Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» icon

Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека»
Скачати 208.34 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua розділ «Бібліотека»
Дата02.07.2012
Розмір208.34 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЖОВТЕНЬ 2008 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28

О-75

Основи екології: навч.-метод. посібник до лабораторно-практичних занять для студ. вищ. навч. закладів / О.І.Циганенко, С.М.Куріло, Н.А.Склярова, Н.М.Тарасова; НУФВСУ. – К.: Знання України, 2008. - 52 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


28.8

М54

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Анатомія людини" для студентів факультету спорту, факультету фізичного виховання та факультету здоров'я людини і туризму / М.Я.Гриньків, Ф.В.Музика, А.В.Малицький, С.М.Маєвська, А.В.Дунець; ЛДУФК. - Львів, 2008. - 76 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


28.9

Ф50

Фізіологія людини: методичний посібник до лабораторних занять із курсу / Є.О.Яремко, Л.С.Вовканич, Д.І.Бергтраум, З.І.Коритко; ЛДУФК. - Львів: СПОЛОМ, 2008. - 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

А86

Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни: учеб. пособие для высшей школы / Г.П.Артюнина, С.А.Игнатькова; Псковский ГПУ им. С.М.Кирова. - 4-е изд., перераб. – М.: Акадпроект; Гаудеамус, 2008. - 560 с. - (Gaudeamus).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Г46

Гигиеническое и медицинское обеспечение образовательного процесса и физического воспитания в школе: справочное руководство / Б.А.Поляев, А.Г.Румянцев, Г.А.Макарова, Т.Е.Виленская. – М.: Сов. спорт, 2008. - 528 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К63

Комплексная реабилитация инвалидов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки и специальности "Социальная работа"/ Т.В.Зозуля, Е.Г.Свистунова, В.В.Чешихина [и др.]. – М.: Академия, 2005. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Н19

Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050104 (033300) - Безопасность жизнедеятельности / Е.Н.Назарова, Ю.Д.Жилов. – М.: Академия, 2007. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

О-53

Олексієнко Я.І. Формування здорового способу життя та ціннісного ставлення молоді до власного здоров'я: метод. посібник / Я.І.Олексієнко; Черкаський НУ ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2006. - 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


65.9

Г68

Горемыкин В.А. Энциклопедия бизнес-планов: методика разработки 75 реальных образцов бизнес-планов / В.А.Горемыкин.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2007. - 1120 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66.3(4Укр)

К75

Кочубей Л.О. Виборчі технології: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.О.Кочубей. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2008. - 332 с. - (Бібліотека журналу " Політичний менеджмент").

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


73

Х-65

Хмельницький О.О. Інформаційна культура. Підготовка кадрів до інформаційної роботи: навч. посібник / О.О.Хмельницький. – К.: КНТ, 2007. - 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО


78

Б20

Балашова Е.В. Библиотечный дизайн: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 052700 "Библиотечно-информационная деятельность" / Е.В.Балашова, М.Н.Тищенко, А.Н.Ванеев. – М.: Гардарики, 2004. - 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

Б48

Берестова Т.Ф. Информационное пространство библиотеки: учеб.-метод. пособие / Т.Ф.Берестова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 240 с. - (Библиотекарь и время. ХХI век; № 76). - 100 выпусков.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

В19

Васильев В.В. Информационные технологии в библиотечном деле: учеб.-метод. пособие / В.В.Васильев, Н.В.Сороколетова, Л.В.Хливненко. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 368 с.- (Библиотекарь и время. ХХI век; № 60). - 100 выпусков.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

З-41

Збаровская Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н.В.Збаровская. – СПб.: Профессия, 2004. - 224 с. - (Библиотека).

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

М14

Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке: науч.-метод. пособие / Т.В.Майстрович. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 144 с.- (Библиотекарь и время. ХХI век; № 71). - 100 выпусков.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

М67

Митчелл Э.М. Каталогизация и организация электронных ресурсов: практ. руководство для библиотекарей / Э.М.Митчел, Э.С.Брайан; пер. с англ. Е.В.Малявской, Э.Г.Азгальдова. – М.: Омега-Л, 2008. - 234 с.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

П30

Петрова Т.А. Библиотечный фонд: учеб.-метод. пособие / Т.А.Петрова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 192 с. - (Библиотекарь и время. ХХI век; № 58). - 100 выпусков.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


78

С90

Суслова И.М. Проектная деятельность библиотек: науч.-практ. пособие / И.М.Суслова, З.И.Злотникова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 176 с. - (Специальный издательский проект для библиотек).

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.5

К63

Комісії з вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: довідник / ред. С.М.Ніколаєнко. – К.: Знання, 2008. - 488 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

С88

Студент у законодавчому просторі вищої освіти: зб. нормативно-правових актів / ред. І.О.Викарчук. – К.: Знання України, 2008. - 410 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)88.43

Д44

Діагностика психофізіологічних станів спортсменів: метод. посібник / Г.В.Коробейніков, О.К.Дудник, Л.Д.Коняєва [та ін.]; ДНДІФКС. – К., 2008. - 64 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

Х70

Хозяинов Г.И. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 022300 - Физическая культура и спорт / Г.И.Хозяинов, Н.В.Кузьмина, Л.Е.Варфоломеева. – М.: Академия, 2005. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.00

В49

Виноградський Б.А. Моделювання складних біомеханічних систем і його реалізація в спорті / Б.А.Виноградський. - Львів: ЗУКЦ, 2007. - 284 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

Г79

Гребняк Н.П. Медико-физиологические и педагогические основы физического воспитания студентов: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н.П.Гребняк, В.П.Гребняк, А.Г.Рыбковский; Донецкий НТУ. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 390 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

П78

Проблемы диагностики, укрепления и реабилитации опорно-двигательного аппарата у спортсменов: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (26-28 июня 2008 г.) / Волгоградская ГАФК. - Волгоград, 2008. - 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

Р69

Романчук А.П. Современные подходы к оценке кардиореспираторных взаимодействий у спортсменов: монография / А.П.Романчук. - Одесса: Астропринт, 2006. - 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

З-41

Збірник антидопінгового законодавства / укл. А.Ю.Бордюгова. – К.: Юстініан, 2008. - 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

М15

Макарова Г.А. Справочник детского спортивного врача: клинические аспекты / Г.А.Макарова. – М.: Сов. спорт, 2008. - 440 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

А43

Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма: материалы III междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых (4-5 июня 2008 г., Минск) / Белорусский ГУФК. - Минск, 2008. - 584 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Н34

Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Проблеми теорії і методики фізичного виховання, Олімпійського та професіонального спорту, лікувальної фізичної культури та спортивної медицини. Вип. 4. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. - 268 с. - (Педагогічна).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

С32

Сергієнко Л.П. Методичні рекомендації з курсу "Теорія і методика фізичного виховання" для студентів факультету фізичного виховання. Ч. 1 / Л.П.Сергієнко, С.М.Борщов, М.В.Шелудешева; Слов'янський ДПУ. - Слов'янськ, 2007. - 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

С32

Сергієнко Л.П. Методичні рекомендації з курсу "Теорія і методика фізичного виховання" для студентів факультету фізичного виховання. Ч. 2 / Л.П.Сергієнко, С.М.Борщов, М.В.Шелудешева; Слов'янський ДПУ. - Слов'янськ, 2007. - 82 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

А42

Аксельсон П. Керівництво для вибору інвалідного візка: як використати стандарти розроблені ANSI/RESNA для того, щоб купити інвалідний візок: пер. з англ. ./ П.Аксельсон, Ж.Мінкель, Д.Чесни. - Вашингтон, 2006. - 70 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Б43

Бєлих С.І. Науково-дослідна робота в системі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: підручник для курсантів, слухачів та студентів вищ. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / С.І.Бєлих; Міністерство оборони України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Донецьк, 2008. - 266 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

І-66

Інноваційні технології оздоровчо-рекреаційної фізичної культури у діяльності центрів "Спорт для всіх": навч.-метод. посібник / І.В.Макущенко, В.М.Пристинський, Л.О.Демінська, Т.М.Пристинська; Донецький ДІЗФВС. - Донецьк-Слов'янськ, 2008. - 84 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П61

Посібник для підготовки користувача інвалідним візком з ручним приводом: пер з англ. / П.Анкельсон, Д.Чесни, Ж.Мінкель, А.Перр. – Санта Круз: ПАКС Пресс, 1998. - 170 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П84

Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М.Е.Кобринского): материалы междунар. науч.-практ. конф. (14 мая 2008 г., Минск). Ч. 1: Содержание профессионального педагогического образования и инновационные образовательные технологии, информационные и коммуникационные технологии в высшей школе / Белорусский ГУФК. - Минск: БГУФК, 2008. - 452 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

О-46

Оздоровча та фізкультурно-спортивна робота у літньому таборі / укл. В.Я.Ванджура; Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". - Тернопіль: Горлиця, 2008. - 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

П27

Перевощиков Ю.А. Профилактика и коррекция функциональных отклонений у школьников: монография / Ю.А.Перевощиков; Одесская НЮА. - Одесса: Юридична література, 2006. - 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ).- Харків, 2008. - № 9. – 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Р93

Рыбковский А.Г. Организация управления в спортивной тренировке / А.Г.Рыбковский, А.О.Светова; Донецкий НУ. - Донецк: ООО "Друк-Инфо", 2007. - 420 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.3(2)

Б93

Бутовський О.Д. Вибрані твори / О.Д.Бутовський; Упоряд. В.В.Драга, М.Д.Зубалій. - 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВАТ"Поліграфкнига", 2007. - 288 с.: іл. - Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)90

І-27

Ігри ХХIХ Олімпіади. Пекін, 2008 / ред. М.М.Булатова. – К., 2008. - 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

К90

Кулик В.В. Олімпійський у серцях вогонь. Історія виникнення та становлення НОК України: документальні нариси / В.В.Кулик. – К.: МП Леся, 2008. - 310 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)90

Т26

Твій перший олімпійський путівник / М.М.Булатова, О.А.Шинкарук, В.В.Томашевський, М.В.Дутчак; ред. М.М.Булатова. - 2-ге вид., доп. – К.: Олімпійська літ., 2007. - 104 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(2)

С48

Словник термінів зі спортивного права / укл. А.Ю.Бордюгова. – К.: Юстініан, 2007.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Б81

Бондар Ю.В. На футбольному полі - журналісти: до історії журналістського футболу в Україні / Ю.В.Бондар. – К., 2006. - 90 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.581

С37

Симкин Ю.Е. Современный шахматный тренинг / Ю.Е.Симкин. - Киев: Олимпийская лит., 2007. - 168 с. - (Шахматный спорт).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.6

Ц58

Цигановська Н.В. Гімнастика: навч. посібник / Н.В.Цигановська; Харківська ДАК. – Х.: ХДАК, 2005. - 92 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.68

Г12

Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика / Ю.К.Гавердовский. – М.: Физкультура и спорт, 2007. - 912 с. - (Корифеи спортивной науки).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.68

Ф50

Фізичні вправи з обтяженнями: навч.-метод. посібник / укл. І.І.Заплішний, П.І.Щербак, В.В.Боровик; Ніжинський ДУ ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2006. - 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

М50

Менхин А.В. Рекреативно-оздоровительная гимнастика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 032101 - Физическая культура и спорт, 032102 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / А.В.Менхин. – М.: Физическая культура, 2007. - 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.716

Б95

Бычков Ю.М. Тренер в уроке фехтования: монография / Ю.М.Бычков. – М.: Физическая культура, 2006. - 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.719.5

Т41

Тимошенко Б.М. Лижний спорт: навч.-метод. посібник / Б.М.Тимошенко; Кам'янець-Подільський ДУ. - Кам'янець-Подільський, 2006. - 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Б61

Билецкая, Виктория Викторовна. Теоретико-методическое обоснование тестирования физической подготовленности младших школьников в процессе физического воспитания: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / В.В.Билецкая; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 218 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

З-13

Заворотная, Ольга Анатольевна. Развитие координационных способностей у баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / О.А.Заворотная; Днепропетровский ГИФКиС. - Днепропетровск, 2008. - 190 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

З-38

Захарина, Евгения Анатольевна. Формирование мотивации к двигательной активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / Е.А.Захарина; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 202 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

З-66

Зияд Хамиди Ахмад Насраллах. Коррекция нарушений осанки слабослышащих школьников средствами физического воспитания: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / Зияд Хамиди Ахмад Насраллах; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

И85

Исаченко, Мария Анатольевна. Тестовый контроль в системе оценки знаний студентов институтов физической культуры и спорта (на примере дисциплины "Теория и методика физического воспитания"): дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / М.А.Исаченко; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 250 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Д

Л64

Литвин, Александр Тарасович. Исторические предпосылки и теоретико-методологические основы современной системы физического воспитания: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / А.Т.Литвин; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л64

Литвиненко, Юрий Викторович. Совершенствование техники двигательных действий квалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / Ю.В.Литвиненко; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 226 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Н84

Носова, Наталия Леонидовна. Контроль пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / Н.Л.Носова; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 202 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

О-95

Очеретько, Борис Евгениевич. Предпосылки сохранения достижений и продолжительность спортивной карьеры в гребле академической: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01 )/ Б.Е.Очеретько; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

С14

Саєнко, Володимир Григорович. Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате: дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / В.Г.Саєнко; Луганський НПУ ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2008. - 332 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А94

Афанасьева, Инга Владимировна. Методика совершенствования профессионально значимых координационных способностей у будущих специалистов дизайнеров: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / И.В.Афанасьева; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б61

Билецкая, Виктория Викторовна. Теоретико-методическое обоснование тестирования физической подготовленности младших школьников в процессе физического воспитания: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / В.В.Билецкая; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б61

Білецька В.В. Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / В.В.Білецька; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б91

Буркова, Ольга Владимировна. Влияние системы Пилатеса на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / О.В.Буркова; Российский ГУФКСТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В35

Вертель, Олександр Васильович. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14 років: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / О.В.Вертель; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В61

Вовк, Сергей Иванович. Диалектика непрерывности и дискретности в процессе подготовки квалифицированных спортсменов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / С.И.Вовк; Российский ГУФКСиТ. – М., 2008. - 54 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В92

Выприков, Дмитрий Викторович. Построение учебно-тренировочного процесса на основе комплексной оценки нагрузок квалифицированных спортсменок в мини-футболе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Д.В.Выприков; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д18

Данилейко М.С. Адаптация детей к школьным условиям средствами физической рекреации: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (13.00.04) / М.С.Данилейко; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2008. - 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д43

Дзигуа, Дмитрий Валтерович. Формирование профессиональных компетенций специалистов по связям с общественностью в информационном пространстве вуза физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / Д.В.Дзигуа; РГУФКСиТ.- Москва, 2008.- 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-66

Зияд Хамиди Ахмад Насраллах. Коррекция нарушений осанки слабослышащих школьников средствами физического воспитания: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / Зияд Хамиди Ахмад Насраллах; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-66

Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах. Корекція порушень постави слабкочуючих школярів засобами фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах; НУФВСУ. – К., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И20

Иванова, Жанна Анатольевна. Физкультурно-оздоровительные занятия с женщинами зрелого возраста с учетом трех фаз ОМЦ: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04)/ Ж.А.Иванова; НГУФКСЗ им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И85

Исаченко, Мария Анатольевна. Тестовый контроль в системе оценки знаний студентов институтов физической культуры и спорта (на примере дисциплины "Теория и методика физического воспитания"): автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / М.А.Исаченко; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

І-85

Ісаченко, Марія Анатоліївна. Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інститутів фізичної культури і спорту (на прикладі дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання): автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / М.А.Ісаченко; НУФВСУ. – К., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К17

Калинин, Анатолий Николаевич. Особенности морфологического и белкового состава крови у высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ: автореф. дис. ... канд. биол. наук: (03.00.13) / А.Н.Калинин; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К38

Кібальник, Оксана Яківна. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / О.Я.Кібальник; Львівський ДУФК. - Львів, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К57

Кодолова, Фания Мияссаровна. Моделирование процесса развития прыгучести у школьников 8-9 лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ф.М.Кодолова; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К63

Комлев, Игорь Олегович. Организация физического воспитания учащихся младших классов общеобразовательных школ с учетом климатических сезонов календарного года: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / И.О.Комлев; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К93

Курилюк, Сергій Іванович. Психологічні особливості тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі діяльності: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / С.І.Курилюк; Прикарпатський НУ ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л64

Литвиненко, Юрий Викторович. Совершенствование техники двигательных действий квалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / Ю.В.Литвиненко; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л64

Литвиненко, Юрій Вікторович. Удосконалення техніки рухових дій кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Ю.В.Литвиненко; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М21

Малютина А.Н. Значение ритмо-временной структуры в технике рывка у женщин-тяжелоатлетов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.Н.Малютина; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М70

Мичуда, Юрий Петрович. Функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта в условиях рынка: автореф. дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / Ю.П.Мичуда; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М70

Мічуда, Юрій Петрович. Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку: автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Ю.П.Мічуда; НУФВСУ. – К., 2008. - 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М74

Могільова, Світлана Валентинівна. Сучасний спорт в екзистенціальному та соціально-комунікативному вимірах: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / С.В.Могільова; Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2008. - 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н16

Нагорна, Вікторія Олегівна. Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб зрілого віку: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / В.О.Нагорна; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н16

Нагорная, Виктория Олеговна. Построение рекреационных занятий по пул-бильярду для лиц зрелого возраста: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / В.О.Нагорная; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П12

Павлюк, Ирина Сергеевна. Организационные основы развития игровых видов спорта в Украине (на примере гандбола): автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / И.С.Павлюк; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П12

Павлюк, Ірина Сергіївна. Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Україні (на прикладі гандболу): автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / І.С.Павлюк; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П90

Пуцов, Сергей Александрович. Построение тренировочного процесса тяжелоатлеток высокой квалификации в годичном макроцикле: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / С.А.Пуцов; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П90

Пуцов, Сергій Олександрович. Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої кваліфікації у річному макроциклі: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / С.О.Пуцов; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

С34

Сидоренко, Татьяна Анатольевна. Повышение физических и функциональных показателей занимающихся физической культурой и спортом посредством физиотерапевтических воздействий: автореф дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Т.А.Сидоренко; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С81

Столяр Л.М. Ритмо-темповая структура техники бега на 100 м с барьерами как модельная основа методики обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Л.М.Столяр; Российский ГУФКСиТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С82

Стороженко, Сергій Михайлович. Впровадження системи атестації футбольних клубів України: автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту: (24.00.01) / С.М.Стороженко; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т19

Таран, Лариса Миколаївна. Побудування тренувальних програм відновних мікроциклів у юних лижників-гонщиків 15-16 років: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / Л.М.Таран; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т45

Титова, Анна Владимировна. Внеклассная работа по физическому воспитанию с девочками 11-12 лет на основе аэробики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.В.Титова; Московская ГАФК. - Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Х-35

Хейлік, Ігор Олександрович. Психолого-педагогічні технології оптимізації змагальної діяльності тенісистів в процесі становлення спортивної майстерності: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / І.О.Хейлік; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


75.00

Behnke

Behnke R.S. Kinetic anatomy / R.S.Behnke. - Champaign: Human Kinetics, 2001. - 282 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

Robergs

Robergs R.A. Principios fundamentais de fisiologia do exercicio: para aptidao, desempenho e saude / R.A.Robergs, S.O.Roberts. - Sao Paulo: Phorte Editora, 2002. - 490 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.07

Enhan

Enhancing recover: preventing underperformance in athletes / ed. M. Kellmann. - Champaign: Human Kinetics, 2002. - 340 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

Adap

Adapted physical education and sport / ed. J.P.Winnick. – 4th ed. - Champaign: Human Kinetics, 2000. - 574 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

Lieber

Lieberman L.J. Strategies for inclusion: a handbook for physical educators / L.J.Lieberman, C.Houston-Wilson. - Champaign: Human Kinetics, 2002. - 256 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

Boyle

Boyle M. Functional training for sports: [superior conditioning for today's athlete] / M.Boyle. - Champaign: Human Kinetics, 2004. - 198 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

Hillman

Hillman S.K. Introduction to athletic training / S.K.Hillman. - Champaign: Human Kinetics, 2000. - 356 p. – (Athletic training education series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)75.15

Moran

Moran G.T. Cross-training for sports: [programs for 26 sports] / G.T.Moran, G.H.McGlynn. - Champaign: Human Kinetics, 1997. - 232 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)

Fried

Fried G. Managing sport facilities / G.Fried. - Champaign: Human Kinetics, 2005. - 364 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.711.5

Martin

Martin D.E. Better training for distance runners / D.E.Martin, P.N. Coe. - 2nd ed. - Champaign: Human Kinetics, 1997. - 438 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.717.5

Colwin

Colwin С.M. Breakthrough swimming / С.M.Colwin. - Champaign: Human Kinetics, 2002. - 250 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.717.5

The swim

The swim coaching bible / ed. D.Hannula, N.Thornton. - Champaign: Human kinetics, 2001. - 362 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


88.43

Kellmann

Kellmann M.K. Recovery-stress questionnaire for athletes: user manual / M.Kellmann, K.W.Kallus. - Champaign: Human Kinetics, 2001. - 74 р. + Appendixs.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)
Схожі:

Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua розділ «Бібліотека»
move to 0-16585929
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Www uni-sport edu ua розділ «Бібліотека» iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи