню, МПа;  – швидкість головного руху різання, м/с.

Для лінійної моделі властива ситуація, коли одне й те саме значення показника суперфінішування можна отримати при різних поєднаннях значень факторів. Виходячи з цих міркувань, було сформульовано таке завдання: отримати масиви значень показників суперфінішування, здійснивши перебір значень факторів згідно з формулою (3) на сітці з досить дрібним кроком. Треба мати на увазі, що чим більшою є величина елемента масиву, що характеризує сприятливе значення показника, тим вища можливість для того чи іншого варіанта схеми суперфінішування отримати перевагу.

Загальновідомо, що найбільша складність при суперфінішуванні шийок великогабаритних колінчастих валів виникає за необхідності виправлення відхилення форми при незначних вихідних відхиленнях форми. Тому величину вихідного значення відхилення форми, яка не перевищує значення 15 мкм, можна вважати коректною. Отже, виправляюча спроможність суперфінішування повинна бути обумовлена інтервалом від 0 до 15 мкм. При цьому коефіцієнт інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт може змінюватися від нуля до одиниці. Лінійний знос шліфувальних брусків Uб враховували в межах від 0,2 мм до 2,0 мм. Оцінювання лінійного зносу шліфувальних брусків здійснювали за формулами для лінійної інтенсивності зношування [10].

Виконання цього етапу робочої методики визначило необхідність розроблення програми для розрахунку масивів значень показників суперфінішування. Перебір п'яти факторів суперфінішування (табл. 1) на сітці дозволив набути 1,6·106 значень показників суперфінішування для кожного з 18 варіантів схем суперфінішування. Концепція програми полягає в тому, що має місце своєрідний фільтр, який дозволяє кожну трійку спільних значень, а саме: виправляючої спроможності суперфінішування , коефіцієнта інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт і лінійного зносу шліфувальних брусків Uб покласти в окрему комірку, яка має свої фіксовані параметри.

За кожним із трьох показників суперфінішування визначено свій крок між такими комірками в межах обмежень, обумовлених раніше:

 • виправляюча спроможність суперфінішування  – 1 мкм;

 • коефіцієнт інтенсивності виправлення відхилення форми
  Кінт – 0,1;

 • лінійний знос шліфувальних брусків Uб – 0,1 мм.

Форма, в яку були поміщені результати розрахунків масивів вихідних показників суперфінішування, наведена в табл. 2. Всього було отримано 270 таких форм.


Таблиця 2 – План експерименту № 1). Виправляюча
спроможність , [мкм] 2)


Знос

бруска,

мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S(1-10)

Коефіцієнт інтенсивності виправлення відхилення форми

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

0,2


2

0,3


3

0,419

2,0


S(1-19)

ѕѕ

Примітки:

1 Номер варіанта схеми суперфінішування від 1 до 18.

2 Виправляюча спроможність від 1 мкм до 15 мкм


При порівняльному оцінюванні варіантів схем суперфінішування за коефіцієнтом інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт використовують дані згідно з формою табл. 2. Значення коефіцієнтів вагомості у формулі (1) встановлювали, виходячи з пропорційного розподілу суми коефіцієнтів вагомості, яка дорівнює одиниці, між значеннями коефіцієнта інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт. Отримані значення дозволили розрахувати оцінки якості варіантів усіх схем суперфінішування для кожного значення виправляючої спроможності суперфінішування .

Щоб отримати комплексну порівняльну оцінку схем суперфінішування за коефіцієнтом інтенсивності виправлення відхилення форми , отримані значення оцінок, у свою чергу, були використані як вихідний масив. У цьому випадку значення коефіцієнтів вагомості у формулі (1) встановлювали, виходячи з пропорційного розподілу суми коефіцієнтів вагомості, яка дорівнює одиниці, між значеннями виправляючої спроможності суперфінішування . Результати такого оцінювання наведені в табл. 3.


Таблиця 3 – Результати комплексного оцінювання
варіантів схем суперфінішування за коефіцієнтом інтенсивності виправлення форми КінтНомер варіанта схеми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комплексна оцінка

0,759

0,946

0,725

0,979

0,917

0,744

0,965

0,963

0,596

Номер варіанта схеми

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Комплексна оцінка

0,976

0,900

0,978

0,947

0,971

0,504

0,987

0,585

0,964


Аналогічним чином отримані оцінки варіантів схем суперфінішування за лінійним зносом шліфувальних брусків . Значення коефіцієнтів вагомості у формулі (1) встановлені, виходячи з обернено пропорційного розподілу суми коефіцієнтів вагомості, яка дорівнює одиниці, між величинами зносу шліфувальних брусків. Отримані значення дозволили розрахувати оцінки варіантів схем суперфінішування для кожного значення виправляючої спроможності суперфінішування .

Щоб отримати комплексну порівняльну оцінку варіантів схем суперфінішування за лінійним зносом шліфувальних брусків , отримані значення оцінок, у свою чергу, були використані як вихідний масив. У цьому випадку значення коефіцієнтів вагомості у формулі (1) встановлювали, виходячи із пропорційного розподілу суми коефіцієнтів вагомості, яка дорівнює одиниці, між значеннями виправляючої спроможності суперфінішування . Результати такого оцінювання наведені в табл. 4.


Таблиця 4 – Результати комплексного оцінювання варіантів схем суперфінішування за зносом шліфувальних брусків


Номер варіанта схеми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комплексна оцінка

0,875

0,735

0,690

0,861

0,710

0,358

0,846

0,820

0,755

Номер варіанта схеми

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Комплексна оцінка

0,884

0,823

0,767

0,880

0,855

0,831

0,892

0,758

0,874


На наступному етапі оцінювання ефективності варіантів схем суперфінішування як вихідні масиви розглядали значення комплексних оцінок показників суперфінішування (табл. 3, 4). Реалізовано своєрідний компроміс, коли значення коефіцієнтів вагомості брали в усьому можливому інтервалі їх зміни із кроком 0,1. Результати цього підходу і розрахункові значення оцінок ефективності варіантів схем суперфінішування наведені в табл. 5.

На закінчення були визначені коефіцієнти вагомості окремих показників суперфінішування, виходячи з такого міркування. Значення коефіцієнтів вагомості отримували з припущення про мінімум суми квадратів відхилень (метод найменших квадратів) оцінок ефективності усіх 18 варіантів схем суперфінішування від середнього у цьому випадку значення критерію ефективності. Було визначено розподіл коефіцієнтів вагомості, який має такий вигляд:

 • коефіцієнт вагомості інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт – 0,22;

 • коефіцієнт вагомості лінійного зносу шліфувальних брусків
   – 0,78.


Таблиця 5 – Результати порівняльного оцінювання схем обробки при суперфінішуванні залежно від коефіцієнтів вагомості


Номер

варіанта

схеми

Коефіцієнт вагомості інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,22

Коефіцієнт вагомості лінійного зносу шліфувальних брусків

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,78

1

0,51

0,55

0,58

0,62

0,65

0,68

0,70

0,73

0,76

0,78

0,81

0,75

2

0,89

0,87

0,84

0,81

0,78

0,76

0,72

0,69

0,66

0,62

0,59

0,67

3

0,45

0,45

0,46

0,47

0,48

0,48

0,49

0,50

0,50

0,51

0,52

0,50

4

0,96

0,94

0,93

0,91

0,89

0,88

0,86

0,84

0,82

0,80

0,78

0,83

5

0,83

0,81

0,78

0,76

0,73

0,71

0,68

0,65

0,62

0,58

0,55

0,62

6

0,48

0,46

0,43

0,41

0,38

0,34

0,31

0,27

0,22

0,15

0,00

0,23

7

0,93

0,91

0,90

0,88

0,87

0,85

0,83

0,81

0,80

0,78

0,76

0,80

8

0,92

0,91

0,89

0,87

0,85

0,83

0,81

0,79

0,77

0,74

0,72

0,77

9

0,19

0,26

0,32

0,37

0,42

0,46

0,49

0,53

0,56

0,59

0,62

0,55

10

0,95

0,94

0,93

0,91

0,90

0,89

0,88

0,86

0,85

0,83

0,82

0,85

11

0,80

0,79

0,78

0,78

0,77

0,76

0,76

0,75

0,74

0,73

0,73

0,74

12

0,96

0,93

0,90

0,87

0,84

0,81

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,72

13

0,89

0,89

0,88

0,87

0,86

0,86

0,85

0,84

0,83

0,82

0,81

0,83

14

0,94

0,93

0,91

0,90

0,88

0,86

0,85

0,83

0,81

0,79

0,77

0,81

15

0,00

0,23

0,33

0,40

0,47

0,52

0,57

0,62

0,66

0,70

0,74

0,65

16

0,97

0,96

0,95

0,93

0,92

0,91

0,89

0,88

0,86

0,85

0,83

0,86

17

0,16

0,25

0,31

0,37

0,41

0,46

0,49

0,53

0,56

0,59

0,62

0,55

18

0,93

0,92

0,91

0,89

0,88

0,87

0,86

0,84

0,83

0,82

0,80

0,83


Очевидно, що переважними будуть ті варіанти схем суперфінішування, для яких, окрім низьких значень критерію, спостерігають менші значення діапазону «min-max». Запропоновано враховувати діапазон значень «min-max», використовуючи загальновідому в дослідженні операцій формулу, де роль експертних оцінок відіграють відповідні значення оцінок ефективності, а саме:

, (4)

де – оцінка ефективності варіанта схеми суперфінішування;
 – мінімальне значення оцінки ефективності варіанта схеми суперфінішування;  – компромісне значення оцінки ефективності варіанта схеми суперфінішування;  – максимальне значення оцінки ефективності варіанта схеми суперфінішування.

Результати розрахунків оцінок ефективності варіантів розглянутих схем суперфінішування за формулою (4) наведені на діаграмі (рис. 2). При цьому переважною є циклічна схема суперфінішування (варіант № 6).


Р
озрахунок середніх інтегральних оцінок кожної з чотирьох схем суперфінішування з урахуванням оцінок їх варіантів здійснено за формулою, що аналогічна формулі (4), а саме:


, (5)

де  – середня інтегральна оцінка схеми суперфінішування;  – мінімальне значення оцінки ефективності схеми суперфінішування;  – середнє значення оцінки ефективності схеми суперфінішування;  – максимальне значення оцінки ефективності схеми суперфінішування.

Результати розрахунку середніх інтегральних оцінок ефективності розглянутих схем суперфінішування за формулою (5) також наведено на діаграмі (рис. 2). При цьому переважною є циклічна схема суперфінішування (варіанти від № 4 до № 6).


Висновки

 1. Запропонована методика визначення оцінок ефективності схем суперфінішування на основі адаптованого методу зворотного детермінованого факторного аналізу. Адаптація охоплює порядок визначення коефіцієнтів вагомості на основі розподілу імовірності досягнення значень показників суперфінішування.

 2. Аналіз отриманих оцінок варіантів схем суперфінішування за коефіцієнтом інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт і лінійним зносом шліфувальних брусків дозволяє зробити висновок, що при прийнятій методиці оцінювання вплив зносу шліфувальних брусків на вибір схеми суперфінішування проявляється в більшій мірі, ніж вплив коефіцієнта інтенсивності виправлення відхилення форми Кінт.

 3. При прийнятій методиці оцінювання отримано, що переважною схемою суперфінішування слід вважати циклічну схему. Якщо розглядати циклічну схему суперфінішування як вироджений варіант ударно-циклічної схеми суперфінішування (значення зазору дорівнює нулю), то для суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів доцільно реалізувати саме ударно-циклічну схему.


Summary


^ THE QUALIMETRIC EVALUATION OF THE SUPERFINISHING SCHEME EFFECTIVENESS OF THE LARGE-SIZE CRANKSHAFT NECKS


V.O. Zaloha, A.V. Honshchyk, H.H. Lahuta,

Sumy State University, Sumy


This article presents the integrated evaluation of the superfinishing processing schemes with the usage of the modified method of reverse determinate factor analysis

Key words: the superfinishing scheme, a crankshaft, the etalon scheme, the weight ratio, the integrated criterion


Список літератури

1 Гришкевич А.В. Исследование размерной суперфинишобработки деталей машин: дис…. канд. техн. наук: 05.02.08 / Гришкевич Александр Васильевич. – Харьков, 1975. – 235 с.

2 Акилов А.И. Исследование нестационарных режимов процесса суперфинишобработки шеек коленчатых валов: дис.… канд. техн. наук: 05.02.08 / Акилов Александр Иванович. – Челябинск, 1980. – 141 с.

3 Савчук В.И. Исследование технологических особенностей отделочной обработки валов способом двойной осцилляции брусков: дис.… канд. техн. наук.: 05.02.08 /
В.И. Савчук.– Харьков, 1981. – 179 с.

4 Евтухов, В.Г. Проектирование кинематических схем технологических операций абразивной обработки цилиндрических поверхностей: дис.…канд. техн. наук: 05.02.08 / В.Г. Евтухов. – Харьков, 1982. 259 с.

5 Капуста В.А. Повышение точности внутренних цилиндрических поверхностей хонингованием: дис.… канд. техн. наук: 05.02.08 / В.А. Капуста. – Харьков, 1982. 152 с.

6 Лагута Г.Г. Прогнозирование показателей суперфиниширования шеек крупногабаритных коленчатых валов методом статического имитационного моделирования: дис. … канд. техн. наук: 05.02.08 / Г.Г. Лагута. – Сумы, 1998. – 303 с.

7 Савчук В.И. Технологические возможности финишных способов обработки абразивными брусками / В.И. Савчук, В.А. Іванов, М.А. Телетов, // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2005. – № 11 (83). – 2005. – С. 140–145.

8 Залога В.О. К вопросу о прогнозировании износа шлифовальных брусков при суперфинишировании / В.О. Залога, Г.Г. Лагута // Компресорне і енергетичне машинобудування. – Суми: Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування. – 2006. – №3 (5). – С. 41–45.

9 Савчук В.И. Моделирование технологического процесса отделочной обработки брусками деталей с различными физико-механическими свойствами / В.И. Савчук, С.Н. Сахарова // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2007. – № 4. – С. 45–54.

10 Залога В.О. Сравнительный анализ схем суперфиниширования: выбор факторов и показателей / В.О, Залога, Т.Г. Лагута // Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ "ХПІ". – Харків, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 104–111.

11 Акилов А.И. Исправление геометрической формы детали при размерном суперфинишировании / А.И. Акилов, В.Н. Долгих, Р.В. Падалка  // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3. – С. 73–78.

12 Акилов А.И Размерная обработка шеек коленчатых валов абразивными брусками / А.И. Акилов,  Б.К. Талденко,  Ю.А. Рудоменко,  // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2009. – № 1. – С. 89–92.

13 Сравочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Суслова, А.Г.Косиловой, Р.К. Мещерякова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. – Т.2. – 944 с.

14 Теория экономического анализа хозяйственной деятельности / под ред. А.Д. Шеремета. – М.: Прогресс, 1982. – 288 с.

Схожі:

Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconОсобливості оцінювання ефективності діяльності транспортних підприємств актуальність. Категорія «ефективність»
Проблема оцінювання ефективності посідає важливе місце. Дана проблема має велике значення. У зв’язку з цим, розгляд основних аспектів...
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconМетодичні вказівки до дипломного проектування «Економічне оцінювання ефективності нової техніки» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до дипломного проектування «Економічне оцінювання ефективності нової техніки» / укладачі : А. С. Мандрика, М....
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconОцінка ефективності діяльності страхових компаніЙ на основі методу стохастичної границі
Зокрема, потребують подальшого дослідження питання, пов’язані з вдосконаленням науково-методичної бази оцінювання ефективності діяльності...
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconПрезентація на тему: “Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління”
Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconМетодологічні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління в банку

Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconМетодичні вказівки до розрахунку валів І підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку валів і підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі...
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconРозроблення методу комплексного оцінювання ефективності системи управління якістю заготівельного виробництва машинобудівного підприємства
Значущість позначених вище проблем для вітчизняних машинобудівних підприємств, а також невирішеність ряду практичних І теоретичних...
Кваліметричне оцінювання ефективності схем суперфінішування шийок великогабаритних колінчастих валів iconКнига для учащихся / В. К. Кононенко. Мн. Нар асвета, 1985. 127с ил. 15коп. Кільк прим.: 4
Сто схем с индикаторами [Текст] / Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов. – М. Радио и связь, 1990. – 111с.;схем. – (мрб:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи