Національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачати 104.15 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Дата02.07.2012
Розмір104.15 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА КВІТЕНЬ 2008 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28

М91

Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон. – К.: Знання, 2002. - 552 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

О-75

Основні напрямки роботи, навички та уміння волонтера програми «Зменшення шкоди серед осіб, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом»/ Державний центр соціальних служб для молоді. – К., 2002. - 74 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

П51

Полный медицинский справочник / пер. с англ. Е.Махияновой, И.Древаль; отв. ред. Т.Карпенко; Американский колледж терапевтов. – М.: Астрель; АСТ, 2006. - 1104 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Ф68

Фізична реабілітація: навч.-метод. посібник / укл. П.І.Євстратов, В.Г.Савка, О.Д.Гауряк; Чернівецький НУ ім.Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. - 138 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


60

С69

Соціальне значення молоді у пропаганді здорового способу життя: навч.-метод. посібник / укл. С.В.Мединський, С.Ф.Тимцуник, П.І.Євстратов, Ю.Ю.Мосейчук. - Чернівці: Рута, 2004.- 78 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


63.3(4Вл)

В77

Воспоминания о Мэгги: портрет Маргарет Тэтчер: пер. с англ. / сост. Иэйн Дейл. - Киев: Знання-Прес, 2003. - 350 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЛІТЕРАТУРОВЕДЕННЯ


78

Д74

Дригайло В.Г. Основы организации работы библиотеки вуза: научно-практическое пособие / В.Г.Дригайло. – М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с. - (Библиотекарь и время. ХХI век; вып. № 64).

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


81

У67

Упражнения по русскому языку: учеб.-метод. пособие по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения / сост. С.В.Вятчанина, Л.А.Корж; НУФВСУ. - Киев, 2002. - 98 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

Е92

Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: учеб. пособие для студ., получающих образование по педагогическим направлениям и специальностям / Н.Ф.Ефремова. – М.: Логос, 2007. - 368 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


74.00

К93

Курило В.М. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки: монографія / В.М.Курило, В.П.Шепотько. – К.: Деміур, 2006. - 432 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


74.00

У-45

Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник для студ. ВНЗ: у 2 кн. / О.В.Сухомлинська, Н.Б.Антонець, Л.Д.Березівська [та ін.]; ред. О.В.Сухомлинська. – К.: Либідь, 2005. - Кн. 1: Х - ХIХ століття. - 624 с.; Кн. 2. ХХ століття. - 552 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

В17

Ванькина И.В. Маркетинг образования: учеб. пособие по спец. "Маркетинг" / И.В.Ванькина, А.П.Егоршин, В.И.Кучеренко. – М.: Логос, 2007. - 336 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


74.5

П24

Педагогічна освіта в Україні: роль психолого-педагогічних кафедр: зб. матеріалів Всеукр. наради-семінару завідувачів психолого-педагогічних кафедр вищих навч. закладів 16 червня 2006 року / ред. Б.М.Жебровський; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. Знання, 2006. - 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С45

Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання: навч. посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закладів та курсантів військових училищ / О.В.Скрипченко, О.С.Падалка, Л.О.Скрипченко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Український центр духовної культури, 2005. - 712 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

С45

Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання: навч. посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів педагогічних та курсантів військових навч. закладів / О.В.Скрипченко, О.С.Падалка, Л.О.Скрипченко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. - 3-те вид. доп. та перероб. – К.: Український центр духовної культури, 2008.- Т.1. - 420 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Х-19

Хапілова В.П. Психологія формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів організацій: монографія / В.П.Хапілова. - Запоріжжя: Просвіта, 2007. - 220 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

К63

Комісарик М.І. Основи психології спорту: навч.-метод. посібник / М.І.Комісарик, Б.А.Леко, Г.В.Чуйко; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

Б43

Белорусский государственный университет физической культуры. Информационно-аналитический бюллетень / сост. Т.Д.Полякова, С.Ю.Аврутин. - Минск, 2008. - № 1. - 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75

П75

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - Івано-Франківськ,

2007. - Вип. 5. – 136 с.; 2008. - Вип. 6. - 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.00

К65

Конспективний курс з біомеханіки: навч. посібник / укл. С.В.Мединський; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 134 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

С73

Спортивна морфологія: метод. посібник / укл. В.Г.Савка; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2003. - 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

С73

Спортивна морфологія: навч. посібник / В.Г.Савка, М.М.Радько, О.О.Воробйов [та ін.]. - Чернівці: Книги-ХХI, 2005. - 196 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.06

М99

Мякинченко Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта / Е.Б.Мякинченко, В.Н.Селуянов. – М.: ТВТ Дивизион, 2005. - 328 с. - (Наука - спорту).

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.07

В55

Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті: підручник / М.М.Радько, Ю.О.Воробйов, Ю.Б.Ячнюк, І.О.Ячнюк; ред. М.М.Редько. - Чернівці, 2005. - 212 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.08

Г46

Гігієнічні основи фізичного виховання студентів: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту / Р.Р.Сіренко, А.Г.Киселевич, В.М.Стельникович, М.О.Сапронов; Львівський НУ ім. І.Франка. - Львів, 2005. - 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Б77

Бойчук Т.В. Програма корекції психологічних розладів у студентів засобами фізичної реабілітації: метод. рекомендації / Т.В.Бойчук, Ю.Ю.Мосейчук; Прикарпатський НУ ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 54 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Д68

Допінг у спорті: методичні рекомендації / укл. Д.І.Тищук, А.Л.Фоменко, І.О.Ячнюк; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Ж87

Жуляєв В.М. Vini, vidi, vici... тільки чесно / В.М.Жуляєв, А.І.Пуцев. – К., 2008. - 150 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Т67

Триняк М.Г. Спортивна медицина (лікарський контроль): навч.-метод. посібник / М.Г.Триняк; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

М34

Матеріали I відкритої науково-методичної конференції студентів університету: (10-11 квітня 2008 року) / ред. Г.А.Осипенко; НУФВСУ. – К., 2008. - 98 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.11

П27

Переддипломна та магістерська педагогічна практика студентів факультетів фізичного виховання та спорту: навч.-метод. посібник / укл. Ю.Б.Ячнюк, О.О, Воробйов, І.О.Ячнюк, С.В.Мединський; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2006. - 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Р58

Робочий зошит з фізичної культури: метод. розробка для студентів вищих навч. Закладів / укл. Ю.Б.Ячнюк. - Чернівці, 2006. - 36 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С17

Самостійна робота студентів у системі фізичного виховання вищих навчальних закладів: підручник / М.М.Радько, Н.М.Куліш, О.О.Воробйов, Л.С.Ібрагімова. - Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2005. - 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

П24

Педагогіка ціннісних орієнтацій здорового способу життя: метод. посібник / укл. К.К.Жукотинський; Чернівецький обласний НДЦФВС. - Чернівці: Технодрук, 2005. - 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

К65

Конспективний курс зі спортивної метрології: навч. посібник / укл. С.В.Мединський; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004.- 92 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ). – Х., 2008. - № 2. – 176 с.; № 3. – 176 с.; № 4. – 148 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.15

Ж86

Жукотинський К.К. Дитячо-юнацький спорт в системі освіти Буковини: інформ.-метод. посібник / К.К.Жукотинський, О.М.Вілігорський; ред. Б.Ф.Ведмеденко. - Чернівці: Золоті литаври, 2003. - 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

К72

Костюкевич В.М. Теоретико-методичні аспекти тренування спортсменів високої кваліфікації: навч. посібник / В.М.Костюкевич. - Вінниця: Планер, 2007. - 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

П78

Проблемы повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности в спорте (научно-педагогическая школа Т.П.Юшкевича): материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 13 марта 2008 г.) / Белорусский ГУФК. - Минск, 2008. - 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

М75

Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту: періодичне видання. Вип. 12: в 4 т. / ЛДІФК. - Львів: Українські технології, 2008. - Т. 1. - 404 с.; Т. 2. - 228 с.; Т. 3. - 274 с.; Т. 4. - 262 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

В67

Волейбол: метод. вказівки / укл. О.Т.Прекурат, П.Г.Раца, А.М.Медвідь; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2004. - 48 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.576

Г19

Гандбол: навч.-метод. посібник / укл. Ю.Б.Ячнюк, І.О.Ячнюк, М.Ю.Ячнюк; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2007. - 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.576

П68

Правила змагань з гандболу: навч.-метод. посібник / укл. Ю.Б.Ячнюк, І.О.Ячнюк, М.Ю.Ячнюк; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2007. - 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

Х-70

Хоккей. Большая энциклопедия: в 2 т. / сост. О.И.Беличенко, Ю.С.Лукашин. – М.: Терра-Спорт; Олимпия Пресс, 2006. - Т. 1. А-Р. - 360 с.: ил.; Т.2. С-Я. - 448 с.: ил.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.6

С48

Словник спортивних термінів з гімнастики (українсько-російсько-англійський) / укл. П.І.Євстратов, О.М.Киселиця. - Чернівці: Рута, 2007. - 110 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.68

Т38

Техніка гімнастичних вправ: навч.-метод. посібник / укл. П.І.Євстратов, Я.І.Виклюк, О.Д.Гауряк, С.В.Мединський; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

П77

Присяжнюк Д.С. Засоби навчання в легкій атлетиці: навч. посібник / Д.С.Присяжнюк, Л.Г.Євсєєв, Т.М.Дідик / Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського. - Вінниця:, 2007. - 196 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

Б67

Біг на короткі дистанції: метод. вказівки / укл. І.О.Ячнюк, Ю.Б.Ячнюк; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. - 32 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

М54

Методи і засоби тренувань спортсменів у бігу на витривалість: метод. рекомендації / укл. Д.І.Тищук, Л.А.Фоменко, І.О.Ячнюк; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2003. - 32с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

Д50

Дівочий бокс: підручник / М.М.Радько, С.І.Бєлих, В.Л.Юсов [та ін.]. - Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2003. - 388 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

О-75

Основні прийоми для дівчат з кікбоксингу: підручник / М.М.Радько, А.А.Шатернікова, Л.А.Грицай [та ін.]. - 2-ге вид. - Чернівці, 2006. – 318 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

П75

Прийоми з боксу і боротьби в рукопашному бою для жінок: підручник / М.М.Радько, О.О.Воробйов, В.Е.Кардаш [та ін.]. - Чернівці, 2004. - 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Б83

Боротьба дзюдо: історія виникнення та основи техніки: метод. посібник / укл. М.А.Гончерюк, О.М.Вілігорський, О.П.Ніколайчук; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Б83

Боротьба самбо: метод. рекомендації / укл. М.А.Гончерюк, О.М.Вілігорський, О.П.Ніколайчук; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. - 36 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

В46

Вільна боротьба. Історія, теорія, методика: навч. посібник / укл. К.К.Жуковський. - Чернівці: Прут, 2003. - 286 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Д55

Добржанський В. Нариси про спортсменів-борців Буковини/ В.Добржанський, М.Поляк, К.Жукотинський. - Чернівці, 2004. - 172 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Н22

Наконечний І.Ю. Панкратіон / І.Ю.Наконечний. - Чернівці, 2006. - 32 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Р64

Розвиток фізичних якостей борця: метод. посібник / укл. М.А.Гончерюк, О.М.Вілігорський, О.П.Ніколайчук; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2006. - 48 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.726

М54

Методические рекомендации по питанию для спортсменов - членов сборной команды Украины по современному пятиборью / В.Л.Смульский, Л.М.Путро, И.И.Земцова. - Киев, 2000. - 28 с. - ДСК.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


75.729.7

О-75

Основи спортивного орієнтування: навч. посібник / укл. С.В.Мединський, А.А.Слобожанінов, П.А.Петричук, В.І.Купчик Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2005. - 92 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

Г51

Гігієна туристичних походів і навчально-тренувальних занять: метод. рекомендації / укл. А.К.Данелюк, Н.А.Стратійчук; Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. - 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)
Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи