Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів icon

Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
НазваТеоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


ПИЛИПЕЙ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ


УДК 796.011.3:378


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВСпеціальність 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора наук з фізичного виховання і спорту

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.


^ Науковий консультант

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Круцевич Тетяна Юріївна, Національний університет фізичного
виховання і спорту України, завідувач кафедри теорії
та методики фізичного виховання


^ Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Шиян Богдан Михайлович,
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,
завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання;


доктор біологічних наук, професор ^ Лизогуб Володимир Сергійович,
Черкаський національний університет, завідувач кафедри теорії
та методики фізичного виховання та спортивних ігор,
директор НДІ фізіології ім. Михайла Босого;


доктор медичних наук, старший науковий співробітник
Іващенко Сергій Миколайович, Національний університет фізичного
виховання і спорту України, доцент кафедри гігієни та екології


Захист дисертації відбудеться “29” червня 2011 р. о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України за адресою: 03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
університету фізичного виховання і спорту України за адресою: 03680,
Київ-150, вул. Фізкультури, 1.


Автореферат розісланий “___” ___________ 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.В. Коробейников
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність. Однією з головних складових підготовки студентів у ВНЗ є професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) до майбутньої трудової діяльності, яка сприяє формуванню необхідних фізичних і психічних якостей, рухових навиків стосовно профілю майбутньої професії.

ППФП студентів з 1963 року включена окремим розділом у Державну програму фізичного виховання і є обов’язковим видом фізичної підготовки студентів.

Фізична і розумова працездатність студента мають спільну фізіологічну основу систем забезпечення, які пов’язані між собою (Н.А. Бернштейн, 1947; С.М. Іващенко, 2008; В.І. Лизогуб, 2010). Тому низький рівень психофізіологічної підготовки може негативно впливати на ефективність засвоєння навчальних програм із спеціальності, а в подальшому – на можливість бути працездатним спеціалістом.

Загальна фізична підготовка забезпечує готовність до трудової діяльності взагалі. ППФП спрямована на підготовку до конкретної трудової діяльності.

Аналогічний підхід використовується при підготовці кваліфікованих спортсменів. Теорія і практика Олімпійського спорту підкреслює, що гарантією успіхів є сувора відповідність системи тренувань спортсменів високого класу специфічним умовам обраного для спеціалізації виду спорту. Навіть на ранніх стадіях багаторічного вдосконалення необхідні суворе погодження засобів і методів тренувань, співвідношення роботи різної спрямованості при дотриманні запланованої вузької спеціалізації (М.М. Булатова, 1996; В.М. Платонов, 2008). Тільки спеціалізована підготовка є запорукою успіхів як у спорті, так і у виробничій діяльності.

Сучасна система підготовки фахівців у вищих навчальних закладах характеризується інтенсифікацією процесу навчання, психічною насиченістю, недостатнім обсягом рухової активності, і як наслідок, недостатнім рівнем фізичної підготовленості, стану здоров’я, професійної трудової діяльності спеціалістів необхідного профілю (В.І. Носков, 2002; С.В. Остроушко, 1999; Б.М. Шиян, 2006).

Реальна система фізичного виховання студентів, що склалася в державі, малоефективна (А.В. Домашенко, 2003; Р.Т. Раєвський, 2003; С.М. Яцюк, 2007). Вона не забезпечує психофізіологічну і професійну готовність випускників до виробничої діяльності, подальшого життя та потребує удосконалення. Слід зазначити, що більше 50 % студентів мають низький рівень кондиційної фізичної підготовленості (С.С. Прапор, 2000), а більше половини випускників вищих навчальних закладів фізично неспроможні якісно працювати на виробництві (С.В. Халайджі, 2006).

Зміст ППФП студентів, форми і методи фізичної культури та спорту для підвищення її ефективності з врахуванням вибраної спеціальності базуються на дослідженнях як зарубіжних так і вітчизняних вчених В.В. Беліновича, (1967), В.І. Ільїніча, (1999), Р.Т. Раєвського (2003).

Починаючи з 70-х років XX ст., кількість досліджень за даним напрямом невпинно зростає (Є.А. Бондар, 1984; Т.А. Булавкіна, 1997; В.Н. Варванин, 1970; Н.Г. Верушкин, 1995; Г.В. Власов, 2010; В.Л. Волков, 2004; О.І. Подлесний, 2008; Т.В. Фендель, 2010).

Проблема професійної підготовки у ВНЗ досліджувалася при розробці професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ фізичної культури і спорту (О.Ю. Гаврикова, 2004; Р.П. Карпюк, 2005; М.А. Краснова 2002; С.Ю. Ніколаєв, 2004; Г.А. Ямалетдинова,2009); за технічними спеціальностями (Р.Т. Раєвський, 2003; Р.М. Носова, 1987; С.А. Савчук, 2002); у навчальних закладах гуманітарного профілю (І.В. Манжалей, 1999; В.В. Романенко, 2003); в аграрних навчальних закладах (Д.М. Селиверстова, 1988; Л.В. Хрипко, 2003); курсантів у військових інститутах (О.М. Боярчук, 2010; І.П. Закорко, 2001; В.П. Леонтьєв, 2000; В.В. Стулов, 2005; А.Г. Шалепа, 2002; О.О. Шевченко, 2010); студентів економічних спеціальностей (В.І. Блинов, 1967; Н.Н. Завидівська, 2002; С.В. Остроушко, 1999) з урахуванням їх морфофункціональних особливостей (Н.І. Фалькова, 2002), автотранспортних спеціальностей (М.В. Богданов, 2010; Н.В. Чухланцев, 2010).

Дослідження показують, що розроблено окремі аспекти теоретичних, методичних, організаційних основ. Автори, які досліджували проблему, розробляли проблему ППФП за окремими спеціальностями.

На даному етапі функціонування вищої освіти визначено точку відліку при створенні національних стандартів вищої освіти третього покоління. Нині у вищих навчальних закладах України здійснюється підготовка фахівців із 48 галузей знань за більше ніж 140 напрямками і спеціальностями.

Тому існуючі підходи до реалізації ППФП викликає сумніви щодо задоволення потреб на практиці.

Не використовуються інноваційні технології, тобто відсутня система біологічних, медичних, технічних, педагогічних та інших способів і засобів зміни стану рухової функції і якостей організму в процесі занять фізичними вправами, основана на знаннях про методи і прийоми здійснення корекційно-профілактичних, кінезіотерапевтичних виховально-освітніх і рекреаційних засобів (А.М. Лапутін, В.О. Кашуба, 2003).

Необхідна класифікація спеціальностей для обґрунтування і систематизації напрямів підготовки і спеціалізації згідно з вимогами до теоретико-методичного обґрунтування системи ППФП студентів ВНЗ. Така класифікація напрямків підготовки спеціалістів у вузах, їх систематизація повинні забезпечувати валідну діагностику професійних інтересів, нахилів, здібностей. При цьому виникає проблема відсутності критеріїв, які дозволяють об’єднати професії в групи, що дало б можливість створити і обґрунтувати універсальну систему ППФП студентів, створити актуальний перелік професій у вузах. Цей перелік повинен мати науково обґрунтовану систематизацію і бути невеликим. Вивчення літературних джерел, існуюча практика показали відсутність подібної систематизації у вищих навчальних закладах і відповідно ефективної теоретико-методичної обґрунтованої системи ППФП студентів всіх спеціальностей.

Вищезазначене обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження, яка пов’язана з необхідністю теоретичного, методичного обґрунтування концептуальних основ професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ під час навчального процесу і виробничої діяльності, це також обумовлює вибір теми дослідження, його основні завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт наукового центру Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” на 1997-2005 рр. і Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту в межах теми “Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів” (3.1.8.3 п., № державної реєстрації 0106U010785, індекс УДК 796.011.3:378.1).

Роль автора полягає у науково-методичному обґрунтуванні підходів до побудови системи ППФП студентів ВНЗ, розробці сучасної інноваційної концепції ППФП студентів.

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці і експериментальній перевірці концепції проектування та змісту ППФП студентів вищих навчальних закладів України залежно від їх професійного спрямування для підвищення ефективності процесу фізичної підготовки спеціалістів відповідно до сучасних вимог виробництва.

Завдання роботи:

 1. Дослідити проблему організації ППФП студентів ВНЗ за літературними джерелами;

 2. Визначити ефективність функціонування системи ППФП при вирішенні проблем підготовки фахівців;

 3. Визначити передумови та перспективи формування системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів за різними групами спеціальностей;

 4. Систематизувати професійні вимоги до підготовки спеціалістів різних спеціальностей і розробити алгоритм програмування змісту професійно-прикладної підготовки студентів ВНЗ;

 5. Розробити моделі, технологію розвитку фізичних якостей, які специфічні для різних груп спеціальностей;

 6. Розробити концепцію проектування та змісту ППФП студентів ВНЗ;

 7. Експериментально перевірити ефективність розробленого алгоритму проектування професійно-прикладної фізичної підготовки на прикладі студентів економічних спеціальностей.

^ Об’єкт дослідження процес професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ.

Предмет дослідження – зміст теоретичного і методичного забезпечення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ.

^ Методологія дослідження. У процесі дослідження використані: положення теорії функціональних систем, заснованої П.К. Анохіном; теорія взаємодії в ієрархічних системах М.О. Бернштейна; основні положення спортивного тренування М.М. Булатової, Л.П. Матвєєва, В.М. Платонова; теорія самоорганізації, синергетики Г. Хакена, І. Пригожина; теорія і методика фізичного виховання Т.Ю. Круцевич, Л.П. Матвєєва; принципи гуманізації в історичних джерелах і сучасній інтерпретації в педагогічних, психологічних і філологічних аспектах О.В. Сухомлинського; педагогічні концепції безперервної професійної освіти, реалізації новітніх антропних технологій І.А. Зязюна; теорія пізнання, загальна теорія систем і системний аналіз Л. Берталанфі; теорія ймовірності й математична статистика Г. Крамера; основи теорії адаптації і закономірності її формування В.М. Платонова; система контролю рухової діяльності людини В.А. Запорожанова, В.М. Заціорського, Т.Ю. Круцевич, Л.П.Сергієнко; фізіологія спорту і рухової діяльності Д.Л. Костили, ДЖ. Х. Уілмора.

Основу структури нашого дослідження складають об’єкт, проблемні умови і проблемні цілі професійно-прикладної фізичної підготовки. Для розуміння складності проблеми, щодо створення програм професійно-прикладної фізичної підготовки ми використали принцип системності.

Для визначення більш широкої сфери методологічних проблем нами використано термін “системний підхід”. Методологічна специфіка системного підходу визначається тим, що він зорієнтований на розкриття цілісності об’єкта і забезпечує виявлення різноманітних типів зв’язків складного об’єкта та зведення їх в одну теоретичну схему.

З появою синергетики як теорії самоорганізації у відкритих системах є розуміння системи, яка розвивається і постійно зазнає суттєвих змін. Проблема керованого розвитку набуває таким чином форму проблеми самокерованого розвитку.

^ Методи дослідження: загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення порівняння; соціологічні – анкетування, бесіда, експертна оцінка; педагогічні – спостереження, тестування, експеримент; медико-біологічні – антропометрія, міотонометрія, рефлексометрія, електроенцефалографія, математична статистика.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

вперше:

 • обґрунтовано особистісно-орієнтований підхід на основі антропних технологій проектування системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ відповідно до спеціальності, та якісні характеристики за 6 групами спеціальностей;

 • здійснено систематизацію напрямків підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах згідно з вимогами до психофізіологічних особливостей професійної діяльності, на основі якої виокремлено шість відповідних груп, а саме: інформаційно-логічна, екстремальна, творчо-образна, технічна, природничо-аграрна, комунікативна;

 • обґрунтовано і розроблено концепцію проектування інноваційних технологій професійно-прикладної фізичної підготовки студентів шести груп спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, що обумовлює використання інтегрованої системи, яка спрямована на формування готовності до діяльності у рамках групи спеціальностей;

 • здійснено теоретичне обґрунтування предметних функції ППФП студентів ВНЗ та принципи і шляхи системно-синергетичної реалізації проектування професійно-прикладної фізичної підготовки;

 • розроблено методологічні підходи до проектування професійно-прикладної фізичної підготовки, методику розвитку спеціальних психофізіологічних якостей і технологію їх використання в системі програмування;

удосконалено:

 • підходи до оцінювання кількісних характеристик основних інтегральних показників структури функціональної підготовки спеціалістів економічного профілю;

 • систему і шкалу оцінок спеціальної фізичної підготовленості студентів з ППФП;

 • методологічні засади формування особливостей мотивації студентів до занять фізичною культурою і спортом, які враховують стан рухової активності, рівень фізичного розвитку, соматичного здоров’я, а також взаємозв’язки між соматичним здоров’ям і фізичною підготовленістю;

набули подальшого розвитку:

 • визначення “професійно-прикладна фізична підготовка студентів”, яке в межах даного дослідження слід розглядати як процес спеціалізованого системно-синергетичного проектування засобів та методів загальної, спеціальної, фізичної та психофізіологічної підготовки студентів до професійної діяльності за групами спеціальностей;

 • теоретичні підходи до стимулювання саморозвитку, активності студентів, що сприятиме підвищенню рівня психофізіологічної підготовленості успішної професійної діяльності.

^ Практична значущість одержаних результатів полягає у впровадженні інноваційної програми ППФП, сучасних педагогічних технологій в систему роботи ВНЗ, які сприятимуть підвищенню ефективності системи ППФП при підготовці фахівців для народного господарства.

Результати дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування в діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про впровадження, зокрема: Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” (довідка від 08.11.2007 № 1); Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А.С. Макаренка (довідка від 21.11.2008 № 2); Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (довідка від 30.06.2009 № 3); Національного університету фізичного виховання і спорту України (довідка від 02.11.2010 № 4).

Використання концептуальних підходів при проектуванні змісту професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ сприятиме інтегруванню української освіти до європейського освітнього простору.

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Наукові положення, результати, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, одержані автором особисто та викладені в опублікованих працях. Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві, вказано у списку публікацій.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися автором на конференціях і конгресах, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція “Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми і шляхи їх розв’язання” (м. Одеса, 2000 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку фінансово-банківської системи України” (м. Суми, 2001 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання” (м. Суми, 2002 р.); Міжнародний науково-практичний семінар “Актуальні питання розвитку фізичної культури і спорту серед населення та питання соціальної політики” (м. Суми, 2003 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах освіти України” (м. Харків, 2004 р.); ІХ Міжнародний науковий конгрес “Олімпійський спорт і спорт для всіх” (м. Київ, 2005 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); V Міжнародна науково-практична конференція “Спорт, духовність і гуманізм у сучасному світі” (м. Донецьк, 2007 р.); Міжнародний науково-практичний семінар “Фізичне виховання у системі підготовки конкурентоспроможних фахівців” (м. Харків, 2007 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання вищої професійної освіти” (м. Донецьк, 2007 р.); V Міжнародна науково-практична конференція “Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації” (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); ХІV Міжнародний науковий конгрес “Олімпійський спорт і спорт для всіх (м. Київ, 2010 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені у монографії, 36 наукових працях, з них 21 опубліковані у спеціалізованих наукових фахових виданнях.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст дисертації викладений на 436 сторінках, список використаних джерел складає 477 найменувань.
  1   2   3   4

Схожі:

Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconТеоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconОльховий олег михайлович
Теоретико-методичні засади системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconТехнологія програмування занять із професійно-прикладної фізичної підготовки пилипей Л. П. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Анотація
Оєму розвитку. Розроблено теоретичне обґрунтування необхідної наявності здібностей для розвитку і рішення цільового завдання професійно-прикладної...
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconІнформація про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих
У укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Вплив фізичної активності на якість життя студентів вищих навчальних закладів 3-4 ступенів акредитації
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconПодлесний олександр іванович
...
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів
Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Технологічна освіта” до курсових модульних різнорівневих...
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів iconПерелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи