Студент має право на icon

Студент має право на
Скачати 100.62 Kb.
НазваСтудент має право на
Дата02.07.2012
Розмір100.62 Kb.
ТипДокументи

Шановний друже! Ви стали студентом Центру заочної та дистанційної форм навчання (ЦЗДФН) Шосткинського інституту Сумського державного університету. Колектив центру виконує норми Державних стандартів вищої освіти, цінує своє ім’я та репутацію, зацікавлений в наданні майбутнім фахівцям глибокої загально-правової, фундаментальної, професійно-орієнтованої та практичної підготовки. Саме тому, з метою подолання труднощів Вашої адаптації до навчання за заочною формою отримання знань, пропонуємо ознайомитись з «Памяткою студента ЦЗДФН», яка, фактично, є своєрідним путівником у системі Ваших прав та обов’язків під час всього періоду навчання в ЦЗДФН.

Пам’ятка

студенту Центру заочної та дистанційної форм навчання Шосткинського інституту Сумського державного університету

(розроблена на основі «Положення про заочну форму навчання в Сумському державному університеті» та інших законодавчих актів України).


Особи, які навчаються за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.

Студент має право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, одержання знань, що відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки і культури;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

 • безпечні й нешкідливі умови навчання;

 • ознайомлення з програмами будь-яких навчальних дисциплін на кафедрах або бібліотеці університету;

 • на консультацію викладачів за встановленим розкладом;

 • отримання другої вищої освіти за вибраною формою навчання у відповідності до Правил прийому;

 • надання пропозицій щодо підвищення якості навчального процесу;

 • користуватися бібліотекою у встановленому порядку;

 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікацій;

 • моральне заохочення за успіхи в навчанні, участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету;

 • академічну відпустку, поновлення і переведення до іншого навчального закладу у встановленому порядку;

 • забезпечення гуртожитком в період сесії у встановленому порядку (при наявності вільних місць);

 • відповідно до Закону України «»Про відпустки» студент-заочник має право користуватися пільгами у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати, які йому надаються у відповідності до графіка навчального процесу.Студент зобов’язаний:

 • дотримуватися законодавства України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, моральних та етичних норм;

 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого професійного та загальнокультурного рівня;

 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

 • відвідувати заняття відповідно до навчального плану та розкладу занять, вчасно інформувати адміністрацію в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття чи виконувати інші вимоги навчального плану;

 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, приладів та інше), відшкодувати нанесені матеріальні збитки;

 • дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і за його межами.

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку університету ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його.

Студент, який укладає з університетом контракт – офіційний юридичний документ, повинен виконувати обов’язки щодо форм, розмірів та термінів оплати за навчання, оплату наступного семестру проводити до початку настановчої сесії.

Військовослужбовці можуть навчатися у військових навчальних закладах. Їм (крім військовослужбовців строкової служби) дозволяється навчатися в інших навчальних закладах без відриву від служби для поглиблення профільних знань, загальноосвітньої підготовки та підвищення рівня культури.

Персональний дозвіл на вступ до заочних навчальних закладів дають командири окремих батальйонів, командири полків і начальники такого самого рівня та вищого.

Військовослужбовцям можуть надаватися за рішенням командира (начальника) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у вищих закладах освіти.

Якщо студента призивають на строкову службу до Збройних Сил України, він повинен написати заяву на перерву навчання (подати копію повістки), інакше буде відрахований, як такий, що не виконує графік навчального процесу. Після закінчення служби студент повинен написати заяву на продовження навчання (подати копію військового квитка).

Відповідно до «Кодексу законів про працю України» (ст..202), працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються у закладах освіти без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Відповідно до «Кодексу законів про працю України» і Закону України «Про відпустки» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою», для працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти за заочною формою, надаються додатково оплачувані відпустки на період:

1) настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання – 30 календарних днів щорічно;

2) настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих закладах освіти, незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання – 40 календарних днів щорічно;

3) складання державних іспитів у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації – до 30 календарних днів;

4) підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.

Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих закладів освіти, протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту надається щотижнево при шестиденному робочому тижні вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою 50 відсотків одержуваної заробітної плати.

Академічна відпустка надається через тривалу хворобу, підтверджену документально комісією ЛКК або по догляду за дитиною.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року.

За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки один раз.

Академічна відпустка за медичними показниками надається студентам ректором (директором) вищого закладу освіти на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а там, де її немає, - головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка проводить медичне обслуговування студентів.

Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора (директора) вищого закладу освіти на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров’я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

Студенти, які не подали документи в установлений термін, відраховуються з вищого закладу освіти.

Студенти, які не скаржились на стан здоров’я до початку екзаменаційної сесії і отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються такими, що не встигають.

Навчальний процес за заочною формою навчання організовується згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, і здійснюється під час сесії і міжсесійний період.

Навчальний рік складається з двох семестрів. Сумарна тривалість сесій у кожному семестрі визначається обсягом навчальних занять і відповідно терміном додаткових відпусток.

Організація навчання за заочною формою під час сесії і міжсесійний період здійснюється відповідно до робочого графіка навчального процесу, який затверджується проректором університету і доводиться до відома всіх студентів перед початком навчального року.

Студенти, які навчаються на договірних умовах, повинні чітко дотримуватися термінів оплати за навчання, зазначених у контракті. У разі невиконання умов зі студентами розривається контракт і вони відраховуються з університету за несплату коштів. При поновленні укладається новий договір.

Не менше ніж за тиждень до початку сесії студент повинен здати контрольні та курсові роботи на кафедру для перевірки.

Студентам, які поновлюються або прийняті на навчання за скороченим навчальним планом, необхідно ліквідувати академічну різницю в терміни, визначені директором ЦЗДФН.

Якщо студент не ліквідував академічну різницю в зазначений термін, він відраховується з університету.

Згідно «Договору про навчання» оплачена освітня послуга студентам повинна надаватися в повному обсязі на рівні державних стандартів освіти.

Перезалік вивчених раніше дисциплін згідно з «Положенням» може бути проведений при поновленні на навчання, переведенні або прийомі для одержання другої спеціальності по скороченому навчальному плану за умови повної відповідності змісту та програмних вимог з цих дисциплін.

Студенти навчаються на загальних підставах з вивченням всіх дисциплін навчального плану.

Знання, уміння та навички студентів визначаються оцінками («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а також заліком («зараховано», «не зараховано»).

Студенти допускаються до участі в сесії, якщо вони не мають академічної заборгованості за попередній семестр, а також заборгованості по оплаті договору (контракту) за навчання.

До екзаменаційної сесії допускаються студенти, які виконали навчальний план, не пізніше першого дня сесії подали викладачу зараховані індивідуальні завдання, курсові роботи (проекти) та інші завдання з дисциплін, що виносяться на сесію.

Розклад навчальних занять і екзаменів (заліків) складається і затверджується в установленому порядку не пізніше, ніж за місяць до початку настановчої та екзаменаційної сесії.

На екзаменах студенти зобов’язані подавати екзаменатору залікову книжку. У разі відсутності залікової книжки студент повинен мати довідку з центру про її втрату та документ, що засвідчує особу, в іншому разі студент до екзамену не допускається.

Результати семестрового контролю вносяться викладачем у заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Після закінчення навчального року студент повинен здати в ЦЗДФН залікову книжку для оформлення переводу на наступний курс.

Студенти-заочники, які не виконали вимог навчального плану (усіх контрольних заходів та індивідуальних завдань) і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з’явилися на сесію, допускаються до консультацій викладачів, виконання лабораторно-практичних робіт і подальшого складання в установленому порядку екзаменів (заліків) без надання додаткової оплачуваної відпустки за поточний навчальний семестр.

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт, завдань (лабораторні роботи та певні індивідуальні завдання), передбачених робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. При цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис «не допущений» у разі складання іспиту і «незалік» у разі проведення заліку. Недопуск студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.

Якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився без поважних причин, або усунений з екзамену, то вважається, що він використав спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість, тобто першу незадовільну оцінку з дисципліни.

Студентам, які з поважних причин не з’явилися на сесію (екзамен) заступник директора може установлювати індивідуальний графік і терміни ліквідації заборгованості.

Відмова студента від відповіді на питання екзаменаційного білету атестується як незадовільна відповідь.

Студенти, які повністю виконали навчальний план курсу і успішно склали всі екзамени (заліки) та оплатили навчання в наступному семестрі (якщо навчаються на умовах оплати за навчання) переводяться на наступний курс.

Студенти, які мають за результатами сесії більше двох незадовільних оцінок (заліків), відраховуються з навчального закладу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість за окремим розкладом. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється директором інституту.

Для перездачі дисципліни студент повинен одержати в ЦЗДФН заліково-екзаменаційний листок.

Підставою для продовження сесії може бути хвороба студента або його дитини; службове відрядження, складні сімейні обставини (підтверджені документально).

Виклик студентів на сесію (настановчу, екзаменаційну) здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом установленої форми. Сумарна тривалість сесії на кожний навчальний рік визначається виходячи з обсягу додаткових відпусток.

Довідка-виклик надається студентові за 2 тижні до початку сесії, про що робиться запис в журналі реєстрації довідок.

Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.

Право на додаткову оплачувану відпустку отримують студенти, які не мають заборгованості за попередній семестр і до початку лабораторно-екзаменаційної з усіх предметів, які виносяться на сесію, здали на рецензування контрольні роботи і курсові проекти.

Студенти, які не виконали навчальний план у повному обсязі, додаткові відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Після закінчення сесії студент відмічає другу частину виклику, яку повинен повернути на місце роботи. В разі систематичних пропусків занять виклик може бути анульованим.


Інформацію про центр заочної та дистанційної форм навчання можна отримати на сайті http://shinst.sumdu.edu.ua (сторінка ЦЗДФН), або звернувшись за е-mail адресами:

 1. zaoch@ishostka.sumdu.edu.ua

 2. у.pavlenko@ishostka.sumdu.edu.ua;

Схожі:

Студент має право на iconРегламент відпрацювання пропущених практичних занять з судової медицини студент, який пропустив практичне заняття, має його
Студент, який пропустив практичне заняття, має його відпрацювати впродовж найближчих 2-х тижнів після фактичної дати пропуску
Студент має право на iconМетодичні поради студентам філософського факультету спеціальностей «культурологія» і «філософія» (денної і заочної форми освіти) для самоконтролю і перевірки знань з курсу «Історія образотворчого мистецтва»
Потенційно студент має знати, що собою уявляють усі відомі і видатні твори історії світового мистецтва, які зазначені у наведеному...
Студент має право на icon2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності
Згідно зі ст. 396 Цк україни особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права відповідно до глави 29 цього...
Студент має право на iconЗатверджую перший проректор, професор, голова науково-методичної ради О. Мішуков програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання
Студент здатен вільно вистроїти та перефразувати своє висловлення, може говорити спонтанно в достатньо швидкому темпі. Студент має...
Студент має право на iconТема Політична наука: предмет І методи
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати І засвоїти тему за наступним планом
Студент має право на iconТема Загальні положення науки «Етика»
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати І засвоїти тему за наступним планом
Студент має право на icon«Кодекс честі студента Дондуу» студент
Університету має бути тактовим, коректним, чемним, відповідальним, чесним, дисциплінованим І увічливим, дотримуватися правил ділового...
Студент має право на iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Студент має право на iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Студент має право на iconПавленко Ю. О., магістрант двнз "Українська академія банківської справи нбу"
Банки є юридичною особою, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги та відомості про яку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи