Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» icon

Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
НазваКонспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
Сторінка7/13
Дата01.07.2012
Розмір1.99 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
^

Питання для теоретичної підготовки


1. Виробнича програма в підприємствах ЖКГ.

2. Розрахунок потреби в основних виробничих фондах.

3. Планування обсягу реалізації продукції.

4. Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму.

5. Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі.

6. Кошторис витрат і калькуляція собівартості.

7. Потреба в додаткових інвестиціях.


1. Виробнича програма на підприємствах ЖКГ

Цей розділ готується тільки тими підприємцями, які прагнуть займатися виробництвом товарів. У ньому наводять відомості щодо виробничого процесу на підприємстві, відповідності діючих технологій сучасним вимогам, машинам та обладнанню з зазначенням кількості й терміну роботи.

Подаються схеми виробничих потоків. Даються пропозиції щодо оновлення машин та обладнання, вдосконалення виробничого процесу на підприємстві на основі прогресивної техніки й технології.

Виробнича програма — це завдання з кількості й асортименту продукції або послуг певної якості, що встановлюється об'єкту планування, виходячи з потреб споживачів і можливостей підприємства.

Наприклад, основними показниками виробничої програми підприємств водопровідного господарства є обсяг піднятої води й обсяг її реалізації споживачам. При цьому:

— вода повинна бути певної якості, відповідати санітарним нормам з погляду наявності різних домішок, мікроорганізмів і т.ін.;

— кількість піднятої води повинна відповідати пропускній спроможності водопровідних споруд, тобто завдання формується, виходячи з наявних потужностей, під впливом попиту.

Особлива роль виробничої програми пов'язана з тим, що на основі її показників розробляють наступні розділи плану. Так, для визначення витрат на придбання сировини, яку треба закупити, необхідно знати обсяг виробництва продукції, її асортимент, питомі витрати сировини на одиницю продукції і її ціну. Фонд оплати праці також залежить від трудомісткості планового обсягу робіт, що визначається у виробничій програмі; загальні витрати і результати господарської діяльності планують, ґрунтуючись на обсягах виробництва і т.п.

Формування показників виробничої програми може бути засноване на двох підходах. Перший полягає в тому, що в основу розрахунків закладається так зване соціальне замовлення, показники економічної доцільності при цьому відходять на другий план. Цей підхід переважає в підприємствах ЖКГ, які знаходяться в комунальній власності через особливу соціальну значущість їхньої діяльності. Наприклад, підприємства МЕТ перевозять пасажирів, маючи збитки через низький пасажиропотік. Теплопостачальні підприємства продовжують опалювати будинок, незважаючи на неповну оплату мешканцями отриманих послуг і т.ін.

Другий підхід полягає в тому, що в основу розрахунків показників діяльності закладаються економічно доцільні обсяги виробництва, тобто відбувається оптимізація обсягів послуг, що надаються, виходячи з очікуваної ціни, витрат і попиту. Такий підхід характерний для підприємств міського господарства, які працюють в умовах конкуренції.

Виробнича програма підприємства розраховується на основі наявних його виробничих потужностей в розрізі номенклатури виробів і послуг, для яких визначені режим найбільшого сприяння на ринку даного виду продукції і послуг, а також обсяг продукції, який спроможний "поглинути" відповідний сегмент ринку (табл. 7.1).

Виробнича програма, що розрахована згідно з наявними потужностями, порівнюється з обсягом потреби ринку відповідного виду продукції, визначається необхідний і достатній приріст обсягів продукції.


Таблиця 7.1 - Виробнича програма підприємства

Обсяг випуску продукції, натур. од.

Рік... Продукція-1 ... Продукція-i Інша Реалізація 
^ 2. Розрахунок потреби в основних виробничих фондах

Виходячи з потреб ринку в обсягах продукції, визначають необхідні виробничі потужності та їх приріст (табл. 7.2).


Таблиця 7.2 - Потреба в основних виробничих фондах

N п/п

Основні фонди, тис. грн.

Рік ... Діючі, тис. грн.

Загальна потреба, тис. грн.

Приріст основних фондів, тис. грн.


1

Будівлі, споруди виробничого призначення2

Робочі машини й устаткування3

Транспортні засоби4

Інші5

Разом
Розрахунок потреби в основних виробничих фондах здійснюють по кожному виду основних фондів, виходячи з нормативів продуктивності.

Збільшення виробничих потужностей підприємства може здійснюватися як за рахунок використання внутрішніх резервів, так і створення додаткових основних виробничих фондів, зокрема за рахунок введення потужностей від виконання заходів з технічного переоснащення, реконструкції та розширення діючих і будівництва нових потужностей.

Вибирається один або декілька найбільш ефективних для підприємництва з точки зору забезпечення потреб ринку варіантів, які складають основу плану технічного розвитку та організації виробництва підприємства.

^ 3. Планування обсягу реалізації продукції

Обсяг реалізації продукції на певну потребу ринку визначають шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужностей підприємства (табл. 7.3).

Розрахунок обсягу реалізації здійснюють, виходячи з кількості продукції, що випускатиметься, і ціни, що визначається попитом на цю продукцію.

Таблиця 7.3 - Планований обсяг реалізації продукції

Назва продукції

Рік 

... обсяг випуску, натур. од.

ціна одиниці продукції, тис. грн.

обсяг продажів, тис. грн.Продукція - 1

Продукція - 2

...

Продукція - i

Інша реалізація

Разом


^ 4. Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах здійснюють, виходячи з обсягу виробництва продукції та послуг, а також нормативів потреби в матеріальних ресурсах на одиницю продукції і послуг, що склалися в базовому періоді (табл. 7.4).


Таблиця 7.4 - Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму

N п/п

Найменування ресурсів 

Рік 

... Кількість, натур. од.

ціна одиниці ресурсів, тис. грн.

Вартість, тис. грн.

вартість перехідного запасу, тис. грн.1

Сировина та матеріали 


2

Покупні й комп-лектуючі вироби 
Паливо 
Енергія
Разом Потреба в матеріальних ресурсах встановлюється методом прямого обрахунку в натуральному і вартісному виражені за видами ресурсів з урахуванням індексу цін.

Розмір виробничих запасів розраховують, виходячи із середнього його значення протягом року, що визначається в днях як середньодобове споживання і розраховується як перехідний запас на кінець року.

Розмір перехідного запасу по n-му матеріалу (в днях) визначають за формулою

T = Q*M / D,

де Q - потреба в n-му матеріалі;

^ M - норма перехідного запасу n-го матеріалу, днів;

D - число днів за рік.

Норма перехідного запасу є сумою середнього, поточного і страхового запасів.

^ 5. Розрахунок потреби в персоналі й заробітній платі

Надають детальні відомості щодо прогнозної потреби в кадрах. Окремо вказують потребу в іноземних спеціалістах.

Викладають основні напрями кадрової політики, спрямованої на підвищення кваліфікації робітників основних спеціальностей та продуктивності їх праці.

Чисельність працюючих розраховують, як загальну кількість персоналу основної діяльності (працюючі основного виробництва), так і неосновної діяльності (працюючі, які обслуговують основне виробництво) (таблиця 7.5).

Чисельність працюючих основного виробництва розраховують, виходячи із рівня продуктивності праці та виробничої програми.

При розрахунку чисельності проводять спочатку орієнтовні розрахунки з урахуванням фонду робочого часу й виконання норм продуктивності.

Окремо розраховують чисельність допоміжних і підсобних робітників та інших категорій працюючих. Чисельність інженерно-технічних працівників, службовців та ін. визначають за штатним розкладом.

Фонд заробітної плати визначають як добуток доходів по всіх видах діяльності підприємства на прийнятий норматив витрат заробітної плати на 1 гривню доходів з урахуванням нормативів, установлених державою, по фонду заробітної плати. Заробітна плата розподіляється по тих ж групах працівників, по яких установлюється розрахунок чисельності персоналу.


Таблиця 7.5 - Розрахунок потреби в персоналі й заробітній платі

N п/п 

Найменування категорій 

Рік 

... потреба, чоловік 

середня зарпла-та, грн.

витрати на заробітну плату, грн.

нарахування на заробітну плату, грн.

Робітники основного виробництва 

Робітники допоміжного виробництва 

Спеціалісти і службовці 

Разом 
^ 6. Кошторис витрат і калькуляція собівартості

Кошторис витрат на випуск продукції являє собою розрахунок витрат по калькуляційних статтях окремо за видами продукції, робіт, послуг (на кінцевий продукт). Калькуляція витрат може здійснюватися укрупнено виходячи із прийнятих на підприємстві норм витрат на одиницю виробленої продукції, або шляхом прямої калькуляції розрахунків виходячи з норм ресурсів (табл. 7.6).

^ 7. Потреба в додаткових інвестиціях

На етапі розроблення виробничої програми розраховують потребу в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проекту в цілому, визначають напрямки, за якими потрібні вкладення коштів і величина потреби в додаткових інвестиціях (табл. 7.7).

Потреба в додаткових інвестиціях у табл. 7.7 - це інвестиції, на величину яких не впливають підсумки виробничо-господарської діяльності підприємства, які можуть бути отримані в результаті виконання виробничої програми, тобто приріст основного й оборотного капіталу розраховують без врахування прибутку.

Таблиця 7.6 - Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)

N п/п 

Найменування показників 

Рік 

... на одиницю продукції, грн.

усього тис. грн.1

Обсяг реалізації, всього 2

Собівартість, всього, 

у тому числі: 2.1

сировина. 2.2

матеріали 2.3

покупні й комплектуючі вироби 2.4

паливо 2.5

електрична і теплова енергія 2.6

фонд заробітної плати робітників 2.7

фонд заробітної плати спеціалістів і службовців 
2.8

нарахування на фонд заробітної плати 2.9

амортизація основних виробничих фондів 2.10

витрати на навчання 2.11

податок з власників транспортних засобів 2.12

інші витрати 3

Позареалізаційні операції (сальдо) 3.1

дохід від цінних паперів 3.2

дохід від оренди 3.3

податок на землю 3.4

податок на рекламу 3.5

інші доходи або витрати 4

Валовий прибуток 5

Податки і платежі з прибутку 5.1

податок на прибуток 5.2

інші податки 6

Чистий прибуток 
У табл. 7.2-7.7 за нульовий рік приймається останній звітний рік, він же вважається роком початку вкладення інвестицій. У другій графі табл. 7.7 представляються фактичні дані по зроблених інвестиціях, що відображено в балансі останнього звітного року.

Таблиця 7.7 - Потреба в додаткових інвестиціях

N п/п

Категорія інвестицій 

Рік 

Потреба в додаткових інвестиціях, тис. грн.

Загальна потреба в інвестиціях, тис. грн.

... приріст, тис. грн.

всього, тис. грн.

1

Основний капітал 
1.1

будівлі, споруди виробничого призначення 
1.2

робочі машини й устаткування 
1.3

транспортні засоби 
2

Оборотний капітал 
2.1

запаси та витрати 
2.2

грошові кошти 
3

Разом потреба в інвестиціях 

Підсумки за весь період здійснення проекту в табл. 7.2-7.6 визначаються як сума підсумків відповідних граф за роками.

Величина потреби в загальних інвестиціях визначається по кожному необхідному напряму з розподілом по роках здійснення проекту.

Запитання для самоперевірки:

1. Як розраховується виробнича програма підприємства?

2. Як визначається потреба в основних виробничих фондах?

3. На основі якої інформації здійснюється розрахунок обсягу реалізації?

4. Який алгоритм розрахунку потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах?

5. Що таке кошторис витрат на випуск продукції?

6. Як визначається потреба в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проекту?

^ ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. О. Самойленко конспект лекцій з дисципліни «бізнес-планування»
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Гриненко, О. О. Френкель конспект лекцій з курсу «аналіз І вдосконалення бізнес-процесів»
Гриненко В. В., Френкель О. О. Конспект лекцій з курсу «Аналіз І вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної І 3...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Конспект лекцій з курсу «Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconВ. В. Княжеченко конспект лекцій планування І контроль на підприємстві
Конспект лекцій з дисципліни «Планування І контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямком...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconДо виконання практичних занять з дисципліни «бізнес-планування»
«Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 020107 “Туризм”, 140101 “Готельно-ресторанна...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Бізнес-планування”
«Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601...
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання
Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи