Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» icon

Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
НазваКонспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
Сторінка10/13
Дата01.07.2012
Розмір1.99 Mb.
ТипКонспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

3. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства


Мета складання звіту про рух грошових коштів – надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства і їх еквівалентах (надалі – грошові кошти) за звітний період.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень і видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності не потребує складних розрахунків і формується безпосередньо з аналізу бухгалтерських документів за прямим методом.

Підставою для розрахунків грошових надходжень і грошових виплат є облікові реєстри й статті звітних форм: Звіту про фінансові результати і Балансу.

Наводимо аналіз впливу операцій на грошові кошти в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Аналіз впливу операцій на грошові кошти у результаті операційної діяльності подано у табл. 9.4.

^

Таблиця 9.4 - Аналіз впливу операцій на грошові кошти в результаті операційної діяльності


№ п/п

Тип операції

Зміна в грошових коштах

1

Операційна діяльність
1.1

Продаж продукції (товарів), надання послуг за грошові кошти

+

1.2

Продаж продукції (товарів), надання послуг з наступною оплатою

0

1.3

Погашення дебіторської заборгованості

+

1.4

Визнання та списання собівартості реалізованої продукції (товарів) , наданих послуг

0

1.5

Придбання запасів за грошові кошти

-

1.6

Придбання запасів з наступною оплатою

0

1.7

Погашення кредиторської заборгованості

-

1.8

Нарахування операційних витрат

0

1.9

Сплата операційних витрат

-

1.10

Нарахування податків

0

1.11

Сплата податків

-

1.12

Нарахування відсотків

0

1.13

Сплата відсотків

-

1.14

Витрати майбутніх періодів

-

1.15

Списання витрат майбутніх періодів на відповідний звітний період

0

1.16
^
Нарахування амортизації

0


Аналіз впливу операцій на грошові кошти у результаті інвестиційної та фінансової діяльності подано відповідно у табл. 9.5 та 9.6.

Чистий рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності на підставі аналізу впливу операцій на грошові кошти та їхні еквіваленти визначається за рівнянням, поданим на рис. 9.1.


Таблиця 9.5 - Аналіз впливу операцій на грошові кошти в результаті інвестиційної діяльності

№ п/п
^
Тип операції

Зміна в грошових коштах

2

Інвестиційна діяльність:
2.1

Придбання необоротних активів за грошові кошти

-

2.2

Придбання необоротних активів з наступною оплатою

0

2.3

Продаж необоротних активів

+

2.4

Придбання цінних паперів інших підприємств, які не є грошовими еквівалентами

-

2.5

Продаж цінних паперів інших підприємств, які не є грошовими еквівалентами

+

2.6
^
Надання позики

-

2.7

Отримання відсотків

+

2.8

Отримання дивідендів

+


Таблиця 9.6 - Аналіз впливу операцій на грошові кошти у результаті фінансової діяльності

№ п/п
^
Тип операції

Зміна в грошових коштах

3

Фінансова діяльність
3.1

Отримання довгострокової або короткострокової позики

+

3.2

Погашення довгострокової або короткострокової позики

-

3.3

Випуск та продаж простих та привілейованих акцій

+

3.4

Викуп та анулювання простих та привілейованих акцій

-

3.5

Сплата дивідендів грошовими коштами

-

3.6

Конвертація акцій

0

3.7

Перекласифікація довгострокової позики в короткострокову

0


Примітки до табл. 9.4-9.6:

0” Операція не впливає на грошові кошти

+” Операція призводить до збільшення грошових коштів

-” Операція призводить до зменшення грошових коштів


Визначення чистого руху грошових коштів та їхніх еквівалентів на підставі аналізу впливу операцій на грошові потоки має певні переваги.
Грошові кошти й грошові еквіваленти на початок періоду

+
Надходження грошових коштів та їхніх еквівалентів за звітний період

-
Використання грошових коштів та їхніх еквівалентів за звітний період

=
Грошові кошти та їхні еквіваленти на кінець періоду


Рис. 9.1 - Алгоритм розрахунку стану грошових коштів та їхніх еквівалентів на підставі аналізу впливу операцій на грошові надходження та виплати.


По-перше, розрахунок руху грошових коштів базується на даних облікових реєстрів і не передбачає використання статей Звіту про фінансові результати та Балансу.

По-друге, такий розрахунок є простим, оскільки з реєстрів вибираються та накопичуються окремо надходження і витрати грошових коштів.

По-третє, інформація про грошові потоки формується оперативно і може бути підготовлена на певну дату.

По-четверте, інформація про грошові потоки може бути використана при складанні Звіту про рух грошових коштів для внутрішніх потреб і для зовнішніх користувачів.

План руху грошових потоків формується на основі показників плану доходів і витрат з урахуванням очікуваних зрушень у надходженнях та виплатах грошових коштів. У певні періоди діяльності підприємства виплати готівки можуть перевищувати її надходження або навпаки. У таких випадках вирішується питання про потреби в додаткових інвестиціях і джерел фінансування (покриття) цієї потреби. Шляхом зіставлення розрахованої потреби в додаткових інвестиціях визначається розмір необхідних додаткових фінансових ресурсів (табл. 9.6).

^ Як джерела фінансування розглядаються:

акціонерний капітал - якщо передбачається збільшення акціонерного капіталу протягом періоду реалізації проекту інвестиційного розвитку підприємства (n років);

залучений капітал - якщо передбачається використання довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик (за винятком коштів державної фінансової підтримки).

Щодо банківських кредитів тут необхідно надати змістовну інформацію про можливість отримання таких ресурсів, про процентну ставку, період повернення, графік повернення, можливі гарантії та інші можливості рефінансування (див. табл.9.7) інші джерела фінансування.


Таблиця 9.7 - Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування

N п/п

Потреба в додат-кових інвестиціях, тис. грн.

Рік

Усього

N п/п

Джерела фінансування, тис. грн.

Рік

Усього

1

...

n

1

...

n

1

Основний капітал

 

 

 

 

1

Акціонерний капітал

 

 

 

 

1.1

будинки, споруди виробничого призначення

 

 

 

 

2

Залучений капітал

 

 

 

 

2.1

довгострокові кредити

 

 

 

 

2.2

довгострокові позики

 

 

 

 

1.2

робочі машини та обладнання

 

 

 

 

2.3

короткострокові кредити

 

 

 

 

2.4

короткострокові позики

 

 

 

 

1.3

транспортні засоби

 

 

 

 

3

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

1.4

інші

 

 

 

 

2

Оборотний капітал

 

 

 

 

2.1

запаси і витрати

 

 

 

 

2.2

кошти

 

 

 

 

3

Разом потреба в додаткових інвестиціях

 

 

 

 

4

Разом джерела фінансування

 

 

 

 


На основі виробничої програми, розрахованої в складі прогнозу фінансових результатів діяльності, формується модель дисконтованих грошових потоків. При цьому загальний результат від інвестицій розраховується як сума дисконтованних грошових потоків кожного року реалізації даного проекту розвитку підприємства й поточної (дисконтованої) вартості залишкової вартості за межами планованого періоду (n років).

Зіставлення розміру вкладених коштів і прогнозованих від даного вкладення результатів здійснюється за допомогою спеціальних методів й інструментів, що включають: дисконтування і нарахування складних відсотків, розрахунок показників чистої приведеної вартості проекту й внутрішньої норми доходу (внутрішнього граничного рівня доходності), динамічного (дисконтного) строку окупності проекту.

Побудова моделі грошових потоків базується на застосуванні техніки дисконтованих грошових потоків (див. табл. 9.8).

При оцінці ефективності вкладень у функціонуюче підприємство слід враховувати, що одержувані грошові потоки є результатом функціонування усіх раніше вкладених інвестиційних ресурсів, величина яких визначається за балансом підприємства на останню звітну дату.

Грошовий потік від поточної господарської (інвестиційної, фінансової) діяльності являє собою суму надлишку (нестатку) коштів, отриманих у результаті зіставлення надходжень і відрахувань коштів у процесі операційної (інвестиційної, фінансової) діяльності. У спрощеному варіанті розрахунку потоку грошових надходжень економічні вигоди відображаються у звітності про фінансові результати діяльності підприємства і складаються з прибутку, зменшеного на суму податку, плюс амортизаційні відрахування і крім того потрібні коригування на зміни деяких рахунків (дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, запасів, основних коштів).


Таблиця 9.8 - Модель дисконтованих грошових потоків

N п/п

Показники

Рік

0

1

2

...

n
квартал

квартал 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Чистий прибуток (п.8 табл. 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Чистий грошовий потік, усього: (ряд. 2.1 + ряд. 2.2 +(-) ряд. 2.3 -(+) ряд. 2.4 - ряд. 2.5 + ряд. 2.6 - ряд. 2.7 - ряд. 2.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

чистий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

знос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

ріст (погашення) кредиторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

ріст (погашення) дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

виплата відсотків по кредитам, позикам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

кошти від продажу основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

капіталовкладення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

приріст оборотного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Залишок коштів на початок періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Накопичена готівка на кінець періоду (ряд. 2 + ряд. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт поточної (дисконтованої) вартості при обраній ставці дисконту*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Поточна (дисконтована) вартість грошових потоків (ряд. 2 х ряд. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Сума поточних (дисконтованих) вартостей грошових потоків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Залишкова (ліквідаційна) вартість за межами планового періоду (n років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Поточна (дисконтована) вартість залишкової вартості за межами планового періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Чиста поточна (дисконтована) вартість (NPV) (ряд. 7 + ряд. 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

* Розрахунки проводяться з урахуванням ставки дисконту, розрахованої на квартал.

** Коефіцієнт поточної вартості (коефіцієнт дисконтування) грошових потоків за межами планованого періоду розраховують на кінець року за формулою:
1

k =

________ ,
(1 + r) ⁿ

де n- число років;

r - обрана ставка дисконту.

Коефіцієнти поточної вартості грошових потоків планованого періоду розраховують для середини року за формулою:
1

k =

________ .
(1 + r) ⁿ - 0.5


^ Ставка дисконту (r) - це норма прибутку, який інвестори звичайно одержують від інвестицій аналогічного змісту й ступеня ризику. Це необхідний інвесторам рівень прибутковості інвестицій.

^ Чиста поточна приведена вартість (NPV) - це різниця (сальдо) між інвестиційними витратами й майбутніми надходженнями, приведеними в еквівалентні умови, тобто це різниця між приведеними вартостями надходжень і витратами коштів. NPV показує, чи досягнуть інвестиції бажаного рівня віддачі:

- позитивне значення NPV показує, що грошові надходження перевищують суму вкладених коштів, забезпечують одержання прибутку вище необхідного рівня доходності;

- негативне значення NPV показує, що проект не забезпечує одержання очікуваного рівня доходності.

^ Внутрішня норма доходності (внутрішній граничний рівень доходності - IRR) - спеціальна ставка дисконту, при якій суми надходжень і витрат коштів дають нульову чисту поточну приведену вартість, тобто приведена вартість грошових надходжень дорівнює приведеній вартості витрат коштів.

Розрахунки до моделі дисконтованих грошових потоків здійснюють в наступній послідовності:

1) Величина чистого прибутку переноситься з табл. 9.3 рядок 8 у табл. 9.8.

2) Чистий грошовий потік (рядок 2 табл. 9.8) розраховується в такий спосіб: величина чистого прибутку коректується на суму нарахованого зносу (рядок 2.1 + рядок 2.2), табл. 9.8.

Оцінка зносу, що нараховується, ґрунтується на:

 • аналізі активів;

 • даних про величину активів за останній звітний рік (включаючи інфляцію);

 • величині чистого приросту основних коштів відповідно до моделі (наприклад, якщо відповідно до моделі капіталовкладення перевищили знос, він повинен відповідним чином зрости).

Нарахований знос може також розраховуватись як частка від обсягу реалізованої продукції на основі аналізу ретроспективних тенденцій:

 • плюс ріст заборгованості або мінус її зменшення (погашення) (рядок 2.1 + 2.2 +(-) рядок 2.3), табл. 9.8;

 • мінус ріст дебіторської заборгованості або плюс її зменшення (погашення) (рядок 2.1 + рядок 2.2 +(-) рядок 2.3 -(+) рядок 2.4), табл. 9.8;

 • мінус величина виплачуваних відсотків по кредитах, не врахованих у собівартості реалізованої продукції (рядок 2.1 + рядок 2.2 +(-) рядок 2.3 -(+) рядок 2.4 - рядок 2.5), табл. 9.8, при цьому величина виплачуваних відсотків ґрунтується на величині непогашеної заборгованості й вартості позикових коштів (ставки відсотка);

 • плюс величина коштів, отриманих від продажу основних засобів (рядок 2.1 +рядок 2.2 +(-) рядок 2.3 -(+) рядок 2.4 - рядок 2.5 + рядок 2.6), табл. 9.8;

 • мінус намічувані капітальні вкладення (рядок 2.7, табл. 9.8), які потрібні для підтримки в робочому стані діючих виробничих потужностей або введення в експлуатацію додаткових виробничих потужностей, необхідних для досягнення темпів росту, передбачених у прогнозі. Якщо темпи зростання виробництва вже стабілізувалися і введення нових потужностей не потрібне, капіталовкладення направляються тільки на заміну поточних активів у міру їхнього зносу - витрати на придбання устаткування, будинків і споруд з метою розширення підприємства не здійснюються. Коли точний розрахунок зробити неможливо, капіталовкладення можуть бути прийняті рівними зносу, оскільки якщо взяти досить довгий період часу (більше п'яти років), величина зносу дорівнюватиме резервам, що вимагаються для заміни поточних активів;

 • мінус приріст оборотного капіталу (рядок 2.8, табл. 9.8), який розраховують виходячи з величини необхідного оборотного капіталу на кожний плановий рік.

Необхідний оборотний капітал у процентному вирахуванні розраховують виходячи з величини тієї частини виручки від реалізації (розраховуючи на 1 гривню), що направляється на інвестування в оборотний капітал (товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість і т. д.). Він ґрунтується на аналізі потреби підприємства в оборотному капіталі за минулі роки, а також на аналізі типової величини оборотного капіталу на аналогічних підприємствах.

У міру росту підприємства деяка частина його грошового потоку повинна направлятися на фінансування закупівель товарно-матеріальних запасів і т. д. Ця величина називається потребою підприємства в додатковому оборотному капіталі й розраховується, виходячи з установленого процентного співвідношення від виручки.

Необхідний оборотний капітал являє собою оборотні кошти, які повинно мати підприємство на початок періоду. Його величина розраховується як добуток виручки від реалізації і необхідного оборотного капіталу (у процентному вирахуванні) на планований рік.

Поточний оборотний капітал можна знайти в останньому доступному на дату оцінки балансовому звіті. Величина поточного оборотного капіталу розраховується як різниця між поточними активами й поточними зобов'язаннями.

Величину надлишку (дефіциту) оборотного капіталу можна розрахувати, зіставивши необхідний оборотний капітал і наявні оборотні кошти. У разі дефіциту оборотного капіталу його варто додати до величини потреби у фінансуванні, оскільки ця величина являє собою кошти, які повинні бути вкладені в підприємство з метою забезпечення його безперебійного функціонування в майбутньому.

3) Залишок коштів на початок періоду (рядок 3, табл. 9.8) показує розмір готівки підприємства на початок поточного періоду.

4) Накопичена готівка (рядок 4, табл. 9.7) визначається сумою рядків 2, 3, табл. 9.7.

Накопичена готівка на кінець періоду розраховується як сума залишку коштів на початок періоду й чистого грошового потоку, сформованого протягом періоду.

5) Коефіцієнт поточної (дисконтованої) вартості розраховується на основі обраної ставки дисконту (рядок 5, табл. 9.8).

6) Поточна вартість грошових потоків за роками визначається шляхом множення величин чистого грошового потоку кожного року на розрахований коефіцієнт поточної вартості для середини року (рядок 2 х рядок 5, табл. 9.8). Для діючого підприємства величина раніше інвестованих коштів приймаються рівною підсумку активу балансу на останню звітну дату, тобто на кінець нульового року, що відображається в моделі дисконтованих грошових потоків по рядку "капіталовкладення" зі знаком мінус.

Залишок коштів на початок періоду для нульового року не вказується, накопичена готівка відповідає даним балансу на кінець нульового року.

8) Сума поточних вартостей грошових потоків планованого періоду розраховується шляхом підсумовування поточних вартостей грошових потоків за весь планований період, включаючи звітний (нульовий) рік (рядки 6, 7, табл. 9.8).

9) Залишкова вартість (рядок 8, табл. 9.8 розраховується двома способами:

для підприємства, яке продовжує виробничу діяльність за межами планованого періоду, - як вартість всіх грошових потоків за межами планованого періоду (n років) і визначається наступним чином:

а) передбачається, що темпи приросту грошового потоку стабілізуються за межами планового періоду (q);

б) грошовий потік першого року після прогнозного періоду ((n + 1)-го року) - (CF) розраховується як добуток n + 1 грошового потоку останнього року прогнозного періоду (CF) на темп росту (1 + q);

в) залишкова вартість грошових потоків за межами планованого періоду розраховується як частка від поділу грошових потоків у залишковий період (CF) на різницю між n + 1 ставкою дисконту (r) і темпом приросту грошових потоків (q):
CF (1 + q)

Залишкова вартість =

_______________ .
r - q


На основі припущення про продаж підприємства по закінченні планованого періоду залишкова вартість приймається рівною ліквідаційній.

Залишкова (ліквідаційна) вартість повинна бути дисконтована з коефіцієнтом дисконтування (коефіцієнтом поточної вартості), розрахованим для кінця року на відміну від грошових потоків планованого періоду, які дисконтуються з коефіцієнтом дисконтування для середини року.

Поточна (дисконтована) вартість залишкової вартості за межами планованого періоду (n років) (рядок 9, табл. 9.8) визначається шляхом множення величини залишкової вартості за межами планованого періоду (рядок 8, табл. 9.8) на коефіцієнт поточної вартості (рядок 5, табл. 9.8) n-го року.

Чиста поточна (дисконтована) вартість (NPV) визначається як сума поточних вартостей грошових потоків планованого періоду і поточної (дисконтованої) вартості залишкової (ліквідаційної) вартості за межами планованого періоду (рядок 10, табл. 9.8). При ненегативному значенні чистої поточної (дисконтованої) вартості приймається рішення щодо коригування проекту.

Внутрішня норма доходу (внутрішній граничний рівень доходності - IRR) - спеціальна ставка дисконту, при якій суми надходжень і витрат коштів дають нульову чисту поточну приведену вартість, тобто приведена вартість грошових надходжень дорівнює приведеній вартості витрат коштів.

Коефіцієнт внутрішньої норми доходу (IRR) також характеризує доцільність вкладення коштів у даний проект підприємства: якщо IRR перевищує або дорівнює необхідному рівню доходності (ставці дисконту - r), проект може бути прийнятий до розгляду. Розрахунок коефіцієнта внутрішньої норми доходу здійснюється або методом підбору при різних ставках дисконту, спрямовуючи величину чистої приведеної вартості до нуля, або на фінансовому калькуляторі при використанні моделі cash flow.

Дисконтний (динамічний) період окупності проекту визначається як період часу, після закінчення якого сума поточних (дисконтованих) вартостей грошових потоків (табл. 9.8, рядок 6), представлена наростаючим підсумком, стає ненегативною величиною, тобто дисконтовані грошові потоки доходів рівняються дисконтованим грошовим потокам витрат.

4. Прогноз балансу активів і пасивів підприємства

На базі даних виробничої програми і фінансового плану заповнюється агрегована форма прогнозного балансу (див. табл. 9.9) за роками планованого періоду, за даними якого розраховуються коефіцієнти: поточної ліквідності й забезпеченості власними коштами (див. табл. 9.10).

Плановий баланс - це фінансовий документ, в якому всі кошти згруповані, з одного боку, за їхнім складом і розміщенням, а з іншого - за джерелами фінансування на певну дату. Він відображає співвідношення між ресурсами (активами) підприємства та його зобов’язаннями перед кредиторами (пасивами) і власниками частин спільного капіталу (акціонерами).


Таблиця 9.9 - Агрегована форма прогнозного балансу

Актив

Код ряд-ка

Рік

Пасив

Код рядка

Рік

0

1

...

n

0

1

...

n

Необоротні активи

080

 

 

 

 

Власний капітал

380

 

 

 

 

Оборотні активи в тому числі:

260

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

запаси

 

 

 

 

 

дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат і платежів

430

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів активи

270

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

480

 

 

 

 

Поточні зобов'язання

620

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

Баланс (сума рядків 080, 260, 270)

280

 

 

 

 

Баланс (сума рядків 380, 430, 620, 630)

640

 

 

 

 


Таблиця 9.10 - Розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності й забезпеченості власними коштами на основі агрегованої форми прогнозного балансу

Найменування коефіцієнтів

Рік

0

1

2

...

n

Коефіцієнт поточної ліквідності (сума оборотних активів, витрати майбутніх періодів/поточні зобов'язання)

 

 

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (сума власного капіталу, забезпечення наступних виплат і платежів, доходи майбутніх періодів мінус необоротні активи/оборотні активи)

 

 

 

 

 На підставі отриманих результатів формується табл. 9.11 Коефіцієнти аналізуються з метою встановлення відповідності їхнім нормативним значенням.

Таблиця 9.11 - Зведена таблиця фінансових показників

N п/п

Коефіцієнт

0

рік 1

рік 2

рік 3

Нормативне значення показника

Характеристика

показника

1

Коефіцієнти ліквідності

 

 

 

 

 

Ліквідність – це здатність своєчасно оплатити свої боргові зобов’язання за рахунок власних активів. Недостатня ліквідність може збільшити витрати на фінансування і зробити неможливими сплату рахунків і виплату дивідендів

1.1

коефіцієнт поточної ліквідності: сума оборотних активів, витрати майбутній періодів / поточні зобов'язання

 

 

 

 

1,5

За його допомогою можна оцінити, яку частку своїх короткострокових зобов’язань організація може покрити за рахунок реалізації поточних активів

1.2

коефіцієнт абсолютної ліквідності: сума грошових коштів, поточні фінансові інвестиції / поточні зобов'язання

 

 

 

 

0,2 - 0,35

За його допомогою можна оцінити, яку частку своїх короткострокових зобов’язань організація може покрити в найближчий час.

1.3

коефіцієнт покриття: оборотні активи / позиковий капітал

 

 

 

 

> 1
2

Коефіцієнти фінансової стійкості

 

 

 

 

 
2.1

коефіцієнт концентрації власного капіталу: власний капітал / баланс

 

 

 

 

> 0,5

Характеризує частку власника проекту в загальній сумі засобів авансованих у проект

2.2

коефіцієнт фінансової залежності: баланс / сума власного капіталу, забезпечення наступних виплат і платежів, доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

= 2

Коефіцієнт вимірює частку позикового капіталу в загальній сумі активів компанії.

2.3

коефіцієнт маневреності власного капіталу: власний капітал мінус необоротні активи / власний капітал

 

 

 

 

> 0,1

Характеризує частку власних оборотних засобів, яка знаходиться у формі коштівПродовження табл. 9.11

2.4

коефіцієнт концентрації позикового капіталу: позиковий капітал / баланс

 

 

 

 

< 0,5

Характеризує частку залучених засобів в загальній сумі активів, тобто допомагає оцінити фінансову стійкість організації, зробити висновок щодо її здатності залучати додатковий капітал

2.5

коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів: довгострокові пасиви / сума довгострокових пасивів плюс власний капітал

 

 

 

 

зростання показника в динаміці - негативна тенденція

Характеризує структуру капіталу

2.6

коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів: позикові кошти / власний капітал

 

 

 

 

збільшення показника - зниження фінансової стійкості

Показує здатність організації повернути борги та відшкодувати збитки за рахунок власного капіталу

3

Коефіцієнти ділової активності

Характеризують результативність та ефективність поточної виробничої діяльності

3.1

коефіцієнт загальної оборотності капіталу: виручка від реалізації (робіт, послуг) / баланс

 

 

 

 

зростання показника - сприятлива тенденція


-

3.2

коефіцієнт оборотності готової продукції: виручка від реалізації (робіт, послуг) / середня за період величина готової продукції

 

 

 

 

–//–


-


3.3

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості

 

 

 

 

зменшення показника - сприятлива тенденція


-

Продовження табл. 9.11

3.4

середній строк обороту дебіторської заборгованості: тривалість періоду / на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

 

 

 

–//–

-

3.5

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості: собівартість реалізованої продукції / середньорічна вартість кредиторської заборгованості

 

 

 

 

–//–


-

3.6

середній строк обороту кредиторської заборгованості: тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

 

 

 

 

–//–


-

3.7

коефіцієнт оборотності власних коштів: виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість власних засобів

 

 

 

 

зростання показника - сприятлива тенденція


-

4

Коефіцієнти прибутковості

Характеризують здатність організації отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління.

4.1

чиста норма прибутку: прибуток після сплати податків / чистий обсяг продаж

 

 

 

 

зростання показника - сприятлива тенденція

Основний показник прибутковості, оскільки характеризує реальну прибутковість організації. Свідчить про вміння управляти організацією так, аби за рахунок отриманого доходу не тільки відшкодувати витрати, пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, операційні витрати, витрати за користування залученими коштами, але і мати прибуток достатній аби компенсувати власникам ризик вкладання капіталу в дану організацію

4.2

загальний доход на активи: прибуток після сплати податків / підсумок балансу по активах

 

 

 

 

–//–


Дана таблиця використовується з метою контролю за змінами показників за період, що відповідає строку реалізації бізнес-плану. Будь-який взятий окремо показник балансу, звіту про доходи й видатки або звіту про рух готівки мало про що свідчить. Проте коли ці показники розглядаються у співвідношенні один з одним, з'являється можливість докладніше оцінити результативність реалізації бізнес-плану.

Розрахунки фінансових коефіцієнтів передбачають співставлення двох або більше показників.

^ Запитання для самоперевірки:

 1. Що таке "фінансовий план"? Наведіть приклади фінансових планів.
  На яких принципах засновується фінансове планування?

 2. Які є етапи у складанні фінансового плану?

 3. Дайте порівняльну характеристику методам фінансового планування, наведіть приклади їх застосування.

 4. Які структура, показники і сфера застосування балансу доходів і видатків.?

 5. На яких припущеннях ґрунтуються прогнози щодо очікуваних обсягів продажу?

 6. За якими даними розраховують фінансовий план?

 7. За яким принципом розглядають джерела фінансування ?

 8. Що являє собою грошовий потік від поточної господарської (інвестиційної, фінансової) діяльності ?

 9. Що показує чиста поточна приведена вартість (NPV)?

 10. На базі яких даних заповнюють агреговану форму прогнозного балансу?

 11. З якою метою аналізують коефіцієнти фінансових показників?

 12. Які показники ліквідності вам відомі?

 13. Про що свідчать коефіцієнти ділової активності?

 14. Дайте характеристику коефіцієнту фінансової стійкості.

^ ТЕМА 10. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. О. Самойленко конспект лекцій з дисципліни «бізнес-планування»
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Гриненко, О. О. Френкель конспект лекцій з курсу «аналіз І вдосконалення бізнес-процесів»
Гриненко В. В., Френкель О. О. Конспект лекцій з курсу «Аналіз І вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної І 3...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconВ. В. Княжеченко конспект лекцій планування І контроль на підприємстві
Конспект лекцій з дисципліни «Планування І контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямком...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconДо виконання практичних занять з дисципліни «бізнес-планування»
«Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 020107 “Туризм”, 140101 “Готельно-ресторанна...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Бізнес-планування”
«Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання
Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи