Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 111.51 Kb.
НазваWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір111.51 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.com.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2008 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.9

Д30

Деминская Л.А. Курс лекций по физиологии: учеб. пособие / Л.А.Деминская; ДГИЗФВиС. - Донецк: Вега-Принт, 2007. - 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

О-28

Общая гигиена: метод. рекомендации к практическим занятиям по общей гигиене / сост. И.К.Донец, Л.В.Пирогова; ДГИЗФВиС. - Донецк, 2007. - 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

П32

Пивоваров О.В. Розробка лікувально-профілактичних заходів для учнівської та студентської молоді з ознаками сіністральності / О.В.Пивоваров; ХНМУ. – Х., 2007. - 34 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


60

О-64

Організація роботи закладів соціального спрямування. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. – К.: Держсоцслужба, 2007. - 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


65.01

Б83

Бортіс Г. Інструкції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії: пер. з англ. / Г.Бортіс. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 560 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


76

Р33

Редкие книги: библиографический указатель. Вып. 1 / сост. С.А.Веселкова; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2006. - 70 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.07

Ф50

Физическая работоспособность человека: оценка и коррекция, биоритмологические аспекты: учеб. пособие / В.И.Ильин, Ю.А.Попадюха, Ю.А.Бородин [и др.].- Киев: Полипром, 2008. - 132 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

М32

Массаж: методические указания и тестовые задания для студентов институтов физического воспитания / сост. О.К.Зенин, Н.В.Якушонок; ДГИЗФВиС. - Донецк, 2007. - 54 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-17

Зайцев В.П. Теория и практика в алгоритме научных исследований по физической культуре и спорту: монография / В.П.Зайцев, С.И.Крамской. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. - 202 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

М89

Мудрик В.І. Організаційно-управлінська практика студентів за фахом "Менеджмент фізичної культури": навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І.Мудрик; ХДАФК. – Х., 2007. - 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.11

Ф50

Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / ред. С.С.Ермаков; ХХПИ. - Харьков, 2007. - № 6. - 148 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / ред. С.С.Ермаков; ХХПИ. - Харьков, 2008. - № 1. - 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ). – Х., 2008. - № 1. - 182 с. - Укр., рос., англ., мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

Н34

Науково-методичні основи управління фізичною культурою і спортом в Україні / В.І.Мудрик, М.О.Олійник, І.І.Приходько [та ін.]. – Х., 2001. - 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

П78

Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: 4 междунар. науч. конф. (Харьков, 5 февраля 2008 г.): сб. ст. / ред. С.С.Ермаков; ХГАФК; ХГАДИ. - Харьков; Белгород; Красноярск, 2008. - 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

П44

Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе юных волейболистов: метод. рекомендации / сост. С.И.Бган, Л.И.Овчаренко; ДГИЗФВиС. - Донецк, 2007. - 38 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

С40

Система подготовки волейболистов: метод. пособие для студ. вузов физ. воспитания и спорта / сост. Л.И.Овчаренко, С.И.Бган; Донецкий ГИЗФВиС. - Донецк, 2007. - 58 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

А64

Анализ техники барьерного бега и методика обучения: метод. рекомендации / сост. О.В.Антоненко; ДГИФВФиС. - Донецк, 2007. - 32 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.7

В38

Веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом: навч. програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву / підгот. Ю.О.Воронцов, Ю.М.Маслачков, О.О.Чередниченко [та ін.]. – К., 2007. - 104 с.

Кільк. прим.: 10 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


81

Н15

Навчальні завдання з англійської мови для самостійної роботи студентів 2 курсу (академічне веслування) / укл. Т.Б.Суботіна, В.Л.Шепелюк. – К., 2007. - 20 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


91

К95

Куц О.М. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури у 2006 році (спец. 24.00.01, 24.00.02, 24.00.03) / О.М.Куц, О.С.Вацеба; ЛДІФК. - Львів: Українські технології, 2007. - 76 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Е60

Емшанова Ю.А. Стилевая саморегуляция психических состояний квалифицированных теннисистов: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / Ю.А.Емшанова; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 221 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

З-40

Зашук С.Г. Совершенствование технико-тактических действий высококвалифици-рованных баскетболистов в условиях атаки быстрым прорывом: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / С.Г.Зашук; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 196 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

Д

М69

Михайлова Н.Є. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку: дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) / Н.Є.Михайлова; Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.Дем'янчука. - Рівне, 2007. - 233 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А17

Абульханова М.В. Методика формирования структуры двигательных способностей с учетом индивидуальных особенностей юных борцов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / М.В.Абульханова; Московская ГАФК.- Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А86

Артем'єва Г.П. Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / Г.П.Артем'єва; ХДАФК. – Х., 2007. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б95

Быковская Е.Ю. Адаптивная онтогенетическая гимнастика и фиксационный массаж при детском церебральном параличе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Е.Ю.Быковская; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г51

Гиршин А.З. Организационно-управленческие условия развития спортивного клуба промышленного предприятия: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.З.Гиршин; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2005. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г86

Грозовский Г.Л. Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона (для подготовки физкультурных кадров к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени): автореф. дис. в виде учебника ... д-ра пед. наук: (13.00.04); (13.00.08) / Г.Л.Грозовский; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2002. - 76 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

Ж91

Журід С.М. Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів 15-17 років з використанням комплексів тренувальних завдань: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / С.М.Журід; ХДАФК. – Х., 2007. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-16

Заев П.И. Повышение надежности учебно-боевой деятельности сотрудников подразделений специального назначения средствами спортивной подготовки (на примере бокса): автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / П.И.Заев; СПбГАФК им П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2003. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И26

Игнатьев О.С. Закономерности развития физической культуры человека в процессе его онтогенеза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / О.С.Игнатьев; СПбГАФК им П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2005. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К44

Киселев М.Д. Формирование конкурентоспособной жизненной стратегии у студентов Академии физической культуры в процессе преподавания педагогических дисциплин: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / М.Д.Киселев; СПбГАФК им П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2004. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К59

Козлова О.А. Дифференцированная методика педагогических воздействий в процессе физического воспитания студенток с учетом их нозологии и психофизического состояния: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / О.А.Козлова; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

К65

Копысова Л.В. Комплексная оценка двигательных способностей в процессе начального отбора детей для специализированных занятий спортивными играми (на примере баскетбола): автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Л.В.Копысова; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2002. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л46

Ленц Н.А. Подготовка и соревновательная деятельность спортсменов высшей квалификации в различных природно-географических условиях: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Н.А.Ленц; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2004. - 54 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л86

Луценко С.Я. Техническая подготовка начинающих бегунов на средние и длинные дистанции на основе развития координационных способностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / С.Я.Луценко; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2005. - 24 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

М69

Михайлова Е.Я. Коррекция психомоторных нарушений у дошкольников с заиканием средствами адаптивного физического воспитания: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Е.Я.Михайлова; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2003. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М90

Мункуев З.Б. Выявление и коррекция резервных возможностей тяжелоатлетов высокой квалификации на основе принципов Тибетской медицины: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / З.Б.Мункуев; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2007. - 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н45

Ней Лукка Меккинг, де. Обоснование структуры и базовых компонентов системы профессионального образования по физической культуре в Бразилии: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ней де Лукка Меккинг; Российский ГУФКСиТ. - Малаховка, 2008. - 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н64

Никольская С.В. Методика технико-тактической подготовки юных рапиристов-левшей с учетом функциональной асимметрии: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / С.В.Никольская; ГОЛИФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 1993. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-35

Овчарук І.С. Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / І.С.Овчарук; ЛДУФК. - Львів, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П18

Парамонова Г.А. Стратегии поведения студентов различных спортивных специализаций в межличностном конфликте: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (13.00.04) / Г.А.Парамонова; СПбГАФК им П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2004. - 30 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П27

Перфильева Е.Н. Жизненные стратегии развивающегося профессионала в сфере физической культуры: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (13.00.04) / Е.Н.Перфильева; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2001. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П90

Путятіна Г.М. Організаційні аспекти оптимізації діяльності спортивних шкіл на основі програмно-цільового управління: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Г.М.Путятіна; ХДАФК. – Х., 2007. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р61

Родоманова С.С. Социально-педагогические проблемы гендерных отношений в спорте: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / С.С.Родоманова; СПбГУФК им П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2007. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С16

Салов М.В. Подготовка специалистов по физической культуре к работе по формированию здорового образа жизни: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04); (13.00.08) / М.В.Салов; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2004. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С18

Санинский В.Н. Пути повышения эффективности медицинского обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации на учебно-тренировочных сборах: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.00.51) / В.Н.Санинский; ВНИИФКиС. – М., 2004. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С30

Семибратова И.С. Надежность выполнения перебросок предметов в групповых упражнениях художественной гимнастики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / И.С.Семибратова; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2007. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С37

Симоненко Н.П. Характеристика вегетативных функций организма человека при физических нагрузках в условиях дальневосточного муссонного климата: автореф. дис. ... канд. биол. наук: (03.00.13); (13.00.08) / Н.П.Симоненко; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 1997. - 18 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

С90

Сурков А.Н. Формирование вариативной техники тяжелоатлетических упражнений: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.Н.Сурков; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 1999. - 22 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

Ф42

Феофилактов В.В. Сравнительный анализ инновационных технологий физической подготовки студентов гуманитарных вузов на основе мониторинга физического развития: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / В.В.Феофилактов; РГУФКСТ. – М., 2005. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-68

Чистяков В.А. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в системе дистанционного обучения (на примере вуза физической культуры): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.08) / В.А.Чистяков; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2004. - 46 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

Ч-68

Чистякова Е.В. Планирование тренировочного процесса бегунов на 400 метров с барьерами на основе динамики специальной подготовленности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / Е.В.Чистякова; СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2001. - 17 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш72

Шмелев В.Е. Оптимизация процесса подготовки студентов института физической культуры к профессиональной деятельности на основе модели специалиста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / В.Е.Шмелев; СПбГАФК им П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2002. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи