Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович icon

Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович
Скачати 400.36 Kb.
НазваФізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович
Сторінка1/2
Дата02.07.2012
Розмір400.36 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


РАДЧЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ


УДК: 796.2.071.5


КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ

ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ


24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту


Київ – 2011

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник доктор біологічних наук, професор Коробейніков Георгій Валерійович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри біології спорту


^ Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Філіппов Михайло Михайлович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри теоретичної та клінічної морфології людини;


кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент ^ Латишев Сергій Вікторович, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, доцент кафедри фізичного виховання


Захист відбудеться «20» травня 2011 року о 1230 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ – 150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ – 150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розісланий «15» квітня 2011 року


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В. І. Воронова

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Сучасний етап розвитку греко-римської боротьби характеризується зростанням рівня професіоналізму, що позначається на яскравості змагальних поєдинків. Одним з перспективних напрямків подальшого розвитку та популяризації цього виду спорту є підвищення рівня привабливості змагань. Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок збільшення кількості виконання ефективних кидків з високою амплітудою, які в спортивній боротьбі є провідними структурними елементами техніко-тактичних дій борців. Однак сучасний рівень розвитку спортивної боротьби характеризується наявністю значної конкуренції, внаслідок чого зростають вимоги до прояву фізичних і морально-вольових якостей спортсменів. Дана обставина вимагає від борців високого рівня технічної підготовленості, яка дозволяє виконувати ефективні прийоми в умовах змагань
(Г.С. Туманян, 2006; W. Jagiello, 2007; B.A. Mirzaei, 2008; П.С. Васильков, 2009).

Незважаючи на те, що проблема підвищення якості і ефективності технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації завжди була актуальною і привертала увагу багатьох фахівців з боротьби (А.Ф. Шарипов, О.Б. Малков, 2007; Ю.О. Юхно, 2008; А.М. Шахлай, 2009; С.В. Латишев, 2009), сьогодні склалась ситуація, яка, з одного боку, потребує підвищення якості формування технічної майстерності спортсменів, з іншого, – характеризується відсутністю ефективного контролю технічної підготовленості.

Одним з перспективних напрямків підвищення якості і ефективності технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації є впровадження в процес підготовки нових засобів і методів контролю, як інструмента управління, що дозволяють здійснювати зворотні зв’язки між тренером і спортсменом, і на цій основі, підвищувати рівень управлінських рішень при підготовці спортсменів (М.А. Годик, 1980; В.О. Запорожанов, 1988, 1995; В.М. Платонов, 2004).

Однак, при тестуванні тільки рухових можливостей неможливо отримати повну інформацію про готовність спортсмена до змагань.

Саме тому, все більшої актуальності набувають нові підходи, орієнтовані на необхідність врахування індивідуально-типологічних особливостей і психофізіологічних функцій на всіх етапах навчання спортсмена, і особливо в періоди підготовки та участі у спортивних змаганнях (А.Н. Блеер, 2006; Г.В. Коробейніков, 2008, 2009; А. В. Родіонов, 2010).

Як відомо, психофізіологічні особливості включають в себе психофізіологічні стани, як прояв поведінкових реакцій спортсменів. Психофізіологічний стан є складовою частиною загального функціонального стану організму, який об’єднує, з одного боку, психічні реакції, що виникають у спортсмена в умовах змагальної та тренувальної діяльності, з іншого боку, - стан фізіологічних систем, які забезпечують виконання спортивної діяльності (Є.П. Ільїн, 2001; B.C. Лизогуб, 2001; М.В. Макаренко, 2006).

Враховуючи, що при змагальній діяльності борців утворюються екстремальні ситуації, які супроводжуються високою психічною напругою, особливої значущості набуває питання врахування психофізіологічного стану спортсменів у зв’язку з їх технічною підготовленістю.

Проблема взаємозв’язку між психофізіологічним станом та різними характеристиками спортивної діяльності привертала увагу різних фахівців (Ф.А. Каримов, 2004; М.М. Філіппов, 2008; Г.В. Коробейников, 2008, 2009; D. Gierczuk, 2009).

Незважаючи на той факт, що у спеціальній літературі відсутні роботи з вивчення проблеми впливу психофізіологічного стану на виконання ефективних прийомів в умовах змагальної діяльності борців, потреба розробок в цьому напрямі очевидна й зумовлена низкою обставин. Зокрема, важливим є той факт, що застосування психофізіологічних методів обстеження дозволяє швидко і об’єктивно діагностувати порівняно велику кількість психофізіологічних властивостей, які за допомогою інших методик можна отримати лише в процесі довготривалих, спеціально організованих спостережень.

Таким чином, актуальним є розробка і впровадження в практику програми контролю технічної підготовленості з урахуванням психофізіологічних особливостей борців греко-римського стилю високої кваліфікації.

Недостатня кількість наукових розробок, які пов’язані з питаннями, що розглядаються, та важливість проблеми для теорії і практики спортивної боротьби, визначили вибір напряму і теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до „Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр.”, тема 2.4.1. „Системний аналіз морфо-функціональних перебудов організму людини у процесі адаптації до фізичних навантажень” та 2.4.8. „Діагностика психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації”, номер державної реєстрації відповідно 0106U010778 та 0106U0996 (роль автора у виконанні теми була у накопиченні теоретичного та практичного матеріалу, його інтерпретації та узагальненні, формулюванні висновків).

Мета роботи – розробка програми контролю технічної підготовленості з урахуванням психофізіологічного стану борців греко-римського стилю в умовах змагальної діяльності та визначення її ефективності.

^ Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати дані наукової вітчизняної та зарубіжної літератури щодо контролю технічної підготовленості борців високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності на сучасному етапі розвитку греко-римської боротьби.

  2. Виявити ефективні прийоми у борців греко-римського стилю високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, визначити фазову структуру та вивчити часові характеристики виконання прийомів.

  3. Виявити інформативні показники психофізіологічного стану у борців греко-римського стилю високої кваліфікації та визначити їх взаємозв’язок з технічною підготовленістю.

  4. Розробити та визначити ефективність програми контролю технічної підготовленості з урахуванням психофізіологічного стану борців високої кваліфікації.

^ Об’єкт дослідження – технічна підготовленість з урахуванням психофізіологічного стану борців греко-римського стилю високої кваліфікації.

Предмет дослідження – програма контролю технічної підготовленості з урахуванням психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації в греко-римській боротьбі.

^ Методи дослідження:

  1. Теоретичний аналіз і узагальнення спеціальної вітчизняної і зарубіжної наукової літератури.

  2. Аналіз відеоматеріалів змагальної діяльності – вивчення обсягу змагальних дій борців у греко-римській боротьбі.

  3. Педагогічне спостереження, відеозйомка та комп’ютерний аналіз техніки рухових дій – визначення часових характеристик техніки виконання ефективних кидків в змагальних умовах борцями греко-римського стилю високої кваліфікації.

  4. Психофізіологічні методи дослідження – визначення комплексної оцінки психофізіологічного стану борців за допомогою комп’ютерної системи „ДІАГНОСТ-1”.

  5. Методи математичної статистики.

^ Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

- вперше виявлено інформативні показники психофізіологічного стану: латентний період простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР), латентний період складної зорово-моторної реакції (ЛП СЗМР) у змагальний період та встановлено взаємозв’язок між часом фази відриву при виконанні кидка з партеру і психофізіологічним станом у борців високої кваліфікації;

- вперше визначено фазову структуру кидка прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з положення партер та вивчено часові характеристики техніки виконання відповідного прийому;

- вперше розроблено та апробовано програму контролю технічної підготовленості з урахуванням психофізіологічного стану борців греко-римського стилю високої кваліфікації;

- доповнені та розширені наукові дані інформацією про взаємозв’язки показників психофізіологічних станів з різними характеристиками спортивної діяльності борців.

^ Практична значущість роботи полягає в розробці програми, за допомогою якої можна здійснювати контроль технічної підготовленості з урахуванням психофізіологічного стану борців високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності.

Практичне використання розроблених рекомендацій дозволяє надавати прогностичну оцінку можливості виконання ефективних прийомів борцями високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, та на основі отриманих результатів, розробляти або корегувати стратегію майбутнього поєдинку, враховуючи слабкі і сильні сторони підготовленості спортсмена.

Результати наукових досліджень впроваджені в практику підготовки збірної команди України з греко-римської боротьби, а також в учбовий процес Національного університету фізичного виховання і спорту України. Впровадження підтверджені відповідними актами.

^ Особистий внесок здобувача полягає у визначенні напряму досліджень, постановці мети та завдань дослідження, їх безпосередній організації та проведенні, у виконанні основного обсягу теоретичної роботи, аналізі і узагальненні отриманих результатів роботи, оформленні дисертації.

У роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у теоретичному обґрунтуванні, отриманні емпіричних результатів, узагальненнях, формулюванні висновків, підготовці матеріалів до друку.

^ Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації було представлено та обговорено на XII і XIII наукових конференціях „Молода спортивна наука України” (Львів, 2008, 2009); IV науково-практичній конференції „Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність” (Черкаси, 2009); ІІІ міжнародній науковій конференції пам’яті А.М. Лапутіна Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту” (Чернігів, 2010); ХІV Міжнародному науковому конгресі „Олімпійський спорт і спорт для всіх” (Київ, 2010); на наукових конференціях кафедри біології спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України (2006 -2010 рр.).

Публікації. Результати досліджень з теми дисертаційної роботи відображені у 10 наукових працях, з них 8 – у спеціалізованих виданнях, затверджених Вищою атестаційною комісією України.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, практичних рекомендацій, висновків, переліку використаних літературних джерел. Дисертація викладена на 186 сторінках, містить 19 таблиць,
24 рисунки. У роботі використано 218 літературних джерел, зокрема 55 робіт зарубіжних авторів.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми; визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження; розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів роботи; показано особистий внесок здобувача; зазначено апробацію та впровадження в практику результатів дослідження; наведено кількість публікацій.

У першому розділі роботи „Особливості контролю технічної підготовленості борців високої кваліфікації” – проаналізовано та узагальнено теоретичні положення, що розкривають сутність сучасних вимог щодо підвищення якості і ефективності технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються в спортивній боротьбі.

Розглянуте питання про вплив зміни правил змагань на обсяг змагальних дій борців.

Розкриті особливості аналізу техніки виконання прийомів у спортивній боротьбі, встановлено, що одним з головних критеріїв порівняльної оцінки рівня технічної підготовленості борців є час виконання прийому.

Проаналізовані і узагальнені дані про взаємозв’язок психофізіологічних станів спортсменів зі змагальною та тренувальною діяльністю борців високої кваліфікації.

У літературі є також дані проведених досліджень, які свідчать про проблеми контролю технічної підготовленості борців високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності.

Аналіз науково-методичної літератури підтвердив необхідність виконання досліджень, спрямованих на розробку засобів контролю технічної підготовленості борців греко-римського стилю з урахуванням їх психофізіологічного стану в умовах змагальної діяльності.

У другому розділі „Методи і організація дослідження” подано опис методів, що відповідають об’єкту, предмету, меті і завданням роботи.

Дослідження проводились протягом 2006–2010 рр. на спортивних базах: Конча-Заспа (м. Київ), м. Алушта, а також на змаганнях: чемпіонаті світу 2008 серед молоді (м. Пекін, Китай), чемпіонаті Європи 2008 (м. Тампере, Фінляндія), чемпіонаті України 2008 (м. Черкаси), кубку України 2010 (м. Черкаси) за участю комплексної наукової групи з греко-римської боротьби.

^ На першому етапі (2006–2007 рр.) проведено аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, щодо процесу підвищення спортивної майстерності борців греко-римського стилю високої кваліфікації, зокрема удосконалення системи управління спортивною діяльністю, ефективності контролю технічної підготовленості, застосування сучасних досягнень психофізіологічної діагностики в підготовці спортсменів.

^ На другому етапі (2007–2008 рр.) проведені дослідження, за допомогою яких вивчено змагальний обсяг техніки борців греко-римського стилю високої кваліфікації, виявлені ефективні прийоми, вивчено психофізіологічний стан борців в умовах тренування і змагань, проведено аналіз техніки виконання ефективних кидків, вивчено взаємозв’язок між часом виконання фази відриву кидка прогином з партеру та психофізіологічним станом борців в умовах тренування і змагань, оброблено отримані показники та проаналізовано їх динаміку, розроблено програму контролю технічної підготовленості борців високої кваліфікації з урахуванням їх психофізіологічних станів в змагальних умовах.

^ На третьому етапі (2008–2010 рр.) проведено апробацію запропонованої програми контролю технічної підготовленості борців високої кваліфікації з урахуванням їх психофізіологічного стану в умовах змагань, для чого було проведено експериментальні дослідження. Контрольні заміри проводились напередодні та в день виступу спортсменів у змаганнях.

У дослідженнях взяли участь 34 борці греко-римського стилю; члени національної збірної команди України з греко-римської боротьби; спортивна кваліфікація майстер спорту України (МС) – 14 спортсменів, майстер спорту міжнародного класу (МСМК) – 18 спортсменів, заслужений майстер спорту (ЗМС) – 2 спортсмени; вік від 20 до 32 років.

У третьому розділі „Аналіз обсягу змагальних дій і техніки виконання ефективних прийомів борців греко-римського стилю високої кваліфікації” – наведено результати експериментальних досліджень обсягу змагальних дій борців на сучасному етапі розвитку греко-римської боротьби. Вивчені часові характеристики кидка прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з положення партер, який виконували борці високої кваліфікації різних вагових категорій в умовах тренування і змагань.

Згідно отриманих результатів встановлено, що боротьба в партері є більш ефективнішою, ніж боротьба у положенні „стійка”, враховуючи, що більшість часу поєдинку борці змагаються у стійці, а більшість прийомів виконують у партері (рис. 1).
а1

2

бРис. 1. Тривалість боротьби та кількість виконання прийомів у стійці і партері на змаганнях (%):

1 – партер; 2 – стійка; а – тривалість боротьби; б – кількість прийомів


В результаті аналізу кількості виконання ефективних кидків на змаганнях (рис. 2) встановлено, що найбільш ефективним кидком в греко-римській боротьбі на сучасному етапі розвитку є кидок прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з партеру.

За результатами аналізу техніки виконання кидка прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з партеру визначено фазову структуру, вимоги щодо часу виконання окремих фаз та прийому в цілому: тривалість фази відриву – час від моменту початку відриву суперника від килиму до моменту повного відриву суперника від килиму; тривалість завершальної фази – час від моменту повного відриву суперника від килиму до моменту торкання його тулуба будь-якою частиною під час падіння на килим; загальний час кидка – час від моменту початку відриву суперника від килиму до моменту торкання його тулуба будь-якою частиною під час падіння на килим.
Рис. 2. Кількість різних кидків, виконаних борцями високої кваліфікації на змаганнях з греко-римської боротьби , % (n=81):

1 – кидки через спину; 2 – кидки через груди; 3 – кидки через плечі; 4 – кидки прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з партеру


В результаті аналізу техніки виконання кидка прогином з партеру виявлено, відмінності щодо виконання окремих фаз і кидка в цілому борцями в різних умовах тренування та змагань (табл. 1).


^ Таблиця 1

Тривалість виконання кидка прогином з партеру борцями за різних умов тренування та змагань


Показники

часу виконання кидка

В умовах змагань

(n=29)

В умовах тренування

без опору суперника

(n=34)

В умовах тренування

з опором суперника

(n=34)SSS

Тривалість виконання фази відриву кидка, с

0,54

0,11

0,20

0,05

0,46

0,10

Тривалість виконання завершальної фази, с

2,01

0,61

0,52

0,11

1,36

0,23

Тривалість часу виконання кидка в цілому, с

2,53

0,53

0,73

0,16

1,75

0,18


Встановлено, що тривалість виконання прийому в цілому і окремих фаз залежить від вагової категорії спортсменів, та умов реалізації прийому. Час виконання прийому збільшується в умовах, коли суперник починає чинити опір, або в умовах змагальної діяльності. При цьому фаза відриву кидка є вирішальною для проведення прийому.

Результати дослідження довели, що менше всього часу на виконання окремих фаз і прийому в цілому, витрачають борці в умовах тренування без чинення опору суперником, а більше всього – в умовах змагальної боротьби.

У четвертому розділі „Взаємозв’язок між часовими характеристиками техніки виконання кидка прогином з партеру та психофізіологічним станом борців високої кваліфікації” – подано результати дослідження психофізіологічного стану борців греко-римського стилю високої кваліфікації в різних умовах тренування та змагань (табл. 2).


Таблиця 2

Латентний період простої та складної зорово-моторної реакції у борців греко-римського стилю високої кваліфікації в умовах тренування та змагань


Показники

психофізіологічного стану

В умовах

тренувань

(n=34)

В умовах

змагань,

у борців, які

виконали

кидок (n=10)

В умовах змагань,

у борців, які

не виконали

кидок (n=24)SSS

Латентний період простої зорово-моторної реакції, мс

253,5 * **

5,4

259,2 * ***

5,7

292,6 ** ***

9,4

Латентний період складної зорово-моторної реакції, мс

357,5 * **

4,3

377,8 * ***

3,7

370,5 ** ***

7,3

Латентний період складної зорово-моторної реакції при виконанні тесту правою рукою, мс

387,7 * **

3,1

403,1 *

5,2

403,7 **

4,7

Латентний період складної зорово-моторної реакції при виконанні тесту лівою рукою, мс

352,7 **

3,4

354,3 ***

2,8

396,7 ** ***

9,2


Примітки: * – різниця між показниками у борців в умовах тренування, в порівнянні з борцями, які виконали кидок в умовах змагань, статистично значуща на рівні p<0,05; ** – різниця між показниками у борців в умовах тренування, в порівнянні з борцями, які не виконали кидок в умовах змагань, статистично значуща на рівні p<0,05; *** – різниця між показниками у борців, які не виконали кидок, в порівнянні з борцями, які виконали кидок в умовах змагань, статистично значуща на рівні p<0,05


В результаті досліджень психофізіологічного стану встановлено, що в умовах екстремальної змагальної діяльності у борців спостерігається збільшення значень латентного періоду простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР) і латентного періоду складної зорово-моторної реакції (ЛП СЗМР) в порівнянні зі значеннями, що отримані в умовах тренування (p<0,05).

Виявлено, що в умовах змагань борці, які виконали кидок, мають менші значення ЛП ПЗМР і ЛП СЗМР при виконанні тесту лівою рукою в порівнянні зі значеннями, що отримані борцями, яким не вдалося виконати кидок (p<0,05).

В результаті аналізу отриманих результатів показників реакції на руховий об’єкт (табл. 3) встановлено, що в умовах тренування та змагань у спортсменів кількість реакцій випередження і запізнення більша, ніж точних реакцій (p<0,05).


^ Таблиця 3

Реакція на рухомий об’єкт у борців греко-римського стилю високої

кваліфікації в умовах тренування та змагань


Показники психофізіологічного стану

В умовах тренування

(n=34)

В умовах змагань,

у борців, які виконали

кидок (n=10)

В умовах змагань,

у борців, які

не виконали

кидок (n=24)SSS

Відхилення часу реакції, мс

18,9 **

2,4

20,5 ***

4,9

26,0 ** ***

1,3

Кількість точних реакцій, разів

2,8

0,6

3,0

0,6

3,1

0,6

Кількість реакцій випереджання, разів

7,9

1,2

9,0 ***

1,6

7,5 ***

1,0

Відхилення часу реакцій випереджання, мс

20,9 **

2,8

21,0 ***

2,2

30,0 ** ***

1,6

Кількість реакцій запізнення, разів

10,3 *

1,8

8,0 * ***

1,2

10,3 ***

2,0

Відхилення часу реакцій запізнення, мс

29,8 **

2,1

30,3 ***

1,1

27,6 ** ***

1,2


Примітки: * – різниця між показниками у борців в умовах тренування,
в порівнянні з борцями, які виконали кидок в умовах змагань, статистично значуща на рівні p<0,05; ** – різниця між показниками у борців в умовах тренування,
в порівнянні з борцями, які не виконали кидок в умовах змагань, статистично значуща на рівні p<0,05; *** – різниця між показниками у борців, які не виконали кидок, в порівнянні з борцями, які виконали кидок в умовах змагань, статистично значуща на рівні p<0,05


Встановлено, що у борців, які виконали кидок в умовах змагань, більше реакцій випереджання, в порівнянні з групою борців в умовах тренування і групою борців, яким не вдалося виконати прийом в умовах змагань(p<0,05), борці в умовах тренування і борці, які не виконали кидок в умовах змагальної діяльності, мають більше реакцій запізнення, в порівнянні з борцями, які виконали кидок (p<0,05).

Отримані дані кореляційного зв’язку між тривалістю фази відриву при виконанні кидка прогином з партеру та показниками психофізіологічного стану у борців в різних умовах тренування та змагань, які свідчать про те, що максимальний зв’язок між досліджуваними показниками спостерігається в екстремальних умовах змагань (табл. 4).

Таблиця 4

Результати аналізу парної кореляції між тривалістю фази відриву при виконанні кидка прогином з партеру та психофізіологічним станом

у борців високої кваліфікації


Показники

психофізіологічного стану

В умовах тренування

без опору суперника

(n=34)

В умовах тренування

з опором суперника

(n=34)

В умовах

змагань

(n=29)

Латентний період простої зорово-моторної реакції, мс

0,40*

0,47*

0,83*

Латентний період складної зорово-моторної реакції, мс

0,13

0,43*

0,79*

Латентний період складної зорово-моторної реакції при виконанні тесту правою рукою, мс

0,13

0,41*

0,86*

Латентний період складної зорово-моторної реакції при виконанні тесту лівою рукою, мс

0,12

0,43*

0,47*

Відхилення часу реакції, мс

0,02

0,18

0,37*

Кількість точних реакцій, разів

-0,38*

-0,14

-0,46*

Кількість реакцій випередження, разів

-0,04

-0,21

-0,34 *

Відхилення часу реакцій випередження, мс

-0,28

-0,32

-0,38*

Кількість реакцій запізнення, разів

0,31

0,16

0,40*

Відхилення часу реакцій запізнення, мс

-0,20

-0,21

-0,41*


Примітка. * – коефіцієнт кореляції статистично значущий на рівні p<0,05


За допомогою кореляційного аналізу встановлено, що найбільш інформативними показниками психофізіологічного стану є показники ЛП ПЗМР, ЛП СЗМР (р<0,05).

В результаті проведення регресійного аналізу побудовані математичні моделі залежності тривалості фази відриву при виконанні кидка прогином з партеру від показників психофізіологічного стану.

Найбільш оптимальною за критерієм залежності тривалості фази відриву при виконанні кидка з партеру від показників психофізіологічного стану є модель, де факторами впливу були латентний період простої зорово-моторної реакції та латентний період складної зорово-моторної реакції:

t фв= -1758,18+3,41Х1+3,80X2,

де t фв – тривалість фази відриву кидка, мс;

Х1 –латентний період простої зорово-моторної реакції, мс;

Х2 – латентный период сложной зрительно-моторной реакции, мс;

стандартна помилка оцінки моделі 64,3 мс;

коефіцієнт множинної кореляції R – 0,86;

коефіцієнт детермінації R2 – 0,74;

модель статистично значуща на рівні p<0,01.


Визначено, що у борців високої кваліфікації в умовах змагань, на фоні зменшення значень латентного періоду простої зорово-моторної реакції та латентного періоду складної зорово-моторної реакції зменшується тривалість фази відриву при виконанні кидка прогином з партеру, що в свою чергу, збільшує можливість виконання прийому в поєдинку.

Для перевірки валідності моделі залежності тривалості фази відриву при виконанні кидка прогином з партеру від значень латентного періоду простої зорово-моторної реакції та латентного періоду складної зорово-моторної реакції, нами була використана експериментальна вибірка, спортсмени якої не відрізнялись за рівнем кваліфікації від спортсменів, за показниками яких розроблено модель, що підтверджено за допомогою точного критерію Фішера на рівні р>0,05 (табл. 5). Серед обстежених – 8 майстрів спорту (МС), 11 майстрів спорту міжнародного класу (МСМК), 1 заслужений майстер спорту (ЗМС).

  1   2

Схожі:

Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconТоменко олександр анатолійович
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconБардашевський юрій валерійович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді І...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconАціональний університет фізичного виховання І спорту україни лі Бо
...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович iconНауковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Кашуба Віталій Олександрович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи