Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 100.22 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір100.22 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ГРУДЕНЬ 2008 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

А76

Апанасенко Г.Л. Избранные статьи о здоровье / Г.Л.Апанасенко. - Киев, 2005. - 48 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Б79

Большая медицинская энциклопедия / ред. В.И.Бородулин. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: РИПОЛ классик, 2007. - 960 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

К48

Клебанович М.М. Классический лечебный массаж: самоучитель (+DVD с видеокурсом) / М.М.Клебанович. – СПб.: Питер, 2008. - 224 с.: ил. + DVD.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


53.54

Ф50

Физическая реабилитация: учебник для студ. высш. учеб. заведений., обучающихся по Государственному образовательному стандарту 022500 "Физическая культ. для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) / под общей ред. С.Н.Попова. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 602 с. - (Высшее образование).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА. ПРАВО


60

С69

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посібник до тренінгового курсу з підготовки спец. центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді: у 3 ч. Ч. 3. – К.: Держсоцслужба, 2008. - 212 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.2

У-45

Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини: у 2 кн. Кн. 1 / Д.В.Табачник, В.Й.Бузало, В.М.Воронін [та ін.]. – К.: Либідь, 2004. - 480 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Г91

Грушевський М.С. Твори: в 50 т. / М.С.Грушевський; гол. ред. П.Сохань. - Львів: Світ, 2002. –

Т. 2: Суспільно-політичні твори (1907-1914). - 2005. – XXIV, 680 с.;

Т. 3: Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917). - 2005. – XVI, 776 с.;

Т. 4. Кн. 1: Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради березень 1917 -квітень 1918). - XXIV, 408 с.;

Т. 6: Історичні студії та розвідки (1895-1900). - 2004. – XVI, 676 с.;

Т. 7: Історичні студії та розвідки (1900-1906). - 2005. – XIV, 778 с.;

Т. 8: Історичні студії та розвідки (1906-1916). - 2007. – XX, 756 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

К84

Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Д.Крупницький. – К.: Україна, 2004. - 288 с.: іл.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

С32

Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І.Сергійчук. – К.: Україна, 2004. - 448 с.: іл. - (Українські державники).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

С32

Сергійчук В. Що дала Україна світові / В.Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. - 480 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

63.3(4Укр)

С65

Сорока М.М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української держави у 90-х роках 20 століття: Статті. Документи. Коментарі / М.М.Сорока. – К.: Київська правда, 2001. - 784 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

С71

Спалах у темряві: середина XVII ст. / упоряд. О.І.Гуржій; ред. В.А.Смолій. – К.: Україна, 2001. – 400 с. - (Історія України в прозових творах та документах).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

У-45

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський [та ін.]; ред. В.М.Литвин. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - 704 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Ш 42

Петро Шелест: "Справжній суд історії ще попереду": спогади, щоденники, документи, матеріали / упоряд. В.К.Баран, О.С.Мандебура, Ю.І.Шаповал, Г.А.Юдинкова. – К.: Генеза, 2004. - 808 с.: іл.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


66

Б77

Бойчук М.А. Влада і громадське суспільство: механізми взаємодії / М.А.Бойчук. – К.: ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2007. - 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


66.4(4Укр)

Р83

Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні: (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Г.М.Руденко; Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – К.: Планета, 2004. - 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


67

П68

Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних актів України / укл. Ю.Ж.Шайгородський, К.П.Меркотан; Український центр політичного менеджменту. – К., 2007. - 440 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


92

Е68

Енциклопедія сучасної України: в томах. Т. 7: Ґ-Ді / С.І.Болтівець, В.П.Буркат, Т.К.Вінцюк [та ін.]; Ін-тут енциклопедичних досліджень НАН України. – К., 2007. - 708 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЛІТЕРАТУРОВЕДЕННЯ


76

І-20

Іванов В.Ф. Журналістська етика: підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.Ф.Іванов, В.Є.Сердюк. - 2-ге вид., випр. – К.: Вища шк., 2007. - 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


81

В27

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 / ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2004. – VIII, 888 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


81

Т48

Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б.Ткаченко. – К.: Спалах, 2004. - 272 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


87.4

М74

Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для дистанційного навчання / Н.Г.Мозгова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Київ: Міленіум, 2003. - 224 с.- (Бібліотека академії дистанційної освіти).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


87.6

Ф56

Філософський словник соціальних термінів / В.П.Андрущенко, Т.В.Андрущенко, В.Г.Антонечко [та ін.]; ред. В.П.Андрущенко. – К.; Харків: Корвін, 2002. - 672 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


88.43

Г67

Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 032100 - Физическая культура / Г.Д.Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Сов. спорт, 2006. - 296 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.11

С73

Спорт и здоровье: материалы II международного конгресса (Санкт-Петербург, 21-23 апреля 2005 г.) / СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб.: Олимп-СПб, 2005. - 376 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / ред. С.С.Ермаков; ХХПИ. - Харьков, 2008. - № 4. - 116 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

А64

Анализ проведения и планирование уроков физической культуры: [метод. пособие] / сост. И.П.Залетаев, В.А.Муравьев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт; СпортАкадемПресс, 2005. - 248 с.: ил. - (Физическая культура в школе).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.15

Т83

Туманян Г.С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера / Г.С.Туманян. – М.: Сов. спорт, 2006. - 496 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)90

Л72

Лозовський І.Р. Олімпійці та зірки спорту Вінниччини: історія, факти, люди: зб. нарисів: у 2 т. Т. 1, кн. 1 / І.Р.Лозовський. - Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2001. - 814 с.: іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

Б81

Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / А.П.Бондарчук. – М.: Олимпия Пресс, 2007. - 272 с. - (Библиотека легкоатлета).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.711

О-66

Орлов Р.В. Легкая атлетика / Р.В.Орлов. – М.: Олимпия Пресс, 2006. - 528 с.: ил. - (Краткая энциклопедия спорта).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.711.5

М55

Мехрикадзе В.В. О профессии тренера, поиске идей и спринтерском беге / В.В.Мехрикадзе. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 164 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


А

Ж91

Журавлева А.Ю. Комплексное обучение дошкольников 3-6 лет основам спортивных игр (на примере тенниса): автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.Ю.Журавлева; Российский ГУФКСиТ. – М., 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К65

Коньков Д.А. Дифференцированная технология тренировки "панкратиоников" с различным уровнем физической и технической подготовленности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Д.А.Коньков; Дальневосточная ГАФК. - Хабаровск, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К89

Кузьменко Г.Н. Управление физической культурой и спортом в муниципальном образовании на основе построения прогнозных моделей (на примере Омсукчанского района Магаданской области): автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Г.Н.Кузьменко; Дальневосточная ГАФК. - Хабаровск, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-34

Овсянникова И.Н. Содержание и организация физического воспитания студентов вузов на основе использования средств пляжного гандбола: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / И.Н.Овсянникова; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С29

Селюжицкая Е.Н. Методика повышения физического состояния студенток медицинского вуза, имеющих низкий уровень мотивации к физкультурной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Е.Н.Селюжицкая; Дальневосточная ГАФК. - Хабаровск, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С37

Симов М.Е. Комплексное применение восстановительных средств при подготовке кикбоксеров в условиях среднегорья: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04)/ М.Е.Симов; Российский ГУФКСиТ. – М., 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С47

Славнова М.Ю. Планирование самостоятельной деятельности по физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / М.Ю.Славнова; Сибирский ГУФКиС. - Омск, 2005. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С79

Стеблий Т.В. Физическое воспитание детей 5-6 лет в условиях функциональной интеграции (на примере интеграции детей с задержкой психического развития): автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Т.В.Стеблий; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С79

Степаненко Д.І. Структура та напрями удосконалення фізичної і технічної підготовленості бігунів на короткі дистанції різної кваліфікації: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Д.І.Степаненко; Львівський державний інститут фізичної культури. - Львів, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т35

Терехова М.А. Методика физической подготовки танцоров 10-11 лет на этапе начальной спортивной специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / М.А.Терехова; Московская государственная академия физической культуры. - Малаховка, 2008. - 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Ф53

Филимонова О.С. Организация и содержание физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с различным состоянием опорно-двигательного аппарата на основе средств фитнеса: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / О.С.Филимонова; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


75,00

Res

Research methods in biomechanics / D.Gordon E.Robertson, G.E.Caldwell, J.Hamill, G.Kamen. - Champaign: Human Kinetics, 2004. - 310 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

Rehab

Rehabilitation of the spine: a practitioner's manual / ed. C.Liebenson. – 2nd ed. - Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - 972 p. + DVD.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

Shark

Sharkey B.J. Sport physiology for coaches / B.J.Sharkey, S.E.Gaskill. - Champaign: Human Kinetics, 2006. - 310 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.07

Kang

Kang J. Bioenergetics primer for exercise science / J.Kang. - Champaign: Human Kinetics, 2008. - 210 p. - (Primers in exercise science series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)75.09

John

Johnson J.H. Applied sports medicine for coaches / J.H.Johnson, E.M.Haskvitz, B.A.Brehm. - Philadelphia; Baltimore: Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. - 370 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.1

Stan

Standards-based physical education curriculum development / ed. J.Lund, D. Tannehill. – Boston: Jones and Bartlett’s Publishers, 2005. - 338 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.14

Arau

Araujo, Claudio Gil Soares de. Flexitest: an innovative flexibility assessment method / Claudio Gil Soares de Araujo. - Champaign: Human Kinetics, 2004. - 206 p..

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

Foun

Foundations of professional personal training / ed. G.Anderson, M.Bates, S.Cova, R.Macdonald. - Champaign: Human Kinetics, 2008. - 310 p. + CD.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

Grah

Graham G. Children moving: a reflective approach to teaching physical education / G.Graham, S.A.Holt-Hale, M.Parker. - 7th ed. – New York: The McGraw-Hill Companies, 2007. - 716 p. + Test. – (Higher Education).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75,15

Grif

Griffin J.C. Client-centered exercise prescription / J.C.Griffin. - 2nd ed. - Champaign: Human Kinetics, 2006. - 340 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

The


The Impact of technology on Sport 2: [thesises of the Asia-Pacific Congress on Sports Technology held at Nanyang Technological University in September 2007] / ed. F.K.Fuss, A.Subic, S.Ujihashi. - London: Taylor & Francis Group, 2008. - 928 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.69

Brill

Brill P.A. Functional fitness for older adults / P.A.Brill.- Champaign: Human Kinetics, 2004. - 130 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.69

NASM

NASM Essentials of Personal Fitness Training: [course manual] / ed. M.A.Clark, S.C.Lucett, R.J.Corn. - 3rd ed. - Philadelphia; Baltimore: Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. - 552 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.69

Scott

Scott S. ABLE bodies balance training: [more than 130 activities for better balance, mobility, and fitness] / S.Scott. - Champaign: Human Kinetics, 2008. - 448 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


85.30

Mint

Minton S.C. Choreography: a basic approach using improvisation / S.C.Minton.- 3rd ed. - Champaign: Human Kinetics, 2007. - 166 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)

Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи