Організація самостійної роботи icon

Організація самостійної роботи
Скачати 139.88 Kb.
НазваОрганізація самостійної роботи
Дата28.07.2012
Розмір139.88 Kb.
ТипДокументи

Організація самостійної роботи


Теми та розділи (питання тем), які виносяться на самостійну підготовку


Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики


1. Вивчення історії розвитку демографії як науки, основних категорій та понять демографічної статистики, критерії демографічного переходу.

2. Закони народонаселення,. Демографічний перехід, демографічна революція

Тема 2 . Основні показники оцінки інтенсивності демографічних процесів

 1. Розв’язати домашні завдання

 2. Побудувати (закінчити побудову) віково-статевої піраміди, зробити висновки

 3. Підготувати відповіді на питання, які винесені в плани практичного заняття за даною темою

4. Розробити аналітичну записку за результатами статистичного аналізу динаміки чисельності та структури населення

Завдання

 1. Розрахувати загальні та часткові коефіцієнти природнього та міграційного руху населення. Зробити висновки.

  Роки

  Середньорічна чисельність населення, тис.ос.

  Чисельність народжених

  Чисельність

  померлих

  Частка жінок фертильного віку в загальній чисельності

  2000

  280,0

  2750

  3480

  0,34

  2001

  294,0

  2810

  3590

  0,32

  2002

  286,0

  2844

  3620

  0,36

 2. Коефіцієнт смертності немовлят в регіоні за рік – 12 %0, а чисельність народжених в попередньому році була 2750, а в поточному -2810. Скільки померло немовлят?

^ Перелік основних понять: середнє населення, структура населення, статево-вікова структура, загальні коефіцієнти смертності, народжуваності, при-роднього руху, спеціальні коефіцієнти, реальне, умовне покоління, когорти.

Методичні вказівки

Для рішення задач необхідно оволодіти методикою розрахунку відповідних показників, які детально розглядалися на лекції по відповідній темі.

Для самостійної роботи необхідно завести окремий зошит, де повинні бути рішення всіх задач, - і тих, які проробляються в аудиторії, і тих, які виконуються самостійно. Література для самостійної роботи повністю повторює рекомендовану літературу, яка наведена в розділі „Завдання, плани і методичні вказівки семінарських, практичних завдань”.


Тема 3. Смертність. Тривалість життя

 1. Підготувати відповіді на питання, які винесені в план практичного заняття по даній темі

 2. Підготувати статистичну інформацію про основні тенденції смертності в Україні. Провести статистичний аналіз тенденції смертності, диференційовано за статтю, системою поселення, регіонами

3. Визначити рівень життєвого та трудового потенціалу за таблицями тривалості життя населення регіонів України

4. Розв’язати наступні задачі

Задача 1

За нижчеприведеними даними визначити середню тривалість життя для віку: х = 40 при умові, що: T41 = 334058 людино – років; L40 = 9040; l41 = 9032.

Задача 2

Чи відповідають одна одному слідуючі показники: е0 = 68,93 років; l1 = 97044 ; q0 = 0,2956. Розрахуйте всі невистачаючі показники таблиці смертності для першого року життя.

Задача 3

Визначити середню тривалість життя для х = 43 роки, якщо відомо, що L43 = 8981; р 43 = 0,997; T44 = 307076.

Перелік основних понять теми: смертність, ймовірність вмерти протягом року, числа тих, що живуть протягом певного віку, ймовірність дожити до певного віку; середня тривалість життя; число людино-років; йморність не вмерти протягом року.

^ Методичні вказівки до теми

При розв’язанні задач особливу увагу треба звернути на взаємозв’язок поміж основними показниками таблиць смертності. Для більш повного уявлення про сучасні тенденції смертності, зміни її інтенсивності, аналізу основних причин смертності необхідно підготувати за останні роки (наприклад з 1992 по 2202 рік) статистичну інформацію про загальні і часткові коефіцієнти смертності по Україні і Донецькій області.

Література

 1. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / НАН України. Інститут економіки, за ред В.С.Стешенко. – К., 2001.– 560 с.

 2. Статистичні збірники: Україна в цифрах за 2000,2001,2002 рік, Донецька область за 2000,2001,2002 рік.


Тема 4. Статистичне вивчення шлюбності та розлюченості

На самостійну роботу винесено підготовку рефератів, теми яких наступні:

 1. Історична еволюція форм шлюбності.

 2. Основні тенденції шлюбності та фактори їх зміни.

 3. Основні тенденції розлученость та фактори їх зміни.

 4. Проблеми сучасної сім’ї.

Методичні вказівки до підготовки рефератів та список літератури наведено в розділі „Завдання, плани і методичні вказівки практичних, семінарських занять”.

^ Перелік основних понять: шлюб, шлюбність, кровнородинна сім’я, пунулуальна, парна сім’я, моногамія, розлучення, овдовіння, ймовірність вступу до шлюбу, ймовірність розлучення, овдовіння.


Тема 5. Статистичне вивчення народжуваності та плідності

 1. Підготувати відповіді на питання, які винесені в план практичної роботи по темі

 2. Підібрати статистичну інформацію про рівень та інтенсивність народжуваності в Україні за 2000-2009рр.

 3. Провести статистичний аналіз зміни рівня народжуваності та плідності за регіонами України за 2000-2009рр.

 4. За допомогою семантичного диференціалу проаналізувати сформовану особисту установку на репродуктивну поведінку.


^ Методичні вказівки до теми

 1. Для детального аналізу основних тенденцій зміни рівня та

інтенсивності народжуваності необхідно зі статистичних

збірників підібрати інформацію за слідуючими напрямками:

 • загальні коефіцієнти народжуваності за 1992 – 2002 р;

 • повікові коефіцієнти народжуваності;

 • узагальнюючі коефіцієнти.

Проаналізувати їх тенденції і зробити висновки.

По темі „Народжуваність. Репродуктивна поведінка” студенти проводять ідентифікацію особистої майбутньої репродуктивної поведінки за допомогою семантичного диференціалу.

^ Методичні вказівки

 1. Для виявлення відношення респондентів до порівняльних об’єктів (напрямків) репродуктивної поведінки.На першому етапі визначаємо перелік уста-новок на дітніть та професійний ріст: установка на бездітність;установка на одну дитину; установка на двох дітей; установка на трьох і більше. установка на професійний ріст.

 2. Оцінка по кожному і-му напрямку установки (i = ) проводиться по набору шкал, кожна з який відображає весь континіум, що формується парою антонімічних прикметників. Континіум містить 7 градацій інтенсивності відношення, наприклад, на шкалі „добре” – „погане” оцінка визначається таким чином.

Оцінки

Оцінка

Якість відношення

1. дуже добре

+ 3

сильно позитивне

2. добре

+ 2

середнє позитивне

3. трошки добре

+ 1

слабке позитивне

4. ні добре, ні погано

0

нейтральне

5. трошки погано

- 1

слабке негативне

6. погано

- 2

середнє негативне

7. дуже погано

- 3

сильно негативне

+ 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3

1. просте1. складне

2. тепле2. холодне

3. активне3. пасивне

4. своє4. чуже

5. старе5. нове

6. легке6. важке

7. схвалюване7. осуджуване

8. належне8. необов’язкове

9. ймовірне9. неможливе

10. досяжне10. нездійснене


Рис.1. Профілі установок на дітність


3. Кожний студент особисто заповнює відповідні градації по кожній різновидності установок (рис.1) і викреслює профілі установок.

4. Розраховуються відповідні диференціали (Дхi, хj): ,

де i, j – номери установок на дітність; i =; j = ; i j;

dk – відстань по k –тій шкалі антонімів для відповідних двох порівнювальних установок; k =; n = 10 (10 пар антонімів).

5. Будується матриця індивідуальних диференціалів і аналізується особиста установка на дітність

установки (j = )

установки (i =)

1

2

3

4

5

1

-

Д12

Д13

Д14

Д15

2
-

Д23

Д24

Д25

3-

Д34

Д35

4


-

Д45

5

-

Чим ближче Дхi, х j до нуля, тим більше подібність в відношенні до порівнювальних установок.

6. По всій сукупності отримуємих (по студентах групи) розраховуються середні значення відповідних диференціалів: і проводяться аналіз установок на дітність серед опитуваних:,

де n – чисельність студентів, які заповнювали відповідні профілі.

^ Перелік основних понять: народжуваність, потенційна, реалізована, підсумкова народжуваність, рівень дітності, рівень бездітності, рівень безплідності, народжуваність по черзі народжень.


Література

 1. Статистичний щорічник України в 2000 р., 2001 р., 2002 р.

 2. Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985.

 3. І.М. Прибуткова. Основи демографії. К: Артек, 1995

 4. С.Г. Стеценко, И.В. Казаченко. Демографическая статистика. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 408 с.

 5. В.М. Медков. Демография: Учеб. пособие. Серия «Учебники и учебное пособие». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 448 с.

 6. В.А. Борисов, Демография: Учебник для вузов. М.: 1999, 2-е издание – 2001.

 7. Методологічні положення зі статистики./ Держкомстат. України . - К.: ЗАТ „Август”, 2002. – Вип.1/ Ред.: О.Г. Осауленко (голова) та ін. – 552 с.

 8. Курс демографии / под. ред.А.Я. Боярского.2-е издание, М.: Статистика,1974Тема 6. Режим відтворення населення. Моделі відтворення

 1. Основні поняття про відтворення населення то його режим, оволодіти категоріями

2. Оволодіти методикою розрахунку узагальнюючих коефіцієнтів режиму відтворення населення

3. Розрахувати узагальнюючи показники відтворення населення регіонів України на підставі таблиць смертності та повікових коефіцієнтів народжуваності, визначити тип відтворення населення, його ефективність

4. Підготувати аналітичну записку про основні тенденції зміни режиму відтворення населення України та її окремих регіонів, чи окремих країн світу

^ Основні поняття: відтворення населення, режим відтворення, дійсний коефіцієнт режиму, довжина жіночого покоління, розширене та звужене відтворення, економічність, ефективність відтворення.

Література

 1. Медков В.М. Демография: Учеб. пособие. Серия «Учебники и учебное пособие». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 448 с.

 2. Стешенко В.С. Изучение воспроизводства населення. К.: „Наукова Думка”, 1981

 3. Стеценко С.Г., Казаченко И.В. Демографическая статистика. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 408 с.

 4. Валентей Д.И. Кваша А.Я. Основы демографии. М.: Мысль, 1989

 5. Стеценко С.Г. Демографічна статистика. К.: Вища школа, 2005.


Тема 7. Перспективні розрахунки населення

1. Оволодіти методиками перспективних розрахунків загальної чисельності та ста тево-вікової структури населення режиму відтворення населення

2. Розробити класифікатор методів та умовами їх використання

3. Провести перспективну оцінку загальної чисельності населення та співставити результати розрахунків за різними методики перспективного обчислювання

Тема 8. Статистичний аналіз міграційних процесів

1. Оволодіти основними поняттями при вивченні міграційних процесів

2. Оволодіти методикою статистичного аналізу інтенсивності міграційних переміщень структури та географії міграційних потоків населення

3. Підготовити аналітичну записку по результатам міграційних процесів в Україні та її окремих регіонів за 2000-2009рр.


Тема 9. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення

1. Оволодіти методикою побудови матричної моделі відтворення населення

2. Побудувати матрицю параметрів відтворення населення України для розробки сценаріїв майбутніх режимів відтворення населення

Тема 10. Спостереження населення

1. Розробити програму статистичного спостереження за:

- природнім рухом населення

- міграційним рухом населення

2. Розробити план вибіркового спостереження населення за зовнішньою міграцією населення

Організація поточного модульного підсумкового контролю знань


Система оцінювання знань студентів з демографічної статистики


Поточний контроль ( max 50 балів)

Підсумковий контроль

( max 50 балів)

Змістовний модуль

Кількість балів за результатами поточного контролю

Іспит

Загальна кількість балів (гр.13 + гр.14)

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студента

Контрольна робота за модулем

Відвідування студентом занять

Сума балів за заліковий модуль 1

1

2

3

4

5

6

13

14

15

4

5

4

10

2

25

25

25


50
Критерій оцінки знань студентів


Задовільну оцінку по демографічному диктанту студенти одержують, якщо дали вірну відповідь на три з п’яти запитань.

Критерії оцінок відповідей студентів при усному опитуванні.


Оцінка

% виконання

вимог

Допущенні відхилення від вимог

Відмінно

95 - 100

Допущенні незначні помилки при відповідях, не використані формули взаємозв’язок поміж показниками

Добре

75 - 95

Допускаються незначні помилки при харак-теристиках критерій – неповна відповідь. Помилки в формулах не пов’язані з сутністю показника. Не володіють сучасними тенденціями аналізуючи показників.

Задовільно

50 - 75

Допускаються значні помилки, неточності в характеристиці демографічних явищ, неповне володіння методиками розрахунки. Незнання сучасних рівнів демографічних процесів в Україні.

Незадовільно

менше 50

Не володіють теоретичними поняттями або категоріями, слабке знання методик розрахунку, повне нерозуміння взаємозв’язку поміж демографічними показниками

Критерії оцінок за реферат

Задовільна оцінка виставляється, якщо студенти повністю виконали методичні вказівки до підготовки рефератів.

Добра або відмінна оцінка виставляється, якщо при підготовці реферату додатково розглянуті проблемні питання відповідної теми а також наведені шляхи та механізми їх рішення. Кожна теоретична теза повинна доповнюватися сучасною статистичною або вибірковою інформацією.


Критерії оцінювання поточного контролю

1. Організаційно-навчальна робота студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, експрес-контролі (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи :

- за оцінки 4 та 5 - 1,0 бал; максимум – 4 бали;

2. Відвідування занять – 2 бали.

3. За підготовку рефератів чи аналітичних записок за темами, які обумовлені програмою практичних занять – 5 балів.

4. Самостійна робота студентів: виконання самостійно домашніх завдань – 1,0 бал; максимум за 4 заняття - 4 бали.

5. Письмова робота змістовного модулю – 10 балів.

Усього: - за модуль – 25 балів;

Підсумкового контролю: Іспит – 25 балів.

Схожі:

Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи з екстернами
Організаційна робота у цьому напрямі включає складання плану роботи, підготовку методичної документації з самостійної роботи, розробку...
Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва
Організація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва. Методична розробка / Укладач Р. Михайлишин. – Львів,...
Організація самостійної роботи iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Організація самостійної роботи iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Організація самостійної роботи iconВ. М. Бабаєв методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «системна організація професійної діяльності»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної І заочної...
Організація самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи
Для організації самостійної роботи зі студентами передбачається виконання наступних додаткових завдань для поглиблення теоретичних...
Організація самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
...
Організація самостійної роботи iconУсенко Н. М. Сумський державний університет організація самостійної роботи школярів на мотиваційно-цільовому та операційному етапах Евристичної технології навчання|обучении||обучении|
Тому організація на всіх етапах евристичної технології самостійної творчої праці – її мотивація, цілепокладання, реалізація окремих...
Організація самостійної роботи iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи