Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Скачати 58.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Дата01.07.2012
Розмір58.19 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Приймальної комісії ТНЕУ

_____________________ С.І. Юрій

Протокол засідання Приймальної комісії ТНЕУ № ___ від _______________

ПРОГРАМА


проведення фахового вступного випробування з претендентами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності 8.18010018 – «Адміністративний менеджмент»
Голова фахової атестаційної комісії
О.Т. ІващукТернопіль ­– 2011

Вступ

Метою програми є узагальнення знань, умінь і навичок, отриманих претендентами з фундаментальної і спеціальної підготовки та використання їх для рівня фахової підготовки.


1. Менеджмент

Основи менеджменту. Організація як об'єкт менеджменту, її риси та особливості функціонування. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації та чинники їх впливу. Системний, ситуаційний і процесний підходи в менеджменті та їх основні поняття. Рівні менеджменту. Модель менеджера та його обов'язки. Менеджер як ключова фігура сучасної організації. Основні положення і досягнення школи наукового управління. Основні положення і досягнення класичної школи в менеджменті. Основні положення і досягнення школи людських стосунків. Основні положення і досягнення кількісної школи в менеджменті. Поняття і значення соціальної відповідальності та етики в менеджменті. Поняття комунікацій і комунікаційної мережі. Процес комунікації. Бар'єри комунікації. Канали комунікації. Забезпечення ефективних комунікацій. Види планів, що використовуються в діяльності організації. Поняття стратегічного планування, його значення, особливості та стадії. Особливості та значення тактичного і оперативного планування. Поняття організаційної структури управління та фактори, що її визначають. Типи бюрократичних структур управління та їх порівняльна характеристика. Суть та необхідність контролю. Типи контролю. Процес контролю. Поведінкові аспекти контролю. Суть та характерні особливості управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Способи ухвалення рішень в організації. Етапи і процедури розробки та реалізації управлінських рішень. Прийняття управлінських рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності. Характеристика функцій менеджменту. Функція організації. Сутність функції планування. Функція мотивації. Характеристики функції контролю. Керівництво та лідерство в організації. Природа конфліктів в організації. Управління конфліктними ситуаціями в організації. Способи попередження та розв'язання конфліктних ситуацій а організації. Види інформації, що використовується в діяльності організації. Форми та способи передачі інформації в організації. Методи поширення інформації про діяльність організації. Види цілей організації та підходи до їх визначення. Загальна характеристика методів управління. Адміністративні методи управління. Характеристика економічних методів управління. Соціально-психологічні методи управління. Нормативні акти, що регламентують діяльність організації. Зв'язки з громадськістю в діяльності організації.

^ Управління персоналом. Концепція управлінням персоналом. Системний підхід до управління персоналом організації. Мотивація трудової діяльності персоналу, класифікація мотивів і стимулів. Мотиваційні принципи організації праці. Управління групами. Формальні і неформальні групи. Поняття керівництва і лідерства. Характеристика основних стилів керівництва. Кадрова політика та концепція розвитку підприємства. Соціально-економічне значення кадрової роботи в організації. Основні методи планування персоналу організації. Планування чисельності і складу працівників. Набір персоналу і аналіз роботи. Основні етапи відбору персоналу. Методи оцінки претендентів на посаду. Управління трудовою адаптацією, його організаційні елементи. Організація системи навчання персоналу, підвищення кваліфікації. Нормативно-методичне забезпечення управління персоналом. Суть колективного договору. Положення про підрозділ та посадові інструкція. Функції управління персоналом, їх характеристика. Методи і стилі управління персоналом в організаціях. Основні принципи системи добору персоналу. Управління кар'єрою працівників в організації.

^ Організація праці менеджера. Менеджер організації: основні риси, ролі, обов'язки, вимоги. Місце і роль менеджера в процесі управління, ефективність роботи. Влада і вплив менеджера-лідера на підлеглих. Методи керівної діяльності. Суть наукової організації праці менеджера. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера. Професійна культура менеджера і стиль управління. Етика організаційної поведінки керівника й підлеглих. Мотивація і стимулювання діяльності підлеглих. Делегування повноважень. Контроль і оцінювання праці підлеглих. Планування управлінської діяльності менеджера: принципи і правила. Структура робочого часу менеджера. Поведінкова техніка і тактика проведення колективних форм управлінської праці (нарад, зборів, ділових зустрічей, переговорів тощо). Вимоги до організації робочого місця менеджера (інформаційні, комунікативні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні). Система документації в організації. Організація роботи з документами. Діловий етикет менеджера. Імідж менеджера і організації. Самоменеджмент і самовиховання лідерських якостей.


2. Маркетинг

Суть маркетингу, його предмет, зміст і завдання. Загальна схема маркетингового дослідження ринку. Характеристика основних етапів процесу управління маркетингом. Основні види структур служби маркетингу і умови їх запровадження. Інформаційне забезпечення маркетингу. Основні характеристики та особливості споживчого ринку. Маркетингове розуміння товару та торгової політики. Характеристика ринку товарів промислового призначення. Планування товару, формування товарної політики фірми. Необхідність та етапи розробки нового товару. Асортиментна політика фірми. Характеристика етапів життєвого циклу товару (ЖЦТ). Види та застосування цінових стратегій. Ціна з позиції попиту (повна цінність товару). Ціна з позиції конкуренції. Ціна з позиції затрат. Характеристика основних видів стратегій маркетингу. Марка товару та її використання. Основні форми організації збуту. Канали розподілу (збуту) товару, його основні функції та проблеми вибору. Стимулювання збуту. Реклама, основні характеристики реклами, її роль. Розробка плану реклами, визначення бюджету реклами. Сегментація ринку та її основні критерії. Необхідність стратегічного планування діяльності фірми. Основні етапи планування. Етапи розробки ринкової ціни. Визначення ефективного, оптимального комплексу елементів комунікації.


Рекомендована література

 1. Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури 2005. – 496 с.

 2. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації - К. : Кондор, 2007. – 654с.

 3. Горшкова Л. А.., Горбунова М. В. Основы управления организацией. Практикум. Издательство "Кнорус", М., 2006, 237 с.

 4. Менеджмент організацій: Підручник / За ред. Л.І.Федулової. – К. : Либідь, 2004.

 5. Мізюк Б.М. Стратегічне управління. - К.: "Ліра-К", 2007. – 392с.

 6. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 319 с.

 7. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник..- К.: Сузір'я, 2007. – 690с

 8. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. - 2-ге вид. Стер. -К.: Т-во „Знання", КОО, 2006. – 311с.

 9. Осовська Г.В. Менеджмент організацій. - К.:Кондор, 2007. - 854с

 10. Ярошевич Н. Б., Берлінг Р. З., Гавриляк А. С. Підприємництво і менеджмент:навч. посіб.-Львів:Новий Світ – 2000, 2011. – 408 с.

 11. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

 12. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.

 13. Райченко А.В. Администратывний менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 416 с.

 14. Скібінська Л.І. Організація праці менеджера. Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

 15. Тебекин А.В., Касаев Б.С.Менеджмент организиции. – К. : Кондор, 2007. – 416с.

 16. Шевчук С.П. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). С.П. Шевчук, В.А. Скороходов, В.М. Жуковська та ін. Навч. Посіб. – К.: «Видавничий дім «Профісіонал», Центр учбової літератури, 2010. – 181 с.

 17. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент:навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2011. – 312 с.

 18. Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Метою програми є узагальнення знань, умінь і навичок, отриманих претендентами з фундаментальної і спеціальної підготовки та використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Сутність методів державного управління та їх класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. Умови прийняття...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи