Методичні вказівки з філософії для аспірантів та icon

Методичні вказівки з філософії для аспірантів та
НазваМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра філософії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ФІЛОСОФІЇ

ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА

ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ


ЛЬВІВ - 2011


Розробили:

доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання рефератів, теми рефератів, питання канд. іспиту).

Кандидат філософських наук, доцент Мазур Любов Іванівна (плани семінарських занять – частково; тематика рефератів; питання канд. іспиту).

Кандидат філософських наук, доцент Повторева Світлана Михайлівна (питання лекційного курсу – частково; теми рефератів – частково).

Кандидат філософських наук, доцент Шадських Юрій Геннадійович (література до тем лекційного курсу; тематика рефератів).

Кандидат філософських наук, доцент Бразуль-Брушковський Євгеній Георгійович (плани семінарських занять – частково; література до тем семінарських занять).

Кандидат філософських наук, ст. викладач Паньків Олеся Василівна (плани семінарських занять – частково, тематика рефератів – частково)


Відповідальний за випуск – кандидат філософських наук,

до­цент Скалецький Михайло Петрович


Рецензент: доктор філософських наук,

професор кафедри політології Мирський Рудольф Якович


Рекомендовано до друку кафедрою філософії ІГСН Національного університету “Львівська політехніка”

Протокол № від 18 листопада 2010 р.


^ ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ З ФІЛОСОФІЇ

(для аспірантів денної форми навчання)


Частина перша

ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ


Тема 1: Особливості сучасного самовизначення філософії. Людина як вихідний предмет та суб’єкт філософствування.

Особливості сучасної ситуації із визначенням предмету філософії: поліваріантність таких визначень, життєво-практична спрямованість. Вихідні чинники підвищення ролі філософії у соціальних процесах сучасності.

Людина як унікальне явище буття. Особливості становища людини у світі та необхідність її самовизначення.

Діяльнісна основа взаємин людини із світом. Форми діяльності людини та їх співвідношення. Діяльність, самодіяльність та творчість. Сутнісні сили людини: тілесність, чуттєвість, розуміння, воління.

ЛІТЕРАТУРА

 • Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире / Григорьян Б.Т. – М., 1986.

 • Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека / Казначеев В.П., Спирин Е.А. – Новоси­бирск, 1991.

 • Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов / Ж.-П.Сартр. – М.: 1989.

 • Петрушенко В.Л. Обретение человека или человек как центр мироздания / Петрушенко В.Л. Ностальгия по абсолютному / Петрушенко В. – К.: 1995. – С. 167 – 173.

 • Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и предисл. П.С.Гуревича; Общ. ред. Ю.Н.Попова. – М.: 1988.

 • Это человек. Антология / Сост., вступ. ст. П.С.Гуревича. – М.: 1995.


Тема 2: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною.

Поняття світогляду та його складові. Типологія світогляду. Світогляд і філософія: аспекти співвідношення. Неможливість зведення філософії до світогляду. Світогляд та людська особистість.

Історичні джерела філософії та проблема її зародження. Міфологія як історично рання форма світогляду, її особливості та роль в культурному розвитку людства.

Причини розкладу міфології. Основні етапи історичного переходу “від міфу до логосу”. Причини “міфологічного ренесансу” в культурі ХХ ст.

Характерні особливості філософського мислення. Спів­відношення філософії з наукою, мистецтвом та релігією.

П


роблема визначення предмету філософії. Типові визначення філософії. Історія філософії як органічна складова предметного визначення філософії.

Структура і функції філософського знання.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли / Ж.П.Вернан. Пер. с франц – М., 1988.

 • Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / М.К.Мамардашвили. – М., 1990.

 • Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / Кульчицький О. – Львів, 1995. –Розділ V.

 • Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия ? / Х.Ортега-и-Гассет. – М., 1991.

 • Путь в философию. Антология / Ред. М.С.Козлова. – М., 2001.

 • Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Пер. с англ. Т.Н.Толстой. – М., 1984.

 • Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие / М.Хайдеггер. Пер. с нем. В.В.Бибихина. – М., 2009. – С. 452 – 476.

 • Ясперс К. Психологія світоглядів / Карл Ясперс. З нім. пер. О.Кислюк, Р.Осадчук. – К., 2009.


Частина друга

^ ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ


Тема 3: Філософія Стародавнього Сходу.

Проблема “Схід-Захід” в розвитку сучасної цивілізації: цивілізаційні та філософські аспекти. Місце України в цивілізаційному поділі на Схід і Захід. Особливості давньосхідного типу філософствування.

Перші паростки філософської думки в духовній культурі найдавніших цивілізацій: Межиріччя та Стародавній Єгипет.

Канонічні джерела, вихідні світоглядні ідеї та філософські школи Стародавньої Індії. Брахманізм, джайнізм, буддизм та йога як найвпливовіші духовні рухи середини I тис. до н.е. Значення ідей давньоіндійської філософії для розвитку духовної культури людства.

Канонічні джерела та світоглядні ідеї Стародавнього Китаю. Уявлення про світобудову та системи комбінаторики. Період “розквіту ста шкіл”. Конфуціанство та даосизм як провідні філософські школи Стародавнього Китаю: вихідні ідеї та представники.

Сучасна оцінка філософської спадщини Стародавнього Сходу.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Древнеиндийская философия. Начальный период / Пер. с санскрита. Подг. текстов, вступ. ст. и коммент В.В.Бродова. - М., 1972. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Д


  ревнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. - М., 1972, 1973. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия / Лукьянов А.Е. – М., 1989.

 • На ріках Вавилонських: З найдавнішої літ. Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд М.Н.Москаленко; Авт. передм. І.М.Дьяконов. – К., 1991.

 • Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада / Дьяконов И.М. – М., 1990.

 • Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Пер. с англ. Т.Н.Толстой. – М., 1984.


Тема 4: Антична філософія.

Поняття античної філософії, її загальні особливості, умови її формування та етапи розвитку. Ідейні джерела, чинники та фактори виникнення і розвитку античної філософії. Значення вивчення античної філософії для формування культури мислення та людської особистості.

“Початок” античної філософії: предмет та проблеми античної натурфі­лосо­фії. Логіка розвитку ідей у школах ранньої античної натурфілософії: логіко-гносеологічне значення ідейних здобутків мілетської школи; логіка переходу від ідей мілетців до вихідних ідей Піфагора; ідейні здобутки піфагорійців; особливості філософського вчення Геракліта Ефеського. Геракліт як засновник античної діалектики.

Антична натурфілософія після Геракліта: атомізм, елейська школа, еволюціонізм Емпедокла та ноологія Анаксагора. Значення ідейної спадщини античної натурфілософії для розвитку європейської філософії та науки. Суперечливі оцінки античної натурфілософії.

Висока класика в розвитку античної філософії. Давньогрецькі софісти: історичне підґрунтя їх діяльності, напрями проблематики, позитивні та негативні оцінки їх діяльності. Сократ і софісти. Особливості філософської діяльності Сократа, уроки його життя та творчості. Вихідні філософські ідеї Сократа.

Загальні особливості філософії Платона. Платонівська концепція ідей, її евристичне значення, невирішувані проблеми та основні здобутки. Коло вихідних проблем філософії Платона: вчення про людину, сходинки та рушійні сили пізнання, ідеальну державу та ін. Платон і платонізм.

Спільне та відмінне у вихідних позиціях філософії Платона та філософії Аристотеля. Метафізика Аристотеля: вчення про матерію та форму, про рух та причини існуючого. Енциклопедичний та сцієнтистський характер філософії Аристотеля: внесок у формування напрямків філософського знання та науки. Ідейні засади та основні положення аристотелівської логіки, ідеї політії, психології та поетики. Традиції платонізму та аристотелізму в розвитку європейської філософії.

Загальні особливості філософії періоду пізньої класики. Епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм та неоплатонізм як провідні напрямки заключного циклу античної філософії: захист окремого індивіда, відкриття автономії людського духу, розуміння життєвих завдань людини. Містицизм Олександрійської філософії.

Значення ідей античної філософії для розвитку європейської науки та культури. Вплив античної філософії на розвиток філософської та суспільної думки України.

ЛІТЕРАТУРА

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т.Т.1., часть1 / Сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский. Общ. ред и вступ. ст. А.Ф.Лосева. - М., 1979. - (Филос. наследие).

 • Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії / Кондзьолка В.В.. - Львів, 1993.

 • Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії / М.Конрад. - Львів, 2003.

 • Петрушенко В. Иов, или о человеческом самостоянии (исследования, эссе, размышления) / Петрушенко В. – Львів, 2008. – Часть вторая. Историко-философские исследования и эссе. – С.74 - 235.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.


Тема 5: Філософія Середніх віків.

Умови та причини занепаду античного світу та переходу до середньовіччя. Радикальні зміни у світоглядних орієнтирах при переході від античності до європейського середньовіччя. Змістові акценти у середньовічному світобаченні.

Загальні особливості середньовічної філософії. Місце філософії в духовному житті середньовіччя. Етапи розвитку середньовічної філософії.

Роль християнської патристики у формуванні ідейних засад середньовічної філософії. Християнська апологетика: вихідні ідеї та змістові акценти. Вихідні ідеї східної патристики («Великі кападокійці», «Ареопагітики», Іоанн Дамаскін, Максим Сповідник). Західна патристика: ідеї та представники. Філософська спадщина Августина Аврелія: вихідні ідеї та інтелектуальні здобутки. Роль патристики в формуванні ідейних засад християнського світобачення.

Схоластика та містика як провідні напрямки середньовічної філософії: причини виділення цих напрямів, спільне та відмінне між ними, особливості вирішення ними фундаментальних християнсько-теологічних проблем. Розвиток схоластики та містики в період розвинутого середньовіччя. Досягнення арабської філософії, її контакти з європейською філософією та ідейний вплив на останню. Провідна проблематика у філософії розвинутого середньовіччя: сперечання «номіналізму» та «реалізму», зростання впливу аристотелізму, теорія «подвійної істини». Філософсько-теологічні побудови Фоми Аквінського. Представники містики періоду розвиненого середньовіччя.

І


деї та представники пізньої схоластики. Принцип «леза Оккама». Ідеї діяльної активності людини в сходженні до Бога у представників пізньої містики.

Роль середньовічної філософії в розвитку європейської духовної культури. Здобутки середньовічної філософії в сучасному культурно - історичному процесі.

ЛІТЕРАТУРА

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.1., часть 2 / Сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Богословие в культуре средневековья / Отв. ред. Л.Лутковский. – К., 1992.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Коплстон Ф. Історія середньовічної філософії / Коплстон Ф. Пер. с англ. – К., 1997.

 • Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. Опыты теоретические и исторические / Майоров Г.Г. – М., 2004.

 • Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии / Майоров Г.Г. - М., 1979.

 • Пашук А. Нарис історії середньовічної філософії / А.Пашук. – Львів, 2007.

 • Рассел Б. Історія західної філософії / Б.Рассел. Пер. с англ. - К., 1995.

 • Соколов В.В. Средневековая философия / В.В.Соколов. -М., 2001.

 • Штайнер Р. Мистика / Р.Штайнер. Пер. с нем. – Ереван, 1993.


Тема 6: Філософія Відродження.

Зміна наголосів у християнському світобаченні в епоху Відродження. Внутрішня суперечливість та перехідний характер європейського Відродження. Титанізм та фаустівський рух як феномени Відродження.

Еволюція філософських напрямів доби Відродження: ідеї європейського гуманізму, антропоцентризм та діалогізм ренесансного платонізму, основні ідеї та представники ренесансної натурфілософії. Пізнє Відродження як переддень новоєвропейських інтелектуальних процесів. Роль ідей європейського Відродження у становленні експериментальної науки. Ідеї та постаті Відродження в подальшій європейській культурі.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. Ред.-сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. / В.І.Гусєв. - К.,1995.

 • Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения / А.Х.Горфункель. - М.,1980.

 • Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д.Антисери. Т.2. Средневековье и Возрождение. Пер. с итал. С.Мальцевой. – СПб., 1995.

 • Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы / Вячеслав Шестаков. – СПб., 2007.


Тема 7: Філософія Нового часу.

Епоха Нового часу в Європі: панорама соціально-культурних процесів, духовного життя та розвитку філософії; провідні напрями новоєвропейської філософії.

Філософсько-методологічні ідеї Ф.Бекона та Р.Декарта, Т.Гоббса, розуміння ними суті та змісту методу істинного пізнання. Ф.Бекон про умови істинного пізнання. Вимоги Р.Декарта до наукового методу. Зміст та сенс декартівської тези «Мислю, отже існую». Онтологія і антропологія Декарта.

Гносеологічні ідеї Дж.Локка. Дж.Локк про роль до­свіду у формуванні знання, про значення для пізнання первинних та вторинних якостей речей. Сенсуалістські максими Дж.Берклі. Д.Юм про неможливість виведення ідей із чуттєвого досвіду.

О


нтологічні побудови Б. Спінози та Г.Лейбніца. Б.Спіноза про інте­лек­ту­аль­ну інтуїцію та рабство людських пристрастей. Г.Лейбніц про закон достатньої під­стави.

Оригінальність антропологічних розмірковувань Б.Паскаля. Паскаль про вимоги «гідного мислення». Паскаль як попередник екзистенціалізму. Т.Гоббс про основи соціальної історії та історичну роль держави. Соціально-історичні та етичні ідеї представників європейського Просвітництва.

ЛІТЕРАТУРА

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. -М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. Ред.-сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Бутру Э. Паскаль / Эмиль Бутру. Пер. с фр. Изд-е 2-е. – М., 2008.

 • Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. / В.І.Гусєв. - К.,1995.

 • Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Длугач Т.Б. – М., 2008.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII века / И.С.Нарский. -М., 1974.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XVIII века / И.С.Нарский. -М., 1973.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Рассел Б. Історія західної філософії. / Б.Рассел. Пер. с англ. -К., 1995.

 • Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д.Антисери. Т.3. Новое время. Пер. с итал. С.Мальцевой. – СПб., 1996.

 • Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Роджер Скратон. Пер. с англ.. О.Коваленко. – К., 1998.


Тема 8: Німецька класична філософія.

Німецька класична філософія як особливий етап в розвитку новоєвропейської філософії, її представники, особливості та здобутки.

Періоди філософської діяльності І.Канта. Вихідна проблематика критичного періоду. Сутність «коперніканського перевороту», здійсненого Кантом у філософії. І. Кант про рівні та форми пізнання. Роль продуктивної здатності уяви, розсудку та розуму у формуванні та функціонуванні знання. Свобода і детермінізм у філософському вченні І.Канта. «Категоричний імператив» Канта. Поняття цінності в філософії І. Канта. Естетичні ідеї І. Канта. Оцінки ролі Канта в розвитку європейської духовності.

Принцип активізму в науковченні І.Г.Фіхте. Філософія тотожності об’єкта і суб’єкта у філософії Ф. Шеллінга.

Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії, її вихідні принципи та основні здобутки. Життєвий цикл Абсолютної ідеї, всезагальність розвитку та системний характер знання. Складові філософської системи Гегеля. Принципи та категорії діалектичної логіки. Гегель та гегельянство.

«Антропологічний принцип» у філософії Л. Фейєрбаха та його ідеї «нової філософії». Людське спілкування як цінність. Вплив ідей Фейєрбаха на розвиток європейської суспільної науки.

ЛІТЕРАТУРА

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 3. Буржуазная философия конца ХVIII в. – двух третей ХIХ в. Ред.-сост и авт. вступ. ст. И.С.Нарский. – М., 1971. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Гулыга А.В. Немецкая классическая философия / Гулыга А.В. – М.,1986.

 • Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – первой половины ХІХ векав / Кузнецов В.Н. – М., 1989.

 • Кушаков Ю. Нариси історії німецької класичної філософії / Ю.Кушаков. – К., 2006.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XIX века / И.С.Нарский. - М., 1976.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Рассел Б. Історія західної філософії / Б.Рассел. Пер. з англ. – К., 1995.

 • Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Роджер Скратон. Пер. с англ. О.Коваленко. – К., 1998.Тема 9: Історико-філософський процес в Європі XIX ст.: перехід від класичної філософії до некласичної.

Умови та причини зміни парадигми філософствування в першій третині - середині XIX ст. Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософії. Феномен некласичності в розвитку європейської цивілізації.

Вихідні ідеї філософії А.Шопенгауера: світ як уявлення та воля. Основні характеристики волі, рівні та форми розвитку уяви. Етичні погляди А.Шопенгауера. Особливості філософських побудов С.Кіркегора. С.Кіркегор як попередник екзистенціалізму: розуміння людини та засад людського буття.. Стадії розвитку людської індивідуальності.

Поняття позитивного в «Курсі позитивної філософії» О.Конта. Основні ідеї філософських побудов О.Конта та їх розвиток Д.С.Мілем та Г.Спенсером. Ідеї та представники «природничого матеріалізму».

Обґрунтування ідей діалектичного та історичного матеріалізму в працях К. Маркса та Ф. Енгельса. Розуміння функцій наукової філософії в марксизмі. Марксизм та ідеологія.

Ф.Ніцше як засновник «філософії життя». Поняття життя та окреслення його характеристик у міркуваннях Ф.Ніцше. Сутність позиції імморалізму. «Смерть Бога» та оспівування надлюдини в творах Ф.Ніцше. Ф.Ніцше та ніцшеанство. Ідеї «філософії життя» у В.Дільтея та А.Бергсона. Вихідні гасла неокантіанства та його напрями.

ЛІТЕРАТУРА

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 3. Буржуазная философия конца ХVIII в. – первых двух третей ХІХ в. / Ред. коллегия: И.С.Нарский (ред.-сост. третього тома и автор вступит. статьи). – М.: Мысль, 1971. – 760 с. с илл. (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие).

 • Евлампиев А. Становление неклассической философии / А.Евлампиев. – СПб., 2008.

 • Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала XX века / Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. - М., 1988.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII века / И.С.Нарский. – М., 1974.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Современная зарубежная философия. Словарь. – М., 1991.

 • Сумерки Богов / Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сост. и общ. ред. А.А.Яковлева: Перевод. – М., 1989.


Тема 10: Сучасна некласична філософія (філософія XX та початку ХХІ ст.)

Духовне обличчя XX ст.: складність та суперечливість духовних процесів, строкатість течій, напрямків та традицій, домінування некласичності, висвітлення та апологія всіх аспектів людської суб`єктивності. Особливості філософії XX ст. та її провідні напрямки.

Наукознавчі ідеї неокантіанців Марбурзької школи. Ідеї та провідні школи неопозитивізму та аналітичної філософії: процедура «верифікації» та фальсифікації, конвенціоналізм. Ідеї семантичного неопозитивізму. Логічний аналіз мови науки. Позитивізм та постпозитивізм.

Поняття «феномену» у філософській концепції Е. Гуссерля. Сутність феноменологічної редукції та її результати. Вплив ідей Е. Гуссерля на сучасну європейську філософію.

«Антропологічний поворот» у філософії ХХ ст. Вихідні ідеї екзистенціалізму. Особливості розробки екзистенціальної філософії в працях М. Гайдеггера, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя, А. Камю, М. Мерло-Понті. Вплив ідей екзистенціалізму на культурні процеси XX ст. Ідеї філософської антропології та персоналізму Найважливіші відкриття фрейдизму та неофрейдизму.

Культурологія та філософія історії. Ідеї «морфології культури» О.Шпенглера, його погляди на хід історії, дух народу, співвідношення куль­тури та цивілізації. Ідея «занепаду Європи» та її вплив на розвиток культур­них процесів XX ст. Культурологічні ідеї А. Тойнбі та Й.Хьойзінги. Структуралізм та деконструктивізм у сучасній культурології. Технократичні концепції історичного процесу.

Релігійна філософія XX – початку ХХІ ст.: ідеї та соціальна позиція неотомізму, сучасна протестантське теологія. Теософія та вчення «живої етики». Особливості розвитку православної філософії в XX ст.

Філософський авангард («нова філософська хвиля») та філософський постмодернізм. Філософський розвиток на початку ХХІ ст.
ЛІТЕРАТУРА

 • История современной зарубежной философии: компаративистский подход / Ред. колл.: Колесникова А.С., Марков Б.В., Соколов Б.Г. – СПб., 1997.

 • Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под ред. О.Хеффе, В.С.Малахова, В.П.Филатова при участии Т.А.Дмитриева. Ин-т философии. – М., 2009.

 • Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века / Губман Б.Л.. – Тверь, 1997.

 • Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии, №8 / Н.Аббаньяно. 1992.

 • Аналитическая философия. Избранные тексты / Сост., вступ. ст. и коммент. А.Ф.Грязнова. – М., 1993.

 • Барт К. Очерк догматики / Карл Барт. Пер. с нем. Ю.А.Кимелева. – СПб., 1997.

 • Бохеньский Ю. Духовная ситуация времени.// Вопросы философии, №5 / Ю.Бохеньский. - 1993.

 • Вальденфельс Б. Вступ до феноменології / Пер. з нім. – К., 2002. – («Сучасна гуманітарна бібліотека»).

 • Вітгенштейн Л. Логіко-філософський трактат / Пер. с англ. – К., 1995.

 • Витгенштейн Л. Философские исследования // Л.Витгенштейн. Философские работы. Часть 1 / Л.Витгенштейн. Пер. с нем. – М., 1994.

 • Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии, №1 / В.Гертых. – 1994.

 • Гуссерль Э. Идея феноменологии: Пять лекций / Эдмунд Гуссерль. Пер. с нем. Н.А.Артеменко; вступ. ст. и коммент. И.И.Мавринского. – СПб., 2005.

 • Даррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии, №4 / Жак Деррида. – 1992.

 • Жильсон Э. Философ и теология / Этьен Жильсон. Пер. с франц. К.Демидова. – М., 1995.

 • Камю А. Бунтующий человек: Философия, политика, искусство / Альбер Камю. Пер. с франц. – М., 1991.

 • Коплстон Ф. История философии. ХХ век / Ф.Коплстон. Пер. с англ. П.А.Сафронова. – М., 2002.

 • Леви-Стросс К. Структурная антропология / Клод Леви-Стросс. Пер. с франц. – М., 1983.

 • Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии / Мераб Мамардашвили. – М., 2010.

 • Маритен Ж. Философ в мире / Жак Маритен. Пер. с франц., послесл., коммент. Б.Л.Губмана. – М., 1994.

 • Марсель Г. Метафизический дневник / Габриель Марсель. Пер. с франц. В.Ю.Быстрова. – СПб., 2005.

 • Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Морис Мерло-Понти. Пер. с франц. И.С.Вдовиной, С.Л.Фокина. – СПб., 1999.

 • Мунье Э. Манифест персонализма / Эммануэль Мунье / Пер. с франц. – М., 1999.

 • Сумерки Богов / Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сост. и общ. ред. А.А.Яковлева: Перевод. – М., 1989.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Повторева С.М. Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення в гуманітарних студіях / Повторева С.М. – Львів, 2010.

 • Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Поль Рикер. - М., 1995.

 • Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т.2 / Соловьев В.С. – М., 1989. – С. 5 – 170.

 • Структурализм: “за” и “против”. Сборник статей / Пер. с англ., франц., нем., чешск., польск., болг. Под ред. Е.Я.Басина и М.Я.Полякова. – М., 1975.

 • Фрейд З. “Я” и ”Оно”. – М., 1991.

 • Фуко М. Археология знания / Пер. с франц. - М., 1996.

 • Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, №4 / Ю.Хабермас. – 1992.

 • Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник / М.Хайдеггер. Пер. с нем. - М., 1991.

 • Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии / С.С.Хоружий. – СПб., 1994.

 • Шелер М. Избранные произведения / Макс Шелер. Пер. с нем. – М., 1994.

 • Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. / Освальд Шпенглер. Пер. с нем. И.И.Маханькова. – М., 2009.

 • Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. Пер. с нем. – М., 1991.

Частина третя

^ УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ


Тема 11. Формування вихідних засад української філософії.

Українська філософія в контексті світової філософії. Філософська думка Ук­ра­їни як вияв національного характеру та світосприйняття українців. Загальні особливості української філософії та етапи її історичного розвитку.

Суспільні та духовні передумови виник­нення філософської думки в Київській Русі. Філософська лі­тература княжої доби в Україні. «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Слово» Да­нила Заточеника, «Ізборник» князя Святослава (1073р., 1076 р.), «Послання» митро­по­лита Клима, «Житіє» Кирила-Філософа. Світоглядні засади «Руської правди», «По­вісті минулих літ». Вплив києворуської духовності на розвиток української культури.
ЛІТЕРАТУРА

 • Бондар С. Філософсько-світоглядний зміст “Ізборників” 1073-1076 років / Бондар С. – К., 1990.

 • Горський В.С. Історія української філософії / В.С.Горський. – К., 2001.

 • Давня українська література. Хрестоматія / Упоряди. М.М.Сулима. – К., 1993.

 • Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 • Кульчицький О. Основи філософії та філософських наук / О.Кульчицький. – Мюнхен-Львів, 1995.

 • Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні / І.В.Огородник, В.В.Огородник. – К., 1999.

 • Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д.Чижевський. – К., 1992.


Тема 12. Українська філософія гуманізму та Просвітництва.

Особливості історичного розвитку України ХVІ – ХVІІІ ст. Навчання українських студентів в університетах Європи. Філософська освіта в братських школах: поява професійної філософії в Україні.

Ідеї та представники українського гуманізму. Світоглядні засади української полемічної літератури (І.Вишенський). П.Скарга «Про єдність церкви», Г.Смотрицький «Ключ царства небесного». Полемічні твори І.Вишенського, Х.Філалета, С.Зизанія. Гуманістичні ідеї Ст.Оріховського-Роксолана.

Філософські курси Острозької та Києво-Могилянської академій. Видатні представники києво-могилянської філософської традиції. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософії та культури України.
ЛІТЕРАТУРА

 • Вишенський І. Твори / Передм. і примітки В.Шевчука. – К., 1986.

 • Горський В.С. Історія української філософії / В.С.Горський. – К., 2001.

 • Історія філософії України в 3-х томах. – К., 1987-1988.

 • Кониський Г. Філософські твори у 2-х томах / Г.Кониський / Редкол.: В. І. Шинкарук, Я. Д. Ісаєвич. – К., 1990.

 • Нічик В., Литвинов В., Стратій Я. Гуманістичні та реформаторські ідеї на Україні / Нічик В., Литвинов В., Стратій Я. – К., 1990.

 • Ничик В. Феофан Прокопович / Ничик В. – М., 1977.

 • Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні / І.В.Огородник, В.В.Огородник. – К., 1999.

 • Острозькі просвітники XVI – XX ст. / Гол. ред. кол. І.Д.Пасічник. – Острог, 2000.

 • Прокопович Ф. Філософські твори у 3-х томах / Пер. з лат. Упор. М.Д.Рогович, В.М.Нічик. – К., 1979-1981.

 • Пашук А. Іван Вишенський – мислитель і борець / А.Пашук. – Львів, 1990.

 • Українські гуманісти епохи Відродження. У двох частинах / За ред. В.М.Нічик. – 1995.

 • Хижняк З. Києво-Могилянська академія / З.Хижняк. – К., 1990.

 • Філософія Відродження на Україні / Під ред. М.В.Кашуби. – К., 1990.


Тема 13. Філософське вчення Г.Сковороди.

Органічна єдність життєвої позиції Г.Сковороди та його філософської спадщини.

Місце людини у світі за вченням Г.Сковороди. Основні ідеї філософії Г.Сковороди: вчення про людину, три світи, дві натури сущого.

Символічне трактування Біблії. Ідеї антитетики та «спорідненої праці». Етичні погляди мислителя.

Філософська творчість Г.Ско­во­роди як вияв української ментальності.

ЛІТЕРАТУРА

 • Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2-х томах / Григорій Сковорода. – К., 1973.

 • Сковорода Г. Твори у 2-х томах / Григорій Сковорода. – К., 1961.

 • Сковорода Г. Пізнай в собі людину / Григорій Сковорода. Пер. М.Кашуба; Пер. поезії В.Войтович. – Львів, 1985.

 • Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода / Д.Багалій. – К., 1992.

 • Горський В. Історія української філософії / В.С.Горський. – К., 2001.

 • Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды / Софронова Л.А. – М., 2002.

 • Ушкалов І.В., Марченко О.В. Нариси з філософії Г.Сковороди / Ушкалов І.В., Марченко О.В. – Харків, 1993.

 • Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д.Чижевський. – К., 1992.

 • Чижевський Д. Філософія Григорія Сковороди / Д.Чижевський. – К., 2003.


Тема 14.Філософія в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.: філософські ідеї в мистецтві, громадсько-політичних рухах та академічна філософія.

Вплив західноєвропейської філософії на розвиток філософської думки в Україні ХІХ ст. Філософські ідеї П.Лодія, Я.Козельського. Університетська філософія ХІХ ст. Філософсько-релігійна думка в Київській духовні академії. «Філософія серця» П.Юркевича. «Філософія мови» О.Потебні.

Особлива роль літератури у виробленні та поширенні світоглядних ідей в Україні ХІХ – ХХ ст. Філософсько-світоглядні ідеї М.Гоголя, Т.Шевченка, І.Франка. Філософські ідеї у творчості Лесі Українки, М.Коцюбинського, В.Стефаника.

Філософські ідеї у програмах та документах громадсько-політичних рухів в Україні ХІХ – ХХ ст.: Кирило-Мефодіївське товариство, громадівський та соціалістичний рух, Соціологічні погляди М.Драгоманова. «Розстріляне Відродження».

Загальні особливості розвитку української філософії у ХХ ст. Розвиток філософської думки в УРСР. Світоглядно-методологічні пошуки В.Вернадського: розуміння «ноосфери». Розвиток філософської думки в діаспорі та в Західній Україні. Стан та перспективи розвитку філософії в незалежній українській державі.

Л


ІТЕРАТУРА


 • Вернадский В. Размышления натуралиста / В.Вернадский. – М., 1977.

 • Винниченко В. Про мораль пануючих і мораль по гноблених / В.Винниченко. – Львів, 1911.

 • Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Богдан Гаврилишин. Пер. с англ. Л.Л.Лещенко. – К., 1993.

 • Грушевський М. Початки громадянства. Генетична соціологія / М.Грушевський. – Відень, 1921.

 • Донцов Д. Дух нашої давнини / Д.Донцов. – Дрогобич, 1991.

 • Драгоманов М. Вибране / М.Драгоманов. Упорядк. та автор біогр. нарису Р.С.Міщук. – К., 1991.

 • Історія філософії на Україні в 3-х томах. – К., 1988.

 • Кістяківський Б. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – №1 / Б.Кістяківський. – 1992.

 • Липа Ю. Призначення України / Юрій Липа. Передм. В.Мороз. – Львів, 1992.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Потебня О. Эстетика и поэтика / О.Потебня. – М., 1976.

 • Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філософська і соціологічна думка. – №1 / Лісовий В. – 1991.

 • Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Твори у 50-ти томах / Іван Франко. – Т.45. – К., 1985.

 • Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти томах / Леся Українка. – К., 1978.

 • Философская мысль в Киеве (Историко-философский очерк) / Ред. кол. В. И.Шинкарук, В.С.Горский, П.Т.Манзенко. – К., 1982.

 • Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Дм. Чижевський. – К., 1992.

 • Юркевич П. Вибране / П.Юркевич. – К., 1994.Частина четверта

^ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ


Тема 16: Проблема буття у філософії.

Особливе місце проблеми буття у філософській проблематиці: смислові, змістовні, логіко-гносеологічні аспекти проблеми буття. Основні функції поняття буття у сучасній філософії. Людські виміри проблеми буття. Метафізика та онтологія як провідні філософські науки про буття.

Буття як поняття та як категорія. Історико-філософські особливості вирішення проблеми буття. Парадигмальні окреслення та категоріальні визначення буття на різних етапах розвитку європейської філософії.

Розуміння буття в класичній та некласичній філософії. Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера, критична онтологія М.Гартмана, традиціоналістські концепції буття. Розуміння буття в різних напрямках сучасної філософії.

Сучасна наука про рівні та форми проявів буття. Антропний принцип в сучасній космології. Проблеми онтологічного статусу духовних явищ.

ЛІТЕРАТУРА

 • Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской филосо­фии / Доброхотов А.Л. – М., 1986.

 • Доброхотов А. Энциклопедические статьи: Бытие. Метафизика. Онтология // Доброхотов А. Избранное / А.Доброхотов. – М., 2008.

 • Корет Э. Основы метафизики / Эмерих Корет. Пер. с нем. – К., 1998.

 • Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику // Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция / Н.О.Лосский. -М., 1995.

 • Мондін Б. Підручники систематичної філософії: Том 3. Онтологія і метафізика / Мондін Баттіста. Пер. с італ. Б.Завідняка. – Жовква, 2010.

 • Мотрошилова Н.В. Бытие // Введение в философию. ч.2. гл.V / Мотрошилова Н.В. - М., 1989.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии, №8 / Хайдеггер М. - 1993.


Т


ема 17: Свідомість і пізнання.


Значення проблеми свідомості у філософському дискурсі. Зв`язок проблеми свідомості із вирішенням питання про природу людини та її місце в світі. Тлумачення природи свідомості як підстава для визначення сутності основних філософських позицій.

Фундаментальні складності об’єктивного пізнання свідомості. Проблема онтологічного статусу свідомості. Вихідні ознаки свідомості та її сутнісні характеристики. Основні концепції походження та природи свідомості в їх співставленні.

Ідеальне в змісті свідомості. Структура та функції свідомості. Свідомість і духовність, свідомість та людська особистість. Роль мови та знакової діяльності у функціонуванні свідомості. Свідомість в контексті соціальної історії та розвитку культури.

Свідомість і пізнання. Гносеологія та епістемологія як основні філософські науки про пізнання. Поняття пізнання. Пізнання як якісно особливий спосіб відношення людини до дійсності, його змістові складові та види. Рівні та форми пізнання: чуттєвий, раціонально-логічний та синтезуючий рівні. Пізнавальні здібності людини. Основні філософські позиції у питаннях природи пізнання та пізнаваності світу. Пізнання і людська діяльність; опредметнення та розпредметнення у функціонуванні пізнання.

Проблема істини в пізнанні; основні концепції істини в сучасній філософії. Якісні характеристики знання в залежності від міри його наближення до істини. Істина і правда. Особливості та сутнісні ознаки наукового пізнання.

ЛІТЕРАТУРА

 • Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и діалектика / Алексеев П.В., Панин А.В. - М., 1991.

 • Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Грегори Бейтсон. Пер. с англ. – М., 2000.

 • Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процессов научного познания / Голдстейн М. и Голдстейн И.Ф. Сокр. пер. с англ. А.Е.Петрова. – М., 1984.

 • Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая / Лекторский В.А. – М., 2001.

 • Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности / Налимов В.В. 2-е изд. – М., 2007.

 • Никифоров А.Л. Философия науки: История и теория / Никифоров А.Л. Учебное пособие. – М., 2010.

 • Петрушенко В. Атрибутивні риси свідомості // Філософська думка, 2007, № 2 / Петрушенко В.Л. – К., 2007. – С. 3 – 18.

 • Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання / Петрушенко В.Л. – Львів, 2000.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.. – Львів, 2010.

 • Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія / В.Л.Петрушенко. – Львів, 2007.

 • Проблема сознания в философии и науке / Под ред. проф. Д.И.Дубровского. – М., 2009.

 • Рассел Б. Человеческое познание / Б.Рассел. Пер. с англ. – К., 1997.

 • Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность / О.Розеншток-Хюсси. Пер. с нем. А.Хараша; Предисл. К.Гарднера. – М., 1994.

 • Розин В. Семиотические исследования / Розин В. – М., 2001.

 • Хант Г. О природе сознания: С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения / Хант Г. Пер. с англ. – М., 2004.

 • Цофнас А.Ю. Гносеология: Учебное пособие / А.Ю.Цофнас. – К., 2005.


Тема 18: Буття людини як предмет філософського осмислення.

Проблематичність людського буття. Буття, життя та існування як характеристики людини. Проблема визначення сутності людини. Сутність та існування, засади та екзистенціали людського буття. Проблема співвідношення природного, соціального та духовного в людині. Людина та позамежне (трансцендентне).

Основні версії походження людини. Сперечання еволюціонізму та креаціонізму.

Співвідношення понять “людина-індивід-особа-особистість-індивідуаль­ність”. Роль самосвідомості в русі людини шляхом самовдосконалення. Самість як осереддя людської особистості. Поліфонічність людського буття та проявів людської особистості.

Поняття цінностей. Вихідні цінності людського буття. Свобода як фунда­мен­тальна цінність. Філософські концепції свободи.

Проблема смислу людського буття та її різноманітні тлумачення. Смерть в її особистісному та соціокультурному значеннях.

Л


юдина і суспільство: аспекти їх співвідношення. Людина та історія. Поняття відчуження та можливості його подолання. Людина – спілкування – культура.

ЛІТЕРАТУРА

 • Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире / Б.Т.Григорьян. - М.,1986.

 • Гуревич П.С. Философская антропология: Учебное пособие / П.С.Гуревич. – М., 1997.

 • Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека / Казначеев В.П., Спирин Е.А. – Новосибирск, 1991.

 • Паскаль Б. Думки про релігію / Блез Паскаль. - Львів, 1995.

 • Петрушенко В.Л. Ностальгия по абсолютному: философский контекст кинотворчества Андрея Тарковского / В.Петрушенко. - К., 1995.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и предисл. П.С.Гуревича; Общ. ред. Ю.Н.Попова. – М.: 1988.

 • Это человек. Антология / Сост., вступ. ст. П.С.Гуревича. - М., 1995.

 • Франк С.Л. Реальность и человек / С.Л.Франк. - СПб., 1997.

 • Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / В.Франкл. Пер. с англ. и нем. - М., 1990.


Тема 19: Філософія історії.

Світоглядно-методологічні проблеми соціально-гуманітарного пізнання. Неокантіанці про відмінності між пізнанням природи та пізнанням культури. М.Вебер про можливості поєднання об’єктивного та суб’єктивного підходів до пізнання та розуміння суспільства.

Філософія історії як напрям філософських досліджень. Основні підходи до розуміння сутності та особливостей історичного процесу. Проблема визначення законів історії. Хід історії та людська розумність: мислення, знання, інтереси та людська психіка в їх впливах на історію. Основа, рушійні сили та чинники руху історії. Проблема поступу та спрямованості історичного процесу. Роль особи в розвитку історії. Особа та маси.

Поняття суспільства; суспільство як система. Основні сфери суспільного життя та їх взаємозв`язок. Співвідношення понять суспільство та соціум. Роль духовних процесів в існуванні та функціонуванні суспільства. Духовне життя суспільства: поняття, рівні, складові, стани. Знаково-семантична складова суспільних взаємодій. Роль комунікації в житті суспільства. Сучасне розуміння інформаційного суспільства. Глобалізм та антиглобалізм як фундаментальні тенденції сучасного суспільного розвитку.

Поняття громадянського суспільства; громадянське суспільство як єдність індивідуальної свободи, демократії, солідарності та соціальної співпраці. Проблеми формування громадянського суспільства в сучасній Україні.

Роль національно-етнічного чинника історичного процесу. Проблеми міжнаціональних відношень. Всесвітня історія та національний розвиток. Етнокатострофи в житті сучасного суспільства. Глобалізація та національно-етнічна ідентифікація.

Поняття культури та її суттєві ознаки. Культура як складова та чинник історії. Людська особистість та культура. Культура, людські цінності та моральність. Поняття цивілізації та її вихідні ознаки. Проблеми співвідношення культури та цивілізації, причини можливих конфліктів між ними. Глобальні проблеми сучасної цивілізації. Перспектива цивілізаційного розвитку людства.

Роль науки і техніки в сучасному суспільному розвитку. Проблема оцінки впливів науки і техніки на людину і суспільство. Концепції технократизму та технофобії. Нова технократична хвиля або сучасна технологічна революція: її зміст та перспективи.

ЛІТЕРАТУРА

 • Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре // Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А.Бердяев. - М., 1990.

 • Вебер М. Избранные произведения / Вебер Макс. Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; Предисл. П.П.Гайденко. – М., 1990.

 • Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Пер. с англ. и франц. Сост. Л.И.Василенко и В.Е.Ермоловой. – М., 1990.

 • Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века / Б.Л.Губман. - Тверь, 1997.

 • Ионин Л.Г. Социология культуры / Ионин Л.Г. - М., 1996.

 • Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов / Кемеров В.Е. – М., 2001.

 • Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок / Кули Чарльз Хортон. Пер. с англ. – М., 2000.

 • Манхейм К. Избранное: Социология культуры / Карл Манхейм. – М.; СПб., 2000.

 • Новая технократическая волна на Западе / Сост и вступ ст. П.С.Гуревича. - М., 1986.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Сост Р.А.Гальцева. – М., 1991.

 • Социо-логос: Пер. с англ., нем., франц. / Сост., общ. ред. и предисловие В.В.Винокурова, А.Ф.Филиппова. – М., 1991.

 • Тойнби А. Дж. Постижение истории / А.Дж.Тойнби. Пер с англ. Сост. Огурцов А.П.; Вступ. ст. Уколовой В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б. – М., 1991.

 • Философия техники ФРГ / Пер. с нем. – М., 1989.

 • Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. / Освальд Шпенглер. Пер. с нем. И.И.Маханькова. – М., 2009.ПЛАНИ

^ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ АСПІРАНТІВ НУ «ЛП»


Т


ема I: Проблема зародження філософії. Витоки і особливості філософського мислення. (8 год.).


 1. Буття людини як джерело і перший предмет філософствування. Особливості практичного, духовного та духовно-практичного освоєння світу людиною.

 2. Характерні риси архаїчної свідомості. Міфологічна свідомість, її особливості та функції. Причини міфологічного ренесансу в культурі ХХ ст.

 3. Проблема визначення предмету філософії. Філософія як світогляд, як методологія, як «наука всіх наук», як форма людської самосвідомості і т. ін.

 4. Найважливіші характеристики філософського мислення. Співвідношення філософії з міфологією, релігією, наукою і мистецтвом.

 5. Структура і функції філософського знання. Філософія і людська індивідуальність.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / В.Петрушенко. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли / Жан-Поль Вернан. Пер. с франц. -М., 1988.

 • Гильдебранд Д. фон. Что такое философия? / Дитрих фон Гильдебранд. Пер. с нем. – СПб., 1997.

 • Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Ж.Делёз. Пер. с франц. и послеслов С.Н.Зенкина. – СПб., 1998.

 • Джентиле Дж. Введение в философию / Джованни Джентиле. Пер. с итал. и вступ. ст. А.Л.Зорина. – СПб., 2000.

 • Дильтей В. Сущность философии / В.Дильтей. Пер. с нем. – М., 2001.

 • Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада / Дьяковнов. -М., 1990.

 • Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / М.Мамардашвили. - М., 1990.

 • Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гасет. Пер с исп. - М., 1991.

 • Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Пер. с англ. Т.Н.Толстой. – М., 1984.


Тема II: Філософія Стародавнього Сходу (4 год.).

 1. Проблема «Схід і Захід» в сучасній культурології та філософії. Україна в контексті співвідношення «Схід і Захід».

 2. Основні регіони та провідні чинники формування східної філософії. Осо­бли­вос­ті давньосхідного філософствування.

 3. Ідейні мотиви та духовні пошуки стародавніх цивілізацій Месопотамії. Бачення світу та його осмислення у духовній спадщині Стародавнього Єгипту.

 4. Вихідні ідеї, канонічні джерела та філософські школи Стародавньої Індії.

 5. Вихідні ідеї, канонічні джерела та філософські школи Стародавнього Китаю.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / В.Петрушенко. – Львів, 2010.

· История философии в кратком изложении / Пер со слов. -М., 1991.

· Классическая буддийская философия / Рудой В.И., Островская Е.П., Ермакова Т.В. – СПб., 1999. – (Серия «Мир культуры, истории и философии»).

 • Древнеиндийская философия. Начальный период / Пер. с санскрита. Подг. текстов, вступ. ст. и коммент В.В.Бродова. - М., 1972. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Д


  ревнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. - М., 1972, 1973. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»). Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия / А.Е.Лукьянов. – М.,1989.

· Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты / М.Т.Степанянц. – М., 2001.

· Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии / А.Н.Чанышев. – М., 1981.

· Франкфорт Г., Франкфорт Г.А. Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. – М., 1984.

· Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии / Фэн Ю-лань. Пер. на русск.: Катренко Р.В. – СПб., 1998.

· Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика / Альберт Швейцер. Пер. с нем. Ю.В.Дубровина. – М., 2002. – (Традиция, религия, кульутура).


Тема III: Антична філософія (8 год.).

 1. Поняття античної філософії та її суттєві особливості. Умови та чинники виникнення античної філософії, етапи її становлення та розвитку.

 2. “Початок” античної філософії: мілетська школа, її проблематика та логіко-гносеологічне значення.

 3. Логіка розвитку філософської проблематики в натурфілософських («фізичних») школах Стародавньої Греції: мілетці-піфагорійці-Геракліт; від Геракліта до Анаксагора.

 4. Загальна оцінка натурфілософських шкіл давньогрецької філософії. Значення ідейної спадщини «фізиків» Стародавньої Греції для розвитку європейської філософії та науки.

 5. Софісти: їх місце у розвитку філософської думки. Сократівський «перпендикуляр» до попереднього розвитку античної філософії. Сократ як уособлення філософії. Уроки життя і творчості Сократа, його основні ідеї та їх оцінка в подальшій філософії.

 6. Висока класика: Платон і академіки, Платон і платонізм. Аристотель і перипатетики. Історична доля філософської спадщини Платона і Аристотеля.

 7. Заключний цикл в розвитку античної філософії, загальна характеристика та проблематика провідних шкіл: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм, неопіфагореїзм, олександрійська школа.

 8. Місце античної філософії в розвитку античної культури. Значення античної філософії для розвитку європейської цивілізації. Вплив античної філософії на розвиток суспільної думки в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

 • Антология мировой философии. В 4-х т.Т.1., часть1 / Сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Гомперц Т. Греческие мыслители / Теодор Гомперц. – Мн., 1999.

 • Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский. Общ. ред и вступ. ст. А.Ф.Лосева. - М., 1979. - (Филос. наследие).

 • Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії / Кондзьолка В.В.. - Львів, 1993.

 • Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії: Підр. для студентів ВНЗ / М.Конрад. - Львів, 2003.

 • Лосев А.Ф. История античной эстетики., т. I-II / А.Ф.Лосев. – М., .1971 – 1972.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / В.Л.Петрушенко. – Львів, 2010.

 • Целер Э. Очерк истории греческой философии / Эдуард Целер. Пер. С.Л.Франк. – СПб., 1996.

 • Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / А.Н.Чанышев. - М., 1991.


Тема IV. Філософія середньовіччя (4 год.).

 1. Радикальні зміни в світоглядних орієнтирах при переході від античності до середньовіччя. Загальна характеристика середньовіччя в сучасній науці.

 2. Місце філософії в духовному житті середньовічної Європи, її суттєві особливості та провідні функції. Етапи розвитку середньовічної філософії.

 3. Роль патристики в формуванні середньовічного світобачення. Особливості східної та західної патристики. Проблематика християнської патристики.

 4. Схоластика та містика як провідні напрямки середньовічної філософії: етапи розвитку, ідеї, представники, історична еволюція проблематики. Впливи арабської філософії та наукової думки на християнську філософію і теологію.

 5. Місце середньовічної філософії та культури в розвитку європейської цивілізації.

ЛІТЕРАТУРА

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.1., часть 2 / Сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья): В 2-х т. / Под ред. С.С.Неретиной; Сост. С.С.Неретиной, Л.В.Бурлака. – СПб., 2001 – 2002.

 • Абеляр П. Теологические трактаты / Пьер Абеляр. Пер. с лат. – М., 1995.

 • Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику / Амман А. -М., 1994.

 • Жильсон Э. Философ и теология / Этьен Жильсон. Пер. с франц. К.Демидова. – М., 1993.

 • Жильсон Э. Философия в Средние века: от истоков патристики до конца XIV века / Этьен Жильсон. Пер. с франц. – М., 2004.

 • Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії / В.В.Кондзьолка. – Львів, 2001.

 • Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии / Г.Г.Майоров. – М., 1977.

 • Мистическое богословие / Сост. Л.Лутковский. – К., 1990.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / В.Петрушенко. – Львів, 2010.

 • Соколов В.В. Средневековая философия / В.В.Соколов. – М., 1979. (2-е вид. – М., 2001).

 • Суини М. Лекции по средневековой философии. – Выпуск 1. Средневековая христианская философия Запада / Суини М. Пер. с англ. А.К.Лявданского. – М., 2001.

 • Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / А.Н.Чанышев. -М.,1991.

 • Штёкль А. История средневековой философии / Альберт Штёкль. – СПб., 1996.

 • Gilson E. Historia filosolii chrzescijanskiej w wiekach Srednich / Gilson E. -Warszawa., 1987.


Тема V: Філософія Рене Декарта (4 год.).

 1. Рене Декарт: віхи життя і творчості на тлі соціально-культурних та світоглядних процесів в Європі в епоху Нового часу. Р.Декарт як фундатор сучасного природознавства та критик схоластичного типу мислення.

 2. Вчення Декарта про метод істинного пізнання: зміст методу, джерела пізнання та критерії істинних знань. Зміст та сенс декартівської тези «Cogito ergo sum» (Мислю, отже, існую).

 3. Метафізика Рене Декарта: вчення про субстанцію, Бога та якості речей. Картезіанське розуміння людини.

 4. Оцінка ролі Декарта в розвитку європейської філософії та науки.

ЛІТЕРАТУРА

· Антология мировой философии. В 4-х т. - Т.2. – М., 1969.

 Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. / Гусєв В. – К.,1995.

· Декарт Р. Сочинения в 2-х т. / Рене Декарт. Пер. с лат. и франц. – М.,1989, 1994. – (Филос. наследие).

· Ляткер Я.А. Декарт / Ляткер Я.А. – М., 1973.

· Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.Мамардашвили. -М., 1993.

· Матвиевская Г.П. Рене Декарт / Матвиевская Г.П. – М., 1976.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / В.Петрушенко. – Львів, 2010.

· Фишер К. История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения и учение / Куно Фишер. Пер. с нем. – М., 1994.


Тема VI: Філософські ідеї Блеза Паскаля (4 год.).

 1. Блез Паскаль: короткий нарис життя і творчості. Основні періоди творчої діяльності Паска ля.

 2. Паскаль про «серединне» положення людини в світі, про її пізнавальні та дійові можливості, психічний стан та життєвий настрій. Б.Паскаль як віддалений попередник екзистенціалізму.

 3. Корені людської гідності. На що повинна покладатись людина? Знамените «парі» Б.Паскаля, його розуміння істинних засад людського буття та ставлення до релігії.

 4. Вплив ідей Б. Паскаля на подальший розвиток європейської філософії антропологічного спрямування.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconПрограма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки для складання кандидатського іспиту аспірантів та здобувачів нефілософських...
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconОрієнтовні питання до кандидатського іспиту з філософії (для аспірантів і здобувачів всіх спеціальностей) на 2012 – 2013 н р
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Основні функції філософії. Співвідношення філософії, науки і релігії
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconРозклад занять для аспірантів 1 року навчання з відривом від виробництва з філософії, педагогіки І психології вищої школи
Семінарські заняття з філософії будуть проводитись з січня 2010 р після начитки лекцій
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconРадіонова Л. О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія (історія філософії)»
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія (історія філософії)» (для студентів...
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconМонографія «Философия религиозного сознания» Коротке описання розробки
Монографія корисна для магістрів, аспірантів, докторантів та викладачів гуманітарних факультетів внз, для усіх, хто цікавиться проблемами...
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconМіського господарства методичні вказівки з подання системної інформації
Методичні вказівки з подання системної інформації (для науково-педагогічних працівників, аспірантів І студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconМетодичні вказівки до написання реферату з дисципліни „Філософія для аспірантів усіх спеціальностей
move to 0-22302963
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconМетодичні вказівки до складання вступних іспитів та здачі кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія» для аспірантів та пошукачів усіх спеціальностей нметАУ
Методичні вказівки до складання вступних іспитів та здачі кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія» для аспірантів та пошукачів...
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconВісник черкаського університету
Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, філософської антропології, філософії культури,...
Методичні вказівки з філософії для аспірантів та iconМетодичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з філософії (логіка, релігієзнавство, етика, естетика)
Електротехніка та електротехнології, 050702 Електромеханіка, 060101 Будівництво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи