Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль icon

Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль
Скачати 63.75 Kb.
НазваЛекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль
Дата01.07.2012
Розмір63.75 Kb.
ТипЛекція
1. /???????????????? ??????????/???? ??????????? ?????-???????????????? ??????????.doc
2. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 7-??? ????.doc
3. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 1-??? ????.doc
4. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 10-??? ????.doc
5. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 11-??? ????.doc
6. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 2-??? ????.doc
7. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 3-??? ????.doc
8. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 4-??? ????.doc
9. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 5-??? ????.doc
10. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 6-??? ????.doc
11. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 8-??? ????.doc
12. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 9-??? ????.doc
13. /???????????????? ??????????/??????? ?? ?????? ? ????????????????? ??????????.doc
14. /???????????????? ??????????/????????? ?? ????????????????? ??????????.doc
15. /???????????????? ??????????/?????????? ? ????????????????? ??????????.docx
Теми контрольних робіт з дисципліни “Експериментальна психологія” для студентів 2 курсу денного І заочного відділення
Лекція 7 Неекспериментальні плани Ціль
Лекція 1 Тема: Методологія наукового дослідження, його принципи й структура
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль
Лекція 2 Методи психологічного дослідження І їхня класифікація Ціль
Тема лекції: психологія психологічного експерименту
Лекція 4 Організація й проведення експериментального дослідження Ціль
Лекція 5 Експериментальні змінні І їхній контроль Ціль
Лекція 6 Основні експериментальні плани Ціль
Лекція 8 Кореляційне дослідження Ціль: розглянути поняття «кореляція»
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль
Питання до іспиту
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет
Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380с. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х ч. М.: Педагогика, 1982. 613с. Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью

Лекція 10

Тестування й теорія вимірів


Ціль: розглянути особливості психологічного тестування, поняття психологічного тесту й види його валідності; охарактеризувати відмінність класичної й стохастичної теорій тестів.


План:

 1. Психологічне тестування. Узагальнена модель тесту.

 2. Класична теорія тестів.

 3. Стохастична теорія тестів і її модифікація.1. Психологічне тестування є різновидом процедури виміру властивостей об'єкта. При цьому по наявності інтенсивності і її змін уводять таку типологію властивостей:

 • властивість не визначена;

 • крапкові властивості, що володіють якісною визначеністю (людина може бути або чоловіком, або жінкою, або мертвим, або живим і т.ін.);

 • лінійні й одномірні властивості, що володіють крім якісної, ще й кількісною визначеністю. Вони завжди мають певну інтенсивність, що змінюється або убік збільшення, або убік зменшення. Наприклад, температура, фізична сила людини, ріст і т.д., а також більшість психічних властивостей (інтелект, креативність);

 • багатомірні властивості. Так двомірні властивості є комбінація одномірних, наприклад, вектори. Їхнім узагальненням є багатомірні властивості, здатні змінюватися в n - відносинах просторові вектори в математиці).

Між цими видами властивостей існують відносини зведення: багатомірна властивість - це сукупність лінійних, а лінійне - сукупність крапкових.

Залежно від типології вимірюваної властивості можливі такі моделі тесту:

1. Якщо властивість не визначена, то необхідно розглядати відношення розходження на великій кількості людей. Такий тест виявляє міру подібності людини з людиною-еталоном.

2. Якщо властивість якісно визначена, то воно розглядається як крапкове, що дозволяє зробити дихотомічну класифікацію й виділити людей, що володіють даною властивістю, і їм не володіють.

3. Якщо властивість лінійна або багатомірне, то можна виявити величину властивості, що характеризує кожної людини. Тест дозволяє виміряти властивість кількісно.

Психологічний тест - це вимірювальний інструмент, що виявляє властивість. Він складається з набору завдань, називаних пунктами тесту. Випробуваному пропонуються варіанти відповіді, найчастіше це «так-ні», стосовно кожного завдання. Кожна відповідь, називана індикатором, співвідноситься із ключем, що індикатор приписує певній властивості.

В основі такої процедури лежить модель, запропонована К. Левиним:

Поводження – є функція особистості й ситуації: B=f (P,S), тільки вирішується інше завдання, а саме відновити властивість особистості по поводженню в ситуації, де ситуацією є пункт тесту, а поводженням – відповідь випробуваного.

Багатомірний тест виявляє не одну, а кілька властивостей особистості. Процедура виявлення властивостей завершується висновком сумарного бала, що вважається оцінкою, що характеризує випробуваного, котра і є оцінкою випробуваного.

Таким чином, приймається гіпотеза про те, що відносна частота виявлення властивостей, прямо пропорційна інтенсивності властивості.


2. Конструювання тестів для виміру властивостей засновано на шкалі інтервалів. При цьому властивість не вважається лінійним. В основі тестування лежить класична теорія погрішності вимірів. При цьому вважають, що тест – це вимірювальний прилад і результати залежать як від величини властивості у випробуваного, так і від самої процедури виміру. Якщо тест проводити багато разів, то середнє буде характеристикою щирої величини параметра. Звідси поняття ретестової надійності: чим тісніше корелюють результати початкового й повторного проведення тесту, тим він надійніше. Тест уважається надійним, якщо коефіцієнт кореляції результатів становить не менш 0,75.

Під надійністю тесту прийнято розуміти стійкість результатів до впливу випадкових факторів, зовнішніх і внутрішніх.

У принципі класична теорія тесту стосується лише проблеми надійності. І, незважаючи на те, що в цій теорії проблемі валідності приділяється багато уваги, теоретично вона ніяк не вирішується. Пріоритет відданий надійності, що й виражено в правилі: валідність тесту не може бути більше його надійності.

Валідність тесту – це його придатність вимірювати ту властивість, для виміру якого він призначений. Тест валідний і надійний, якщо на його результати впливає лише вимірювана властивість, і невалідний і ненадійний, якщо результати тестування визначаються впливом інших, у тому числі й зовнішніх змінних.

Всі способи доказу валідності називаються різними її видами:

 1. Очевидна валідність – це уявлення про тест, сферу його застосування, результативність й прогностичну цінність, що виникає у випробуваного й іншої особи, що не розташовує спеціальними знаннями про характер використання й мету методики.

 2. Конкретна або конвергентно-дивергентна валідність – означає, що тест добре корелює з тестами, що вимірюють близькі по змісту властивості й має низькі кореляції з тестами, що вимірюють свідомо інші властивості.

 3. Прогностична валідність – означає, що тест повинен корелювати з віддаленими за часом зовнішніми критеріями: вимір інтелекту в дитинстві повинен пророкувати майбутні професійні успіхи.

 4. Змістовна валідність – застосовується для тестів досягнень: тест повинен охоплювати всю область досліджуваного поводження.

 5. Конструктна валідність – припускає повний опис вимірюваної змінної, висування системи гіпотез про зв'язок її з іншими змінними й емпіричним підтвердженням цих гіпотез.


3. Найбільш загальна теорія конструювання тестів, що опирається на теорію виміру - це теорія вибору відповідей IRT. Головна відмінність IRT від класичної теорії тесту й головний недолік у тім, що в ній не ставляться й не вирішуються проблеми валідності й надійності тесту. Тест заздалегідь уважається валідним, але в психологічній практиці не спостерігається випадків, коли відповіді на завдання тесту були б обумовлені лише одним фактором. Вся процедура тестування зводиться до одержання оцінок параметрів труднощі завдання й до виміру здатностей випробуваних.

Першою моделлю IRT стала модель латентної дистанції Г. Раша, згідно з якою виявляється різниця рівня здатності випробуваного й труднощі тесту: Xi - Bj, де Xi – положення i-го випробуваного на шкалі, Bj – положення j-го завдання на тій же шкалі.

Відстань характеризує відставання здатності випробуваного від рівня складності завдання. Якщо різниця більше й негативна, то завдання не може бути виконано, тому що для даного випробуваного воно складне. Якщо різниця більше й позитивна, то завдання не інформативно, тому що випробуваний легко й правильно неї вирішить. Недоліками стохастичної теорії тестів є:

- для того, щоб одержати надійну й залежну від випробуваних шкалу властивостей, потрібно провести тестування великої вибірки (не менш 1000 випробуваних);

- ігнорується проблема валідності.

Найбільш відомі однопараметрична модель Г. Раша, двохпараметрична модель А.Бірнбаума і його трехпараметрична модель. У моделі Г. Раша передбачається, що відповідь випробуваного обумовлена тільки величиною вимірюваної властивості й силою тестового завдання. Чим вище рівень властивості, тобто здатності, тим імовірніше одержати правильну відповідь. Автор моделі робить висновок, що різниця в успішності виконання завдання випробуваним не залежить від складності завдання й визначається лише рівнем здатності.

Залежно від типу відповідей випробуваного всі тести ділять на відкриті й закриті. По-перше, випробуваний сам породжує відповідь, наприклад методика Г. Еббінгауза. По-друге втримуються варіанти відповідей. Випробуваний може застосувати стратегію вгадування. Імовірність угадування: Р = 1/n, де n - число варіантів. Результати досліджень показують, що чим нижче рівень здатностей випробуваного, тим частіше він прибігає до стратегії вгадування й чим сутужніше завдання, тим більше ймовірність того, що випробуваний буде намагатися вгадувати правильна відповідь, а не вирішувати завдання. Помітимо, що на практиці випробуваний рідше вибирає правильну відповідь, чим неправильну.

Відомі два шляхи створення психодіагностичних методик: адаптація відомих методик (закордонних, застарілих) і розробка нових, оригінальних методик.

Адаптація тесту – це комплекс заходів, що забезпечують адекватність тесту в нових умовах застосування. Виділяють наступні етапи адаптації тестів:

  1. аналіз вихідних теоретичних положень автора тесту;

  2. для іноземних методик - переклад тесту й інструкцій до нього на язик користувача (з обов'язковою експертною оцінкою відповідності оригіналу);

  3. перевірка надійності й валідності відповідно до психометричним вимогам;

  4. стандартизація на відповідних вибірках.Література:


 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982. – 199с.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

 3. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.: ЛГУ, 1982. – 317с.

 4. Дэйвидсон М. Многомерное шкалирование: методы наглядного представления данных. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 254с.

 5. Зароченцев Н.Д. Экспериментальная психология: Уч. для вузов / Н.Д.Зароченцев, А.И.Худяков. – М.: Проспект, 2005. – 208с.

 6. Логвиненко А.Д. Измерения в психологии математические основы. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 278с.

 7. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. – М.: Наука, 1977. - 183с.

 8. Паповян С.С. Математические методы в социальной психологии. – М.: Наука, 1983. – 343с.

 9. Пфанцгаль И. Теория измерений. – М.: Мир, 1976. – 248с.

 10. Шнейдер Л.Б. Экспериментальная психология: Уч. пособие для вузов / Л.Б.Шнейдер. – М.: Академический проект, 2007. – 300с.

 11. Экспериментальная психология: Учебник для вузов / В.Н.Дружинин. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003. – 319с.

Схожі:

Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль icon2 Предмет математичної обробки результатів геодезичних вимірів І загальні вказівки до виконання роботи
Фізичних величин. Але результати будь-яких вимірів супроводжуються неминуючими похибками. Тому виникає проблема оцінки значень вимірюваної...
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconЛекційні модулі: Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconОпис модуля назва модуля: Якість програмного забезпечення та тестування Код модуля
Методи проектування тестових шляхів. Монолітна та інкрементна збірка модулів. Інтеграційне тестування І його особливості для об’єктно-орієнтованого...
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconМ. П. Драгоманова удк 372. 878 Падалка Галина Микитівна Лекція
Лекція з авторського курсу «Теорія І методика викладання мистецьких дисциплін» на тему: «Принципи навчання мистецтва»
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconЛекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики"
Характеристика опитувальних методів (бесіда, анкетування, тестування, педагогічне інтерв’ю)
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconЛекція к т. н. Ємельянов В. О
Математика для економістів. Теорія ймовірності та мат статистика практичне заняття (ІІ підгрупа)
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconПитання на 4 бали до тестування за курсом «Теорія алгоритмів І матлогіка»
Що мається на увазі в теорії алгоритмів коли говорять, що час виконання алгоритму Т(n) має порядок О(n2)?
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconПитання до тестування за курсом «Теорія алгоритмів І матлогика» у чому складається основна ідея алгоритмічного методу «розділяй І пануй»
Задача виконується від верху до низу а потім перевіряється виконання знизу доверху
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconФормат опису модуля
Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconСхема аналізу лекції
Тип лекції (вступна; інформаційна (тематична); заключна (підсумкова); оглядова; нетрадиційна (наприклад, лекція-брифінг, лекція-конференція,...
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль iconSheet 1: График тестування злп
Графік тестування лікарів-інтернів злп на кафедрі біофізики в межах підготовки до лі крок 3 у 2 семестрі 2014 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи