Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 353.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки
Дата01.07.2012
Розмір353.07 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО оСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи з курсу

“Планування діяльностi підприємств готельного господарства та туризму”

для студентів 5 курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.050200 “Менеджмент організації“

(спеціалізація “Менеджмент у готельному господарстві та туризмі”)


Харків - ХНАМГ - 2004


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Планування діяльностi підприємств готельного господарства та туризму” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.05200 “Менеджмент організації“ спеціалізації “Менеджмент у готельному господарстві і туризмі”). Укл. Княжечен- ко В.В., Волгіна Н.О. - Харків: ХНАМГ, 2004. - 28 с.


Укладачі: В.В. Княжеченко , Н.О.Волгіна.

Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 5 від 21.05.2004 р.


ВСТУП

Мета контрольної роботи - систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу "Планування діяльностi підприємств готельного господарства та туризму", а також надбання навичок самостійного проведення розрахунків, пов'язаних з плануванням діяльності підприємств галузі та їх структурних підрозділів.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен виявити:

 • наявність теоретичних знань із предмета та вміння правильно їх використовувати в планово - економічних розрахунках;

 • уміння користуватися спеціальною літературою та нормативними документами, знання діючого законодавства в межах питань, що вивчаються в курсі “Планування діяльності підприємства готельного господарства та туризму”;

 • уміння розробити, обґрунтувати та оформити у вигляді бізнес-плану пропозиції, спрямовані на збільшення розміру прибутку готелю.

Для виконання контрольної роботи кожному студенту кафедрою видається індивідуальний варіант завдання.

Процес виконання контрольної роботи відтворює основні етапи планування на підприємствах галузі.

Порядок розміщення матеріалів у контрольній роботі такий:

1. Титульний лист.

2. Завдання.

3. Зміст.

4. Вступ (1-2 стор.).

5. Розрахункова частина пояснювальної записки.

6. Перелік використаної літератури.

7. Додатки (за необхідності).

Розрахункова частина пояснювальної записки містить у собі такі розділи:

 • виробнича програма;

 • розрахунок показників праці та її оплати;

 • розрахунок собівартості послуг;

 • визначення очікуваних результатів діяльності;

 • розробка бізнес-плану, метою якого є збільшення прибутку готелю, та визначення його впливу на результати господарської діяльності .


^ 1. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

Виробнича програма являє собою завдання з обсягу та асортименту послуг певної якості, яке встановлюється готелю, виходячи з його можливостей та очікуваного попиту. Оскільки в готелі, крім основної діяльності (надання місць для помешкання), надають так звані додаткові послуги (придбання квитків, чистка одягу і т. ін.) і мають місце інші доходи (оренда номерів під офіси, оренда площ і т. ін.) розрахунок показників виробничої програми здійснюється в натуральних і вартісних показниках. Результати розрахунків зводять до табл. 1.2.

Розрахунок показників виробничої програми починають з визначення середньорічної кількості місць в інвентарі за формулою

, (1.1)

де . - кількість місць на початок року ;

- кількість місць, прийнятих в експлуатацію i-го числа;

- кількість місць, що вибули з експлуатації j - го числа;

- кількість днів перебування в експлуатації і-го (j-го) ліжко-місця;

- кількість днів у календарному періоді (для планового періоду прийняти за даними року, що співпадає з терміном захисту контрольної роботи).

Середньорічна кількість ліжко-місць в інвентарі у звітному та плановому році визначається з урахуванням руху номерного фонду (див. завдання) і становить:

Nср.зв.року=

Nср.пл.року=

Наступним показником виробничої програми є кількість ліжко-діб в інвентарі, що визначається за формулою

ЛДінв = Ncр. * Ткал . (1.2)

Цей показник характеризує потенційні можливості готелю по наданню послуг згідно з напрямком основної діяльності.

Кількість втрат ліжко-діб у результаті проведення ремонтних робіт та інших причин, що не пов’язані з попитом (простої номерів з технічних причин), у контрольній роботі приймаються:

 • у звітному році – на рівні 1200 ліжко-діб;

 • у плановому році , виходячи із запланованої кількості номерів, що підлягають ремонту (див. завдання) і середньої тривалості виконання ремонтних робіт.

Умовно приймають, що тривалість проведення ремонту одного номера дорівнює 10 дням, ремонтуються номери всіх видів пропорційно їх кількості. Таким чином, втрати ліжко-діб у зв‘язку з простоями з технічних причин у плановому році визначають за формулою

ЛД втрат = N п.р* У* Тр, (1.3)

де Nп.р - кількість ліжко-місць на початок планового року;

У – питома вага місць, що підлягають ремонту в плановому році, %;

Тр – середня тривалість ремонту одного номера, дн.

Кількість ліжко-діб в експлуатації (ЛДекс.) встановлюють за формулою

ЛДекс. = ЛДінв – ЛД втрат (1.4)

Показник “Кількість наданих ліжко-місць” визначають за формулою (1.5) на підставі даних про наявний та очікуваний рівень використання номерного фонду і визначену під час проведення попередніх розрахунків кількість ліжко-діб у інвентарі. Рівень використання номерного фонду характеризується коефіцієнтом використання номерного фонду (див. завдання).

ЛД над = ЛДінв * Кв.н.ф., (1.5)

де Кв.н.ф. – коефіцієнт використання номерного фонду.

Середній тариф (СТ) визначають на підставі даних про структуру номерного фонду, співвідношення середнього тарифу та середньої ціни ліжко-місця (див. завдання) і даних табл. 1.1. При цьому в контрольній роботі середню ціну ліжко-місця по готелю у звітному й плановому році встановлють, виходячи з припущення, що при користуванні послугами готелю склався рівномірний попит на всі види номерів, тому вона може бути знайдена як середньозважена величина за формулою

Цср =  ( Ni *Цi* Кпер) / Nср, (1.6)

де Цi - ціна одного ліжко-місця за добу в номерах i- го виду, грн.;

Кпер – коефіцієнт перерахунку даних табл. 1.1 в існуючі ціни;

Ni- кількість місць в номерах і-го виду, од.

З метою забезпечення співвідношення між цінами номерів різних категорій ціну конкретного ліжко-місця в контрольній роботі визначаємо на основі базової ціни згідно з прейскурантом К-05, що діяв до надання підприємствам готельного господарства права самостійно встановлювати ціну номера (див. табл. 1.1).

Визначений таким чином середній тариф у звітному й плановому році складає:

СТзв =

СТпл =

Таблиця 1.1 - Ціни на місця готелю за добу без урахування коефіцієнта перерахунку, грн.

Категорії номерів

Однокімнатні на

1 місце

2 місця

3 місця

4 місця

Готелі першого розряду

Номери:

вищої категорії

першої категорії

1-70

1-40

1-15

-

другої категорії

1-45

1-15

1-00

-

третьої категорії

1-40

1-10

0-95

0-90

четвертої

1-35

1-05

0-90

0-85

Готелі другого розряду

Номери:

вищої категорії

-

-

-

-

першої категорії

1-55

1-30

1-00

-

другої категорії

1-35

1-10

0-95

-

третьої категорії

1-30

1-05

0-90

0-85

четвертої категорії

1-25

1-00

0-85

0-80


Доходи готелю від основної діяльності (Досн) визначають множенням середнього тарифу на кількість наданих ліжко-діб. При цьому вважають, що ціна, яка використана в розрахунках, наведена без встановлених законом нарахувань. Таким чином, отриманий доход за своїм змістом відповідає поняттю “ чистий дохід”:

Доходи від додаткових послуг (Ддод) знаходимо, виходячи з того, що:

 • у звітному році вони склали 10% від доходів основної діяльності за відповідний період;

 • у плановому році, виходячи з очікуваного у зв'язку з інфляційними процесами росту цін, ціна однієї додаткової послуги зросте в середньому на 5% від розміру, що склався у звітному році.

Ддод зв.=

Ддод пл.=

Інші доходи (Дінш) умовно беремо:

 для звітного року - 4,0% від доходів основної діяльності;

 для планового року -4,2% від доходів основної діяльності.

Таким чином, інші доходи складатимуть:

Дінш. зв.=

Дінш. пл =

Дані розрахунків заносимо в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 - Виробнича програма готелю

Показники

Одиниці виміру

Звітний рік

Плановий рік

1. Середньорічна кількість місць в інвентарі

2. Кількість ліжко-діб в інвентарі

3. Кількість втрат ліжко-діб

4. Кількість ліжко–діб в експлуатації

5. Кількість ліжко-діб наданих, всього в тому числі:

- основних

- додаткових

6. Коефіцієнт використання номерного фонду

7. Середній тариф

8. Доходи від основної діяльності, всього в тому числі:

- від основних ліжко-місць

- від додаткових ліжко -місць

9. Доходи від додаткових послуг

10. Інші доходи

11. Загальний обсяг доходів

місць

л-д


-"-

-"-

-"-

-"-

грн./л-д

л-д

тис. грн.

-"-

-"-

-"-

-"-
Увага! Надалі всі розрахунки проводимо виключно для планового року.

2. План З праці ТА її ОПЛАТИ

2.1. Загальні положення

Цей розділ, у зв’язку з обмеженістю в часі, що відводиться на контрольну роботу, має на меті надати студенту можливість здобути навички:

 • розрахунку чисельності насамперед основних категорій працівників готелю, що найбільш типові для підприємств цієї галузі або мають специфічну методику розрахунку;

 • визначення витрат на оплату праці.

Чисельність інших категорій працівників визначають у відсотках (див. завдання) до середньооблікової чисельності покоївок.

Умовно приймають, що наявний в готелі рівень середньомісячної заробітної плати одного працівника (грн.), виходячи з річного фонду оплати праці в умовних одиницях, становить:

 • покоївки - 70;

 • кастелянші - 60;

 • швейцара - 50;

 • робітника ремонтної групи – 80;

 • інших категорій робітників (комірникі, гардеробники, ліфтери, керівники, спеціалісти і службовці) - 85.

Чисельність працівників інших категорій встановлюють згідно з даними завдання.

У процесі розробки бізнес-плану виникає необхідність введення додаткових штатних одиниць працівників. Обгрунтування їх чисельності, визначення функціональних обов’язків та умови їх оплати визначаються студентом самостійно.

Курс гривні до долара приймають за даними Національного банку України на момент виконання контрольної роботи.

Результати розрахунку чисельності різних категорій працівників готелю зводять у табл. 2.10.


^ 2.2. Рекомендації до розрахунку чисельності

Розрахунок чисельності покоївок виконують окремо по покоївках першої зміни та покоївках інших змін. Спочатку проводять розрахунок явочної чисельності покоївок першої зміни. Для її визначення використовують норми часу на прибирання номерів або норми обслуговування номерів за зміну, наведені в табл.2.1. Розрахунок здійснюють, виходячи з восьмигодинної тривалості зміни. Кількість відповідних номерів визначають згідно із структурою номерного фонду на плановий рік за завданням.

Розрахунок явочної чисельності покоївок першої зміни за допомогою норм часу на прибирання номерів виконують за формулою

, (2.1)

де. - кількість і-х номерів, од.;

- норма часу на прибирання і-го номеру, год.;

- кількість видів номерів.

При цьому слід мати на увазі, що на прибирання номерів, які мають більше трьох місць, кожне місце додає до норми часу обслуговування номера на 3 місця по 0.12 год., згідно з чим перераховують норму обслуговування.

Увага! Тут і далі нормативи, що використовуються в розрахунках, позначають у відповідних таблицях окресленням.

Чяв.1 зміни =

Явочну чисельність покоївок 2-ї і 3-ї змін (Чяв.2 зм.) визначають на базі даних про очікувану кількість гостей (мешканців) готелю та наданих ліжко-діб (див. табл.2.2 і 2.3 ). При цьому слід пам’ятати, що кількість наданих ліжко-діб визначена в процесі розрахунку виробничої програми, а кількість гостей треба знайти на підставі даних завдання.

Облікову чисельність покоївок знаходять за формулою

, (2.2)

де - коефіцієнт облікового складу;

- явочна чисельність покоївок усіх змін, чол.

Розрахунок чисельності кастелянш проводять на базі нормативів чисельності, встановлених залежно від кількості наданих ліжко-діб та числа туристів (див. табл. 2.4.) за формулою

; (2.3)

де - прийнята кількість змін (визначається студентом).

Нормативну чисельність працівників, зайнятих обслуговуванням та ремонтом обладнання (електромонтер з обслуговування електрообладнання, слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник з обслуговування вентиляції та опалення та ін.), визначають на основі нормативів чисельності залежно від кількості так званих одиниць ремонтної складності обладнання (див.табл.2.5 і завдання). При цьому в їх обов’язки входить проведення періодичних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів (ППР) обладнання, що виконуються за графіками ППР, а також усунення за заявками персоналу (завідувачі поверху, корпусу), мешканців готелю або за наказом адміністрації виявлених у процесі експлуатації несправностей обладнання.

Кількість одиниць ремонтної складності на практиці встановлюється технічними службами на основі складання переліку всіх об'єктів обслуговування , кожному з яких відповідає своя кількість одиниць ремонтної складності . У контрольній роботі кількість одиниць ремонтної складності дана у завданні.

^ Нормативну явочну чисельність швейцарів визначають виходячи з встановленого режиму пропуску в готель, кількості постів, де обов'язкова наявність швейцара, кількості змін роботи на конкретному посту відповідно до пропускного регламенту. Після обговорення умов роботи швейцарів розрахунок треба дати в пояснювальній записці у вигляді табл. 2.6 .


Таблиця 2.1 - Нормативи обслуговування для покоївок, які працюють в першу зміну (для готелів 1 розряду)

Кількість кімнат і місць у номері

Категорія номерів

Вища

Перша

Друга

Третя

Четверта

Норми

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

2-кімнатні

2-місні

4.8

1.67

1-кімнатні

1-місні7.8

1.03

9.9

0.81

10.8

0.74

12.1

0.66

1-кімнатні

2-місні6.8

1.17

8.4

0.95

9.1

0.88

10.0

0.8

1-кімнатні

3-місні6.2

1.29

7.5

1.07

8.0

1.0

8.7

0.92Таблиця 2.2 - Нормативи обслуговування для покоївок, які працюють в першу зміну (для готелів 2 розряду)

Кількість кімнат і місць у номері

Категорія номерів

Вища

Перша

Друга

Третя

Четверта

Норми

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

обслуговування, номерів/ зміну

часу, год./ номер

1-кімнатні

1-місні8.1

0.99

10.4

0.77

11.4

0.70

12.9

0.62

1-кімнатні

2-місні7.1

1.13

8.8

0.91

9.5

0.84

10.5

0.76

1-кімнатні

3-місні6.4

1.25

7.8

1.03

8.3

0.96

9.1

0.88Таблиця 2.6 - Розрахунок облікової чисельності швейцарів

Пост №

Кількість змін

Чяв.у зміну

Кобл. складу

Чобл.

Всього


Після розрахунку явочної чисельності вищезазначених категорій працівників визначають чисельність працівників інших категорій відповідно до завдання, і середньооблікову чисельність. Результати розрахунків зводять до табл. 2.7.


Таблиця 2.7 - Розрахунок облікової чисельності працівників

Категорія працівників

Явочна чисельність, чол.

Коефіцієнт облікового складу

Середньооблікова чисельність, чол.

Покоївки

Кастелянші

Робітники ремгрупи

Швейцари

Інші категорії

Всього^ 2.3. Рекомендації щодо визначення витрат на оплату праці. Розробка плану з праці завершується визначенням фонду оплати праці

Для визначення цих витрат виходять з середньомісячних витрат на оплату праці працівників різних категорій та їх облікової чисельності. Результати розрахунків наведені в табл. 2.8.


Таблиця 2.8 - Розрахунок фонду оплати праці персоналу готелю

Категорія працівників

Облікова чисельність, чол.

Середньомісячна зарплата, грн./ чол.

Річний фонд оплати праці, тис. грн.

Покоївки


Кастелянші


Робітники ремгрупи


Швейцари


Інші категорії


Всього
^ 3. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ І СТАТТЯМИ

КАЛЬКУЛЯЦІЇ

Планування витрат може проводитися як за елементами витрат, так і за статтями калькуляції .На практиці розрахунок витрат за статтями калькуляції дозволяє більш плідно, ніж за елементи витрат, аналізувати зміну й структуру витрат, оскільки дає інформацію про місце їх виникнення . Це дає змогу в процесі аналізу шукати резерви зменшення собівартості на основі скорочення насамперед наднормативних та невиробничих витрат. З іншого боку, планування витрат по елементах спрощує прогнозування зміни загальних витрат під впливом зовнішніх економічних чинників.

Оскільки завданням на контрольну роботу не передбачено здійснення студентом пошуку резервів зниження собівартості, групування витрат готелю проводять за елементами витрат. Для цього студент повинен розрахувати основні витрати готелю і на їх підставі визначити загальну суму витрат і витрати за елементами. Результати розрахунків заносять до табл.3.2. На підставі даних табл. 3.2 визначають витрати на 1 надане ліжко-місце.


^ 3.1. Витрати на оплату праці

Приймають згідно з табл. 2.8.

Вфот =


3.2. Витрати на соціальні заходи

Включають відрахування від фонду оплати праці відповідно до Законів України: “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”; “Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття”; “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням”; “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що обумовили втрату працездатності”.

Загальний відсоток відрахувань встановлють за діючим законодавством.

Всоц =

^ 3.3. Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування планують на основі методики, встановленої Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. У контрольній роботі балансову вартість основних фондів визначать як добуток питомих капіталовкладень в розрахунку на одне ліжко-місце в інвентарі і кількості місць на початок планового року (див. завдання). Визначена вартість основних фондів на початок планового року (Б) становить

Б=

Питому вагу основних фондів приймають за групами :

1гр.-85%; 2гр.- 1% ; 3гр.- 12 %; 4гр – 2% .

Норми амортизації встановлюють згідно з діючим законодавством. Станом на момент розробки методичних вказівок вони становлять:

1гр.-2%; 2гр.-10%; 3гр.-6%; 4гр - 15%.

Розрахунок амортизації проводять у табличній формі (див. табл. 3.1) з урахуванням поквартального нарахування амортизації та коректування вартості основних фондів.


Таблиця 3.1 - Розрахунок планової величини амортизаційних відрахувань

А)Розрахунок вартості основних фондів

Група ОФ

Вартість ОФ на початок кварталу

1-й квартал

2–й квартал

3-й квартал

4 –й квартал

1

2

3

4

Всього


Б)Розрахунок амортизації

Група ОФ

Річна норма амортизації, %

Квартальні амортизаційні відрахування, тис.грн.

1

2

3

4

1
2
3
4
Всього

^ 3.4. Водопостачання та каналізація

Витрати на водопостачання планують, виходячи із середніх питомих витрат води на одну надану ліжко-добу, що встановлюються за даними КВП (Вв.г.), і нормативних витрат води на одного працівника, що визначаються за даними БНіП 2.04.01.-85 "Внутрішнє водопостачання та каналізація будівель" (Вв.р) і діючих тарифів за 1 м3 використаної води, (див. завдання):

Вв.г.=

Вв.р.=

Вв.г. +Вв.р.=

Витрати на оплату послуг за водовідведення стоків у контрольній роботі приймають, виходячи з того, що вся отримана вода належить централізованому водовідведенню:

Вк.г.=

Вк.р.=

Вк.г.+Вк.р.=


3.5. Електроенергія

Витрати за цією статтею планують на підставі нормативів витрат електроенергії або, спираючись на дані за попередні періоди (згідно з показниками КВП) і встановлених тарифів за спожиту електроенергію (див. завдання ):

Вел.=


3.6. Опалення

Витрати за цією статтею визначають як добуток об'єму приміщень будівлі (V), що опалюються, на питомі витрати тепла (Утеп) і діючий тариф (Тар).

Площа опалюваних приміщень (S) складається з площі номерів та іншої

площі (в контрольній роботі приймають , що вона становить 40% від площі номерів на початок року). Площу номерів визначає студент згідно із завданням. Об’єм опалюваних приміщень знаходять за формулою

V= S * h

Висоту приміщень (h) беруть на рівні 2.8 м:

Воп =

^ 3.7. Витрати на гаряче водопостачання

Витрати на гаряче водопостачання приймають умовно у відсотках до витрат на опалення. При цьому виходять з того, що норми витрат води (див. п.3.4) враховують об’єм води, що витрачається для гарячого водопостачання:

Вг.в.=


3.8. Телефонізація

Витрати на оплату послуг телефонного зв’язку залежить від кількості встановлених телефонів та діючої системи оплати. Кількість телефонів приймають як кількість номерів, збільшену на 10 од. Плату за телефон визначають згідно із завданням:

Втел.=


3.9. Радіо

Витрати, пов’язані із забезпеченням роботи цього обладнаня готелю, у контрольній роботі визначають згідно з умовою , що всі номери радіофіковані. Абонентну плату приймають згідно із завданням:

Врад.=


^ 3.10. Прання білизни

Витрати за цією статтею (Впр) планують згідно з умовою, що готель не має своєї пральні.

Вагу білизни, що накопичується від одного туриста, визначають як добуток ваги одного комплекту білизни на кількість змін за термін перебування в готелі. У розрахунках приймають, що вага комплекту дорівнює 1,8 кг. Кількість змін білизни визначають згідно із середньою тривалістю проживання (див. завдання):
^ 3.11. Витрати на ремонт

У цій статті враховують витрати на всі види ремонтів основних фондів. Вони визначаються згідно із складеними кошторисами на планові обсяги ремонтних робіт, що виконуються власними силами, і за договорами на виконання робіт, що виконуються сторонніми організаціями. У контрольнійй роботі ці витрати приймають у відсотках до балансової вартості основних фондів на початок року згідно із завданням.

Врем.=


^ 3.12. Інші витрати

Сюди відносять всі не враховані раніше витрати. Наприклад:

• сума сплаченої орендної (лізингової) плати за користування наданими в оперативну та фінансову оренду (лізинг) основними фондами;

• витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків;

• оплата послуг сторонніх підприємств і організацій, зокрема:

- за використання та/або обслуговування технічних засобів управління: обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації;

- консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності підприємства, ціноутворенням, реалізацією послуг населенню, бюджетним організаціям та комерційним підприємствам;

• суми податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів;

• витрати на виготовлення інструкцій, розрахункових книжок, правил та іншої службової документації;

• витрати на офіційну публікацію звітів (балансів) про фінансовий стан підприємств у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством;

• витрати на проведення роз'яснювально-рекламних заходів:

• витрати на організацію прийомів, презентацій і свят з рекламними цілями у передбачених законодавством розмірах;

• витрати на службові відрядження працівників у межах норм, передбачених законодавством;

• витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, а також заподіяної іншим особам;

• оплата вартості ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності підприємства, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації;

• витрати на придбання літератури для господарської діяльності підприємства, а також на проведення аудиту згідно з чинним законодавством;

• витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури.

Умовно приймають інші витрати на рівні 5 % від попередніх:

Вінш =

Усе перелічене вище заносять у табл. 3.2 і на їх підставі визначають елементи витрат (матеріальні витрати-1, витрати на оплату праці-2, витрати на соціальні заходи-3, амортизація-4, інші витрати-5) і складають калькуляцію одного наданого ліжко - місця.


Таблиця 3.2 - Витрати, тис.грн.

Статті витрат

Елементи витрат

Всього

Витрати на оплату праціВитрати на соціальні заходиАмортизаційні відрахуванняВодопостачання та каналізаціяОпалення та гаряче водопостачанняЕлектроенергіяТелефон і радіоПрання білизниВитрати на ремонтІнші витратиВсьогоДовідковоНадано ліжко-діб

Х

Х

Х

Х

Х
Витрати, грн/л-д

Х

Х

Х

Х

Х

^ 4. РОЗРАХУНОК ПІДСУМКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

У цьому розділі визначають :

• очікуваний прибуток та рівень рентабельності при середньому тарифі, що склався;

• розробляють бізнес – план, метою якого є збільшення прибутку готелю;

• визначають точку беззбитковості діяльності готелю;

• визначають чистий прибуток готелю з урахуванням бізнес-плану .


^ 4.1. Очікуваний обсяг

Очікуваний обсяг прибутку до оподаткування та впровадження бізнес-плану (П) знаходять шляхом відрахування від загальної суми доходів (Д) витрат, що відносяться на собівартість (В):

П = Д – В =


^ 4.2. Рівень рентабельності

Рівень рентабельності ( Р% ) встановлюють за формулою

Р%= (П / В) *100% =


4.3. Бізнес-план

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства.

Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення .

Не існує єдиної і обов'язкової схеми складання бізнес-плану. Це творчий процес, що потребує від розробника зосередження зусиль на найбільш важливих для даного бізнесу проблемах, а не сліпого дотримання структури бізнес-плану. При цьому зазначимо, що зміст бізнес-плану визначається характером запропонованого проекту, умовами його реалізації та призначенням розроблюваного бізнес-плану.

Після розробки бізнес-плану встановлюють його вплив на зміну доходу, витрат, прибутків та рентабельність готелю.

Нижче наведена приблизна схема бізнес-плану (див.рис. 4.1), відповідно до якої необхідно розробити бізнес-план бізнес-ідеї, що пропонується.

Для поглиблення знань з питань розробки та структури бізнес-плану, послідовності викладення його розділів та їх змісту студенту рекомендується спеціальна література, наведена в кінці цих методичних вказівок. Обсяг розділу в контрольній роботі 6-10 сторінок з урахуванням додатків.

Рис 4.1 - Макет бізнес-плану


Студенти можуть виконувати бізнес-план за власною бізнес-ідеєю, узгодивши її попередньо з викладачем-консультантом, який закріплений кафедрою відповідно до навчального навантаження. При відсутності власної бізнес-ідеї – бізнес-план розробляють згідно із завданням до контрольної роботи.


^ 4.4. Точка беззбитковості

Точку беззбитковості в цілому по готелю визначають аналітичним і графічним методами. З урахуванням специфіки формування доходів у готельному господарстві графік точки беззбитковості може мати такий вигляд (див. рис. 4.2).
4


Умовні позначення:

1 – пряма умовно-постійних витрат;

2 – пряма загальних витрат;

3 – пряма доходів;

4 - обсяг інших доходів.

Рис. 4.2 - Визначення точки беззбитковості


Для побудови графiка потрiбно здiйснити розподiл витрат на умовно-постiйнi й змiннi, що слушно робити за допомогою таблиці, яка може мати такий вигляд (табл. 4.1).


Таблиця 4.1 - Розподiл витрат на умовно-постiйнi й змiннi

Статті витрат

Умовно-постiйнi, тиc. грн.

Змiннi, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Витрати на оплату праці


Витрати на соціальні заходи


Амортизаційні відрахування


Водопостачання


Каналізація


Опалення


Гаряче водопостачання


Електроенергія


Телефон


Радіо


Прання білизни


Витрати на ремонт


Інші витрати


Всього^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану (практикум).–К.: Знання, 2000.

2. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практ. посібн.: Пер. з англ. – К.: Знання, КОО, 2001.-285 с.

3. Бизнес-план инвестиционного проекта: Уч. пос. / Под ред. В.М.Попова.-М.: Финансы и статистика, 1997.-418 с.

4. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В. М.Попова и С.И. Ляпунова. - М: Финансы и статистика, 2001.-672с.

5. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. / Пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 1995.

6. ГОСТ28681.4-95. Международньій стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.

7.Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг. Как побеждать на рынке. – М: Финансы и статистика, 1991.

8.Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.Д. Бизнес-планирование. – М., 2000.

9. Чудновский И.П. Туризм и гостиничное хозяйство. – М.: Дело, 2000.


навчальне видання

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Планування діяльностi підприємств готельного господарства та туризму” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050201 “Менеджмент організації“ спеціалізації “Менеджмент у готельному господарстві та туризмі”)


Укладачі: Княжеченко Валерій Вікторович

Волгіна Наталія Олександрівна


Відповідальний за випуск: В.О. Костюк


Редактор М.З. Аляб'єв


План 2004, поз. 415
Підп. до друку 10.06.04 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Обл.-вид. арк. 2.2. Умовн.-друк. арк. 1.3.

Тираж 60 прим. Замовл. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002 Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та
Організація виробництва на підприємствах міського господарства” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200   „Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи