Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 148.96 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата28.07.2012
Розмір148.96 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
Видавництво «Олімпійська література» презентує:
Чемберс, Д. Тренировочные занятия в хоккее : 446 упражнений для развития мастерства хоккеистов / Дэйв Чемберс ; пер. с англ. В. Сизоненко. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 360 с. : ил.^ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2011 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.8

К 72

^ Кости и их соединения : методические рекомендации к лабораторным занятиям по анатомии человека / сост. И. К. Донец, А. В. Зорькина ; Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта. – Донецк : [б. и.], 2010. – 54 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Ш31

Шахненко, В. І. Дослідження та оцінка фізичного розвитку людини. Практичні роботи : навчальний посібник для студентів / В. І. Шахненко ; МОН України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 120 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

И59

Ингерлейб, М. Б. Анатомия физических упражнений / М. Б. Ингерлейб. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 192 с. : ил. – (Феникс-Фитнес).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Я60

Янгулова, Т. И. Лечебная физкультура. Анатомия упражнений / Т. И. Янгулова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 176 с. : ил. – (Феникс-Фитнес).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО


86

Л93

^ Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій : енциклопедично-довідкове видання. Т. 2 / укл. Г. В. Щокін. – Київ : МАУП, 2005. – 640 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.00

Д67

Донец, И. К. Морфокинезиология : учебное пособие по динамической морфологии / И. К. Донец, А. В. Зорькина ; Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта, Кафедра биомеханики и спортивной метрологии. – Донецк : [б. и.], 2010. – 66 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.08

П90

Путро, Л. М. Гигиена : учебное пособие для иностранных студентов университета физического воспитания и спорта / Л. М. Путро ; Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, НУФВСУ. – Киев : НУФВСУ, 2010. – 62 с.

^ Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.1

К84

Круцевич, Т. Ю. Методичні рекомендації до впровадження теоретичного тестування у навчальний процес викладання дисципліни "Теорія і методика виховання" для студентів фізкультурних ВНЗ / Т. Ю. Круцевич, М. А. Ісаченко ; НУФВСУ. – Київ : Науковий світ, 2007. – 68 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Т33

Теория физического воспитания и общая теория физической культуры: состояние и перспективы : материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. Д. Новикова (Москва, 26-27 мая 2006 г.) / ред. Л. П. Матвеев, В. П. Полянский ; РГУФК. – Москва : РИО РГУФК, 2006. – 152 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.10

С81

Столяров, В. И. Социология физической культуры и спорта : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 032100 - Физ. культура, спец. 032101 - Физ. культура и спорт, 032102 - Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья / В. И. Столяров. – Москва : Физическая культура, 2005. – 400 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

О-59

Онопрієнко, О. М. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності засобами народної фізичної культури : навчально-методичний посібник / О. М. Онопрієнко ; МОН України ; Інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Ф79

Формування педагогічної творчості майбутнього вчителя : метод. рекомендації для студентів спец. "Фізичне виховання" фізкультурних вузів / укл. Л. В. Зубченко; Міністерство України у справах сім'ї, молоді і спорту, Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту. – Донецьк : [б. в.], 2010. – 74 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Ч-51

Чесноков, Н. Н. Олимпиада по предмету "Физическая культура" : методическое пособие / Н. Н. Чесноков, В. В. Кузин, А. А. Красников. – Москва : Физическая культура, 2005. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

Б20

Балашова, В. Ф. Специальная педагогика. Педагогика физической культуры и спорта: тестовый контроль знаний : методическое пособие для специальностей 032101 - "Физическая культура и спорт", 032102 - "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" / В. Ф. Балашова. – Москва : Физическая культура, 2007. – 92 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

И23

Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическое воспитание и спорт" : в 3 ч. Ч. 1 / Е. И. Иванченко. – Минск : Четыре четверти, 1996. – 132 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

И23

Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическое воспитание и спорт" : в 3 ч. Ч. 2 / Е. И. Иванченко. – Минск : Четыре четверти, 1997. – 180 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Н34

Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 8-10 апреля 2009 г.) : в 4 т. Т. 3. Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации : научно-педагогическая школа В. Н. Кряжа : в 2 ч. Ч. 1 / ред. М. Е. Кобринский ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск : БГУФК, 2009. – 382 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

П37

Платонов, В. Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к олимпийским играм. Отечественный и зарубежный опыт : история и современность / В. Н. Платонов. – Москва : Советский спорт, 2010. – 312 с. – (Спорт без границ).

^ Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.3(0)

И90

История физической культуры и спорта : антология / Н. Ю. Мельников, А. В. Трескин, Г. М. Поликарпова [и др.]. – Москва : Рудь-Олимп, 2010. – 256 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Рос)

А23

Агеевец, В. У. От курсов П. Ф. Лесгафта до академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта / В. У. Агеевец. – Санкт-Петербург : Олимп-СПб, 2004. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Рос)

М43

^ Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 170 - летию со дня рождения П. Ф. Лесгафта : тезисы докладов (Санкт-Петербург, 20 сентября 2007 г.) / ред. В. А. Чистяков ; Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2007. – 86 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

Г59

Годик, М. А. Комплексный контроль в спортивных играх / М. А. Годик, А. П. Скородумова. – Москва : Советский спорт, 2010. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

К63

^ Комплексный контроль и управление подготовкой спортсменов высокой квалификации в игровых видах спорта : метод. рекомендации / ред. А. М. Кравцов ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. – Москва : ТВТ Дивизион, 2010. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.566

В67

Волков, О. А. Вершини українського баскетболу / О. А. Волков, А. П. Волошин. – Київ : ПП "Перша Друкарня", 2010. – 72 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.566

В68

Волошин, А. П. Володимир Олексійович Шаблінський : художньо-документальний нарис / А. П. Волошин ; ред. Ю. О. Павленко. – Київ : МП Леся, 2008. – 96 с. – (Кращі тренери України).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

75.578

Г93

Губа, В. П. Интегральная подготовка футболистов : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 032101 - Физ. культура и спорт / В. П. Губа, А. В. Лексаков, А. В. Антипов. – Москва : Советский спорт, 2010. – 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Е14

Евграфов, К. В. Алексей Хомич - по прозвищу тигр / К. В. Евграфов, И. Н. Перелыгин. – Москва : Олимпия Пресс, 2005. – 224 с. – (Судьба).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.578

К89

Кук, М. Самый популярный учебник футбола. Тренировочные программы и упражнения от ведущих тренеров мира : пер. с англ. / Малькольм Кук, Джимми Шоулдер. – Москва : АСТ: Астрель, 2009. – 126 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Л98

Лях, В. И. Координационная тренировка в футболе / В. И. Лях, З. Витковски. – Москва : Советский спорт, 2010. – 216 с. – (Спорт без границ).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Т98

Тюленьков, С. Ю. Теоретико-методические подходы к системе управления подготовкой футболистов высокой квалификации : монография / С. Ю. Тюленьков ; Российский футбольный союз. – Москва : Физическая культура, 2007. – 352 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Ф96

Фуштей, И. М. Макроэргические фосфаты в коррекции функционального физического состояния спортсменов-футболистов : монография / И. М. Фуштей, Л. И. Левченко. – Запорожье : АА Тандем, 2010. – 108 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

П21

Пахомов, В. Н. Константин Локтев "винтик из красной машины" / В. Н. Пахомов. – Москва : Олимпия Пресс, 2005. – 128 с. – (Судьба).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.579

П21

Пахомов, В. Н. Николай Сологубов. Защитник из легенды / В. Н. Пахомов. – Москва : Олимпия Пресс, 2005. – 144 с. – (Судьба).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.579

Х70

^ Хокей з шайбою : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності / Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Республіканський науково-методичний кабінет ; Федерація хокею України. – Київ : ВПЦ «Такі справи», 2009. – 92 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

Ч-42

Чемберс, Д. Тренировочные занятия в хоккее : 446 упражнений для развития мастерства хоккеистов / Дэйв Чемберс ; пер. с англ. В. Сизоненко. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 360 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.712

Т33

Теоретические и прикладные аспекты развития гиревого спорта : материалы 4 международной научно-практической конференции (Алушта, 27-29 сентября 2007г.) / Международная федерация гиревого спорта, Федерация гиревого спорта Украины. – Алушта : [б. и.], 2007. – 64 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.712

Щ64

Щербина, Ю. В. Установчі документи з гирьового спорту : практичний довідник / Ю. В. Щербина ; Федерація гирьового спорту України. – Київ : [б. в.], 2006. – 52 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

75.715

Д30

Дементьев, В. Л. Регулирование веса тела борца : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 032100 - "Физическая культура" и специальности 032101 - "Физическая культура и спорт" / В. Л. Дементьев, В. М. Игуменов, А. В. Шевцов. – Москва : Физкультура и спорт ; СпортАкадемПресс, 2007. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Р83

Рудаков, Н. Э. Женька - Айкидока / Н. Э. Рудаков. – Москва : Советский спорт, 2010. – 72 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.721

В27

Велосипедний спорт : правила змагань / укл. В. В. Супрун, Н. А. Піонтковська ; Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Федерація велосипедного спорту України. – Київ : СИНОПСИС, 2010. – 132 с

^ Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Б24

Бардашевський, Ю. В. Корекція рухової функції учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ю. В. Бардашевський ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 203 с. – Науковий керівник - доц., канд. мед. наук Р. О. Баннікова.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

К59

Козина, Ж. Л. Теоретико-методические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса спортсменов в игровых видах спорта : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Ж. Л. Козина ; Харьковский НПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 2010. – 648 с. – Научный руководитель - проф., д-р биол. наук Г. В. Коробейников.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

К82

Криворученко, Е. В. Оценка физического состояния спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие и средние дистанции : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Е. В. Криворученко ; НУФВСУ. – Киев, 2010. – 238 с. – Научный руководитель - проф., д-р биол. наук В. Н. Ильин.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л98

Лях-Породько, О. О. Сокільський гімнастичний рух у Російській імперії наприкінці XIX - початку XX століття (на матеріалі території сучасної України) : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. О. Лях-Породько ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 208 с. – Науковий керівник - проф., д-р пед. наук В. М. Платонов.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Д

М 17

Максименко, І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / І. Г. Максименко ; Луганський НУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 453 с. – Науковий керівник - проф., д-р пед. наук В. М. Платонов.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

М31

Маслова, Е. В. Специальная работоспособность и функциональные возможности юных баскетболисток с учетом их биологического созревания : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Е. В. Маслова ; НУФВСУ. – Киев, 2010. –192 с. – Научный руководитель - проф., д-р мед. наук Л. Г. Шахлина.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Д

Т65

Трачук, С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / С. В. Трачук ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 200 с. – Науковий керівник - проф., д-р пед. наук В. М. Платонов.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Ч-49

Чернявський, М. В. Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / М. В. Чернявський ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 204 с. – Науковий керівник - доц., канд. пед. наук О. В. Андрєєва.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б43

Белых, С. И. Построение тренировочного процесса юных кикбоксеров посредством оригинальных тренажеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергей Иванович Белых ; Российская государственная академия физической культуры. – Москва, 2001. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

Г24

Гац, Г. О. Педагогічна діагностика у процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Георгій Опанасович Гац ; Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г59

Годлевський, П. М. Самозахист як засіб фізичної та психологічної підготовки студенток спортивного учбового відділення вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Петро Мечеславович Годлевський ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д53

Дмитриев, И. В. Организация самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий в преподавании спортивно-педагогических дисциплин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Игорь Викторович Дмитриев ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д69

Дорошенко, С. А. Спортивно-видовой подход в физическом воспитании студентов в вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. А. Дорошенко ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-26

Заморський, Т. В. Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Тарас Володимирович Заморський ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И20

Иванов, О. Н. Педагогический контроль подготовленности вратарей в мини-футболе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Н. Иванов ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2011. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

І-97

Ішичкіна, Л. М. Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки особового складу підрозділів пожежної охорони : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лариса Михайлівна Ішичкіна ; Луганський національний педагогічний університет ім.. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2005. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

Л43

Лелека, В. М. Методика навчання фізичної культури майбутніх учителів з початкової військової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Віталій Миколайович Лелека ; Волинський національний університет ім.. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М80

Мороз, О. О. Корекція маси та складу тіла жінок 21-35 років засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олена Олександрівна Мороз ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П85

Пруднікова, М. С. Побудова тренувального процесу юних велосипедисток 12-15 років з урахуванням становлення специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Марина Сергіївна Пруднікова ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

Т35

Терещенко, О. В. Вплив занять плаванням на фізичну підготовленість студентів основної медичної групи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олександр Валерійович Терещенко ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т77

Трубкина, Г. В. Индивидуализация занятий адаптивной физической культурой с лицами, перенесшими инфаркт миокарда : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. В. Трубкина ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т85

Тупєєв, Ю. В. Формування техніки рухових дій юних борців вільного стилю з використанням комп'ютерних мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Юлай Вільович Тупєєв ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Я22

Яворська, Т. Є. Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Тетяна Євгенівна Яворська ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Бібліотека вдячна викладачам університету за благодійний внесок до книжкового фонду!


Висловлюємо подяку:

Л. М. Путро,

Н. А. Піонтковській
Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи