Н аціональний університет кораблебудування icon

Н аціональний університет кораблебудування
Скачати 91.44 Kb.
НазваН аціональний університет кораблебудування
Дата01.07.2012
Розмір91.44 Kb.
ТипДокументи

Н


аціональний університет кораблебудування

ім. адмірала Макарова
Наукова бібліотека
Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної

та методичної роботи
Інформаційна культура як складова професіоналізму сучасного фахівця


Дайджест


Миколаїв 2011


Інформаційна культура як складова професіоналізму сучасного фахівця [Текст] : дайджест / уклад.: О. В. Бєлодєд, К. С. Диндеренко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 6 с.


В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення. Інформаційна культура – це складне та багатозначне поняття, яке пронизує усі сторони розвитку людини. Існує велика кількість визначень поняття "інформаційна культура", але найбільш розповсюдженим є розуміння інформаційної культури як "сукупності інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують самостійну діяльність, спрямовану на задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій".

Мета дайджесту – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з масивом документів, що висвітлюють питання пов’язані з формуванням інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки вишу. Дайджест містить анотовані описи вітчизняних та зарубіжних фахових видань ( книг та статей з періодичних видань), які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки НУК. Матеріал розташований за алфавітом у такій послідовності: книги, статті з професійної періодики.


Коготков,Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология: учебник / Д. Я. Коготков; науч. ред. д-р пед. наук Г. В. Михеева ; под общ. ред. д-ра пед. наук О. П. Коршунова. – СПб. : Профессия, 2005. – 304 с.

В учебнике освещены общие и частные организационно-технологические проблемы, касающиеся всех основных направлений практической библиографической деятельности; вопросы библиографического обучения работников библиотек и читателей, а также административно-управленческого и научно-методического руководства библиографической деятельностью библиотеки.


Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие для студентов по специальности "Библиотечно-информационная деятельность" / И. Г. Моргенштерн ; науч. ред. проф. Г. В. Михеева. – СПб. : Профессия, 2006. – 208 с.


Учебник содержит основные понятия и объяснения сущности библиографии как составной части культуры и коммуникационной деятельности; объяснение природы библиографической информации; характеристику структуры библиографической деятельности, а также библиографической науки в современной России. Изложение материала сопровождается наглядными примерами, схемами и таблицами, рекомендацией литературы для дополнительного углубленного изучения.


^ Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2002. – 528 с.


В книге отражены видовая структура информационных ресурсов, документальные потоки, место платных и бесплатных услуг в деятельности библиографов и другие насущные вопросы. Справочник ориентирован на библиографов универсальных библиотек: областных, научных, публичных, библиотек высших и средних учебных заведений. Может использоваться студентами и преподавателями библиотечных факультетов.


Бочарева, О. В. Обучение с увлечением [Текст] / О. В. Бочарева // Библиотечное дело – ХХІ век. – 2002. – № 1. – С. 183-192.


В статье рассматривается термин “информационная культура”, характеризуется информационный потенциал общества, уровень подготовки индивида и его потребность в использовании этого потенциала.


Гендина, Н. И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности [Текст] / Н. И. Гендина // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 3. – С. 40-48.


Статья посвящена концепции формирования информационной культуры личности, проблемам ее организации на общегосударственном уровне, а также предлагаются результаты реализации данной концепции.


Грабар, Н. Від духовності до інформаційної культури [Текст] / Н. Грабар // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 1. – С. 26.


Автор статті, аналізуючи недоліки інформаційної культури молоді, підкреслює принципове значення прищеплення молоді потягу до знань. "Інформаційна культура – це не тільки технічні навички, а головним чином – уміння думати". Мало знати "як знайти" інформацію, треба усвідомити "для чого" її шукати і "чому".


Доронина, И. Формирование информационной культуры профессионала библиотечно-информационной деятельности [Текст] / И. Доронина // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 9. – С. 73-78.


В статье анализируется опыт преподавания дисциплины “Информология” студентам-выпусникам библиотечно-информационного факультета Белгородского государственного института культуры и искусств. Рассмотрены новые научные направления – информодинамика, информология, синергетическая теория информации, информациология.


Доценко, О. Ф. Деятельность библиотеки по организации самостоятельной работы студентов [Текст] / О. Ф. Доценко // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 7. – С. 34-39.


Представлен опыт Научной библиотеки Приморской государственной сельскохозяйственной академии по формированию информационной культуры личности и организации самостоятельной работы студентов.


Дригайло, С. В. Формирование информационной культуры пользователей и сотрудников библиотеки [Текст] / С. В. Дригайло // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 1. – С. 79-88.


В статье раскрыта роль библиотеки в повышении информационного образования общества. Представлены формы, методы и направления работы библиотеки в формировании информационной культуры личности.


Еременко, Т. В. Формирование информационной культуры современного университетского сообщества: опыт проектного развития [Текст] / Т. В. Еременко // Научные и технические библиотеки. – 2004. – № 4. – С. 68-75.


В статье рассматривается понятие "информационная культура университетского сообщества". Особое внимание уделено проектному развитию как перспективному направлению работы по формированию информационной культуры. Представлен проект "Интернет-культура преподавателя".


Кадырова, Э. А. Информационная культура как компонент профессиональной культуры информационного работника [Текст] / Э. А. Кадырова // Бібліотекознавство. Документознаство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 20-22.


Автор статьи знакомит с такими элементами информационной культуры, как информационная грамотность и информационное мировоззрение. Основной проблемой, указывает автор, является противоречие между огромным обьемом доступной информаци и возможностями человека в ее оценке, отборе. Информационной культуре отводится роль своебразного "фильтра", позволяющего защитить личность и общество.


Казанцева, В. П. Информационная культура личности и образовательный процесс университета [Текст] / В. П. Казанцева // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 5. – С. 62-66.


В статье обоснована необходимость обучения студентов основам информационной культуры как части общей культуры. Предложены учебно-методические комплексы дисциплин в рамках проекта инновационного развития.


Колесникова, Т. Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження [Текст] / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 7. – С. 26-30.


У статті розглядаються дані, отримані при проведенні соціологічного дослідження серед студентства Дніпропетровська. Висвітлюється місце бібліотеки і роль читання в житті сучасних студентів, визначається рівень їх інформаційної культури, надається рейтинг джерел інформування.


Липатова, Т. Вузовские библиотеки и информационная культура студентов [Текст] / Т. Липатова // Библиотеки учебных заведений. – 2005. – № 7. – С. 8-16.


Статья содержит краткий экскурс в историю организации библиотечно-библиографических занятий с читателями, раскрывает основные принципы преподавания данного курса.


Петрова, И. В. Психологическая культура как средство развития информационной культуры будущих специалистов [Текст] / И. В. Петрова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 7. – С. 43-45.


Автор статьи на основе комплексного диагностического тестирования студентов психологического факультета Белгородского государственного университета делает вывод о том, что достижение оптимального уровня информационной культуры будущего специалиста происходит под влиянием общего уровня психологической культуры. Развитая психологическая культура выполняет роль системообразующего условия развития информационной культуры студентов.


Порощай, Н. С. Как мы работаем с молодежью [Текст] / Н. С. Порощай // Мир библиографии. – 2004. – № 6. – С. 17-19.


В статье рассматривается опыт работы по формированию информационно-библиографической культуры учащейся молодежи в библиотеках Белгородской области.


Протопопова, Е. Библиотечная экскурсия: понятие и виды [Текст] / Е. Протопопова // Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 53-55.


Статья посвящена организации экскурсий в библиотеках как способа групповой просветительской работы по формированию информационной культуры личности.


Рыбина, Л. И. Информационная культура – приоритетное направление библиотечной деятельности [Текст] / Л. И. Рыбина // Библиография. – 2006. – № 2. – С. 30-32.


На основе внедрения новых информационных технологий в Научно-педагогической библиотеке Барнаульского педагогического университета изменена учебная программа курса "Основы информационной культуры". Целью дополненного курса является формирование практических навыков активного использования автоматизированных информационных систем и электронных информационных ресурсов интернет.

Тодорова, Є. Інформаційна культура студентів [Текст] / Є. Тодорова О. Колупаєва // Новий колегіум. – 2007. – № 2. – С. 60-65.


У статті розглядаються основні шляхи, форми, напрямки та проблеми удосконалення інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів як майбутніх фахівців.


Хромець, М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів [Текст] / М. Хромець // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 11-14.


У статті розглядається проблема зв'язку між суспільно значущими процесами обігу інформації у сучасному суспільстві і розвитком електронно-комунікативних технологій. Наголошується на ролі людського фактору в управлінні та користуванні бібліотечно-інформаційними ресурсами.


Якимцова, О. В. "Информационная культура личности" в системе непрерывного образования [Текст] / О. В. Якимцова // Мир библиографии. – 2003. – № 4. – С. 38-39.


Автор статьи считает, что на современном этапе в конечный результат образования следует включить формирование информационной культуры личности, а учебная программа для среднего и высшего образования должна содержать предмет "Информационная культура личности".


Яруллин, И. Ф. Информационная культура педагога как необходимый компонент современного образования [Текст] / И. Ф. Яруллин // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 4. – С. 68-71.


Информационная культура педагога как категория развивающегося информационного общества рассматривается в рамках общей теории образования человека на этапе нового типа цивилизационного развития. Приводятся ее различные толкования, компоненты, модели; анализируется содержание и сущность информационной культуры, а также особенности ее формирования.


Схожі:

Н аціональний університет кораблебудування iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування

Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування

Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування

Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування

Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування
Керівникові
Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування
Куратор
Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н аціональний університет кораблебудування iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи