Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата01.07.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки


до виконання дипломної роботи

зі спеціальності

7.050107 - «Економіка підприємства»

(для студентів денної і заочної форм навчання)


Харків – ХНАМГ- 2008

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання). Укл. Бубенко П.Т., Димченко О.В., Юр’єва Т.П., Княжеченко В.В., Дворкін С.В., Телятник С.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 47 с.


Укладачі: Павло Трохимович Бубенко,

Олена Володимирівна Димченко,

Тамара Петрівна Юр’єва,

Валерій Вікторович Княжеченко,

Сергій Володимирович Дворкін,

Сергій Вікторович Телятник.
Рецензенти: проф. Клєбанова Т.С.,

доц. Таукешева Т.Д.


Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 9 від 11.01.2008 р.

Зміст


Вступ…………………………………………………………………………

41. Цілі та завдання дипломної роботи………………………………..

52. Організація виконання дипломної роботи………………………...

73. Вимоги до змісту й структури дипломної роботи………………...

134. Вимоги до оформлення дипломної роботи………………………..

195. Рецензування і захист дипломної роботи………………………….

256. Критерії оцінювання дипломної роботи…………………………..

26Додаток А. Орієнтовна тематика дипломних робіт спеціальності 7.050107- «Економіка підприємства»……………………………………...


29Додаток Б. Бланк завдання на дипломну роботу………………………….

35Додаток В. Орієнтовний план дипломної роботи………………………...

37Додаток Д. Титульна сторінка дипломної роботи………………………...

38Додаток Е. Приклад оформлення таблиці та ілюстрації…………………

39Додаток Ж. Приклади оформлення списку використаної літератури…..

40Додаток З. Титульна сторінка графічного матеріалу до захисту дипломної роботи…………………………………………………………...


41Додаток И. Зразок оформлення зовнішньої рецензії на дипломну роботу………………………………………………………………………...


42Додаток К. Зразок акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства……………………………..


43Додаток Л Зразок оформлення штампу до аркушів роздавального матеріалу……………………………………………………………………..


45Додаток М. Зразок оформлення реферату…………………………………

46


Вступ


Підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» у Харківській національній академії міського господарства базується на Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" (№2984-ІІІ від 17 січня 2002 р.), Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.98 № 65, Галузевих стандартах вищої освіти з підготовки фахівців рівня "спеціаліст" напряму підготовки 0501 - "Економіка підприємства", варіативних компонент стандартів вищої освіти ХНАМГ.

Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломних робіт згідно з чинними стандартами України.

Завданням методичних вказівок є викладення основних положень та вимог щодо змісту дипломної роботи, її оформлення, організаційних сторін виконання, підготовки до захисту, порядку захисту й оцінювання.

І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Виконання і захист дипломної роботи, поряд із складанням комплексного іспиту зі спеціальності, є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за спеціальністю "Економіка підприємства", а також проходження усіх видів практик.

Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випусковою кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації "спеціаліста з економіки підприємства" і видачу диплома спеціаліста.

Метою виконання дипломної роботи є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, а також систематизація, розширення і закріплення теоретичних і практичних знань за фахом і їх використання при вирішенні конкретних організаційних, виробничих і наукових завдань.

Завданнями дипломної роботи є:

 • підтвердження уміння систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження, працювати з офіційною звітністю підприємств і установ, статистичними довідниками, нормативними й законодавчими актами, інструктивно-методичними матеріалами;

- придбання навичок самостійної роботи з узагальнення теоретичного матеріалу при роботі з літературою;

- застосування на практиці методів фінансово-економічного аналізу, уміння узагальнювати результати, робити чіткі обґрунтовані висновки, розробляти рекомендації і пропозиції щодо удосконалення роботи суб'єктів господарювання;

- придбання навичок здійснення економічних прогнозів в умовах невизначеності й ризику;

- закріплення студентом знань про системні й комплексні підходи сучасної методології і методики здійснення наукових досліджень, інструментарій і прийоми обґрунтування фінансово-управлінських рішень;

 • формування вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі;

- придбання навичок роботи на персональному комп'ютері при обробці даних за допомогою прикладних програм у фінансово-економічній сфері.

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати наступним вимогам:

 • містити всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • бути виконаною на матеріалах реального підприємства;

 • містити самостійні дослідження, програми, розрахунки, виконані за допомогою ПЕОМ;

 • містити обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • мати практичну значущість, що підтверджується можливістю впровадження розроблених пропозицій та рекомендацій в діяльність об'єктів дослідження;

 • бути оформленою відповідно до вимог державних та галузевих стандартів:

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

 • бути виконаною і поданою на кафедру міської і регіональної економіки Академії в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Кожний студент повинен добре володіти матеріалом дипломної роботи, вміти лаконічно й чітко викласти основні її положення членам державної екзаменаційної комісії з використанням графічного матеріалу, що відображає основні результати роботи.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми на реальному підприємстві і обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.


^ 2. Організація виконання дипломної роботи


Дипломну роботу виконують на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств житлово-комунального господарства, статистичних даних державного, регіонального та інших рівнів, спеціальної вітчизняної і зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, що вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

1. Вибір теми (додаток А) та об'єкта дослідження; затвердження теми дипломної роботи.

2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану її виконання (додаток Б).

3. Затвердження завдання завідувачем кафедри.

 1. Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломної
  роботи (додаток В).

 2. Збирання фактичних матеріалів під час переддипломної практики на
  підприємстві - об'єкті дослідження.

 3. Обробка фактичних матеріалів із застосуванням ПЕОМ.

 4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності та керування
  підприємством - об'єктом дослідження дипломної роботи.

 5. Написання першого варіанта тексту роботи, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 6. Усунення недоліків; написання остаточного варіанта тексту; оформлення дипломної роботи (згідно з вимогами даних методичних вказівок; додатки Д-З).

10. Подання завершеної дипломної роботи на рецензування науковому керівникові, отримання відзиву.

11. Подання роботи на кафедру для внутрішнього рецензування, отримання висновку кафедри.

 1. Подання роботи на ознайомлення керівництву підприємства - об'єкта дослідження і оформлення акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К).

 2. Зовнішнє рецензування дипломної роботи, отримання зовнішньої рецензії (додаток И).

 3. Допуск дипломної роботи до захисту завідувачем кафедри.

 4. Захист дипломної роботи в ДЕК.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно виконали теоретичну програму навчального плану, склали комплексний іспит зі спеціальності, завершили переддипломну практику й захистили звіт з неї.

Керівництво дипломною роботою здійснює науковий керівник. Консультування окремих підрозділів (параграфів) дипломної роботи виконують викладачі кафедри безпеки життєдіяльності. З урахуванням теми та спрямування дипломної роботи можливе додаткове залучення консультантів з кафедри прикладної математики і обчислювальної техніки тощо.

Науковий керівник дипломної роботи затверджується наказом ректора Академії за поданням кафедри. Консультантів визначають рішенням відповідних кафедр академії. Науковими керівниками дипломних робіт призначаються провідні викладачі й науковці кафедри.

Науковий керівник надає студенту науково-методичну допомогу в його
самостійній роботі над дипломом:

 • індивідуально консультує студента;

- розробляє завдання на дипломну роботу (додаток Б);

- допомагає скласти план дипломної роботи (додаток В) та індивідуальне завдання до переддипломної практики;

- контролює дотримання графіка виконання роботи;

- рецензує частини роботи, перший варіант тексту і завершений рукопис;

- надає відгук на дипломну роботу;

- консультує щодо оформлення акту впровадження пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К);

- готує студента до захисту.

Дипломна робота за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» має комплексний характер. Виконуючи дипломну роботу, кожен студент досліджує поряд з економічними проблемами також проблеми інформаційного забезпечення процесу керування підприємством.

Тематика дипломних робіт розроблена кафедрою міської і регіональної економіки згідно з вимогами нормативної та варіативної компонент освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства», відповідно до програм вивчених нормативних і вибіркових дисциплін, враховуючи наукові дослідження кафедри, актуальні галузеві проблеми підприємств, що потребують аналізу та вирішення. Тематика дипломних робіт постійно переглядається і поновлюється (додаток А).

Студент має право самостійного вибору теми дипломної роботи (згідно з попередньою власною науково-дослідницькою роботою, майбутнім місцем роботи, можливостями отримання необхідної інформації на об'єкті дослідження тощо). Велике значення має обґрунтований та правильний вибір теми. Підготовку до написання дипломної роботи слід починати на молодших курсах. Завчасний вибір теми дипломної роботи дозволяє студенту використовувати виконані ним раніше курсові, науково-дослідні роботи, звіти з виробничої та переддипломної практик при написанні дипломної роботи. Відповідно, нагромадження теоретичного і практичного матеріалу, поступове його розширення і поглиблення дає змогу забезпечити високу якість і своєчасність виконання роботи. Тематика дипломних робіт має орієнтовний характер, може уточнюватися з урахуванням змін економічної теорії і практики, наукових інтересів студента-дипломника.

Бажаним є виконання дипломних робіт за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, організації, підприємства та підприємницькі структури; які уклали з Академією контракти на навчання студентів або договори про співпрацю та співробітництво.

При виборі теми роботи важливо враховувати:

- актуальність теми на сучасному етапі в макроекономічному аспекті і для об'єкта дослідження;

- напрямок науково-дослідної роботи студента і його професійні інтереси;

- пропозиції і запити підприємств і відомств;

- наукову проблематику кафедри МіРЕ;

- наявність інформації про об'єкт дослідження і можливість її ефективного використання в роботі;

- можливість застосування розроблених рекомендацій у практиці діяльності об'єкта дослідження.

Після затвердження теми науковий керівник разом з консультантами розробляє студенту завдання на виконання дипломної роботи, в якому вказуються мета роботи, її зміст, послідовність виконання і конкретні терміни подання розділів роботи науковому керівникові (додаток Б).

У ході виконання дипломної роботи студент одержує від наукового керівника консультації в затверджені кафедрою для цього дні. Науковий керівник здійснює контроль за виконанням календарного плану підготовки дипломної роботи і щотижня інформує про це завідувача кафедри.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного підприємства, що відповідає завданням та умінням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста спеціальності «Економіка підприємства». Разом з вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність (бажано підприємства житлово-комунального господарства). Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає підприємство, з яким академія має відповідну угоду.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об'єктів, на яких вони будуть виконуватися, розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри. Викладач, який відповідає за організацію дипломного проектування на кафедрі, готує проект наказу академії, в якому фіксується список студентів-дипломників, перелік тем дипломних робіт і наукові керівники.

Усі подальші зміни (теми роботи, об'єкта дослідження, керівництва тощо) можливі у виключних випадках і у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни в наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу засідання).

Об'єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Відповідно до спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства" це мають бути:

 • житлово-експлуатаційні підприємства;

 • комунальні підприємства (санітарно-технічні, енергетичні й транспортні);

 • підприємства зовнішнього міського благоустрою (зелене господарство, зовнішнє освітлення і шляхове господарство);

 • житлово-комунальні комплекси (які поєднують декілька сфер діяльності);

 • інші підприємства (за погодженням з керівником роботи).

Завдання на дипломну роботу студентові оформляє науковий керівник (додаток Б) перед початком переддипломної практики. Порушення студентом календарного плану виконання окремих підрозділів, розділів або роботи в цілому фіксується науковим керівником, який інформує про це завідувача кафедри. У разі невиконання графіка дипломного проектування за рішенням кафедри студент-дипломник може бути недопущений до захисту дипломної роботи.

Термін виконання дипломної роботи встановлюється у відповідності з навчальним планом Академії. Дипломна робота має виконуватися відповідно до затверджених календарного плану і завдання. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається загальний графік консультацій наукових керівників та консультантів, згідно з яким забезпечується систематичне консультування і робота студента над дипломом. Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд керівникові й консультантам. Про завершення виконання окремих підрозділів роботи свідчать підписи консультантів у графі "Завдання прийняв" на бланку завдання (додаток Б) і на титульній сторінці дипломної роботи (додаток Д).

У встановлений графіком кінцевий термін завершена дипломна робота
подається на рецензування послідовно:

 1. науковому керівникові;

 2. на кафедру для надання внутрішньої рецензії. Після проходження внутрішнього рецензування та виправлення визначених зауважень, дипломну роботу зброшуровують обов'язково у тверду палітурку;

 3. керівництву підприємства – об’єкта дослідження (якщо підприємство виступає замовником теми);

 4. завідувачу кафедри для прийняття остаточного рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК, про що свідчить підпис завідувача кафедри на титульній сторінці дипломної роботи;

 5. зовнішньому рецензенту.

.

^ 3. Вимоги до змісту Й структури дипломної роботи


Дипломна робота як теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг дипломної роботи (починаючи з титульного аркуша до першої сторінки додатка) має бути в межах 100-110 сторінок.

Рекомендується така структура дипломної роботи:

 • титульна сторінка;

 • бланк завдання;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • характеристика підприємства (організації);

 • аналіз фінансово-господарської діяльності;

 • обґрунтування актуальності обраної теми (огляд літератури з питань дослі­дження);

 • рекомендаційний розділ;

 • охорона праці;

 • характеристика застосування ЕОМ у дипломній роботі;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • перелік графічного матеріалу;

 • додатки.

До пояснювальної записки додається графічний матеріал (роздавальний матеріал), який використовується дипломником при захисті роботи. Оригінал графічного матеріалу разом з титульною сторінкою до нього (додаток З) вшивають в пояснювальну записку. Копії графічного матеріалу роздають всім членам державної екзаменаційної комісії. На звороті кожного аркуша роздавального матеріалу повинен бути штамп з реквізитами, що відносяться до даної дипломної роботи (додаток Л). Окремі аркуші графічного матеріалу можуть складатися з двох і більше сторінок, об’єднаних однією назвою. У цьому разі в правому нижньому куті серії на звороті аркуша ставлять «великий штамп» (див. додаток Л). На інших сторінках серії в правому нижньому куті ставлять так званий «малий» штамп (20х50мм) (див.додаток Л).

^ Титульний аркуш відображає назву вищого навчального закладу, найменування теми дипломної роботи, об'єкт дослідження, П.І.Б. виконавця і керівників, консультантів, рік виконання (додаток Д). Титульний аркуш до дипломної роботи видає кафедра (керівник роботи). Його оформлення виконують згідно з вимогами кафедри.

Виконавець дипломної роботи несе повну відповідальність за відповідність назви теми дипломної роботи, записаної на титульному аркуші, назві теми, вказаній у завданні до дипломної роботи, а також у наказі про допуск студента до дипломного проектування. При встановленні будь-яких розбіжностей студент повинен з'ясувати їх з керівником роботи або методистом кафед­ри. Роботи, що мають розбіжності з темою, вказаною у на­казі, знімають із захисту як виконані в невідповідності із завдан­ням (затвердженою тематикою дипломного проектування).

На зворотній стороні титульного аркуша у верхній його час­тині робиться надпис:

Дипломна робота виконана в повному обсязі відповідно до завдання та встановлених вимог. До­пускається до захисту в ДЕК.

^ Зав. кафедри (прізвище, ім'я, по батькові)

Виправлення на титульному аркуші не дозволяються.

Завдання на дипломну роботу видається студенту керівником дипломної роботи на типовому бланку, де обов'язково вказується строк видачі завдання і його завершення. Аркуш завдання входить до складу цих методичних вказівок (додаток Б). Строк виконання завдання встановлюється згідно з графіком навчального процесу. Завдання є основним регулятивним документом щодо послідовності виконання дипломної роботи і контролю за її виконанням.

Реферат повинен містити інформацію про обсяг роботи, кількість ілюстрацій і таблиць, передбачуваний результат, перелік основних термінів за темою, текст реферату (стисле викладення змісту роботи). Перелік опорних слів (словосполучень) повинен відображати спрямованість виконаної роботи. Кількість опорних слів має дорівнювати 10...15. Опорні слова (словосполучення) записують великими літерами у називному відмінку, відокремлюючи одне слово від іншого комою.

Текст реферату повинен відображати об'єкт дослідження, мету роботи, область їх застосування (додаток М). Рекомендований розмір реферату (не більше однієї сторінки) дає можливість з'ясувати зміст виконаної роботи.

Зміст відображає складові частини роботи, починаю­чи зі вступу: всі розділи, підрозділи, пункти (якщо останні мають назву), а також висновки, список використаних джерел та ін. (додаток В). Встановлення місця розташування того чи іншого розділу в роботі проводять шляхом позначення у змісті (проти назви даного розділу) номера сторінки, з якої він починається у пояснювальній записці. Зміст студент обговорює з науковим керівником і фіксує в дипломному завданні.

Вступ дипломної роботи повинен містити 2-3 сторінки тексту, в якому визначають та обґрунтовують актуальність теми, її практичну значущість для об'єкта дослідження, ступінь розробленості, характеризують мету і завдання дослідження, визначають його предмет і методологічну основу, характеризують джерела отриманої інформації, формують передбачуваний результат. Слово "Вступ" пишуть на третьому рядку аркуша (посередині). Номер розділу перед словом "Вступ" не ставлять.

У характеристиці підприємства повинні знайти відображення такі питання:

- основні завдання діяльності (функції) підприємства;

- структура підприємства й взаємовідносини структурних підрозділів;

- взаємовідносин з місцевим бюджетом і керівною організацією;

- основні техніко-економічні показники за аналізований пе­ріод.

Рекомендований обсяг розділу - 10 сторінок.

^ Аналіз господарської діяльності підприємства повинен торкатися основних аспектів його економіки з урахуванням специфіки галузі (аналіз показників виробничої програми; аналіз показників стану, руху й ефективності використання основних фондів; аналіз показників з праці та її оплати; аналіз витрат; аналіз доходів; аналіз фінансових результатів, аналіз фінансового стану).

Слід врахувати, що аналіз і висновки повинні здійснюватися на базі реальної фінансово-статистичної звітності об'єкта дослідження, даних первинного бухгалтерського обліку, даних офіційних статистичних збірників, програм розвитку регіону, галузі. Для проведення достовірного аналізу і виявлення стійких тенденцій зміни досліджуваної проблеми дані повинні бути використані не менш як за три роки. Аналітичні матеріали й другорядні розрахунки мають бути аргументовані, узагальнені й представлені в таблицях. Найбільш громіздкі з них слід розташовувати в додатках. Всі розрахунки виконують на ПЕОМ із застосуванням пакетів прикладних програм.

Рекомендований обсяг розділу - 30 сторінок.

Розділ, присвячений проблемам галузі (обґрунтування актуальності обраної теми), виконують з метою узагальнити існуючі проблеми й напрямки їх вирішення, що існують за думкою фахівців. У цьому розділі проводять огляд літератури, нормативних і законодавчих актів, різних точок зору на проблему дослідження. В огляді літератури рекомендується розглянути основні етапи розвитку економічної думки за обраною темою, закордонний досвід у даній області, проблеми в економіці України в цілому та в її окремих галузях і регіонах. Обов'язковим є наявність посилань (не менше п’яти) на використану літературу (наприклад: [1,2]). Матеріали розділу повинні підкреслювати актуальність пропозицій, викладених у рекомендаційному розділі (проектній частині). Наприкінці розділу необхідно треба дати висновки, що стосуються необхідності проведення досліджень у даній області.

Рекомендований обсяг розділу - 10 сторінок.

^ Рекомендаційний розділ містить розробки автора роботи відповідно до тематики дипломних робіт. Даний розділ повинен містити пропозиції, рекомендації, розробки в області удосконалення керування фінансово-господарською діяльністю підприємства з відповідними обґрунтуваннями і рекомендаціями. У ньому також можуть бути відображені інноваційні рекомендації, розроблені студентом методики, реальні інвестиційні проекти. Пропозиції і рекомендації повинні супроводжуватися фінансовими розрахунками і визначенням економічного та соціального ефекту від їх впровадження. При необхідності висновки та пропозиції можуть бути підтверджені відповідними документами, що характеризують їх впровадження і застосування у практиці діяльності суб'єкта господарювання (додаток К).

Рекомендований обсяг розділу - 30 сторінок.

^ Розділ охорони праці повинен мати обсяг 10-12 сторі­нок. Склад розділу визначає консультант від відповідної кафедри. Якщо обсяг розділу перевищує рекомендований, то частина матеріалу розділу може включатися до дода­тків. Які саме матеріали виносяться до додатків, вирішує консультант кафедри.

^ Розділ, присвячений використанню в роботі ЕОМ, має на меті висвітити рівень використання ЕОМ.

Наприклад: Пояснювальна записка до дипломної роботи виконана з використанням комп'ютера "Pentium IV" (процесор - 1.7 ГГц). Під час вико­нання розділу "Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства" (підрозділ "Аналіз доходів") за допомогою ЕОМ проведені розра­хунки впливу чинників середньорічної загаль­ної площі та фактичного розміру квартирної плати за відповідний період на розмір доходів від квартирної плати. Крім то­го з використанням ЕОМ проведені розрахунки показників таблиць, наведених у дипломній роботі.

Набирання тексту пояснювальної записки також здійснюється за допомогою комп'ютера.

Рекомендований обсяг розділу - 3 сторінки.

^ У висновку логічно й послідовно викладають основні тези (зокрема, пропозиції) дипломної роботи (за схемою: актуальність, особливість об'єкта дослідження, основні й найбільш істотні результати аналізу, рекомендації, пропозиції і ефект від їх впровадження). Обсяг висновку - 3-5 сторінок. У них необхідно:

- навести основні узагальнені висновки, які автор зробив, посилаючись на аналіз господарської діяльності об'єкта дослідження;

- вказати заходи, які пропонуються автором у рекомендаційному розділі, і очікуваний ефект від впровадження запропоно­ваних заходів, методологічних підходів, пропозицій і т. ін.

У висновках не можуть міститися пропозиції, які не були розглянуті й об-ґрунтовані в дипломній роботі. Слід звернути увагу на те, що вступ і висновок повинні давати повне уявлення про мету, структуру й зміст роботи в цілому.

^ До списку використаних джерел включають тільки ті джерела, які були вивчені при виконанні роботи. На ті джере­ла, матеріали яких наводилися в пояснювальній записці, у відпо­відних місцях робляться посилання. Кількість джерел не обмежує­ться, але їх повинно бути більше ніж 25. Список літератури розташовують в алфавітному порядку. Спочатку наводять закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази, листи ДПА України, НБУ, положення і інструкції, літературні джерела (підручники, статті, монографії, статистичні збірники тощо). Назви іншими мовами, адреси інтернет-сайтів наводять наприкінці списку літератури. Приклад оформлення списку джерел наведено в додатку Ж.

^ Перелік графічного матеріалу подають на одному ар­куші, він містить назви аркушів графічної частини роботи, їх поряд­ковий номер та кількість сторінок у серії (тобто кількість аркушів, об'єднаних однією назвою).

Наприклад:

^ Назва аркушів

Кількість аркушів

1. Характеристика підприємства


1


2. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних фондів

1

3. Аналіз показників з праці та її оплати


1

^ 4. Фінансові показники


1

5,6 Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2

Всього

6

До додатків можуть включатися допоміжні матеріали й розра­хунки, таблиці вихідних даних, бланки статистичної звітності та інші матеріали, які перевантажують текст пояснювальної запис­ки. Обсяг додатків не повинен перевищувати 10-15 сторінок.

^ 4. Вимоги до оформлення дипломної роботи

Основна частина


Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:

 • титульний аркуш;

 • бланк завдання;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Завершену й оформлену належним чином роботу обов'язково підписують на титульному аркуші й на бланку завдання: студент - автор роботи, науковий керівник, консультанти, завідувач кафедри.

Завдання на дипломну роботу, підписане науковим керівником, консультантами і студентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульного аркуша (за нумерацією сторінок - 2,3).

Мовою дипломної роботи можуть бути російська чи українська, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел є неприпустимим.

У разі виконання роботи за допомогою комп'ютера її виконують на аркушах стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм) - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman з розрахунку 30 рядків на сторінці. Текст розміщують на сторінці, яка обмежується полями: верхнє і нижнє - 20, ліве – 25, праве - 15 мм. Вирівнювання тексту здійснюють за шириною.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплому і розміщуватися, як правило, в додатках.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи й підрозділи (параграфи) згідно з планом роботи.

Заголовки структурних частин дипломної роботи - ^ РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, вступ, розділ, висновки та пропозиції, список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ - друкують великими літерами по центру сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) по центру сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком розділу й заголовком підрозділу дорівнює 1 інтервалу основного тексту. Відстань між заголовком підрозділу і текстом має дорівнювати двом інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи (реферат, зміст, вступ, розділ, висновки й пропозиції, список використаних джерел, додатки) слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів (параграфів), рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок і на якому номер сторінки не ставиться. Бланк завдання має дві сторінки, тому його нумерують як сторінки 2, 3. Нумерацію подальших сторінок тексту дипломної роботи проставляють у правому верхньому куті (без крапки після неї); вона є наскрізною упродовж всієї роботи.

Додатки повинні мати спільну з рештою тексту наскрізну нумерацію сторінок.

РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставлять після слів "РОЗДІЛ"; крапку після номеру розділу не ставлять. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставлять крапку: наприклад, "1.4" (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, тому в тексті на кожну з них має бути посилання з коментарем. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рисунок ___" і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2 – Види підприємств" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією по центру (Додаток Е).

^ Таблиці, формули, посилання

Цифровий матеріал, як правило, подають у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу.

Зліва розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номеру, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою: наприклад, "Таблиця 2.3 – Показники інтенсивності руху кадрів" (третя таблиці другого розділу). Назву таблиці подають в рядку з написом. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери і розміщують над таблицею зліва. Назву не підкреслюють. Правила оформлення таблиць подано в додатку Е. Заголовки граф таблиць починають з великих літер, підзаголовки - з малих (якщо вони складають одне речення із заголовком) і з великих (якщо вони є самостійними). Заголовки колонок таблиць починають з великої літери (в називному відмінку однини).

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшою частиною пишуть "Продовження таблиці " із зазначенням номера таблиці, назву таблиці не вказують.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові, для всіх показників таблиці, їх наводять у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Формули в дипломній роботі нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і нижче кожної формули треба залишати не менше ніж один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "…. у працях [1-6]… ".

Посилання на ілюстрації номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.9", на формули – порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)", на таблиці – пишуть скорочено, наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці й ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2", "див. рис. 3.3".


Список використаних джерел

Список використаних джерел вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) періодичні видання (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць наприклад: "Бланк И.А. Управление прибылью. - СПб.: НИКА-ЦЕНТР ЭЛЬГА, 2003.-543 с." (див. додаток Ж). Літературні джерела вказуються мовою оригіналу.

Список літератури повинен містити від 25 і більше джерел. Бажано вказувати у посиланнях на літературу сторінки, з яких використані певні матеріали, наприклад, [8, с.145-147]. Використання матеріалів із збірників наукових праць, періодичних видань вказують наступним чином: [31, С. 17-26].


Додатки

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи:

 • реальні документи підприємства;

 • рекламні матеріали;

 • проміжні математичні викладки, економічні докази, формули, розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру (додаток З).

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи і розміщують в порядку появи посилань на них у тексті.

Посередині рядка малими літерами (з першої великої) друкують слово "Додаток" і поряд - велику літеру, що його позначає. Заголовок додатку має бути написаним або надрукованим малими літерами (з першої великої літери) симетрично до тексту сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад,

Додаток А

^ Методика розрахунку показників виробничої програми

Єдиний додаток у тексті позначають як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують, у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка - велику літеру і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А.

Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д.1.2." - другий рисунок першого розділу додатка Д, "формула (А.1)"- перша формула додатка А.


5. Рецензування і захист дипломної роботи

Завершену дипломну роботу рецензують відповідно до порядку виконання дипломної роботи, зазначеному в розділі ІІ цих методичних рекомендацій. Першим роботу рецензує науковий керівник, який складає відзив на неї. У відзиві дають оцінку якості виконання самої роботи і праці дипломника над нею і робиться висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК. Науковий керівник здійснює допомогу студенту в оформленні акту впровадження пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К). В акті зазначають: вид результатів, масштаб та форма впровадження, наукова новизна, прогнозований економічний, соціальний і науково-технічний ефект.

У разі позитивного відзиву наукового керівника дипломну роботу подають на кафедру для проведення внутрішньої рецензії, в ході якої перевіряють відповідність дипломної роботи вимогам щодо виконання, оформлення та захисту. Практична цінність та реальність дипломної роботи значно підвищується при наявності акту про впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (Додаток К).

Захист дипломних робіт здійснюють перед Державною екзаменаційною комісією, яку очолює провідний фахівець з підприємств або доктор економічних наук, професор іншого ВНЗ. До захисту допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до захисту, подає декан факультету.

Студент, який прибув на захист, повинен мати крім матеріа­лів роботи, відгук керівника проекту й рецензію на подану ро­боту. Відгук і рецензія перед початком засідання ДЕК представ­ляють секретареві ДЕК. При відсутності відгуку та рецензії сту­дент до захисту не допускається.

Захист дипломної роботи здійснюється прилюдно перед Державною комісією. Основні положення дипломної роботи викладаються студентом у доповіді протягом 10-15 хвилин, в якій стисло вказуються актуальність дослідження, мета роботи, основні результати аналізу, найбільш істотні висновки й пропозиції. По закінченні доповіді зачитують рецензію на дипломну роботу. Студент висловлює своє ставлення до зауважень. З урахуванням одержаної інформації члени ДЕК формулюють питання, що можуть виходити за коло проблем, розглянутих у дипломній роботі, торкатися інших знань, якими повинен володіти майбутній фахівець.

Після захисту всіх робіт у даний день ДЕК про­водить закрите обговорення рівня поданих робіт та їх захисту. Відразу після оголошення результатів захисту студенти повинні здати роботи на кафедру під розписку.

Захист може проходити як у ВНЗ, так і на базових об'єктах дослідження – на підприємствах, в організаціях, установах.


^ 6. Критерії оцінювання дипломної роботи

Підсумкову оцінку дипломній роботі студента має виставити державна екзаменаційна комісія, рішення якої є остаточним і оскарженню не підлягає. При визначенні комісією оцінки роботи враховують наступні чинники:

- актуальність обраної теми дипломної роботи;

- відповідність результатів, які досягнуті в роботі, поставленій меті й завданням;

- зв’язок з програмами науково-дослідної роботи Академії;

- логічність і послідовність викладення матеріалу, що досліджується;

- рівень застосування сучасних інформаційних технологій при написанні роботи;

- рівень володіння та застосування мультимедійної техніки (за наявності), активність використання роздавального матеріалу;

- рівень практичного дослідження проблеми, реальність і суттєвість запропонованих рекомендацій, наявність економічного ефекту;

- рівень теоретичного дослідження, ступінь вивчення сучасних методів;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- особливості самостійної роботи студента;

- наукова новизна роботи.

Комісія звертає також увагу на якість захисту дипломної роботи. Студент повинен стисло, послідовно й чітко викласти основні результати дослідження, аргументовано захищати свої пропозиції та погляди на проблему, володіти культурою презентації наукової праці. Крім того, враховують загальний рівень підготовки студента.

Оцінка дипломної роботи студента виставляється за шкалою, що представлена на рис. 6.1.

Далі за наведеною шкалою набрані бали переводять у національну оцінку і градацію за шкалою ЕСТS.

Таблиця 6.1 - Критерії оцінки дипломних робіт та їх відповідність шкалі ЕСТS

Відсоток балів, набраних у результаті виконання та захисту дипломної роботи

Оцінка за національною шкалою

Градація за шкалою ЕСТS

більше 90-100 включно

Відмінно

А

більше 80-90 включно

Добре

В

більше 70-80 включно

С

більше 60-70 включно

Задовільно

D

більше 50-60 включно

E

від 0 до 50 включно

Незадовільно

F
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи