Програма icon

Програма
Скачати 498.05 Kb.
НазваПрограма
Сторінка1/2
Дата01.07.2012
Розмір498.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


Програмакурсу Аналіз господарської діяльності”,

рекомендації до самостійного вивчення

дисципліни та методичні вказівки до

виконання контрольної роботи (для студентів, екстернів і магістрантів усіх форм навчання

спеціальностей економіки та менеджменту

підприємств міського господарства)


Харків – ХДАМГ – 2002програма курсу “Аналіз господарської діяльності”, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів, екстернів і магістрантів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). – Укл. В.О. Костюк. Харків: ХДАМГ 2002. – 35 с.


Укладач: В.О. Костюк

Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № 1 від 29.08 2002 р.

^

Загальні положенняЗ переходом до ринкових відносин зростає потреба у здійсненні комплексного аналізу господарської діяльності підприємств та організацій міського господарства. Аналіз сприяє економічному обґрунтуванню управлінських рішень, виявленню і повнішому використанню резервів виробництва. Без нього неможливо дійово, по-науковому керувати підприємством, досягти високих результатів господарювання. Економічний аналіз дає змогу оцінити рівень господарської діяльності підприємств і їх окремих ланок, діагностувати характер і місце порушення нормального протікання виробничого процесу, визначити конкурентоспроможність тієї чи іншої організації.

В умовах ринкової економіки головна увага управлінського апарату підприємства зосереджується на вивченні економіко-статистичної інформації, розробці заходів і прийнятті управлінських рішень, спрямованих на поліпшення результатів господарювання. Усе це свідчить про те, що в нових умовах управління економікою, де на першому плані стоїть вибір найбільш раціональних шляхів господарювання, значення економічного аналізу як важливого інструменту господарського керівництва, постійно зростає.

У зв’язку з цим, метою даного навчального видання є надання допомоги студентам, екстернам і магістрантам у самостійному вивченні курсу “Аналіз господарської діяльності”, здобутті ними необхідних знань, умінь та навичок для проведення техніко-економічного аналізу виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств і організацій міського господарства. Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ економічного аналізу, яким присвячуються перші три теми навчального курсу. У інших темах розглядаються питання аналізу виробничої програми, основних фондів, праці, собівартості продукції (послуг), доходів, прибутку та рентабельності.


Програма курсу


1.Загальна теорія економічного аналізу.

1.1.Суть, предмет, зміст і завдання економічного аналізу.

Аналіз і синтез - методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. Способи аналітичного розчленування досліджуваного об’єкта на складові частини. Використання аналітичного методу дослідження у різних галузях сучасної науки (хімії, фізиці, біології, медицині та інших). Суть економічного аналізу і синтезу, їх взаємозв’язок.

Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.

Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства.

Аналіз – основа складання планів - прогнозів, бізнес - планів, виробничих завдань, програм, стратегії підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку, експрес - діагностики його техніко - економічного і фінансового стану. Роль економічного аналізу у здійснені контролю за виконанням виробничих завдань, програм, індикативних планів, планів - прогнозів, бізнес - планів, у проведенні діагностики ризику банкрутства підприємства. Економічний аналіз – ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності і якості роботи підприємств і організацій міського господарства.

Роль економічного аналізу і діагностики в оперативному керівництві діяльністю підприємства, у виробленні й оцінці наслідків управлінських рішень, знаходженні найбільш результативних і оптимальних з них.

Теоретична основа економічного аналізу. Його зв’язок з галузевими економіками, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом, організацією виробництва, праці і заробітної плати, інформатикою, математикою тощо.

Предмет економічного аналізу. Об’єкти й суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Рівні проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства. Мета економічного аналізу. Використання в економічному аналізі системи показників.

Основні завдання економічного аналізу. Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Оперативність, конкретність, систематичність, комплексність та об’єктивність економічного аналізу.


1.2.Метод і основні прийоми економічного аналізу

Визначення методу. Метод економічного аналізу і його характерні особливості. Класифікація факторів, що впливають на зміну результатів господарської діяльності підприємства. Групування факторів за ступенем складності, ступенем діяння, часом дії, можливістю розрахунку величини впливу, характером впливу на результати виробництва. Внутрішні й зовнішні фактори. Суб’єктивні й об’єктивні фактори.

Методика економічного аналізу. Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу.

Основні прийоми (способи) економічного аналізу. Прийом порівняння показників і його основні форми. Деталізація економічних показників. Балансовий прийом. Метод статистичних групувань. Спосіб перерахунку показників. Метод абсолютних, відносних і середніх величин.

Ряди динаміки. Спосіб зіставлення паралельних рядів. Індексний метод. Метод ланцюгових підстановок і його різновидності. Вибірковий метод. Анкетний метод дослідження. Опитування суб’єктів аналізу. Метод моментних спостережень. Метод експертних оцінок. Метод кореляції. Статистичні таблиці. Графічний метод. Математичні методи (лінійне і динамічне програмування, матричні методи, теорія ігор, теорія масового обслуговування та ін.) застосовувані в аналізі.


1.3.Види, інформаційна база і організація економічного аналізу

Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою(характером) порівняння, обсягом аналізованих об’єктів (показників, питань), ступенем повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, ступенем охоплення аналізом досліджуваного об’єкта (показника), аспектами (напрямками) досліджування, суб’єктами (користувачами) аналізу, способами проведення аналізу, його функціями та ін.

Внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз. Загальний і тематичний аналіз. Епізодичний і систематичний аналіз. Попередній (перспективний) і наступний (ретроспективний) аналіз. Суцільний і вибірковий аналіз. Загальноекономічний і техніко – економічний аналіз. Внутрішній і зовнішній аналіз. Коефіцієнтний, горизонтальний і вертикальний аналіз. Оцінний, діагностичний і розшуковий аналіз.

Інформаційна база економічного аналізу. Зміст і поняття інформації, Інформація – важливий ресурс ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб’єктів господарювання. Характеристика і класифікація видів інформації. Планово – нормативні, облікові, звітні й позаоблікові джерела інформації. Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітичність, раціональність, своєчасність надходження і достовірність інформації. Перевірка вірогідності джерел інформації. Технічна і суттєва перевірка аналітичної інформації. Накопичення, обробка, систематизація, зберігання та використання аналітичної інформації.

Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і заключний етапи економічного аналізу. Послідовність (технологія) проведення аналізу господарської діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів економічного аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємств та організацій міського господарства. Описова форма узагальнення результатів аналізу (заключення, пояснювальна записка до звіту роботи підприємства, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, рапорт – звіт, коментар, наказ, розпорядження та інше).

Безтекстова форма узагальнення результатів аналізу (аналітичні таблиці, графіки, схеми, номограми, моделі та інше). Зміст та основні складові частини пояснювальної записки. Формування пропозицій за результатами економічного аналізу та контроль за їх реалізацією.

Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв’язування аналітичних задач.


2.Техніко - економічний аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства

2.1.Аналіз виконання виробничої програми підприємств міського господарства

Значення та завдання аналізу виробничої програми підприємств та організацій міського житлово – комунального господарства. Аналізовані показники і вимірники обсягу продукції (робіт, послуг), які застосовуються при аналізі виробничої програми підприємств міського господарства. Джерела інформації, що використовуються у процесі аналізу виробничої програми.

Загальна методика аналізу виконання виробничої програми. Оцінка ступеня виконання плану за показниками виробничої програми. Аналіз виконання держконтракту та договірних зобов’язань за виробленою продукцією, виконаними роботами, наданими послугами. Аналіз динаміки виробничої програми за певну кількість періодів (років, кварталів, місяців). Аналіз виробничої програми за видами виробленої продукції (наданих послуг). Аналіз виробничої програми по окремих структурних підрозділах підприємства. Аналіз виробничої програми комунальних підприємств по окремих групах споживачів наданих послуг. Аналіз виробничої програми за територіальною ознакою. Оперативний аналіз виконання виробничої програми. Аналіз структури виробленої продукції (виконання робіт, наданих послуг) та розрахунок впливу структурних зрушень на зміну показників виробничої програми. Аналіз ритмічності (рівномірності) випуску продукції (надання послуг). Аналіз показників якості продукції (послуг) і якості обслуговування міського населення комунальними послугами. Оцінка місця комунального підприємства в галузі за ступенем виконання виробничої програми.

Факторний аналіз виробничої програми. Основні фактори, які впливають на виконання виробничої програми підприємств міського житлово - комунального господарства, їх взаємозв’язок. Принципи побудови схематичних і математичних факторних моделей показників виробничої програми підприємств міського транспорту, водопровідно – каналізаційних, готельно - туристичних, енергетичних, санітарної очистки міст, житлових, ремонтно – будівельних та ін. Аналітичний розрахунок впливу техніко – експлуатаційних факторів на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і техніко – експлуатаційних факторних показників виробничої програми комунальних підприємств. Автоматизація факторного аналізу виробничої програми в окремих галузях міського житлово – комунального господарства.

Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції (послуг) в умовах становлення ринкової економіки. Аналіз риночних можливостей підприємств за різними крітеріями і ознаками (сегментами), групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними конкурентами та ін. Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції (поданих послуг). Оцінка конкурентних позицій підприємства за виробленою продукцією (наданими послугами).


2.2.Аналіз ефективності використання основних фондів комунальних підприємств

Завдання та джерела аналізу основних фондів комунальних підприємств. Аналіз обсягу основних фондів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних фондів за різними ознаками: за натурально - предметним складом, призначенням, формою підпорядкування, власності, використанню у процесі виробництва та інше. Розрахунок впливу змін структури основних фондів на обсяг продукції (послуг) та інші економічні показники.

Аналіз руху і технічного стану основних фондів. Аналітичні показники, що використовуються для аналізу руху основних фондів і їх технічного стану. Аналіз фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу фондоозброєності праці на кінцеві результати роботи підприємства.

Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємкість продукції, рентабельність.

Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Побудова економіко - математичних моделей показників фондовіддачі та рентабельності основних фондів. Аналітичний розрахунок впливу важливих факторів на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників фондовіддачі і рентабельності основних фондів. Аналіз співвідношень темпів зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці. Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на обсяг продукції (послуг).

Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними ознаками: за видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, продуктивністю та ін.

Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання виробничого устаткування. Аналіз впливу кількості устаткування і ефективності його використання на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Блок – схема взаємозв’язку обсягу продукції і факторів, що характеризують загальну величину, структуру та ефективність використання основних фондів (виробничого устаткування). Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників ефективності використання основних фондів (устаткування) на зміну обсягу продукції (послуг) підприємства.

Аналіз ефективності використання земельних площ підприємства. Аналітичні показники, які застосовуються для вивчення ефективності використання земельних площ. Блок - схема та математична модель взаємозв’язку обсягу продукції і показників, що характеризують ефективність використання земельних площ підприємства.

2.3.Аналіз ефективності використання праці

Завдання та джерела аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні показники чисельності працівників, що використовуються для вивчення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз укомплектованості підприємства кадрами. Аналіз складу і структури чисельності працівників за ознаками статі, віку, стажу роботи, рівня освіти, кваліфікацією, окремими спеціальностями, категоріями та ін. Визначення впливу зміни структури чисельності працівників на виконання виробничої програми підприємства.

Аналіз руху кадрів, вивчення причин та мотивів плинності робітників підприємства. Аналітичні показники, які використовуються для вивчення інтенсивності руху робочої сили на підприємстві. Визначення економічного збитку, який наноситься підприємству у зв’язку з плинністю кадрів.

Аналіз використання фонду робочого часу. Вивчення ефективності використання календарного, табельного та максимально можливого фондів робочого часу. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз внутрішньозмінних та цілоденних втратів робочого часу. Визначення економічного збитку, що завдається підприємству у зв’язку з втратами робочого часу.

Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану продуктивності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, які впливають на зміну рівня продуктивності праці. Розробка факторних математичних моделей для аналізу продуктивності праці. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників продуктивності праці. Розрахунок впливу різних факторів на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу продуктивності праці на обсяг виробництва продукції (послуг). Визначення частки приросту виробленої продукції (послуг), яку одержано у зв’язку із зростанням продуктивності праці.

Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми підприємства. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і трудових факторних показників виробничої програми. Методика розрахунку абсолютного та відносного впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми.

Аналіз впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцевий виробничий результат його роботи. Схема взаємозв’язку показників трудового і технічного потенціалів підприємства. Аналітичний розрахунок впливу трудового і технічного потенціалів підприємства на кінцевий результат його роботи.


2.4.Аналіз собівартості продукції (послуг)

Значення та джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства міського житлово - комунального господарства. Основні напрямки аналізу собівартості продукції (послуг). Аналіз виконання плану і динаміки експлуатаційних витрат. Залежність експлуатаційних витрат від обсягу виробленої продукції (послуг) та собівартості одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих факторів на зміну експлуатаційних витрат комунальних підприємств.

Аналіз складу і структури собівартості продукції (послуг) за економічними елементами операційних витрат. Визначення ступеня впливу окремих економічних елементів операційних затрат на загальну зміну собівартості продукції (послуг). Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість продукції і матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних затрат і матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції.

Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури і динаміки фонду оплати праці. Аналіз співвідношення темпів росту показників продуктивності праці та середньої заробітної плати. Факторний аналіз фонду оплати праці. Схема взаємозв’язку фонду оплати праці і факторів, що впливають на його зміну.

Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних фондів. Вивчення впливу окремих факторів на зміну цих елементів операційних витрат.

Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну експлуатаційних витрат в цілому по підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими економічними елементами витрат

Аналіз складу і структури експлуатаційних витрат за їх умовно – постійним і умовно – змінним характером. Аналіз рівня динаміки собівартості одиниці продукції. Аналітичні показники - індикатори, що використовуються для вивчення собівартості комунальних послуг.

Особливості аналізу експлуатаційних витрат в окремих галузях житлово - комунального господарства.


2.5.Аналіз доходів підприємств міського господарства

Значення і джерела аналізу доходів підприємства та організацій житлово - комунального господарства. Основні напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу динаміки доходів за певну кількість періодів.

Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці аналізованого показника.

Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу звітного періоду. Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у формуванні його доходів.

Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої продукції (послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів. Багатофакторний аналіз доходів окремих комунальних підприємств.

Аналіз маржинального доходу. Схематичний та математичний взаємозв’язок між маржинальним доходом і факторами, що впливають на його зміну. Факторний аналіз маржинального доходу.

Аналітичні показники – індикатори, що використовуються у процесі аналізу доходів. Порівняльний аналіз показників – індикаторів доходів.


2.6.Аналіз прибутку та рентабельності

Значення і джерела аналізу прибутку та рівня рентабельності. Аналітичні показники, які використовуються під час аналізу прибутку. Аналітична схема взаємозв’язку показників прибутку підприємства. Оцінка ступеня виконання плану та аналіз динаміки прибутку за ряд періодів.

Аналіз складу і структури прибутку. Порівняльний аналіз показників прибутку. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну величини прибутку.

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (послуг). Аналітичні схеми і мультипликативні моделі прибутку і основних чинників, що впливають на його зміну в розрізі окремих підприємств міського господарства. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну прибутку в розрізі окремих підприємств міського господарства.

Маржинальний підхід до вивчення прибутку підприємств. Логічна схема і математична модель взаємозв’язку прибутку, маржинального доходу і факторів, що впливають на їх зміну.

Порівняльний аналіз динаміки співвідношень фінансових показників підприємства: доходів, витрат і прибутку. Аналітичне дослідження співвідношень індексів чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції (послуг) і прибутку підприємства.

Аналіз рівня рентабельності. Показники – індикатори, які використовуються для аналізу рентабельності виробництва, капіталу, активів, продукції, інвестиційних проектів та ін.

Фактори, які впливають на зміну рівня рентабельності виробництва. Розробка факторних моделей для аналізу рентабельності виробництва. Принципіальні схеми взаємозв’язку факторних і аналізованих показників рентабельності. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності виробництва. Побудова графіка рентабельності (беззбитковості) роботи підприємства.

  1   2

Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи