Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван
Скачати 425.57 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван
Сторінка1/3
Дата02.07.2012
Розмір425.57 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


РАШЕД CАУД КУФТАН АЛАДВАН


УДК 796:616.71-085+371.72


ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ


24.00.03 - Фізична реабілітація


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання та спорту


Київ - 2011

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник

кандидат медичних наук, доцент Баннікова Римма Олексіївна,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, доцент кафедри фізичної реабілітації


^ Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Юшковська Ольга Геннадіївна,

Одеський національний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології;


доктор медичних наук, професор ^ Шахліна Лариса Ян-Генріхівна,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри спортивної медицини


Захист відбудеться 29 вересня 2011 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (03680, м.Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м.Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розісланий 26 серпня 2011 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г. В. Коробейніков


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. У сучасному суспільстві простежується чітка тенденція до прогресування метаболічних захворювань скелета (Б.Л.Риггз, Л.Д.Мелтон, 2000; М.А.Корж, 2002; В.В.Поворознюк, 2004; О.М.Лесняк, Л.І.Беневоленська, 2009), провідне місце серед яких за оцінками експертів ВОЗ посідає остеопороз, що досягає 85% серед осіб літнього віку. Остеопороз - системне метаболічне захворювання скелета, що характеризується зниженням кісткової маси й мікроструктурними ушкодженнями кісткової тканини, які призводять до підвищеної крихкості костей і відповідно до збільшення ризику переломів (В.В.Поворознюк, 2005; Л.І.Беневоленська, 2003; 2006; L.Ducas, E.Schacht еt al., 2005). За останні роки остеопороз, це багатоліке захворювання, що не має ранньої специфічної клініки, значно «омолодився», що вимагає пошуку ефективних засобів для його профілактики (А.П.Крись-Пугач, Т.А.Кінчая-Поліщук, О.Г.Гайко, 2002; Л.А.Щеплягіна, 2005).

Серед причин, що призводять до виникнення порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини й розвитку остеопорозу, істотна роль належить способу життя людини (його фізичній та соціальній активності, особливостям харчування, шкідливим звичкам тощо) (M.C.Chapuy, R.Pamphile еt al., 2002; R.Rizzoli, 2008). Звідси випливає, що знання й урахування чинників ризику при організації профілактики остеопорозу набувають особливого значення, а студентська молодь саме й може бути найбільш перспективною віковою категорією стосовно формування здорового способу життя (О.О.Яременко, 2004; О.Г.Юшковська, 2009).

Нормальний стан кісткової тканини визначає не лише гармонійний фізичний розвиток людини, але й обумовлює здоров'я в цілому. Формування скелета людини починається в період внутрішньоутробного розвитку й завершується до двадцятип'ятирічного віку - періоду утворення піка кісткової маси (Л.І.Беневоленська, 2003; В.В.Поворознюк, 2010). Одним із провідних чинників уповільненого формування піка кісткової маси й порушення її структурно-функціонального стану є низька фізична активність у період росту опорно-рухового апарату (В.В.Поворознюк, Е.Д.Клочко, Т.В.Орлик, 2001; В.В.Поворознюк, 2010; F.Branca, S.Vatuena, 2001). І хоча давно відомо, що фізична інертність і малорухомий спосіб життя зменшують кісткову масу, а фізична активність її збільшує, проте в літературі відсутні чіткі рекомендації про тип фізичної активності, не визначений оптимальний вік для занять із метою попередження остеопорозу, не ясно, навантаження якої інтенсивності найбільш ефективні (В.В.Поворознюк, О.Б.Шеремет, 2002; Л.Г.Шахліна, В.В.Поворознюк, 2004; V.V.Povoroznjuk, L.G.Shakhlina, R.O.Bannikova, 2007; Л.Г.Шахліна, І.В.Захарченко, 2010). Ситуація ускладнюється відсутністю конкретних даних про можливість впливу різних чинників здорового способу життя у поєднанні з адекватною руховою активністю на стан кісткової тканини в період формування піка кісткової маси. Виходячи із цього можна зробити висновок про те, що особливого значення набувають реабілітаційні заходи, спрямовані на формування мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового способу й стилю життя студентів, забезпечення їх гармонійного фізичного розвитку й оптимального структурно-функціонального стану кісткової тканини. З урахуванням вище викладеного, вибір теми актуальний, науково й практично значущий.

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційна робота відповідає «Зведеному плану НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 4.1.5. «Сучасні принципи профілактики і реабілітації захворювань кістково-м'язової системи» (№ держреєстрації 0106U010793). Роль автора полягає в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини й компонентного складу тіла у студентів, які займаються й не займаються спортом; розробці та апробації комплексної програми профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в умовах вищого навчального закладу.

Мета роботи ? розробити комплексну програму профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у студентів з використанням засобів фізичної реабілітації.

^ Завдання роботи:

 1. Систематизувати й узагальнити сучасні науково-теоретичні та методичні знання, результати практичного вітчизняного й закордонного досвіду з питань використання засобів фізичної (рухової) реабілітації та чинників здорового способу життя в попередженні порушень міцності кісткової тканини в юнацькому віці.

 2. Вивчити структурно-якісні характеристики кісткової тканини та фракційний склад тіла у студентів, які займаються й не займаються спортом.

 3. Розробити комплексну програму профілактики порушень кісткової тканини з використанням засобів фізичної реабілітації для студентів, які не дотримуються здорового способу життя.

 4. Визначити ефективність впливу запропонованих засобів фізичної реабілітації на формування піку кісткової маси та показники складу тіла студентів.

Об'єкт дослідження ? структурно-функціональний стан кісткової тканини у студентів.

^ Предмет дослідження ? структура та зміст програми профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини засобами фізичної реабілітації у студентів в умовах вищого навчального закладу.

^ Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури; педагогічний експеримент; анкетування; інструментальні методи дослідження: ультразвукова денситометрія, аналіз складу тіла; визначення індексу маси тіла, методи математичної статистики.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

? уперше на підставі виявлених структурно-якісних характеристик кісткової тканини та зміни фракційного складу тіла розроблена комплексна

програма профілактики остеопорозу з використанням засобів фізичної реабілітації, що складається з інформаційно-освітнього й адаптаційно-оздоровчого блоків, спрямованих на запобігання розвитку остеопенічних станів у студентів вищих навчальних закладів;

  • уперше розроблені структура та зміст занять інформаційно-освітнього блоку комплексної програми, спрямовані на формування активного й зацікавленого ставлення студентів до свого здоров'я, підвищення їх інформованості про чинники ризику остеопенії/остеопороза та про засоби фізичної реабілітації, спрямовані на профілактику метаболічних захворювань скелета;

  • науково обґрунтовано поєднання вправ аеробної та силової спрямованості в заняттях адаптаційно-оздоровчого блоку комплексної програми профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини;

  • розширено теоретичні уявлення про вплив запропонованих засобів фізичної реабілітації та факторів здорового способу життя на характеристики міцності кісткової тканини;

 • доповнено дані, що характеризують особливості компонентного складу тіла у осіб юнацького віку, які займаються й не займаються спортом.

^ Практична значущість отриманих результатів полягає в розробці комплексної програми профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у студентів, що ґрунтується на використанні засобів фізичної реабілітації, пропаганді здорового способу життя, модифікації чинників ризику остеопорозу, що й дозволяє забезпечити формування максимального піка кісткової маси. Результати досліджень впроваджені в навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту України під час викладання дисципліни «Фізична реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату» для магістрів за фахом «Фізична реабілітація», практичну діяльність лабораторії «Теорії та методики спортивної підготовки й резервних можливостей спортсменів» НДІ НУФВСУ й учбово-оздоровчого комплексу «Олімпійський стиль» НУФВСУ, що підтверджується відповідними актами впровадження.

^ Особистий внесок автора полягає в теоретичній розробці й обґрунтуванні основних ідей і положень дисертаційного дослідження, організації та проведенні комплексних інструментальних досліджень, обґрунтуванні, розробці та впровадженні комплексної програми профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у студентів, кількісному і якісному аналізі отриманих результатів, їхньому узагальненні й інтерпретації, підготовці публікацій.

^ Апробація результатів досліджень. Матеріали дисертації доповідалися на I–IV Міжнародних конференціях молодих вчених (Київ, 2008–2011); Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров'я та освіта: проблеми й перспективи» (Донецьк, 2008); ХII Міжнародному науковому конгресі «Сучасний олімпійський і параолімпійський спорт і спорт для всіх» (Москва, 2008), ХIII-ХIV Міжнародних наукових конгресах «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх» (Алмати, 2009; Київ, 2010); науково-методичних конференціях кафедри фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України ( 2008-2011).

Публікації. Основні положення дисертаційних досліджень викладені в 9 наукових працях, 5 з яких - у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України.

^ Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 202 сторінках основного тексту, складається зі вступу, шести розділів, практичних рекомендацій, висновків, додатків, вміщує 30 таблиць й 15 рисунків. У роботі використано 252 джерела літератури, з яких 148 вітчизняних і 104 закордонних авторів.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтована актуальність проблеми, визначені об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження; розкриті наукова новизна й практична значущість роботи, відбитий особистий внесок здобувача; представлена сфера апробації результатів дослідження, зазначена кількість публікацій.

У першому розділі дисертаційної роботи «Сучасні уявлення про роль засобів і методів фізичної реабілітації у профілактиці остеопенії/остеопорозу» проведений інформаційний пошук науково-методичної літератури стосовно механізмів розвитку й чинників ризику зниження мінеральної щільності кісток у осіб молодого віку, викладені основні принципи профілактики остеопорозу.

З'ясовано, що стратегія первинної профілактики остеопорозу повинна розроблятися з урахуванням формування кісткової системи в нормі та її еволюції протягом життя й бути спрямованою на досягнення оптимального піка кісткової маси в період статевого дозрівання, формування скелета з максимальними характеристиками міцності.

Установлено, що передумовами для успішної профілактики остеопорозу є докорінна зміна способу життя, модифікація чинників ризику остеопорозу, активний руховий режим. У той же час дані про використання засобів фізичної реабілітації для попередження порушень міцності кісткової тканини в юнацькому віці обмежені, а взаємозв'язок фізичних навантажень із масою кісткової тканини має потребу в подальшому вивченні.

У другому розділі «^ Методи та організація досліджень» описано та обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних об'єкту, предмету, меті й завданням дослідження. Дослідження проведені на базі лабораторії "Теорії та методики спортивної підготовки й резервних можливостей спортсменів" НДІ НУФВСУ. Контингент випробовуваних ? студенти ІІІ - IV курсів НУФВСУ. Загальна кількість обстежених 126 осіб (37 дівчат і 89 юнаків) віком 19-23 роки. З них осіб, які займаються спортом (легкою та важкою атлетикою, гімнастикою, боротьбою, велоспортом) ? 86 (23 дівчини й 63 юнаки) і не займаються спортом (реабілітологи) ? 40 осіб (14 дівчат і 26 юнаків). З 40 реабілітологів 18 ? іноземні студенти.

Дослідження проводилися в 3 етапи.

На першому етапі (2007-2008) було проаналізовано й оцінено стан проблеми, що досліджувалася, за джерелами літератури. Опановано й апробовано методи дослідження. Розроблено анкети. Проведено попередній добір контингенту випробуваних.

На другому етапі (2009 -2010) був проведений констатуючий експеримент із застосуванням анкетування й методів інструментальної діагностики, що дозволяють об'єктивно оцінити структурно-якісні характеристики кісткової тканини та фракційний склад тіла в обстеженого контингенту й розробити комплексну програму профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у студентів.

На третьому етапі (2010-2011) проведено формуючий експеримент, визначена ефективність запропонованої програми, узагальнені результати дослідження, зроблені висновки, розроблені практичні рекомендації, здійснено оформлення дисертаційної роботи.

У третьому розділі «^ Характеристика сформованості валеологічних знань, структурно-функціонального стану кісткової тканини й компонентного складу тіла студентів» представлені дані констатуючого експерименту.

Установлено, що у обстежених студентів рівень валеологічної компетентності стосовно проблеми остеопорозу, чинники ризику його виникнення й потреби піклуватися про власне здоров'я, починаючи з юнацького віку, недостатній. Позитивна відповідь зафіксована тільки у 57,9% студентів. Інформованість дівчат про остеопороз перевищувала інформованість юнаків (відповідно 78,4% і 47,2%). Відсоток усвідомленості серед студентів-реабілітологів про проблему остеопорозу був вищим – 70,0% (дівчата – 92,8%, юнаки – 57,7%). Інформованість студентів про добову потребу організму в кальції була вкрай низькою - 2,4% (серед реабілітологів – 9,1%). Молочні продукти щодня вживають 40,5% студентів (а з реабілітологів – 30,0%), білкову їжу - 74,6% студентів. Вегетаріанством захоплені 22,2 %, на дієті з метою схуднення періодично перебувало 27,7% студентів.

Хронічні захворювання нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, захворювання кісток і суглобів зафіксовані у 15,0% студентів, а переломи кісток - у 38,9%. Про регулярні заняття фізичними вправами повідомили 78,5% студентів.

Процес накопичення кісткової маси залежить від віку, статі, спортивної спеціалізації та кваліфікації і її мінералізація в групах студентів, які займаються й не займаються спортом, відрізняються варіабельністю. Швидкість поширення ультразвуку (SOS) в дівчат МСМК ? 4041,50 м/с (S=117,65 м/с) перевищувала цей показник у дівчат МС ? 4022 м/с (S=67,08 м/с), КМС ? 4011,29 м/с (S=105,76 м/с) і першорозрядниць ? 3881,40 м/с (S=71,53 м/с) при р<0,05. Аналогічна тенденція простежувалася й у юнаків. Відхилення за критерієм Z у всіх висококваліфікованих спортсменів були в межах норми (<-2 SD).

Періоди інтенсивного зростання й активного накопичення кісткової маси в юнацькому віці збігаються. Значення характеристик міцності кісткової тканини випробуваних студентів у віці 23 роки перевищували аналогічні показники 19-річних. SOS у юнаків відповідно 4074,94 м/с (S=147,07 м/с) і 3921,26 м/с (S=108,00 м/с) (р<0,05), у дівчат  4025,81 м/с (S=121,67 м/с) і 3890,53 м/с (S=123,51 м/с). Темпи мінералізації кісткової тканини (за критерієм Z) у юнаків більш інтенсивні, ніж у дівчат, відповідно -0,25 SD (S=0,03 SD) і -0,59 SD (S=0,07 SD) (р<0,05).

Щільність кісток у випробуваних, які займаються спортом, визначається специфікою тренувальної діяльності. Найбільші показники швидкості поширення ультразвуку спостерігалися у студентів-легкоатлетів: у дівчат ? 4076,17 м/с (S=85,87 м/с); у юнаків ? 4025,46 м/с (S=79,72 м/с). Середні значення діагностичного індексу Z відповідно склали -0,57 SD (S=0,15 SD) і -0,24 SD (S=0,06 SD), що очевидно пов'язане з різнобічністю характеру застосовування у даній спеціалізації фізичних навантажень (швидкісно-силових, циклічних, складно-координаційних тощо), що мають визначальний вплив на ступінь адаптації кісткової тканини й збільшення її пікової кісткової маси. Середні значення SOS у дівчат-реабілітологів склали 4011,69 м/с (S=121,71 м/с), у юнаків-реабілітологів ? 4012,78 м/с (S=95,35 м/с), у реабілітологів-іноземців ? 4008,16 м/с (S=117,18 м/с). Значення Z-критерію склали у дівчат -0,65 SD (S=0,16 SD), у юнаків ? -0,63 SD (S=0,17 SD), у реабілітологів-іноземців ? -0,89 SD (S=0,19 SD).

Оптимальний склад тіла варіює залежно від статі й виду спорту. Середні величини індексів маси тіла (ІМТ, ВМI) коливалися у дівчат у межах від 19,83 кг/м2 у гімнасток до 28,69 кг/м2 у важкоатлеток. У юнаків – від 21,61 кг/м2 (S=2,30 кг/м2) у гімнастів до 28,91 кг/м2 (S=3,16 кг/м2) у важкоатлетів. Збільшення показників м'язової маси (FFM) й базального рівня метаболізму (BMR) досягли юнаки-важкоатлети ? 77,28 кг (S=8,77 кг) і 2330,29 ккал (S=213,19 ккал), потім йшли легкоатлети ? 69,82 кг (S=7,18 кг) і 2073,00 ккал (S=217,55 ккал), борці ? 68,98 кг (S=6,80 кг) і 2041,94 ккал (S=231,53 ккал); велосипедисти ? 63,73 кг (S=6,31 кг) і 1884,82 ккал (S=203,60 ккал); реабілітологи ? 63,03 кг (S=4,61 кг) і 1876,89 ккал (S=152,00 ккал); реабілітологи-іноземці ? 62,03 кг (S=6,42 кг) і 1846,17 ккал (S=202,79 ккал); гімнасти ? 59,98 кг (S=5,25 кг) і 1782,13 ккал (S=172,04 ккал).

Достовірне підвищення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ): SOS  4025,46 м/с (S=79,72 м/с); Z  -0,24 SD (S=0,06 SD) за більш високих показників м'язової маси 69,82 кг (S=7,18 кг), індексу маси тіла 23,17 кг/м2 (S=2,60 кг/м2) і базального рівня метаболізму 2073,00 ккал (S=217,55 ккал) установлено у студентів-легкоатлетів (р<0,05).

Найбільший вміст жирової маси (FAT MASS) зафіксовано у дівчат-реабілітологів ? 15,42 кг (S=2,14 кг), що становить 24,52 % (S=3,43 %)(р<0,05). Студентки, які займаються спортом, характеризувалися такими показниками: велосипедистки ? 14,39 кг (S=1,95 кг), що відповідає 23,01 % (S=1,35 %); легкоатлетки ? 11,65 кг (S=1,68 кг), що відповідає 19,80 % (S=1,44 %); гімнастки ? 8,67 кг (S=1,59 кг), що відповідає 15,35 % (S=1,83 %). Серед юнаків на першому місці були важкоатлети, потім йшли реабілітологи, гімнасти, легкоатлети, велосипедисти й борці.

Отримані дані підтверджують, що здоровий спосіб життя й регулярна фізична активність прискорюють процес формування пікової маси кістки й призводять до її позитивного балансу в юнацькому віці, але у значної частини студентів не виявляється повною мірою позитивна мотивація здоров'я, що й стало підставою для розробки комплексної програми профілактики остеопенічних станів.

Четвертий розділ «^ Комплексна програма профілактики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини студентів» присвячений теоретичному обґрунтуванню методичних підходів до розробки програми профілактики.

Підґрунтям для розробки комплексної програми профілактики, що включає інформаційно-освітній і адаптаційно-оздоровчий блоки, став проведений аналіз науково-методичної літератури, результатів анкетування, скринінгових денситометричних досліджень і компонентного складу тіла (рис.1).

При розробці інформаційно-оздоровчого блоку програми профілактики основна увага була приділена підвищенню інформованості студентів про клінічні прояви, причини й чинники ризику розвитку остеопорозу, пошуку способів для запобігання їхнього негативного впливу, необхідності кардинальної зміни способу життя й формування мотивації до здійснення реабілітаційно-профілактичних заходів.

Для пропаганди здорового способу життя були застосовані психологічно й валеологічно обґрунтовані просвітні технології: тренінгові методики навчання, які забезпечували ефективне формування у студентів усвідомлених мотивацій, умінь і навичок, корисних життєво необхідних компетенцій.

Повний цикл інформаційно-освітнього блоку програми складався з 3 тренінгових занять. Всі заняття були побудовані за єдиною схемою і складалися зі вступної, основної (що складається з інформаційної й активної) і заключної частин. Обов'язковим елементом занять були вправи на зняття м'язового напруження - релаксацію.

Відмінною рисою розробленої програми профілактики є одночасне використання не тільки різних чинників здорового способу життя, але й різних видів рухової активності як аеробної, так і силової спрямованості, що мають максимальний позитивний вплив на кісткову систему. Програма профілактики передбачала комплексне використання в оздоровчих заняттях таких засобів рухової реабілітації: вправ з навантаженням вагою тіла, силових вправ, вправ для підвищення рухливості в суглобах, вправ на розтягування м'язів у поєднанні зі вправами на розслаблення, дихальною гімнастикою, прийомами психорегуляції та раціональним збалансованим харчуванням, що побудоване на принципах досягнення енергетичного балансу, встановленні правильного співвідношення між основними харчовими речовинами ? білками, жирами й вуглеводами; установлення певних співвідношень між рослинними й

І місяць

ІІ міс.

ІІІ міс.

IV міс.

V міс.

VI міс.

VII міс.

VIII міс.

IX міс.

X міс.

XI міс.

XII міс.

^ Вступний період

Основной період

Заключний період

помірний режим

помірно-тренувальний режим

тренувальний режим

тренувальний режим

Завдання:

 • підвищення рівня знань про здоровий спосіб життя;

 • корекція поведінкової діяльності;

 • опанування навичок здорового способу життя;

 • ознайомлення з основними видами фізичних вправ;

 • підвищення аеробних можливостей;

 • підвищення силових можливостей

Завдання:

 • підвищення МЩКТ;

 • поліпшення ваго-зростових показників;

 • нормалізація маси тіла;

 • досягнення оптимального рівня вмісту жиру в організмі;

 • поліпшення постави й координації рухів

 • підвищення аеробних можливостей;

 • тренування м’язової сили

Завдання:

 • закріплення отриманих валеологічних знань;

 • збереження прихильності до здорового способу життя;

 • удосконалення рухових навичок і вмінь;

 • підвищення аеробних можливостей;

 • підвищення силових можливостей
  1   2   3

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconНациональный университет физического воспитания и спорта украины рашед cауд куфтан аладван
Профилактика нарушений структурно-функционального состояния костной ткани у студентов средствами физической реабилитации
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни рашед cауд куфтан аладван iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи