Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль icon

Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль
Скачати 26.76 Kb.
НазваЛекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль
Дата01.07.2012
Розмір26.76 Kb.
ТипЛекція
1. /???????????????? ??????????/???? ??????????? ?????-???????????????? ??????????.doc
2. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 7-??? ????.doc
3. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 1-??? ????.doc
4. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 10-??? ????.doc
5. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 11-??? ????.doc
6. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 2-??? ????.doc
7. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 3-??? ????.doc
8. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 4-??? ????.doc
9. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 5-??? ????.doc
10. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 6-??? ????.doc
11. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 8-??? ????.doc
12. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 9-??? ????.doc
13. /???????????????? ??????????/??????? ?? ?????? ? ????????????????? ??????????.doc
14. /???????????????? ??????????/????????? ?? ????????????????? ??????????.doc
15. /???????????????? ??????????/?????????? ? ????????????????? ??????????.docx
Теми контрольних робіт з дисципліни “Експериментальна психологія” для студентів 2 курсу денного І заочного відділення
Лекція 7 Неекспериментальні плани Ціль
Лекція 1 Тема: Методологія наукового дослідження, його принципи й структура
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль
Лекція 2 Методи психологічного дослідження І їхня класифікація Ціль
Тема лекції: психологія психологічного експерименту
Лекція 4 Організація й проведення експериментального дослідження Ціль
Лекція 5 Експериментальні змінні І їхній контроль Ціль
Лекція 6 Основні експериментальні плани Ціль
Лекція 8 Кореляційне дослідження Ціль: розглянути поняття «кореляція»
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль
Питання до іспиту
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет
Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380с. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х ч. М.: Педагогика, 1982. 613с. Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью

Лекція 9

Теорія психологічних вимірів


Ціль: розглянути класичну теорію психологічних вимірів. Визначити типи шкал і види шкальних перетворень. Розглянути основні види психологічних вимірів, їхню класифікацію.


План:

 1. Класична теорія психологічних вимірів.

 2. Типи шкал і припустимі перетворення.

 3. Основні види психологічних вимірів.У психології розрізняють три основні процедури психологічного виміру. Підставою для розрізнення є об'єкт виміру. По-перше, психолог може вимірювати особливості поводження людей. По-друге, дослідник може використовувати вимір як задачу випробуваного, у ході виконання якої останній вимірює (класифікує, ранжує, оцінює й т.ін.) зовнішні об'єкти: інших людей, стимули або предмети зовнішнього миру, власні стани. По-третє, існує процедура так званого спільного виміру (або спільного шкалювання) стимулів і людей.

Процедура психологічного виміру складається з ряду етапів, аналогічних етапам експериментального дослідження.

Основою психологічних вимірів є математична теорія вимірів. З математичної точки зору, виміром називається операція встановлення взаємно однозначної відповідності множини об'єктів і символів (чисел). Символи (числа) приписуються речам за певними правилами.

Правила, на підставі яких числа приписуються об'єктам, визначають шкалу виміру. Створення шкали можливо, оскільки існує ізоморфізм формальних систем і систем дій, вироблених над реальними об'єктами.

Існують наступні основні типи шкал: найменувань, порядку, інтервалів, відносин. Виділяють також шкалу різниць, абсолютну шкалу, ординальну (порядкову) із природним початком, інтервальну, упорядковану метричну й ін.

Шкали можуть бути одномірними й багатомірними.

Можливі два варіанти шкальних перетворень:

 1. підвищення потужності шкали;

 2. зниження потужності шкали.


У психології використовується множина конкретних вимірювальних методик. Методи психологічних вимірів можуть бути класифіковані по різних підставах:

1) процедурі збору даних;

2) предмету виміру;

3) виду використовуваної шкали;

4) типу шкалюючого матеріалу;

5) моделям шкалювання;

6) числу «мірностей» (одномірної й багатомірні);

7) потужності методу збору даних (потужному або слабкі);

8) типу відповіді індивіда;

9) якими вони є: детерміністськими або імовірнісними.

Найчастіше застосовуються наступні процедури суб'єктивного шкалювання:

 • метод ранжирування;

 • метод парних порівнянь;

 • метод абсолютної оцінки;

 • метод вибору.

По предметі виміру всі методики діляться на: а)методики шкалювання об'єктів, б) методики шкалювання індивідів і в) методики спільного шкалювання об'єктів і індивідів.


Література: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982. – 199с.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

 3. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.: ЛГУ, 1982. – 317с.

 4. Дэйвидсон М.

 5. Многомерное шкалирование: методы наглядного представления данных. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 254с.

 6. Зароченцев Н.Д. Экспериментальная психология: Уч. для вузов / Н.Д.Зароченцев, А.И.Худяков. – М.: Проспект, 2005. – 208с.

 7. Логвиненко А.Д. Измерения в психологии математические основы. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 278с.

 8. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. – М.: Наука, 1977. - 183с.

 9. Паповян С.С. Математические методы в социальной психологии. – М.: Наука, 1983. – 343с.

 10. Пфанцгаль И. Теория измерений. – М.: Мир, 1976. – 248с.

 11. Шнейдер Л.Б. Экспериментальная психология: Уч. пособие для вузов / Л.Б.Шнейдер. – М.: Академический проект, 2007. – 300с.

 12. Экспериментальная психология: Учебник для вузов / В.Н.Дружинин. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003. – 319с.

Схожі:

Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль icon2 Предмет математичної обробки результатів геодезичних вимірів І загальні вказівки до виконання роботи
Фізичних величин. Але результати будь-яких вимірів супроводжуються неминуючими похибками. Тому виникає проблема оцінки значень вимірюваної...
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconЛекційні модулі: Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconМ. П. Драгоманова удк 372. 878 Падалка Галина Микитівна Лекція
Лекція з авторського курсу «Теорія І методика викладання мистецьких дисциплін» на тему: «Принципи навчання мистецтва»
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconПерелік публікацій кафедри психології за 2008 рік
Методи експериментально-психологічних досліджень психологічних особливостей розумово-відсталих людей
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconПерелік публікацій кафедри психології за 2008 рік
Методи експериментально-психологічних досліджень психологічних особливостей розумово-відсталих людей
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconЛекція к т. н. Ємельянов В. О
Математика для економістів. Теорія ймовірності та мат статистика практичне заняття (ІІ підгрупа)
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconФормат опису модуля
Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconСхема аналізу лекції
Тип лекції (вступна; інформаційна (тематична); заключна (підсумкова); оглядова; нетрадиційна (наприклад, лекція-брифінг, лекція-конференція,...
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експеременту ”|вимірів|
Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експеременту ”|вимірів|
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль iconЛекція з авторського курсу «Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін» на тему: «Принципи навчання мистецтва»
Сутність і зміст принципів цілісності, культуровідповідності, естетичної спрямованості, індивідуалізації, рефлексії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи