Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/5
Дата02.07.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
КОСТЮКЕВИЧ ВІКТОР МИТРОФАНОВИЧ


УДК 796.015.1-047.58 (043.5)


ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ


24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора наук з фізичного виховання та спорту
КИЇВ – 2012

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор

Платонов Володимир Миколайович,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, ректор


^ Офіційні опоненти:


доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Дрюков Володимир Олексійович,

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури, директор;


доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент

^ Козіна Жанетта Леонідівна,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, завідувач кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор;


доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент

^ Максименко Ігор Георгійович,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту


Захист відбудеться 9 лютого 2012 р. о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розісланий 4 січня 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В. І. Воронова


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність. Однією з центральних проблем підготовки висококваліфікованих спортсменів ігрових видів спорту на сучасному етапі є пошук раціональних шляхів удосконалення тренувального процесу.

Насамперед це обумовлено:

 • підвищенням популярності ігрових видів спорту серед різних груп населення. В більшості країн світу баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, хокей та ін. є наймасовішими видами спорту;

 • інтенсивним розвитком ігрових видів спорту в різних країнах світу, що ще більше загострило конкуренцію в міжнародних змаганнях, особливо на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу й Європи. Наприклад у футболі кількість команд, що бере участь у фінальних змаганнях чемпіонату Європи збільшилась з 8-ми до 16-ти, світу – з 16-ти до 32-ох;

 • розширенням календаря змагань, насамперед участю ігрових команд у різних міжнародних турнірах на клубному рівні та між збірними командами. За спортивний сезон кількість офіційних ігор складає 60-80 матчів;

 • зміною системи проведення змагань зі спортивних ігор у межах річного тренувального циклу. В останнє десятиріччя проведення чемпіонатів України з найбільш популярних ігрових видів спорту здійснюється за схемою «осінь – весна», що зумовлює застосування разом з одноцикловою дво-, трициклової побудови річного макроциклу.

Аналіз науково-методичних праць дозволив визначити, що в теперішній час недостатньо висвітлені питання комплексного вирішення проблеми побудови річного макроциклу в ігрових видах спорту на основі теорії періодизації. В окремих працях розглядаються питання контролю підготовленості спортсменів, тренувальної та змагальної діяльності на різних етапах річного тренувального циклу (Г. Аладашвілі, 1998; Н. Люкшинов, 1989; В. Шамардін, 2002; С. Кушнірюк, 2004; C. Голомазов, 2008), розробки засобів і методів підготовки спортсменів в межах мікро- і мезоциклів та етапів річного макроциклу (О. Базилевич, 1983; В. Савін, 2003; Т. Вознюк, 2006; М. Годік, 2006), планування і програмування структурних одиниць макроциклу (Ю. Портнов, 1989; А. Бузнік, 2001; І. Альошин, 2004). Не вирішеною залишається проблема побудови тренувального процесу спортсменів ігрових видів на основі теорії періодизації за схемою здвоєного циклу річної підготовки. Нагальною потребою є пошук шляхів оптимізації побудови тренувального процесу командних ігрових видів спорту. Необхідний науково-обґрунтований підхід переорієнтування тренувального процесу від переважно емпірично-інтуїтивного, чим він у спортивних іграх на сьогоднішній день ще характеризується, до керованого процесу з прогнозованими результатами, що дозволить перевести роботу в клубних і збірних командах на якісно новий рівень, насамперед, за рахунок введення чітких орієнтирів, на основі яких можна цілеспрямовано моделювати і об’єктивно оцінювати величину і спрямованість тренувальних впливів на організм спортсменів.

Одним із найбільш раціональних підходів, що дозволяє підвищити ефективність тренувального процесу враховуючи розвиток певного виду спорту, є використання методів моделювання (В. Друзь, 1976; Л. Матвєєв, 2001; О. Худолій, 2005; D. Harre, 1982; M. Godik, 1992; V. Platonov, 2002).

Проблема моделювання тренувального процесу спортсменів у різні роки вивчалася В. Петровським (1976, 1978), Ю. Верхошанським (1979), В. Платоновим (1984, 1997, 2004), Ц. Желязковим (1986), В. Дрюковим (2002), D. Martin (1991). У спортивних іграх питання побудови тренувального процесу за допомогою моделювання розглядалися в роботах О. Базилевича (1983), В. Зотова (1982), А. Зеленцова, В. Лобановського (1985, 1989); С. Єрмакова (1997), С. Стонкуса (1987), М. Носка (1999), I. Talage (1989), G. Benk (1991), S. Gagday (1999), H. Remmert (2003).

Реалізація використання методів моделювання в тренувальному процесі спортсменів розпочалася ще у 70-х рр. минулого століття і вже в той час сформувалися два основних напрями в розробці моделей, які в основному належать до двох груп.

Перша з них охоплює моделі, що характеризують структуру змагальної діяльності, необхідну для досягнення певного результату; моделі, які характеризують основні сторони підготовленості спортсмена й забезпечують ефективну змагальну діяльність; морфо-функціональні моделі, що відображають морфологічні особливості організму й можливості окремих систем та їх частин, які забезпечують певний рівень підготовленості та змагальної діяльності. До другої групи належать моделі великих структурних утворень тренувального процесу – етапів багаторічної підготовки, макроциклів і періодів підготовки; моделі тренувальних етапів, мезо- і мікроциклів; моделі окремих тренувальних вправ та їх комплексів (В. Заціорський, 1969; В. Кузнєцов, А. Новіков, Б. Шустін, 1975; Ю. Верхошанський, 1985; В. Платонов, 1986, 2004; А. Полозов, 2003).

Для ігрових видів спорту проблема моделювання найбільш прийнятна в управлінні тренувальним процесом на основі використання моделей як першої (Ю. Портнов, 1989; Є. Гомельський, 1997; Г. Лісенчук, 2003; Ж. Козіна, 2009), так і другої (А. Зеленцов, В. Лобановський, 1985, 1989; В. Шамардін, 2001; С. Сассо, 2003; Ю. Клєщов, 2005; І. Максименко, 2009) груп.

Досить актуальним є підвищення ефективності тренувального процесу на основі використання методів моделювання протягом річних тренувальних циклів, які, особливо для клубних команд, мають завершений характер, зумовлений сформованою системою проведення змагань (В. Платонов, 2004; В. Савін, 2003; С. Чернов, 2006, О. Федотова, 2007). При цьому вбачається, що реалізація використання методів моделювання при побудові річного макроцикла ігрових команд може здійснюватися на основі положень модельно-цільового підходу (Л. Матвєєв, 2000-2010; А. Баталов, 2003, 2005).

У зв'язку з викладеним вище виникає необхідність у побудові тренувального процесу клубних і збірних команд ігрових видів спорту на основі методів моделювання. Тому актуальним є, з одного боку, розробка теоретичних основ моделювання щодо ігрових видів спорту, а з іншого – практична реалізація методів моделювання на основі наукового обґрунтування безпосередньо в тренувальному процесі клубних і збірних команд. Все це зумовило вибір теми, визначення мети та завдань дослідження.

^ Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр.» Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України за темою 1.2.23 «Удосконалення управління підготовкою спортсменів високої кваліфікації в спортивних іграх», номер державної реєстрації 0106U004731 (керівник теми В.М. Костюкевич), «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою 2.1.11.4п «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у ігрових видах спорту в річному циклі підготовки», номер державної реєстрації 0107U002270 (керівник теми В.М. Костюкевич).

Мета роботи – обґрунтувати теоретико-методичні основи та концепцію моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту.

^ Завдання дослідження:

1. Вивчити та проаналізувати сучасний стан проблеми використання методів моделювання в тренувальному процесі спортсменів ігрових видів спорту.

2. Розробити методику аналізу змагальної діяльності спортсменів ігрових видів спорту на основі інтегральної оцінки виконання техніко-тактичних дій як для команди, так і для гравців різних амплуа.

3. Визначити структуру і зміст тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту на різних етапах річного тренувального циклу.

4. Визначити модельні характеристики функціональної, фізичної та змагальної діяльності спортсменів ігрових видів спорту для різних етапів річного макроциклу.

5. Виявити взаємозалежність і структуру спеціальних здібностей спортсменів ігрових видів спорту та здійснити корекцію програм підготовки клубних і збірних команд протягом річного тренувального циклу.

6. Розробити на основі модельних тренувальних завдань моделі мікро- та мезоциклів підготовки спортсменів ігрових видів спорту протягом річного тренувального циклу.

7. Теоретично та експериментально обґрунтувати концепцію побудови тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту в річному циклі підготовки на основі теорії періодизації та з врахуванням положень модельно-цільового підходу.

^ Об'єкт дослідження – тренувальний процес висококваліфікованих спортсменів ігрових видів спорту.

Предмет дослідження – побудова річного тренувального циклу висококваліфікованих спортсменів ігрових видів спорту на основі методів моделювання.

^ Теоретико-методологічними засадами дослідження стали праці: з теорії та методики спортивного тренування (Л. Матвєєв, 1964-2001; Н. Озолін, 1970, 2003; В. Платонов, 1980-2008; Ц. Желязков, 1986; H. Sozanski, 1993); в тому числі у спортивних іграх (В. Клімін, 1982; А. Чанаді, 1985; Ю. Портнов, 1989; В. Ігнатьєва, 1995, 2005; Ю. Железняк, 2004; G. Benk, 1991; B. Ekblom, 1994); з моделювання тренувального процесу спортсменів (В. Штофф, 1966; В. Кузнєцов, А. Новиков, В. Шустін, 1974, 1975; С. Єрмаков, 1997; В. Платонов, 1997-2004; М. Шестаков, 1998; О. Худолій, 2005); з контролю за спортивною підготовленістю та змагальною діяльністю спортсменів (В. Заціорський, 1969-1982; М. Годік, 1980-2006; В. Іванов, 1987; В. Карпман, 1988; В. Запорожанов, 1988; Д. Дункан Мак-Дугалл, 1998).

Наше дослідження базувалося на системному підході щодо побудови тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту та передбачало комплексне розв’язання завдань стосовно вдосконалення спеціальних здібностей гравців на різних етапах річної підготовки відповідно до теоретико-методичних основ теорії періодизації.

^ Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних даних; педагогічне спостереження в процесі тренувальної та змагальної діяльності спортсменів; відеозйомка змагальної діяльності команд та окремих гравців; експертний аналіз техніко-тактичної майстерності гравців; педагогічне тестування; методи функціональної діагностики; методи моделювання; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

^ Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведеного наукового дослідження у дисертаційній роботі вперше:

– на підставі теоретико-методичного аналізу й експериментального дослідження науково обґрунтована і практично реалізована концепція побудови річного тренувального циклу спортсменів ігрових видів спорту на основі теорії періодизації та з врахуванням положень модельно-цільового підходу, яка включає:

 • моделі, що характеризують структуру змагальної діяльності, підготовленості та морфо-функціонального стану спортсменів: індивідуальні, групові, узагальнені та базові моделі гравців різних амплуа;

 • моделі структурних утворень річного тренувального циклу: моделі мікро- та мезоциклів підготовки спортсменів на основі модельних комплексів розминки, алгоритмізованих навчаючих програм, тренувальних програм, модельних тренувальних завдань; моделі тренувальних програм з удосконалення рухових здібностей гравців на кожному з основних етапів річного тренувального циклу; моделі етапів і періодів річного тренувального циклу;

– обґрунтовано та експериментально перевірено використання модельно-цільового підходу щодо побудови річного тренувального циклу спортсменів ігрових видів спорту. Визначені основні завдання та алгоритм використання модельно-цільового підходу:

 • прогнозування спортивних результатів;

 • реалізація мети прогнозування;

 • порівняння показників підготовленості та змагальної діяльності спортсменів з прогнозованими модельно-цільовими характеристиками;

 • розробка моделей мікро-, мезоциклів і етапів тренувального процесу та корекція управлінських впливів з такою метою, щоб досягти прогнозованих спортивних результатів;

– обґрунтований аналіз змагальної діяльності гравців у футболі та хокеї на траві на основі інтегральної оцінки, яка відображає кількісні та якісні показники змагальної діяльності і дозволяє визначити:

 • структуру змагальної діяльності гравців з урахуванням координаційної складності виконання техніко-тактичних дій команд різної кваліфікації та гравців згідно амплуа;

 • модельні характеристики змагальної діяльності як для гравців різних амплуа так і для команд;

– доповнені та розширені дані щодо структури і змісту тренувальних мікро-, мезоциклів і етапів річного макроциклу футбольних команд та команд з хокею на траві;

– уточнені та розширені дані стосовно обсягів тренувальних засобів і тренувальних навантажень для клубних і збірних команд з футболу та хокею на траві на різних етапах річного тренувального циклу.

^ Практична значущість результатів дослідження зумовлена:

 • підвищенням ефективності управління тренувальним процесом спортсменів ігрових видів спорту на основі розроблених критеріїв контролю за рівнем підготовленості та змагальної діяльності;

 • практичним використанням: структури та змісту тренувальних мезоциклів під час побудови тренувального процесу клубних і збірних команд у річному циклі підготовки; модельних тренувальних завдань для удосконалення спеціальних здібностей гравців з урахуванням формування термінових, відставлених і кумулятивних тренувальних ефектів.

Практична значущість роботи підтверджується актами впровадження результатів дослідження в тренувальний процес: футбольних команд ФК «Арсенал» (м. Київ), ФК «Металург» (м. Донецьк), ФК «Нива» (м. Вінниця), ФК «Дніпро» (м. Дніпропетровськ), молодіжної збірної команди України U-19; хокейних команд «Олімпія-Колос-Секвоя» (м. Вінниця), «Динамо-ШВСМ-ВДПУ» (м. Вінниця), «Олімпік» (м. Вінниця), «Динамо» (м. Електросталь, Росія), ХК «Мінськ» (м. Мінськ, Білорусь), «Будівельник» (м. Брест, Білорусь); національної чоловічої збірної команди України, національної жіночої збірної команди України; національної чоловічої збірної команди Азербайджану; в навчальний процес Центру ліцензування тренерів Федерації футболу України.

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються студентами та магістрантами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в процесі вивчення навчальних дисциплін «Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації», «Теорія і методика спортивної підготовки», «Теорія і методика спортивної підготовки спортсменів у видах спорту», «Прогнозування та моделювання тренувального процесу», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Теорія і методика викладання спортивних ігор». Окрім цього, протягом останніх п'яти років результати матеріалів дослідження використовувалися при читанні лекцій та проведенні методичних занять у Центрі ліцензування тренерів Федерації футболу України за програмою «В», «А» і «Про-диплома» УЄФА.

^ Особистий внесок здобувача в опубліковані зі співавторами наукові праці полягає у виборі та обґрунтуванні методології дослідження, визначенні його мети, проведенні теоретичних та експериментальних досліджень.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й результати експериментального дослідження були викладені в доповідях і повідомленнях на конгресах, конференціях і семінарах: IX і XIV міжнародних конгресах «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2005, 2010); міжнародних науково-практичних конференціях «Фізична культура, спорт і здоров'я нації» (Вінниця, 2001, 2004, 2006, 2009); всеукраїнських науково-практичних конференціях «Молода спортивна наука України» (Львів, 2004, 2006); міжнародних науково-практичних конференціях «Фізична культура, спорт і здоров'я» (Харків, 2008, 2009); міжнародних науково-практичних конференціях «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві» (Луцьк, 2002, 2005, 2008); всеукраїнських науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту на сучасному етапі та шляхи їх вирішення» (Чернігів, 2008, 2011); міжнародному науково-практичному семінарі «Тренерські навчання» (Амстердам, Нідерланди, 2010); міжнародних науково-практичних конференціях «Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2008, 2009); всеукраїнських науково-практичних конференціях тренерів з футболу (Київ, 2001, 2003, 2009); щорічних науково-методичних конференціях професорсько-викладацького складу інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми фізичного виховання і методики спортивного тренування» (2007-2011 рр.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 51 наукову працю. Серед них 3 монографії, 6 навчальних посібників, 2 з яких з грифом МОН України; 25 статей у фахових виданнях України. В опублікованих зі співавторами наукових працях (5 – навчальні посібники, програми і методичні розробки) внесок здобувача полягає в розробці їх змісту.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 560 сторінках, складається зі вступу, дев'яти розділів, висновків, списку використаних джерел (593 найменування, з яких 85 іноземних). У тексті роботи 105 рисунків та 138 таблиць. До основного тексту дисертаційної роботи окремо пропонуються додатки, у яких вміщено 52 рисунки, 250 таблиць, 15 актів впровадження результатів дослідження.


^ Основний зміст

У вступі обґрунтовано вибір наукової проблеми та її актуальність, з’ясовано зв'язок роботи з науковими програмами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну і практичну значущість роботи, відображено особистий внесок автора в розробку проблеми, наведено дані про апробацію основних положень дисертації, подано інформацію про публікації.

У першому розділі «Науково-теоретичні та методичні основи моделювання процесу підготовки спортсменів високої кваліфікації» на основі системного аналізу наукових джерел з’ясовано, що протягом останніх тридцяти років методи моделювання впроваджуються в теорію та практику спортивної науки за різними напрямами.

Аналіз спеціальної літератури підтвердив, що на сучасному етапі в ігрових командних видах спорту залишається нерозробленою концепція побудови тренувального процесу на основі методів моделювання. Насамперед це стосується річного тренувального циклу, тому теоретичне й методологічне обґрунтування необхідності моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту є актуальною проблемою, яка в нашому дослідженні вирішувалася шляхом розробки, з одного боку, узагальнюючих, групових та індивідуальних моделей підготовленості й змагальної діяльності спортсменів, базових моделей для гравців різних амплуа, а з іншого – моделей річних тренувальних циклів, етапів, мезо- й мікроциклів, тренувальних занять і окремих тренувальних вправ.

Встановлено, що одним з оптимальних шляхів впровадження методів моделювання в тренувальний процес спортсменів ігрових видів спорту є модельно-цільовий підхід, який розглядається як побудова (моделювання) підготовчої та змагальної діяльності спортсмена таким чином, щоб прогнозовані компоненти майбутньої цільової змагальної діяльності перевершували попередні та були адекватні новому, більш високому спортивному результату.

У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано загальну методологію наукового пошуку, подано опис основних методів дослідження, наведено дані про контингент спортсменів, які брали участь у дослідженні, висвітлено структуру і зміст педагогічного експерименту.

У роботі відповідно до об’єкта, предмета, мети та завдань використані теоретичні дослідження та узагальнення (аналіз і узагальнення наукових даних, виявлення певних закономірностей та концепцій з проблеми, що досліджувалася); педагогічні методи (спостереження, хронометрування, відеозйомка, тестування, експертний аналіз); методи функціональної діагностики (інструментальний комплекс «Кардіолаб+вело», радіотелеметрична пульсометрія, біговий варіант тесту PWC170(V), моніторинг складу тіла); методи моделювання (визначення модельних характеристик підготовленості та змагальної діяльності спортсменів, розробка модельних тренувальних завдань, розробка моделей мікро-, мезо- та макроциклів тренувального процесу); педагогічний експеримент; методи математичної статистики (параметричні критерії, кореляційний, дисперсний, регресивний та факторний аналізи).

Науково-дослідна робота згідно теми дисертації здійснювалася впродовж п'яти етапів.

Основною метою першого етапу (2001-2003 рр.) був теоретичний аналіз проблеми моделювання та узагальнення досвіду використання методів моделювання в підготовці висококваліфікованих спортсменів.

Паралельно вирішувалися завдання другого етапу дослідження (2003-2007 рр.): спостереження за змагальною діяльністю клубних і збірних команд з футболу та хокею на траві в чемпіонатах України (2003-2007 рр.), літніх спортивних іграх України (2003, 2007 рр.), клубних європейських змаганнях (2003-2007 рр.), чемпіонатах Європи (2003-2005, 2007 рр.), відбірних турнірах до чемпіонату світу (2006 р.) та Олімпійських ігор (2004 р.).

На цьому етапі були розроблені спеціальна методика аналізу змагальної діяльності з визначенням інтегральної оцінки та моделей змагальної діяльності команд і гравців різних амплуа.

На основі спостереження і хронометражу тренувального процесу клубних і збірних команд з футболу та хокею на траві була досліджена динаміка й співвідношення тренувальних навантажень протягом різних етапів річного циклу підготовки, розроблені структура і зміст тренувальних циклів, визначені модельні показники підготовленості спортсменів, розроблені модельні тренувальні завдання для різних сторін їх підготовки.

На третьому етапі (2007-2008 рр.) були розроблені моделі тренувальних циклів, визначена структура та зміст побудови тренувального процесу футбольних команд і команд з хокею на траві в річному макроциклі.

На четвертому етапі (2008-2009 рр.) здійснювалось обґрунтування теоретико-методичної концепції побудови тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту на основі теорії періодизації та з врахуванням положень модельно-цільового підходу.

На п'ятому етапі (2009-2011 рр.) узагальнювалися експериментальні дані та оформлені результати дослідження.

Експериментальні дослідження проводилися на спортсменах футбольної команди першої ліги «ФК Вінниця», команд вищої ліги з хокею на траві «Динамо-ШВСМ» (Вінниця), «Олімпія-Колос-Секвоя» (Вінниця), чоловічої та жіночої національних збірних команд з хокею на траві. Спортивна кваліфікація спортсменів – кандидати в майстри спорту, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Дослідження здійснював безпосередньо автор дисертаційної роботи, виконуючи функції тренера з науково-методичної роботи футбольної команди, головного тренера клубної й тренера національних збірних команд (чоловічої та жіночої) з хокею на траві.

Протягом усього дослідження вирішувалися завдання констатуючого (2002-2008 рр.) й формуючого (2008-2009 рр.) експериментів.

У констатуючому експерименті брали участь футболісти клубної команди першої ліги «ФК Вінниця», гравці клубних команд вищої ліги з хокею на траві «Динамо-ШВСМ» (Вінниця), «Олімпія – Колос – Секвоя» (Вінниця), гравці чоловічої та жіночої національних збірних команд з хокею на траві; у формуючому – гравці основних складів двох провідних хокейних команд України «Динамо-ШВСМ», «Олімпія-Колос-Секвоя» м. Вінниця, а також гравці чоловічої національної збірної команди України з хокею на траві. Всього в експериментальному дослідженні взяли участь 96 спортсменів. Змагальна діяльність аналізувалася за участю 800 спортсменів у 55 іграх футбольних команд і 381 грі команд з хокею на траві. Протягом дослідження було проаналізовано 3452 тренувальних занять, у тому числі 611 – клубних футбольних команд, 2356 – клубних, 485 – збірних команд з хокею на траві.

У третьому розділі
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи