Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Скачати 294.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Дата01.07.2012
Розмір294.34 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Приймальної комісії ТНЕУ

_____________________ С.І. Юрій

Протокол засідання Приймальної комісії ТНЕУ № ___ від _______________

ПРОГРАМА


проведення фахового вступного випробування з претендентами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності 8. 18010016 – «Бізнес-адміністрування»Голова фахової атестаційної комісіїО.Т. ІващукТернопіль ­– 2011

Критерії

оцінювання знань для проведення фахового вступного випробування

зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на засіданні приймальної комісії.

В результаті вступної співбесіди визначається загальний рівень підготовки вступника, вміння генерувати нові ідеї, нові погляди на бізнес та власні можливості, використання інновацій для підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції.

Рівень знань вступників оцінюється за 100-бальною шкалою:

80-100 балів – відмінно (високий рівень загальної управлінської підготовки, наявність вмінь та навичок аналізу управлінських ситуацій, ґрунтовна аргументація виявлених проблем в організації та визначення можливих шляхів їх вирішення. Чіткі орієнтири на конкретну варіативну компоненту магістерської програми);

70-79 балів – добре (високий рівень загальної управлінської підготовки, наявність вмінь та навичок аналізу управлінських ситуацій,., часткова аргументація виявлених проблем в організації та визначення можливих шляхів їх вирішення. Не досить чіткі орієнтири на конкретну варіативну компоненту магістерської програми);

60- 69 балів – задовільно (достатній рівень загальної управлінської підготовки, наявність вмінь та навичок аналізу управлінських ситуацій, виявлених проблем в організації та визначення можливих шляхів їх вирішення. Відсутність орієнтирів на конкретну варіативну компоненту магістерської програми);

59 балів – не задовільно (низький рівень загальної управлінської підготовки, відсутність вмінь та навичок аналізу управлінських ситуацій, виявлених проблем в організації та визначення можливих шляхів їх вирішення. Відсутність орієнтирів на конкретну варіативну компоненту магістерської програми).


Програма

фахового вступного випробування зі спеціальності

8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


Зарахування на спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» здійснюється на конкурсній основі.

Вступне випробування проводиться у вигляді співбесіди та розгляду бізнес-ессе, що має містити короткий виклад п'яти ключових проблем компанії, в якій працює вступник. Бізнес-ессе подається у письмовій формі обсягом не більше 5 сторінок. Бізнес-ессе у процесі навчання має стати базою виконання консультаційного проекту для вирішення зазначених проблем.

Вступники з повною вищою освітою за напрямами 0305 ­– «Економіка і підприємництво» та 0306 – «Менеджмент» можуть претендувати на скорочення терміну навчання шляхом перезарахування наступних дисциплін базової підготовки:

 1. Мікроекономіка і макроекономіка

 2. Економіка підприємств

 3. Прикладна статистика

 4. Фінанси підприємств

 5. Бухгалтерський облік

 6. Менеджмент

 7. Маркетинг

 8. Міжнародна економіка

Перезарахування відбувається шляхом тестування по кожній із зазначених дисциплін.


Зміст дисциплін для перезарахування


^ 1.1. Мікроекономіка і макроекономіка

 1. Товарне виробництво як основа ринкової економіки, його суть, умови становлення та історичні етапи еволюції.

 2. Особливості простого та розвиненого товарного виробництва.

 3. Товар та його властивості.

 4. Економічна природа вартості.

 5. Теорії трудової вартості та корисності блага у трактуванні суті товару та його властивостей.

 6. Походження та економічна природа грошей за товарною концепцією. Основні теорії грошей.

 7. Функції металевих грошей. Еволюція грошей та їх функцій.

 8. Інфляція, її суть причини, форми та наслі­дки. Визначення рівня інфляції. Дефляція та її наслідки.

 9. Ціна товару.

 10. Ринковий попит на товар та характер залежності його обсягів від коливань ціни.

 11. Нецінові чинники попиту. Вплив ціни та нецінових чинників на криві попиту.

 12. Ціна товару. Ринкова пропозиція та характер її залежності від ціни. Нецінові чинники пропозиції. Вплив ціни та нецінових чинників на криві пропозиції.

 13. Цінова еластичність попиту та методи її визначення. Еластичність попиту за доходами.

 14. Перехресна еластичність попиту та її види. Практичне значення цінової еластичності попиту.

 15. Цінова еластичність пропозиції та методи її визначення.

 16. Роль ринкового періоду у визначенні еластичності пропозиції товару.

 17. Економічні ресурси (фактори) і людські потреби, їх структура та особливості. Проблема економічного вибору і крива "трансформації".

 18. Капітал підприємства, його кругообіг та оборот. Час і швидкість обороту капіталу.

 19. Основний та оборотний капітал.

 20. Амортизація основного капіталу та її норма.

 21. Економічна природа та спонукальні мотиви конкуренції.

 22. Ринкова модель досконалої конкуренції: суть, ознаки, особливості ціноуторення та формування доходів.

 23. Суть, умови виникнення та форми монополії.

 24. Ринкова модель чистої монополії. Ринкова влада та її визначення. Необхідність і методи антимонопольного регулювання.

 25. Виробництво і витрати підприємства. Альтернативність витрат. Витрати бухгалтерські (розрахункові) та економічні. Витрати постійні і змінні, середні і граничні та їх графіки.

 26. Дохід підприємства та його форми. Валовий, чистий і граничний дохід фірми. Економічний зміст і методи визначення прибутку фірми. Ефективність діяльності фірми та її показники.

 27. Ринок праці, його суть та умови виникнення. Робоча сила як товар. Попит і пропозиція на ринках праці та їх чинники. Умови економічної рівноваги на ринках праці та фактори її порушення.

 28. Суть, функції і структура ринку цінних паперів. Основні види цінних паперів. Фондова біржа та її операції. Біржовий курс цінних паперів і біржові індекси. Кредит та його форми. Комерційний і банківський кредит. Форми і види банківського кредиту. Споживчий і лихварський кредит.

 29. Сукупний продукт як ефект національного виробництва. Система національних рахунків і принципи її побудови. ВВП і ВНП та методи їх обчислення. Чистий національний продукт.

 30. Макроекономічна ефективність виробництва: економічний зміст, форми і система показників.

 31. Закономірності формування і суть світового господарства. Міжнародний поділ праці і глобалізація виробництва. Міжнародна економічна інтеграція: необхідність, суть і напрямки.


^ Список рекомендованої літератури

 1. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. Частина І // за редакцією д.е.н., професора Буяна І.В., к.е.н., доцента Ковальчука В.М.- Тернопіль: Лідер.-2005.-378с.

 2. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. Частина ІІ // за редакцією д.е.н., професора Буяна І.В., к.е.н., доцента Ковальчука В.М.- Тернопіль: Лідер.-2005.-296с.

 3. В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай. Історія світової та української економічної думки. Підручник з історії економічних вчень.- Тернопіль: Астон.- 2004.-416с.

 4. Економічна теорія: Посібник вищої школи/ Під заг. ред. Воробйова Є.М.- Харків-Київ: "Корвін", 2003.- 704с.

 5. Економічна теорія: Підручник/ Під. Ред. В.М. Тарасевича.-2006.-784с.

 6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича.- 5-те вид.стеор.- Київ: Знання-Прес, 2006.- 615с.- (Вища освіта ХХ1 ст.)

 7. Білецька, Л.В.. Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник/ Л.В.Б.О. В.Білецька, В.І.Савич.- Київ: ЦНЛ, 2005.- 652с.

 8. Історія економічних вчень.: Підручник./ За ред. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Татаренко.- Київ: КНЕУ, 2005.- 564 с.

 9. Історія економічних учень / За ред. Базилевича.- Київ: "Знання", 2004.- 1300 с.- (Класичний університетський підручник).

 10. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навчальний посібник.- Київ: КНЕУ, 2004.- 431с.

 11. Злупко С.М. Історія економічної теорії.- 2-ге вид.- Київ: "Знання", 2005.- 719с.

 12. Політична економія.: Навчальний посібник 3-те видання./ За ред. Башняніна Г.І. і Шевчук Є.С.- Львів: „Новий Світ-2000”, 2004.- 480с.

 13. Елисеев А.С. Современная экономика: Учебное пособие.- Москва: „Дашков и К”, 2005.- 504с.

 14. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навчальний посібник/ П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін.- Київ: Вища школа, 2005.- 327с.

 15. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобеологія: Навчальний посібник.- Київ: „Академія”, 2005.- 145с.

 16. Макроекономіка: Навчальний посібник. І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька.- Київ: ЦУЛ, 2006.- 176с.

 17. Макроекономіка: Навчальний посібник. В.І. Мельникова, Н.І. Климова.-2-ге вид. Випр. і доп.- Київ: ВД “Професіонал”, 2005.- 400с.

 18. Макроекономіка: Навчальний посібник. П.В. Круш, С.О. Тульчинська.-Київ: ЦУЛ, 2005. - 400с.

 19. Макроекономіка: Навчальний посібник. В.Д. Базилевич, Л.О.Баластрик.-Київ: Атіка, 2005. - 81с.

 20. Макроекономіка: теорія та політика.-Київ: Таксон, 2004.-348с. – (макроекономіка: теорія і політика).

 21. Макроекономіка: Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2005.- 442с.-(Класичний університецький підручник).

 22. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібни. О.С. Кривцов, В.М. Бережний, В.М. Онегіна.-Харків: Факт, 2003. - 199с.

 23. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність)/ За ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука.-Київ: “Магнолія плюс”, 2004.-688с.^ 1.2. Економіка підприємства

 1. Виробничий процес та формування структури підприємства: виробнича та загальна структура.

 2. Поняття, принципи та методи планування промислового виробництва.

 3. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.

 4. Економічна суть і методи вимірювання продуктивності праці.

 5. Розрахунок та методи встановлення норм праці.

 6. Поняття, класифікація і структура основних фондів.

 7. Облік і оцінка основних виробничих фондів на підприємстві.

 8. Види і показники зношення основних фондів підприємства.

 9. Поняття і методи нарахування амортизації основних фондів.

 10. Поняття і методика розрахунку виробничої потужності підприємства.

 11. Показники використання основних фондів і виробничих потужностей.

 12. Економічна суть, матеріальний склад і структура оборотних фондів і оборотних засобів підприємства.

 13. Поняття та показники оборотності оборотних засобів. Нормування оборотних засобів.

 14. Поняття, показники і методи оцінювання якості продукції.

 15. Стандартизація та сертифікація продукції.

 16. Поняття, види та принципи оплати праці.

 17. Форми і системи заробітної плати.

 18. Поняття, види і планування собівартості продукції.

 19. Поняття, види та розрахунок прибутку підприємства.

 20. Поняття та розрахунок рентабельності виробництва.


Список рекомендованої літератури

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. – К.: Атіка, 2006. – 528с.

 2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства. – К.: “Каравела”; Львів:“Новий світ – 2000”, 2001.

 3. Вихрущ В. П. Основи бізнесу. –Тернопіль, Збруч, 1998.

 4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка пдіприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

 5. Господарський кодекс України № 436-ІV від 16.01.2003. – К.: Атіка, 2003. – 208с.

 6. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 7. Економіка підприємства / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001.

 8. Економіка пдіприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248с.

 9. Економіка підприємства / Під ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

 10. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301с.

 11. Харів П.С., Вашків О.П., Собко О.М. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств. – Тернопіль. 2002.

 12. Экономика предприятия. / Под ред. Волкова О.И. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 601с.

 13. Экономика предприятия. / Под ред. Грузинова В.П. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 14. Экономика предприятия. / Под. ред. Швандара В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 718с.

 15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Горфинкеля В.Я. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 718с.


^ 1.3. Прикладна статистика

  1. Предмет, метод та завдання статистики.

  2. Основні категорії статистичної науки.

  3. Статистичне спостереження як перша стадія статистичного дослідження.

  4. Основні методологічні та організаційні питання спостереження.

  5. Види та способи проведення статистичного спостереження.

  6. Поняття зведення і групування. Види зведення та його програма.

  7. Види групувань. Інтервали групувань.

  8. Ряди розподілу, їх види та правила побудови. Графічне зображення рядів розподілу.

  9. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови.

  10. Статистичні показники, їх класифікація.

  11. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру.

  12. Відносні статистичні величини, форми їх виразу.

  13. Види відносних величин та методика їх розрахунку.

  14. Середні величини та правила їх побудови. Середня арифметична
   величина: умови використання та властивості.

  15. Середня гармонійна величина та умови її використання

  16. Методика визначення середнього значення відносної величини.

  17. Мода і медіана: економічний зміст та методика визначення.

  18. Абсолютні та відносні показники варіації.

  19. Правило додавання дисперсій, його зміст.

  20. Види та форми статистичних взаємозв'язків між показниками.

  21. Графічний та балансовий методи дослідження взаємозв'язку між показниками.

  22. Метод паралельних рядів при вивченні взаємозв'язків.

  23. Парний кореляційно-регресійний аналіз. Лінійне рівняння регресії та
   лінійний коефіцієнт кореляції.

  24. Ряди динаміки, їх види та правила побудови.

  25. Аналітичні показники ряду динаміки.

  26. Методи обробки рядів динаміки : збільшення інтервалів часу та рухомої середньої.

  27. Метод аналітичного вирівнювання ряду динаміки.

  28. Поняття про статистичні індекси. Види індексів та індексованих
   показників.

  29. Агрегатні індекси та правила їх побудови. Формули агрегатних індексів конкретних показників та їх економічний зміст.

  30. Середній арифметичний та гармонійний індекси : умови їх використання та економічний зміст.

  31. Індекси середніх значень показників: змінного складу,
   постійного складу та структурних зрушень


Список рекомендованої літератури

 1. Загальна теорія статистики: Підручник. - Тернопіль: Лідер, 2004 . - 386 с.

 2. Статистика. / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної та ін. - К.: Вища школа, 1993.

 3. Статистика підприємництва / Підручник. За ред. проф. Вашківа П.Г., Сторожука В.П. - К.: Національний банк України, 1999.

 4. Беркита К.Ф. Економічна статистика: Навчальний посібникю - К.: ВД «Професіонал», 2004 . - 208 с.

 5. Теорія статистики: Підручник. Ткач Є.І., Сторожук В.П. та ін.- Тернопіль, Астон. - 2001.
^

1.4. Фінанси підприємств


  1. Дискусійні питання сутності та функціонального призначення фінансів підприємств у ринкових умовах господарювання.

  2. Специфіка та шляхи вдосконалення організації фінансової роботи на вітчизняних підприємствах.

  3. Модернізація методів фінансового відтворення основних засобів підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід.

  4. Порівняльна характеристика чинних податкового та фінансових методів нарахування амортизаційних відрахувань.

  5. Альтернативні підходи до визначення економічної сутності оборотних коштів підприємства, їх оптимальний склад і раціональне розміщення.

  6. Характеристика застосовуваних у вітчизняній практиці методів визначення планової потреби в оборотних коштах на підприємстві.

  7. Сутність і значення системи грошових розрахунків у фінансово-господарській діяльності підприємства, принципи їх організації.

  8. Оцінка переваг та недоліків різних форм безготівкових розрахунків у господарському обігу підприємств.

  9. Готівкові розрахунки на підприємстві: суть, сфера застосування та особливості організації.

  10. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Специфіка визнання доходів у податковому і бухгалтерському обліку.

  11. Особливості ринкового ціноутворення та характеристика основних методів встановлення оптимального рівня цін на підприємстві.

  12. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства, його функціональне призначення, порядок формування та показники вимірювання.

  13. Проблемні аспекти розподілу та раціонального використання чистого прибутку підприємства.

  14. Порівняльна оцінка переваг та недоліків існуючих методів розрахунку (планування) прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства.

  15. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах: зміст, форми та напрями оптимізації.

  16. Економічна необхідність, сутність та класифікація кредитів для підприємств.

  17. Перспективи розвитку сучасних форм банківського кредитування та кредитно-гарантійного обслуговування підприємств (овердрафт, кредит під облік векселів, акцептний і авальний кредити, факторинг тощо).

  18. Необхідність, значення та напрями вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства в умовах трансформації економічної системи.

  19. Характеристика діючої системи оподаткування юридичних осіб та концептуальні підходи до її реформування.

  20. Специфіка оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб в Україні та можливість впровадження відповідного позитивного зарубіжного досвіду.


Список рекомендованої літератури

 1. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка. – 2000. – 288с.

 2. Господарський кодекс України. Документ 436-15 від 16 січня 2003 року / http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Документ 996-14 від 16 липня 1999 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Документ 2343-12 від 14 травня 1992 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств ” від 28 грудня 1994 року р. (зі змінами та доповненнями) / http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України “Про податок на додану вартість”. Документ 168/97-вр від 3 квітня 1997 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України “Про систему оподаткування”. Документ 1251-12 від 25 червня 1991 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 400 с. – іл.

 9. Котик Н. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік. – Xарків: Фактор. – 2001.

 10. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Держкомітет промислової політики України. – К, 2000.

 11. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. – К, 2000.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (зі змінами та доповненнями).

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 (із змінами та доповненнями).

 14. Положення Національного банку України “Про кредитування”, затверджене Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 р. із змінами та доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України (від 22.04.1996 р. № 97 до 07.05.2001 № 186).

 15. Слав’юк. Р. А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Луцьк: Ред. – вид. відд. “Вежа” Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2001. – 456с.

 16. Филимоненков А. С. Финансы предприятий / Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга. – 2002. – 280с.

 17. Финансы. Учебник. Под ред. проф. В.В. Ковалева. – М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. – 640с.

 18. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ. – 2002. – 571с.

 19. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге видання, перероблене. і доповнене. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 20. Фінанси: Підручник / За ред.. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.


^ 1.5. Бухгалтерський облік

 1. Зміст обліку і його мета. Облік як інформаційне вираження майбутнього результату діяльності підприємства.

 2. Види обліку і їх завдання. Функції обліку господарської діяльності.

 3. Елементи системи фінансового обліку. Класифікація активів, капіталу і зобов'язань.

 4. Факти господарської діяльності - основа обліку. Принципи ведення обліку і складання фінансової звітності. Регулювання фінансового обліку в Україні.

 5. Роль облікової інформації в системі управління.

 6. Порядок формування облікової інформації. Спостереження за фактами та їх фіксування. Обліковий цикл та його етапи.

 7. Інструментарії обліку - як робочі прийоми обробки даних і перетворення їх f в облікову інформацію.

 8. Оцінка, як інструмент грошового вираження фактів та класифікація видів оцінок. Причини існування множини оцінок.

 9. Рахунки - інструмент групування фактів за окремими об'єктами обліку. Принципи класифікації рахунків.

 10. Подвійний запис - інструмент відображення змін і взаємозв'язків між об'єктами обліку. Обґрунтування подвійного запису. Кореспонденція та відображення проводок у системі рахунків. Верифікація подвійного запису за допомогою оборотних відомостей.

 11. Регістри обліку - інструмент нагромадження та систематизації даних.

 12. Звітність - інструмент комунікації менеджменту підприємства з користувачами інформації.

 13. Характеристика ресурсного забезпечення підприємства. Умови визнання ресурсів активами. Оцінка ресурсів в поточному обліку і в балансі.

 14. Облік грошових коштів. Принципи обліку грошових коштів. Облік касових операцій. Облік операцій на рахунках в банках в національній валюті. Облік іноземної валюти.

 15. Облік необоротних матеріальних активів. Методологічні засади формування в обліку інформації про основні засоби і інші необоротні матеріальні активи.

 16. Облік руху основних засобів в системі рахунків. Облік зносу (амортизації) основних засобів. Облік переоцінки основних засобів.

 17. Поняття нематеріальних активів, їх оцінка та переоцінка. Облік нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 18. Облік виробничих запасів. Документальне оформлення руху виробничих запасів. Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 19. Облік персоналу і розрахунків з оплати праці. Оперативний облік особового складу та використання робочого часу. Облік виробітку робітників. Техніка підрахунку заробітної плати. Облік утримань із заробітної плати. Облік розрахунків за страхуванням.

 20. Поняття "власний капітал" та його складові. Облік власного капіталу в системі рахунків. Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

 21. Поняття доходів, їх склад і умови визнання. Поняття витрат, основні вимоги до їх визнання та їх класифікація.

 22. Облік доходів і витрат основної діяльності.

 23. Облік доходів і витрат фінансової діяльності.

 24. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

 25. Склад та призначення фінансової звітності, порядок її формування. Характеристика основних форм звітності. Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про власний капітал. Звіт про рух грошових коштів. Примітки до річної фінансової звітності.


Список рекомендованої літератури

 1. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль, Карт-бланш, 2002. -628с.

 2. Сопко В. Бухгалтерський облік. - Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2000. - 578с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред.. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000.- 768с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2005,- 672с.

 5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2005. - 266с.

 6. Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури. - 2004.- 576с.

 7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - К.: Видавництво «Центр учбової літератури». - 2003. - 624с.

 8. Теорія обліку: Навч. посібник /За ред. проф. Б.І. Валуєва. - Одеса: ОДЕУ. - 2001.-256с.

 9. Усач Б.Ф., Шурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - 10.К.: Знання, 2004. -301с.

 10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Бухгалтерія. - № 29. - 18 липня 2005. - 226с. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Бухгалтерія. - № 29. - 18 липня 2005.-226с.


1.6.Менеджмент

 1. Організація як об’єкт менеджменту, її риси та особливості функціонування. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації та чинники їх впливу.

 2. Системний, ситуаційний і процесний підходи в менеджменті та їх основні поняття.

 3. Рівні менеджменту. Модель менеджера. Менеджер як ключова фігура сучасної організації.

 4. Основні положення і досягнення школи наукового управління.

 5. Основні положення і досягнення класичної школи в менеджменті.

 6. Основні положення і досягнення школи людських стосунків.

 7. Основні положення і досягнення кількісної школи в менеджменті.

 8. Поняття і значення соціальної відповідальності та етики в менеджменті.

 9. Поняття комунікацій і комунікаційної мережі. Процес комунікації. Бар’єри комунікацій. Канали комунікації. Забезпечення ефективних комунікацій.

 10. Поняття стратегічного планування, його значення, особливості та стадії.

 11. Особливості та значення тактичного і оперативного планування.

 12. Поняття організаційної структури управління та фактори, що її визначають.

 13. Типи бюрократичних структур управління та їх порівняльна характеристика.

 14. Типи адаптивних структур управління та їх особливості.

 15. Змістовні теорії мотивації та їх характеристика.

 16. Процесні теорії мотивації та їх характеристика.

 17. Суть та необхідність контролю. Типи контролю. Процес контролю. Поведінкові аспекти контролю.

 18. Суть та характерні особливості управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень.

 19. Етапи і процедури розробки та реалізації управлінських рішень.

 20. Прийняття управлінських рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України. Документ 254к/96-вр від 28 червня 1996 року / http://zakon.rada.gov.ua

 2. Кодекс Законів про працю України. Документ 322-08 від 10.12.71. / http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про захист прав споживачів». Документ 1023-12 від 12 травня 1991 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 4. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджмету: деловые игри: Учеб.пособие. -М.: Высш. шк., 1998. -с.13-14.

 5. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Об-во «Знание» России.- 1996.-472с.

 6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: Учебник. - М., 1996.-416с.

 7. Глущенко Е.В., Захарова Е.В. Тихонравов Ю.В: Теория управлення / Учебн. курс. - М.: Вестник. 1996. - 332 с.

 8. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Специальная литература, 1999.-700с.

 9. Ґроув З.С. Высокоэффективный менеджмент. - М.: Филинг, 1996.-286с.

 10. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. - М.: Фаир-Пресс, 1998. - 288 с.

 11. Дайновський Ю.А. Ефективні рішення в мікроекономіці. 505 прийомів бізнесу. -Львів: Ініціатива, 1997. - 160 с.

 12. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента. -СПб.: ИД «МиМ», 1998. - 192с.

 13. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. -М.: Дело, 1992.-701 с.

 14. Мошек Г.Є. Основи менеджменту. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т.,-1998.-188 с.

 15. Мошек Г.С., Гомба Л.А., Казмерчук Н.Г., Поканевич Ю.А Сучасний менеджмент у питаннях та відповідях. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т., 1999.

 16. Обер-КриеДж. Управление предприятием. - М.: Сирин, 1997. -257с.

 17. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту.-Вид. 3-є, перероб. і доп.-Київ:Кондор,2006.-664с.

 18. Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2006.-130с.

 19. Тесты и методики деловых игр для менеджера: Сборник. -К.:МЗУУП, 1994.-204с.

 20. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей. -К.: МЗУУП. 1994.-104с.

 21. Уткин 3. А. Управление фирмой. -М.: Акалис, 1996. - 515 с.

 22. Уотермен П. Р. В поисках аффективного управления (опыт лучших компаний). -М.: Прогресс, 1986.

 23. Фишер П. Новичок в кресле шефа: Пер. с нем. - М.: АО «Интер эксперт», 1995. - 192 с.

 24. Фатхутдинов Р.С. Система менеджмента: Учеб. Практ. пособие. - М.: АО Бизнес, 1996. - 368 с.

 25. Хміль Ф.І. Менеджмент. -К.: Вища шк., 1995. - 331 с.

 26. Хокард К., Короткое И. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства, 1996. — 224с.


1.7. Маркетинг

 1. Суть маркетингу, його предмет, зміст і завдання.

 2. Загальна схема маркетингового дослідження ринку.

 3. Характеристика основних етапів процесу управління маркетингом.

 4. Основні види структур служби маркетингу і умови їх запровадження.

 5. Інформаційне забезпечення маркетингу.

 6. Основні характеристики та особливості споживчого ринку.

 7. Маркетингове розуміння товару та товарної політики.

 8. Характеристика ринку товарів промислового призначення.

 9. Планування товару, формування товарної політики фірми.

 10. Необхідність та етапи розробки нового товару.

 11. Асортиментна політика фірми.

 12. Характеристика етапів життєвого циклу товару (ЖЦТ).

 13. Види та застосування цінових стратегій.

 14. Ціна з позиції попиту (повна цінність товару).

 15. Ціна з позиції конкуренції.

 16. Ціна з позиції затрат.

 17. Характеристика основних видів стратегій маркетингу.

 18. Марка товару та її використання.

 19. Основні форми організації збуту.

 20. Канал розподілу (збуту) товару, його основні функції та проблеми вибору.

 21. Стимулювання збуту.

 22. Реклама, основні характеристики реклами, її роль.

 23. Розробка плану реклами, визначення бюджету реклами.

 24. Сегментація ринку та її основні критерії.

 25. Необхідність стратегічного планування діяльності фірми. Основні етапи планування.

 26. Етапи розробки ринкової ціни.

 27. Визначення ефективного, оптимального комплексу елементів комунікації.


Список рекомендованої літератури

 1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.-268 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998. - 384 с.

 3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 1998. - 416 с.

 4. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер.с англ.:Учеб. пособие. - М.:Изд. дом «Вильяме», 2000. - 688 с..

 5. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. - 464 с.

 6. Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ. - К.,М.,СПб.: Вильяме, 1998.-1055 с.

 7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. -СПб.,М.,Х.,Минск.: Питер, 1999. - 888 с.

 8. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. - М./ Под ред. А.Н. Романова. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 519 с.

 9. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учеб. для вузов. - М.: - БЕК, 1997. - 368 с.

 10. Мороз Л.А., Чухрай H.I. Маркетинг. - ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244 с.

 11. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи та технології. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. - 136 с.

 12. Ромат Е.В. Реклама: Учеб, пособие /(ИСИО Украины; Высш. школа предпринимательства Харьк. гос. Акад. технологии и орг. питания). - К, 2000. - 224 с.

 13. Скибінський С.В. Маркетинг. 4.1: Підручник. - Л., 2000. -640с.


^ 1.8. Міжнародна економіка

 1. Система світового господарства. Види світових ринків та особливості їх розвитку на сучасному етапі. Особливості та фактори розвитку міжнародної економіки.

 2. Характерні риси світового господарства в сучасних умовах. Структурні зміни в міжнародних економічних зв'язках країн світу. Основні закономірності розвитку світового господарства. Міжнародна спеціалізація виробництва. Ефективність розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

 3. Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції. Поняття інтернаціоналізації господарського життя.

 4. Дія глобальних факторів, тенденції технологічної революції. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних від­носин.

 5. Класифікація країн у міжнародній економіці, роль окремих країн.

 6. Поняття міжнародної конкуренто­спроможності держави та критерії оцінки. Моделі розвитку міжнародних економічних відносин.

 7. Міжнародний поділ праці та еволюція теорій міжнарод­ної торгівлі. Ранні та класичні теорії міжнародної торгівлі.

 8. Роль міжнародної торгівлі в сучасному розвитку світового господарства. Структура міжнародних торго­вих потоків та їх динаміка в XXI столітті. Динаміка та тенденції світової торгівлі.

 9. Форми міжнародної торгівлі товарами. Методи міжнародної торгівлі товарами. Характеристика сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі і система її регулювання.

 10. Світова організація торгівлі (СОТ) і її вплив на розвиток міжнародної торгівлі в XXI столітті. Торгові бар'єри. Економічна ефективність зовнішньоекономічних зв'язків. Показники ефективності і критерії оцінки.

 11. Сутність та основні види міжнародної міграції робочої сили. Етапи міжнародної міграції робочої сили. Сучасні центри притягання робочої сили та наслідки переміщення трудових ресурсі її. Особливості формування і розвитку ринку праці.

 12. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталів. Міжнародний кредит і його основні різновиди. Світовий фінансовий ринок, структура і тенденції розвитку. Прямі і портфельні інвестиції. Міжнародна технічна допомога. Зовнішня заборгованість, проблеми, шляхи і механізми її врегулювання.

 13. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет та валютний курс.

 14. Національні, міжнародні й світові валютні системи. Еволюція світової валютної системи. Валютні ринки, їх види та структура.

 15. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. Валютний ринок України, його регулювання. Специфіка міжнародних розрахунків в Україні.

 16. Поняття зовнішньоторгової політики держави. її зміст, завдання форми та доцільність застосування.

 17. Вільна торгівля і скритий протекціонізм. Класифікація між державних організацій, їх роль та функції у регулюванні світогосподарських звязків.

 18. Види та інструменти зовнішньоторгового регулювання. Тарифні, нетарифні та неекономічні методи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

 19. Поняття, причини і фактори міжнародної економічної інтеграції. Види міжнародних інтеграційних угрупувань.

 20. Перспективи розвитку міжнародних інтеграційних процесів. Еволюція європейського інтеграційного процесу. Розвиток регіональних інтеграційних процесів. Поняття "глобальної проблеми".

 21. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Суб'єкти і організаційні структури міжнародного бізнесу. Міжна­родна спільна підприємницька діяльність.

 22. Транснаціо­нальні (ТНК) і міжнародні корпорації. Проблеми контролю за діяльністю Транснаціональних корпорацій.

 23. Наслідки діяльності Транснаціональних корпорацій для країни засновниці і країни-перебування. Розвиток фінансів ТНК в умовах інтеграції та глобалізації світогосподарських процесів. Оподаткування операцій ТНК. Види податків. „Податкові гавані".

 24. Оцінка місця України у світовій економіці. Зовнішньоторговельна діяльність України.

 25. Проблеми зовнішнього фінансування економіки України. Інвести­ційний клімат України та його складові. Україна у сві­тових процесах міграції робочої сили.

 26. Необхідність державного регулювання сфери зовні­шньоекономічної діяльності в Україні та структура органів управління зовнішньоекономічними зв'язками.

 27. Особливості регулювання сфери зовнішньоекономічних зв'язків в Україні.


Список рекомендованої літератури

 1. Бураковський І. Теорії міжнародної торгівлі. - К., Основи, 2000. - 240 с.

 2. Джеральд М. Майер, Даніела Олеєневич. Міжнародне середовище бізнесу. - Київ: Либідь, 2002. - 703 с.

 3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. - 4.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства, Учебное пособие для вузов.-М., 1997.-416 с.

 4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Ч. 2. - Москва: Международные отношения. 2003. - 478 с.

 5. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. Навчальний посібник./ за редакцією Ю.Г.Козака. - Київ: „Центр навчальної літератури". 2004. - 676 с.

 6. Міжнародна економіка / За ред. А.Р.Румянцева. - К., Знання-Прес. 2003.

 7. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Новацького В.М, - К. Артек, 2002.

 8. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі І фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 504 с.

 9. Пахомов Ю.Н. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К., 1997.

 10. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.С. Міжнародні організації. - К.. 2001.

 11. Циганкова Т.М., Петрашко П .Т. Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля. - К., 2000. - 487 с.


Перелік проблемних сфер для проведення фахового вступного випробування зі вступниками на спеціальність

8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


 1. Що таке бізнес та які функції він виконує у ринковій економіці ?

 2. Вплив зовнішнього середовища на ведення бізнесу

 3. Що таке соціальна відповідальність бізнесу перед найманими працівниками та суспільством в цілому ?

 4. Внутрішнє середовище бізнесу та його складові.

 5. Стратегічне планування діяльності бізнесу.

 6. Оперативне управління діяльністю бізнесу.

 7. Управління персоналом організації: основні проблеми.

 8. Управління маркетингом: основні проблеми.

 9. Управління фінансами: основні проблеми.

 10. Управління інноваціями: основні проблеми.

 11. Управління виробництвом: основні проблеми.

 12. Джерела фінансування бізнесу: основні проблеми.

 13. Інвестиційна діяльність: основні проблеми.

 14. Місія бізнесу та формулювання основних напрямків діяльності.

 15. Зовнішній аналіз: сприятливі можливості та загрози для бізнесу.

 16. Внутрішній аналіз : переваги та недоліки бізнесу.

 17. Індетифікація ключових факторів успіху у вибраній сфері бізнесу.

 18. Прогнозування обсягів продаж, витрат та прибутків.

 19. Можливі орієнтири маркетингової діяльності.

 20. Перспективна привабливість обраної сфери бізнесу.

 21. Інформація для аналізу та прогнозування обраної сфери бізнесу.

 22. Порівняння власної стратегії із стратегіями конкурентів.

 23. Співпраця з банками, страховими компаніями та іншими фінансовими інститутами.

 24. Як Ви розумієте ефективність реклами?

 25. Як гармонізувати інтереси власників та управлінців?^

Вимоги до написання бізнес-ессеБізнес-ессе має містити наступну інформацію:

 1. Повна назва підприємства (організації), де працює вступник, форма власності.

 2. Коротка характеристика видів діяльності та конкурентного статусу:

 • стан зовнішнього середовища - стабільне, турбулентне;

 • масштаб бізнесу - великий, малий, середній;

 • кількість бізнес-ліній;

 • характеристика продукції споживчий, інвестиційний, традиційний, інноваційний;

 • джерела фінансування - власний капітал, кредити тощо;

 • специфічні галузеві чинники;

 • конкурентоспроможність та патентно-ліцензійні питання.

 1. Коротка характеристика діяльності вступника, особливо за час виконання ним управлінських функцій.

 2. Перелік основних проблем у сфері власної діяльності та/або в цілому у діяльності організації.^

Рекомендована література


 1. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування, К: КНЕУ, 2002 - 379с.

 2. Гоголь Г.П. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 148 с.

 3. Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: кнеу, 2002. - 598 с.

 4. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

 5. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Кондор - 2003. - 364 с.

 6. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. - М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2000.-272с.

 7. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.

 8. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.

 9. Козаченко А.В., Воронкова А.Є. Корпоративное управление -К.: ЛИБРА, 2004. -368с.

 10. Маршалл Дж.Ф., Бансал В. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведенням: Пер.с.англ.-М.:ИНФРА- М,1998.-784с.

 11. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, О. Д. Павловська та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. - К.: КНЕУ, 2005. - 156 с.

 12. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.

 13. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління. - Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 436с.

 14. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій. - К : Кондор, 2005.-860с.

 15. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.

 16. Попов В.М. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями - К.: ПУЛ КноРус, 2003 . -382с.

 17. Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.

 18. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 411 с.

 19. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с.

 20. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. — К.: Академвидав, 2003. — 464 с. (Альма-матер)

 21. Фаббоцци.Ф. Управление инвестициями: Пер.с агнл.- М. ИНФРА - М, 2000. - 932с.

 22. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

 23. Шарп У., Александер А., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2004. -1028с.

 24. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. — К.: Знання, 2004. ­­– 687 с.

 25. Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Метою програми є узагальнення знань, умінь І навичок, отриманих претендентами з фундаментальної І спеціальної підготовки та використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Метою програми є узагальнення знань, умінь і навичок, отриманих претендентами з фундаментальної і спеціальної підготовки та використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи