Національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Сторінка1/3
Дата02.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИАЛЯ ОМАР САМАРА АБДУЛЛАХ


УДК:796.06:616.832-004.2-085


ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ

У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ


24.00.03 – Фізична реабілітація


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту


Київ – 2011

Дисертація є рукописом


Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник

кандидат медичних наук, доцент Рідковець Тамара Григорівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, доцент кафедри фізичної реабілітації


^ Офиційні опоненти:

доктор медичних наук, профессор Бойчук Тетяна В’ячеславівна, Прикарпатський національній університет ім. В.Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації;


кандидат медичних наук ^ Кобись Тетяна Олександрівна, Клінічна міська лікарня № 4 м. Києва, Міський центр розсіяного склерозу, Міністерство охорони здоров'я України, завідувач відділення демієлінізуючих захворювань нервової системи, керівник центру розсіяного слерозу


Захист відбудеться «____» червня 2011 р., о ____ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 829. 02 у Національному університеті фізичного виховання
і спорту України (03680, Київ-150, вул Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул Фізкультури, 1).


Автореферат розісланий «____» травня 2011 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г. В. Коробейніков

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Актуальність. Потреба розвитку і вдосконалення системи медико-соціальної та фізичної реабілітації (ФР) (І.А. Завалишин, 2003; К.З. Бахтіярова, 2006; Н.В. Хачанова, 2006; Т.Н. Резнікова., 2006) обумовлена зростання захворюваності на розсіяний склероз (РС) і прогресуючою інвалідизації хворих. Через 10 років до 50 % хворих не можуть виконувати професійні обов'язки, а за тривалості хвороби більше 20 років виникають проблеми з самообслуговування (О.Ю. Бударна, 2005; Т.В. Бойчук, 2007, 2010). Поширеність РС в країнах Європи становить 50–150 випадків на 100 тисяч населення, (А.Т. White, 2001; A.Romberg, 2004; Н.А. Тотолян, 2005), в Україні – 25,1 випадків, в Києві – 50,6 випадків на 100 тисяч населення (С.М. Віничук, 2000). Все вище викладене пояснює чому ФР стає значимою в відновленні здоров'я хворих на РС. Цим обумовлюється і пояснюється актуальність работи.

Основні питання механізмів розвитку РС і реабілітації лікування залишаються не розкритими і недостатньо висвітлені в літературі (Г.М. Зільфов, 2002; А.Ю. Макаров, 2003). Згідно з мультифакторною гіпотезою комбінація зовнішніх чинників у генетично схильних осіб викликає автоімунну агресію мієліну та утворення склеротичної бляшки (А.П. Єльчанінов, 1986; В.І. Гузева, 2003; С.М. Віничук, 2004; R. Braddom, 1986). Неоднорідність процесів ураження і відновлення мієліну призводить до хвилеподібного протікання хвороби, до різноманітних прогресуючих розладів.

В спеціальній литературі широко подаються медикаментозні аспекти терапії хворих на РС (С.М. Виничук, 2004; Т.А. Кобысь, 2008). Питання комплексного використання засобів ФР хворих на РС висвітлені у літературі недостатньо. Але є дані, що залучення сучасних медикаментозних методів патогенетичного лікування з симптоматичним лікуванням (лікувальною гімнастикою, фізичними вправами) здатне змінити клінічну картину и підвищити якість життя хворих (Є.І. Гусєв, 2001; Т.А. Кобысь, 2007;
Є.В. Хивинцева, 2007). Ефективність реабілітації осіб з РС залишається низькою, що пов'язано з неясністю механізмів розвитку хвороби і об’єктивною складністю реабілітації таких хворих. Низка фізіотерапевтичних процедур і фізичних факторів, оскільки викликають загострення, є протипоказаними (О.К. Марченко, 2006, Т.М. Рєзникова, 2006). А одним із слабо задіяних ресурсів реабілітації є така відновлювальна технологія, як рефлексотерапія, механізми дії якої детально вивчені. Це дозволяє використовувати її для осіб з РС (Д.М. Табеєва, 1994; Г. Лувсан, 2000; І.З. Самосюк, 1999).

Зв'язок роботи з науковими планами і темами. Дослідження з дисертаційної роботи виконана згідно зі Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту за темою 2.2.1 «Фізична реабілітація. Реабілітаційна та спортивно-масова робота серед інвалідів». Номер держреєстрації 0101400617. Внесок автора при розробці даної теми полягала в обґрунтуванні та розробці програми ФР і оцінці її впливу на стан осіб з РС.

Мета дослідження – обґрунтувати та розробити комплексну програму фізичної реабілітації для осіб з розсіяним склерозом з використанням методів Оннурі терапії на стаціонарному етапі лікування.

Завдання

  1. За даними джерел спеціальної науково-методичної літератури вивчити стан питання щодо проблеми розсіяного склерозу і фізичної реабілітації осіб з розсіяним склерозом .

  2. Дослідити клінічні прояви та рухову активність осіб з розсіяним склерозом, які знаходились на лікуванні в умовах стаціонару.

  3. Обґрунтувати і розробити комплексну програму фізичної реабілітації із визначенням співвідношення засобів та методів реабілітації, їх послідовності, інтенсивності, використовуючи в поєднанні лікувальної гімнастики та методів Оннурі терапії (саморефлексотерапії): точкового масажу, аплікацій насіння і впливу кольору у хворих на розсіяний склероз.

  4. Застосувати у хворих на розсіяний склероз розроблену програму фізичної реабілітації і визначити її ефективність.

^ Об'єктом дослідження система фізичної реабілітації хворих на розсіяний склероз в комплексній терапії в умовах стаціонару.

Предметом дослідження технологія використання комплексної програми, засобів фізичної реабілітації в осіб з розсіяним склерозом.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічний експеримент; контент-аналіз; клінічні методи (опитування, анкетування, огляд, сухожилко-м'язова і пунктурна діагностики, тестування); інструментальні методи (пальметрія, міотонометрія, антропометрія, магнітно-резонансна томографія (МРТ)); методи математичної статистики.

^ Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

– вперше доведена можливість використання для осіб з РС в ФР поєднання ЛГ з методами Оннурі терапії (саморефлексотерапії);

– вперше для осіб з РС визначена технологія програми ФР, яка полягає в послідовності використання лікувальної гімнастики і методів саморефлексотерапії після проведення сухожилко-м'язової та пунктурної діагностики;

– вперше позначено введення інформаційно-навчальних технологій до системи реабілітації;

– вперше застосовані сухожилко-м'язова і пунктурна діагностики для динамічної оцінки стану осіб з РС у процесі реабілітації;

– вперше для осіб з РС у ФР на стаціонарному етапі лікування застосовуються для саморефлексотерапії використання кольору, аплікація насіння, точковий самомасаж зон відповідності;

– вперше визначено методики проведення точкового самомасажу, аплікації насіння і використання кольору для осіб з РС;

– доповнені дані теоретичних уявлень про механізми взаємодії запропонованих засобів і методів на організм хворого з РС;

– підтверджено дані про позитивний вплив на стан осіб з РС лікувальної гімнастики (ЛГ) з використанням фізичних вправ (ФВ) (на розтягнення, розслаблення, координацію тощо) на зниження тонусу м'язів і відновлення рухової активності в осіб, а також про необхідність їх використання в ЛГ для хворих даної категорії.

^ Практична значимість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні, розробці й застосуванні на практиці комплексної програми ФР осіб з РС, що включає поєднання ЛГ і методів рефлекторного впливу, а також діагностичних методів для визначення зон рефлекторної дії, з метою поліпшення стану пацієнтів з РС. Розроблена методика проведення саморефлексотерапії з використанням мікропунктурних систем кистей (Оннурі терапії) активно включає пацієнтів в педагогічний процес, підвищує важливість їх особистої участі в реабілітації, а також дозволяє коригувати реабілітаційну програму, індивідуально застосовувати засоби і методи. Це дає можливість рекомендувати розроблену програму ФР для використання в лікувально-профілактичних установах, реабілітаційних центрах та в домашніх умовах.

Розроблену програму було впроваджено в практику роботи Міського центру розсіяного склерозу на базі Київської міської клінічної лікарні № 4. Отримані результати використовуються для читання лекцій для студентів НУФВСУ, які навчаються за спеціальністю «Фізична реабілітація». Впровадження підтверджуються відповідними чотирма актами.

^ Особистий внесок здобувача в розробку досліджуваної програми (як виконавця теми) полягав у постановці мети, завдань, напрямку дослідження, у визначенні структури роботи і в організації досліджень, у розробці та застосуванні програми ФР, в інтерпретації і впровадженні результатів дослідження, в узагальненні висновків і підготовці публікацій.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Матеріали за результатами досліджень були викладені здобувачем у доповідях та публікаціях на методичних кафедральних конференціях НУФВСУ (2007, 2009, 2010); Науково-методичній конференції «Фізична реабілітація як напрям підготовки фахівців» (Київ, 2007); Міжнародній конференції молодих вчених «Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації в Україні» (Київ, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров'я і освіта: проблеми та перспективи» (Донецьк, 2008); ХІV Міжнародному науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2010).

^ Публікації результатів досліджень. Основні положення дисертаційних досліджень викладено у шести роботах, з них: чотири статтті опубліковані у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України. У роботах, виконаних у співавторстві, дисертанту належить визначення завдань дослідження, збір експериментальних даних, їх кількісна та якісна інтерпретація.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 225 сторінках, складається зі вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій. Список літератури включає 256 джерел (104 іноземних авторів). Текст ілюстрований 18 рисунками, 47 таблицями, 9 додатками.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтована актуальність проблеми, визначено об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, розкрито наукову новизну і практичну значущість роботи, а також особистий внесок здобувача, вказано основні аспекти сфери апробації результатів роботи, кількість публікацій.

У першому розділі «Сучасні уявлення про реабілітацію осіб з розсіяним склерозом» проаналізовано та узагальнено наукові роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, у яких розглядаються питання причин виникнення, розвитку клінічних проявів, діагностики, лікування, а також історичних та концептуальних аспектів реабілітації РС. Теоретичним підґрунтям використання засобів ФР при РС є сучасні уявлення нейрофізіології про фазовий перебіг процесів демієлінізації та формування вогнищ склерозу. Проаналізовано також вплив різних засобів і методів ФР та їх ефективність.

Представлений аналіз показує, що матеріали про патогенез, клініку, розробку та застосування медикаментозного лікування для даної категорії хворих найбільш вивчені. Робіт, що вивчають вплив ФР, значно менше. Теоретичною Загальні аспекти ФР свідчать на користь довготривалого застосування активної довічної реабілітації, що важливо для забезпечення максимальної функціональної незалежності хворих на РС.

У роботах попередніх років переважали рекомендації щодо обмеження працездатності хворих і встановлення інвалідності при перших проявах захворювання. У роботах останніх років звучать рекомендації щодо підтримки максимальної психо-емоційної, фізичної активності цих осіб без перевтоми протягом усього періоду хвороби і в періоди ремісій. Реабілітація, проведена на ранніх стадіях РС, сприяє більш м'якому перебігу захворювання.

Аналіз показав, що використання рефлексотерапевтичних засобів активізації та стимулюючого впливу через нервово-м'язові структури на інактивовані зони можливе без побоювання викликати загострення процесу захворювання. Так саме діють методи рефлексотерапії, які діють заспокійливо, розслабляючи, болезаспокійливо, загально тонізуючи. Представлені матеріали переконливо свідчать про актуальність їх широкого впровадження в систему реабілітації осіб з РС.

Таким чином, ФР хворих та інвалідів з РС в даний час залишається найменш дослідженою темою. А питання впливу засобів ФР на перебіг РС залишаються відкритими для досліджень.

У другому розділі «Методи та організація досліджень» наведено комплекс необхідних дослідницьких методів, адекватних поставленим завданням. У дослідженні використаний теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури. Комплексний підхід в оцінці систем, які забезпечують і зберігають функціональну активність організму, визначає використання клінічних та інструментальних методів дослідження у пацієнтів основної та контрольної груп. Для визначення рівня ураження спинного мозку та порушення сегментарної інервації м'язів, рівня порушень чутливості, рефлексів, функції тазових органів використовується клінічний огляд, який використовує сухожилко-м'язову та пунктурну діагностики. Огляд, проведений в динаміці, дозволяє виявити та оцінити зміни стану хворих на РС при проведені педагогічного експерименту. Для оцінки рухової активності в динаміці використовували тести «Функціональні критерії ходьби» та «Стійкість вертикального положення», індекси «Мобільності Рівермід» та Мотрісайті, а також шкали спастичності Ашфорта, оцінки ефективності реабілітації та NRS. Больовий синдром реєстрували за допомогою анкетування. Для визначення стану сегментарних нервових структур, які відповідають за вібраційну чутливість кісткової тканини нижніх та верхніх кінцівок, використано метод пальметрії. Для визначення показників функціонального стану м'язів використано метод міотонометрії. Про наявність трофічних розладів свідчить антропометрія, обмірювання обхватних розмірів кінцівок. Базовим діагностичним методом для підтвердження діагнозу РС за виявленими вогнищами демієлінізації в нервовій тканині є МРТ, яка проводилась спеціалістами з медичною освітою. Дані про зміни на МРТ взяті із історій хвороби. Обробку матеріалу проводили методами математичної статистики. Матеріали роботи ґрунтуються на вивченні динаміки відновлення 43 хворих на РС, які знаходились на лікуванні в стаціонарі Міського центру розсіяного склерозу на базі Київської міської клінічної лікарні № 4.

Дослідницька робота за темою дисертації проводилась у три етапи.

На першому етапі (2007 р.) проведено формування структури і загальної концепції роботи, визначені мета, завдання, об'єкт, предмет досліджень, підібрані методи, розроблялася та затверджувалася тема дисертаційної роботи, проводилася підготовка наукового літературного огляду. Це дозволило усвідомити загальний стан проблеми, розробити карти обстеження хворих, обґрунтувати програму ФР. Були узгоджені терміни проведення досліджень.

На другому етапі (2007–2008 рр.) були проведені дослідження та їх первинна обробка, що дозволило оцінити функціональні можливості хворих, скоригувати завдання досліджень, розробити і застосувати програму ФР.

На третьому етапі (2008–2009 рр.) було оцінено ефективність запропонованої програми ФР. Розроблено конкретні методичні та практичні рекомендації щодо проведення реабілітації для фахівців з ФР. Здійснено остаточне оформлення дисертаційної роботи. Розроблена програма впроваджена в практику Київського міського центру розсіяного склерозу. Матеріали дослідної роботи включені в навчальні програми кафедри фізичної реабілітації НУФВСУ. Отримано чотири акти впровадження.

Ефективність результатів комплексної реабілітації кожного хворого оцінювалась зміною клінічних симптомів, за показниками тестових оцінок, а також за критеріями, прийнятими у базовій установі, які реєстрували в історії хвороби як «поліпшення стану», «без змін» і «погіршення».

У третьому розділі «Характеристика функціонального стану осіб з розсіяним склерозом на етапі попередніх досліджень» охарактеризовано хворих, які досліджувалися у межах дисертаційної роботи. Всім пацієнтам діагноз РС був підтверджений методом МРТ. Оглянуто 43 хворих віком від
18 до 54 років, чоловіків 27 (62,79 %) і жінок – 16 (37,21 %). У віковий період 18–30 років було 22 (51,17 %) хворих, а у період більше 50 років – 2 хворих (4,65 %). З I і II ступенями тяжкості захворювання було 12 (27,91 %) хворих. Розгорнуту картину і III ступінь тяжкості хвороби мали 26 пацієнтів (60,47 %), які могли пройти самостійно близько 300 м і були в змозі обіходити себе вдома. ІV–V ступені проявів хвороби спостерігалися у 5 (11,63 %) хворих, які вимагали додаткової допомоги в обслуговуванні. Усі хворі лікуються планово в умовах стаціонару 2–3 рази на рік, а 37 (86,05 %) хворих лікувалися більше 3 разів.

За топічної ознаки у хворих лікарями виявлено цереброспинальну форму РС. А за типом перебігу хвороби вторинно-прогресуючий тип мали 4 (9,3 %) пацієнти, а 39 (90,7 %) пацієнтів ремітуючий тип перебігу.

Основними скаргами названі: слабкість в кінцівках (30,23 %), біль в різних частинах тіла (72,09 %), зміна сили і тонусу (60,47 %), нестійкість (58,14 %), порушення зору (69,77 %) та функцій тазових органів (90,7 %) тощо.

Детальна початкова оцінка стану осіб з РС проводилася із застосуванням тестів і шкал (А.Л. Леонович, 1982; А.М. Бєлова, 2002; С.М. Віничук, 2004). За шкалою NRS (J. Sipel, 1984) середні оцінки порушення обсягу рухів, сили і тонусу м'язів, рефлексів і функції тазових органів у пацієнтів з РС відрізняються від оцінок у здорових людей. Показник неврологічного дефіциту становить 67,125 ± 6,61 балів (середній ступінь важкості хвороби).

^ Таблиця 1

Оцінка стану хворих з РС за шкалою NRS (J. Sipel, 1984), бал (n=43)

Назва функцій

Відсутність змін у неврологічному статусі, бал

Ступінь виваженості порушень, балS

Оцінка емоцій

10

6,75

0,47

Гострота зору

5

3,35

0,135

Поля зору

6

4,35

0,335

Рухи очима

5

3,515

0,150

Ністагм

5

3,395

0,139

Функція ЧН (VII, IX, X, XII)

5

3,42

0,242

Рухові функції: (20 балів)


правої руки

5

3,765

0,176

лівої руки

5

3,84

0,284

правої ноги

5

3,53

0,153

лівої ноги

5

3,55

0,155

Сухожилкові рефлекси: (8 балів)


з рук

4

2,335

0,033

з ніг

4

2,535

0,053

Патологічні рефлекси

4

2,77

0,17

Чутлива функція: (12 балів)


правої руки

3

2,74

0,074

лівої руки

3

2,735

0,173

правої ноги

3

2,665

0,066

лівої ноги

3

2,625

0,062,

Координація рухів: (10 балів)


з рук

5

3,315

0,131

з ніг

5

3,28

0,128

Хода

10

6,94

0,589

Розлад тазових функцій

0

-3,18

0,518

Сумарна оцінка

100

67,125

6,612

Примітка. ЧН – черепні нерви.

Сумарний бал середніх показників оцінки болю за чотирискладовою візуально-аналоговою шкалою у тематичних хворих дорівнює 14,41 балів, що становить 36,025 % від максимального рівня (40 балів).

Оцінки рухової активності свідчать про низький її рівень. Тест «Функціональні критерії ходьби» оцінює рухову активність пацієнтів у 3,48±0,21 бали. Тест «Стійкість вертикального положення» вказує на поміркованість порушень (3,71±0,30 бали), положення «ноги разом» зберігається 30 секунд. Оцінка індексу «Мобільності Рівермід» в
8,77± 0,82 балів вказує на виражене зниження мобільності.
Середня оцінка тонусу м'язів у 2,42±0,17 бали за модифікованою шкалою спастичності Ашфорта характеризує зміни еластичності м'язів між незначним і середнім рівнями. Початкова оцінка ступеня порушень рухів за індексом Мотрісайті становить у м'язах верхніх кінцівок 67,48 % від оцінки у здорових людей, а в нижніх кінцівках – 58,61 %. Клінічна картина проявляється асиметричним спастичним парапарезом. Тому сторона з більш вираженими проявами названа проблемною стороною, а з менш вираженими змінами менш проблемною стороною.

Сухожилко-м'язова діагностика була показова у 42 (97,67 %) хворих, дозволила визначити порушення енергетичного стану меридіанів головного (i) і спинного (j) мозку (табл. 2).

Таблиця 2

  1   2   3

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи