Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) icon

Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу)
НазваСучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу)
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І СПОРТУ УКРАЇНИБОРИСОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА


УДК 796.342.071.24 (477)


СУЧАСНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

І ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕНІСУ)


24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук

з фізичного виховання і спорту


Київ – 2012

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий консультант доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мічуда Юрій Петрович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри менеджменту і економіки


Офіційні опоненти:
^

доктор педагогічних наук, професор Полякова Тетяна Дмитрівна, Білоруський державний університет фізичної культури, проректор;доктор педагогічних наук, професор Демінський Олексій Цезаревич, Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту, ректор;

доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент Максименко Ігор Георгійович, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут фізичного виховання і спорту, кафедра олімпійського і професійного спорту, завідувач
Захист відбудеться 27 квітня 2012 р. о 12 годині 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розіслано 23 березня 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В. І. Воронова

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність. Стрімке зростання популярності спорту на міжнародній арені, підвищення політичної значущості виступів спортсменів як фактору національного престижу, професіоналізація та комерціалізація олімпійського спорту обумовлюють необхідність оптимізації системи управління спортом у країні. Характерно, що спрямованість до максимальної соціально-економічної ефективності, естетичності та видовищності сьогодні є не менш важливими складовими спорту, ніж спортивний результат. Зміна питомої ваги професійного компоненту в загальній системі спорту визначає необхідність особливої уваги до всіх видів забезпечення спортивної підготовки: організаційно-управлінського, економічного, правового, кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного тощо (В. Платонов, 2009).

Однією з основних тенденцій розвитку сучасного суспільства є глобалізація, внаслідок якої особливостями, що визначають функціонування сучасного спорту, є: інтеграція в систему ринкової економіки, міграція спортсменів і тренерів, формування потужного транснаціонального ринку спортивного обладнання і екіпірування, інформаційний та ідеологічний виміри (С. Алтухов, 2007; Ю. Мічуда, 2011; A. Bairner, 2001; G. Jarvie, J. Maguire, 2005 та ін.).

Радикальні зміни, що відбуваються в сучасному спорті вищих досягнень, обумовлюють необхідність розробки його стратегії розвитку на національному рівні у відповідності до загальносвітових тенденцій. Особливо це стосується пострадянських країн, у т.ч. і України, що мають колосальний історичний і практичний досвід побудови ефективної системи управління й підготовки спортсменів в олімпійському спорті, але практично відсутній – у професійному спорті (С. Гуськов, 2000; О. Починкін, 2006; О. Демінський, 2009; В. Платонов, 2009; Т. Полякова, 2009 та ін.). Внаслідок цього, сьогодні виникла гостра необхідність в аналізі тенденцій розвитку професійного спорту, а також можливості використання американського й західноєвропейського досвіду з метою розвитку національних систем (С. Белиц-Гейман, 2003; Ш. Тарпищев, 2012 та ін.).

Аналіз організаційних і соціально-економічних основ таких популярних у США видів професійного спорту, як бейсбол, американський футбол, баскетбол, хокей свідчить про різні підходи щодо їхнього розвитку, які застосовуються відповідними професійними структурами – Головною бейсбольною лігою (ГБЛ), Національною футбольною лігою (НФЛ), Національною баскетбольною асоціацією (НБА), Національною хокейною лігою (НХЛ), але в той же час із загальним для всіх організацій результатом – високою ефективністю діяльності зі спортивних і економічних показників, що обумовлені домінуючим впливом внутрішніх факторів американського ринку.

Для пошуку оптимальних шляхів розвитку спорту в Україні безсумнівний інтерес становить діяльність Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у справі професіоналізації світового і європейського футболу на основі досвіду професійного спорту як європейського, так і американського, що дозволило сформувати стабільну міжнародну систему організації та управління, систему змагань, спортивної підготовки і підготовки кадрів (Г. Лисенчук, 2002; І. Максименко, 2009 та ін.).

Особливу увагу при розробці методології професіоналізації олімпійських видів і розвитку видів спорту, які традиційно мають статус професійних, викликає багаторічна історія розвитку тенісу як професійного виду спорту. Сучасний теніс був представлений у програмі Ігор I Олімпіади 1896 р. Надалі професіоналізація тенісу й пов’язані з нею протиріччя з політикою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) призвели до виключення у 1926 р. цього виду спорту з олімпійської програми. Протягом 62 років теніс розвивався винятково як професійний вид спорту та був повернутий у програму Ігор Олімпіад лише у 1988 р. після лібералізації політики МОК відносно професіоналізації й комерціалізації олімпійських видів спорту. Увійшов теніс в олімпійську програму зі своїми правилами й традиціями, універсальною структурою й вирішальною роллю економічного компоненту, передовим менеджментом, зі збалансованими правами й обов’язками гравців і організаційно-управлінських структур, що засновані на принципах демократії. Одночасно теніс протягом всієї сучасної історії опирався на філософію олімпізму, основні принципи олімпійського руху. Це визначає унікальність тенісу як ефективної моделі, що може бути використана у процесі професіоналізації олімпійських видів спорту.

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Робота виконана в рамках тем 2.1.1. «Професійний спорт – система знань і сфера практичної діяльності» «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури й спорту на 1998–2000 рр.» Державного комітету України з фізичної культури і спорту (номер державної реєстрації 0199U001831) (співвиконавець теми),
1.1.7. «Теоретико-методичні основи розвитку професійного спорту в Україні» «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2001–2005 рр.» Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України (номер державної реєстрації 0103U003018) (керівник теми), 1.1.4 «Історичні та організаційні напрями розвитку професійного спорту в Україні» «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту (номер державної реєстрації 0106U010760) (керівник теми), 1.2. «Сучасний професійний спорт і шляхи його розвитку в Україні» «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту (номер державної реєстрації 0111U001715) (керівник теми).

^ Мета дослідження – обґрунтування шляхів розвитку професійного спорту в Україні (на матеріалі тенісу).

Завдання:

 1. За даними наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів комплексно проаналізувати проблеми модифікації сучасного спорту, напрямки його комерціалізації і професіоналізації, сутнісні характеристики професійного тенісу з урахуванням його місця в системі сучасного професійного спорту.

 2. Обґрунтувати концепцію використання тенісу як ефективної моделі розвитку олімпійських видів спорту в умовах комерціалізації і професіоналізації.

 3. Визначити історичні передумови становлення професійного тенісу, а також особливості та напрями його сучасного розвитку у світовому й національному контексті.

 4. Охарактеризувати соціально-економічні основи розвитку сучасного професійного тенісу, а також механізм правового регулювання діяльності його організаційних структур.

 5. Визначити особливості організації і управління системою професійного тенісу з урахуванням впливу тенденцій розвитку світового професійного спорту, а також національних особливостей.

 6. Узагальнити характерні риси та проблеми становлення і розвитку професійного тенісу в країнах з перехідними соціально-економічними системами, визначити шляхи його розвитку в Україні.

 7. Обґрунтувати напрями використання системи сучасних знань про професійний теніс із метою удосконалення підготовки фахівців фізичного виховання і спорту (на матеріалі навчальної дисципліни «Професійний спорт»).

^ Об’єкт дослідження – сучасний професійний теніс.

Предмет дослідження – історичні, організаційно-правові та соціально-економічні основи розвитку професійного тенісу на світовому і національному рівнях.

^ Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становив діалектичний підхід, що заснований на усвідомленні універсальності взаємозв’язків соціальних процесів і явищ, адекватному відбитті реальної дійсності. В основу методології дослідження також покладені знання і досвід, які накопичені в сфері олімпійського та професійного спорту, що викладені в працях вітчизняних і закордонних фахівців (Л. Матвєєв, 1998–2000; В. Платонов, 2009; K. Armour,
R. Jones, 2000 та ін.).

^ Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційної роботи використано наступні методи дослідження: аналіз, синтез і узагальнення; порівняння, зіставлення й аналогія; абстрагування, індукція, дедукція; моделювання; аналіз науково-методичної літератури та документальних джерел; історико-логічний, конкретно-історичний, порівняльно-історичний; системний підхід і структурно-функціональний аналіз; опитування й спостереження; методи математичної статистики.

^ Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній:

 • уперше обґрунтована можливість використання тенісу як однієї з ефективних моделей розвитку олімпійських видів спорту в умовах комерціалізації і професіоналізації на основі комплексної оцінки шляхом визначення суб’єктивно-об’єктивних показників, які характеризуються ступенем досягнення мети діяльності системи;

 • уперше проведено історико-теоретичний аналіз розвитку професійного тенісу у світі, виділено періоди, що обумовлені впливом соціально-політичних, економічних факторів і факторів розвитку спортивного руху;

 • уперше проведений комплексний аналіз професійного тенісу як соціального явища, його організаційно-правових і економічних форм, структур управління на міжнародному та національному рівнях, а також виділено особливості ринку праці й регулювання трудових відносин, що дозволило сформувати загальне подання про механізм функціонування сучасного тенісу і напрями його трансформації в умовах глобалізації спорту;

 • підтверджено об’єктивізацію процесів професіоналізації і комерціалізації олімпійського спорту та розвитку професійного спорту для кожної національної системи й формування моделі управління спортом у країні в залежності від традицій, державно-політичного устрою, системи фінансування, соціально-економічних та інших факторів;

 • підтверджено та доповнено характерні риси, проблеми і тенденції розвитку спорту, у тому числі й професійного, у пострадянських країнах з урахуванням соціально-економічних і організаційно-управлінських відносин (на прикладі тенісу);

 • доповнено та уточнено шляхи удосконалення підготовки кадрів у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням запитів галузі на матеріалі навчальної дисципліни «Професійний спорт» (галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, напрям підготовки: 6.010202 «Спорт», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр).

^ Практична значущість. Розроблені рекомендації та пропозиції використані в діяльності національних спортивних федерацій тенісу та легкої атлетики України, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів різних форм власності, а також відображені в Цільових програмах підготовки збірної команди України з тенісу до Ігор ХХVIII Олімпіади 2004 р. в Афінах (2001–2004 рр.) і Ігор ХХIХ Олімпіади 2008 р. у Пекіні (2005–2008 рр.), що сприяло вдосконаленню системи організації і управління спортом в країні та вирішенню окремих проблем його розвитку.

Матеріали роботи також використані для удосконалення підготовки кадрів у сфері фізичної культури і спорту в рамках навчальних дисциплін: «Теорія та методика викладання обраного виду спорту (теніс)» (1–4 курси НУВФСУ), «Олімпійський спорт» (3 курс НУФВСУ), «Професійний спорт» (4 курс НУФВСУ), «Організаційні аспекти олімпійського й професійного спорту» і магістерській практиці (5 курс НУФВСУ), при розробці навчальних програм з дисциплін «Професійний спорт» (одноособова), «Олімпійський спорт» (у співавторстві), «Організаційні аспекти олімпійського і професійного спорту» (у співавторстві), що підтверджено відповідними актами впровадження.

^ Особистий внесок здобувача в спільних публікаціях полягає у формулюванні наукової проблеми, розробці загальної концепції та визначенні напрямів дослідження, власного методологічного підходу до наукового аналізу проблем розвитку спорту в сучасних умовах, організації і проведенні досліджень, обробці й інтерпретації отриманих результатів, формулюванні висновків і практичних рекомендацій.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були апробовані в наукових доповідях на II Міжнародному конгресі «Сучасний олімпійський спорт» (Київ, 1997), IV, ХІІ, ХІ Міжнародних наукових конгресах «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2000, 2005, 2010), Континентальному семінарі «Олімпійська освіта: виховання, здоровий спосіб життя, соціальна адаптація» (Київ, 2007), II, III, IV, XIV, XV Міжнародних конференціях «Молода спортивна наука України» (Львів, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми здорового способу життя» (Мінськ, 2003), Науково-практичній конференції ДНДІФКС «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» (Київ, 2003), 54-й відкритій науково-методичній конференції НУФВСУ «Професійний спорт: стан, проблеми, перспективи»
і семінарі-нараді завідувачів і провідних фахівців кафедр олімпійського і професійного спорту (Київ, 2004), Науково-методичній конференції «Організаційно-методичні основи підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр», засіданні круглого столу «Удосконалення підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр», семінарі-нараді провідних спеціалістів України із проблем підготовки магістрів за фахом «Олімпійський і професійний спорт» (Київ, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції із проблем сучасного спорту (Кишинів, 2006), ХІ Міжнародному науковому конгресі «Сучасний олімпійський спорт» (Мінськ, 2007), Міжнародній науковій конференції «Фізична культура: наукові проблеми освіти і спорту» (Кишинів, 2007), XII Міжнародному науковому конгресі «Сучасний олімпійський та паралімпійський спорт и спорт для всіх» (Москва, 2008), III Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми теорії і методики фізичної культури, спорту і туризму» (Мінськ, 2008), Міжнародному науковому конгресі «Стратегія розвитку спорту для всіх і законодавчих основ фізичної культури і спорту в країнах СНД» (Кишинів, 2008), III Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток фізичної культури і спорту в контексті самореалізації людини у сучасних соціально-економічних умовах» (Липецьк, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Наукове обґрунтування фізичного виховання, спортивного тренування і підготовки кадрів з фізичної культури і спорту» (Мінськ, 2009),
ХІІІ Міжнародному науковому конгресі «Сучасний спорт і спорт для всіх» (Алмати, 2009), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми підготовки резерву в спорті вищих досягнень» (Мінськ, 2009), Міжнародному науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Софія, 2010), Міжнародних науково-практичних конференціях держав-учасників СНД із проблем фізичної культури і спорту (Мінськ, 2010, 2011), Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми підготовки спортсменів» (Кишинів, 2010), Міжнародній науково-практичній конференції із проблем фізичної культури і спорту (Киргизстан, 2010), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» (Чебоксари, 2010), ХІ Міжнародному науковому конгресі «Сучасний спорт і спорт для всіх» (Київ, 2010), ХV Міжнародному науковому конгресі «Сучасний спорт і спорт для всіх» (Кишинів, 2011), а також науково-методичних університетських і кафедральних конференціях та засіданнях круглих столів Національного університету фізичного виховання і спорту України (Київ, 1997–2011).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 55 друкованих праць, у тому числі монографію «Сучасний професійний спорт і шляхи його розвитку в Україні (на матеріалі тенісу)» і 24 статті в спеціалізованих виданнях України.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, восьми розділів власних досліджень, висновків, додатків, проілюстрована 59 таблицями і 84 рисунками. Робота викладена на 392 сторінках основного тексту. Список використаної літератури включає 450 джерел, серед яких 227 робіт іноземних авторів.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, зазначений зв’язок роботи з науковими темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методологію і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів, визначено особистий внесок здобувача, надано інформацію про апробацію результатів дослідження й публікації автора з теми дисертації.

У першому розділі «Професійний спорт як об’єкт наукового аналізу» відбито рівень наукової розробки проблеми. Найважливішим питанням для розвитку професійного спорту як наукової дисципліни є визначення напрямів його досліджень, які можна представити в єдності трьох взаємозалежних аспектів: сфера громадського життя, вид активності соціальних суб’єктів, тип соціальних відносин (рис. 1).

Рис. 1. Аспекти вивчення професійного спорту


Теоретичною та методологічною базою дисертаційного дослідження послужили праці вітчизняних і закордонних авторів в галузі соціології, історії, управління, економіки і формування ринкових відносин у професійному спорті США, країн Європи, Росії й України.

Розвиток соціології спорту як нової наукової дисципліни сприяв розкриттю та розумінню ролі і значущості професійного спорту в суспільстві (G. Kenyon, J. Loy, 1969, 1981; G. Lushen, 1981; R. Boyle, 1982; G. Sage, 1990 та ін.). Зміна місця професійного напряму в загальній системі спорту вимагає переосмислення теоретичних положень не тільки його сутності, але і протиріч становлення й функціонування, тенденцій розвитку. Як проблема виступають напрями модифікації спорту, взаємини професійного спорту й спорту вищих досягнень, а також аматорства і професіоналізму в спорті (С. Гуськов 1995; В. Столяров, Р. Пилоян, 2000; В. Платонов, 2009; Л. Матвєєв 2010; J. Coakley, 2003 та ін.). Проблеми спорту вищих досягнень актуальні й для педагогічної діяльності (Л. Лубишева, 2001;
Ю. Шкребтій, 2008; М. Візітей, 2009; О. Демінський, 2009; Т. Полякова, 2011 та ін.).

Досить широко у закордонній і вітчизняній літературі відбито проблеми історії розвитку професійного спорту (С. Гуськов, 1992; Р. Пилоян, В. Столяров, 2000; Г. Деметр, 2005; J. Holliman, 1975; R. Henderson, 1976; D. Booth, J. Loy, 1999 та ін.). Процеси глобалізації, комерціалізації і професіоналізації спорту обумовили необхідність вивчення світового досвіду в сфері спортивного бізнесу, і насамперед організаційних, правових, соціально-економічних основ професійного спорту:
R. Berry, W. Gould, P. Staudohar, 1986; W. Andreff, 2002; J. Amis, T. B. Cornwell, 2005; J. Maguire, 2005, R. Giulianotti, R. Robertson, 2007 та ін.). За останні десятиліття з’явилися роботи, у яких аналізується розвиток ринкових відносин у спорті в умовах перехідних соціально-економічних систем. Найбільш повно ці проблеми висвітлені в роботах І. Переверзіна, 2006; О. Починкіна, 2006; С. Алтухова, 2007; Ю. Мічуди, 2007 та ін. Правові проблеми в теоретичному і прикладному аспектах знайшли відображення в дослідженнях Л. Аристової, 1999; О. Брильянтової, 2004; О. Власова, 2005; С. Алексєєва, 2008 та ін.

Актуальність розвитку спорту для будь-якої держави визначається його соціальними функціями. Радикальні зміни, що відбуваються в сучасному спорті вищих досягнень, професіоналізація і комерціалізація олімпійського спорту, швидкі темпи розвитку професійного спорту обумовлюють необхідність вивчення закономірностей функціонування останнього, розробки його стратегії розвитку на національному рівні відповідно до загальносвітових тенденцій, а також формування механізму реалізації їх у конкретній країні з урахуванням національних можливостей і традицій. Одним з видів спорту, що активно розвивається у світі й істотно впливає на підтримку позитивного міжнародного іміджу будь-якої країни,
у тому числі і України, є професійний теніс.

Організаційно-управлінські основи сучасного спорту протягом останніх двох десятиліть зазнали істотних змін. Ці зміни відбуваються під впливом як зовнішніх факторів, що властиві світовому спорту (професіоналізація, комерціалізація, зближення професійного й олімпійського спорту, розширення міжнародного календаря змагань тощо), так і внутрішніх, які характерні для конкретної країни (місце спорту, законодавство, фінансування, матеріально-технічна база та ін.)
(О. Починкін, 2006; І. Максименко, 2009; В. Платонов, 2009 та ін.).

Перебудова соціально-політичного устрою, формування ринкових відносин в Україні, зниження показників у спорті вищих досягнень, популярності спорту серед дітей і підлітків, зміна структури підготовки спортивного резерву свідчать про необхідність наукового обґрунтування зміни організаційної системи спорту й пошуку нових ефективних методів управління. Оптимальними шляхами вирішення перерахованих проблем є аналіз функціонування досліджуваної системи з позиції: минуле, сьогодення, майбутнє; порівняння стану на різних історичних етапах; вивчення ієрархії складових системи спорту, об’єкта й предмета дослідження в цілому та за окремими компонентами з акцентом на внутрішні взаємозв’язки, тобто проблеми розвитку спорту в країні доцільно розглядати в історичному
і організаційному аспектах, що дозволить визначити перспективи розвитку спорту
в Україні.

Комплексний аналіз літературних джерел і практичного досвіду свідчить, що численні дослідження соціальних, історичних, економічних, етичних, правових проблем сучасного спорту вченими різних країн дозволили вирішити цілий ряд актуальних питань галузі. Незважаючи на розширення кола наукових проблем, найчастіше обмеженим їхнім формулюванням, недостатньо вивченим залишається питання розвитку спорту, у т.ч. і на професійній основі, у країнах за перехідних умов, і в тому числі в Україні.

У другому розділі
  1   2   3   4

Схожі:

Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconСучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу)
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconЗі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт»
Визначити І обґрунтувати основні поняття: олімпійський спорт, професійний спорт, спорт вищих досягнень, резервний спорт, дитячо-юнацький...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconСистема соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Отація в дослідженні охарактеризовані основні елементи системи соціального забезпечення в Україні. Охарактеризовано право громадян...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconПрограма науково-практичної конференції студентів та магістрів факультету спортивних єдиноборств та циклічних видів спорту
Науково-практичної конференції студентів і магістрів факультету спортивних єдиноборств та циклічних видів спорту «Сучасний олімпійський...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconНародний театр та вертеп. Придворний та шкільний театр. Професійний український театр
Пройшовши багатовіковий шлях самостійного розвитку, народний театр на Русі мав великий вплив на театр професійний. Без народного...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconСистема правосуддя в Україні: сучасний стан та шляхи peформування
Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. В свою чергу,...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconРозділ 4 Макроекономічні механізми
Україні, охарактеризовано його сучасний стан та структуру та виявлені недосконалі елементи. Проаналізовані фактори, що стримують...
Сучасний професійний спорт І шляхи його розвитку в україні (на матеріалі тенісу) iconЗі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт»
move to 0-16424189
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи