Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років
Сторінка1/6
Дата02.07.2012
Розмір0.9 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

УДК 796.015.83

ХУДОЛІЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ юНИХ ГІМНАСТІВ 7—13 РОКІВ

24.00.01 — Олімпійський і професійний спорт

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту

¶Київ —2011
¶Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

^ Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Єрмаков С. С., Харківська державна академія дизайну і мистецтв, про­ректор з наукової роботи, завідувач кафедри фізичного виховання

^ Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Болобан В. М., Національний уні­верситет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри спортивних видів гімнастики і спортивного танцю;

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Корягін В. М., Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фізичного виховання;

доктор біологічних наук, професор Романенко В.О., Донецький націо­нальний університет, професор кафедри фізіології людини та тварин

Захист відбудеться 9 червня 2011 року о 12 год. 30 хв. на засіданні спе­ціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізич­ного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

Автореферат розіслано 6 травня 2011 р.


¶Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В.І. Воронова
^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Упродовж багатьох років українські гімнас­ти успішно борються за найвищі місця на чемпіонатах Європи, світу і Іграх олімпіад. Стабільність успіхів перш за все пов'язана із значним підвищенням об'єму навчально-тренувальної роботи на всіх етапах підготовки гімнастів. Найбурхливіше підвищення об'єму роботи наголошувалося в 1972—1980 ро­ках. У даний час об'єм навчально-тренувальної роботи досяг максимальних значень і наступив момент його обмеження, оскільки подальше його збільшен­ня призведе до виснаження ресурсів організму юних гімнастів. Нарощування об'єму навчально-тренувальної роботи ставить задачу пошуку оптимального співвідношення часу, відведеного на підвищення спортивної майстерності і реалізацію соціальних програм, таких як: отримання освіти, придбання спе­ціальності. Все це вимагає розробки методів тренування, які дозволяють в разі мінімально можливих витрат отримати максимальний результат.

Забезпечення подальшого зростання спортивної майстерності юних гім­настів можливе на основі раціональної побудови процесу підготовки і вима­гає комплексного дослідження: показників, що характеризують стан різних сторін підготовленості юних гімнастів залежно від віку і стажу занять; про­центного розподілу часу, відведеного на технічну, фізичну, спеціально-ру­хову, функціональну підготовку, які закономірно зв'язані між собою через об'єктивно протікаючі процеси термінового і довготривалого етапів при­стосовування організму; структури і спрямованості тренувальних наванта­жень; надійної, інформативної системи контролю і регулювання тренуваль­ного процесу. Підвищення якості навчально-тренувального процесу юних спортсменів пов'язується з вдосконаленням професійної підготовки фахівців в галузі фізичного виховання і спорту, з використанням системного підходу і моделювання для отримання нової інформації про систему підготовки.

Сучасна система підготовки юних спортсменів розглядається як скла­дова багаторічної підготовки спортсменів і спрямована на створення оп­тимальних умов для досягнення максимальних результатів на етапі вищих досягнень (В.П. Філін, 1980; А. М. Шлемін, 1973, 1980; М.Я. Набатнікова, 1982; В.М. Платонов, К.П. Сахновський, 1988; В.М. Платонов, 1997, 2004; О.В. Матицін, 2001, 2002; В.Г. Нікітушкін, 2010; В.М. Корягін, 2010). Мета підготовки юних гімнастів на кожному з етапів визначається у відповід­ності до розвитку рухової функції, сензитивних періодів розвитку рухових здібностей, закономірностей навчання і вікових особливостей адаптації до тренувальних навантажень.

Якісні зміни в розвитку юнацької гімнастики обумовлені: наявністю тео­ретичних розробок з техніки виконання гімнастичних вправ (Ю.К. Гавер-довський, 2003, 2007; Ю.О. Іпполітов, 1997; В.М. Болобан, 2006, 2007, 2009); збільшенням обсягу навчально-тренувальної роботи (М.Л. Укран, 1971; ¶В.М. Смолевський, Ю.К. Гавердовський, 1999); зміною технології навчання гімнастичним вправам (А.М. Шлемін, 1968, 1973; Ю.К. Гавердовський, 1986, 2003, 2007; Ю.О. Іпполітов, 1997); зміною уявлень про можливості розвитку рухових здібностей (Ю.В. Менхін, 1989,1996,1997); удосконаленням механіз­мів управління навчально-тренувальним процесом юних гімнастів на усіх етапах підготовки (Є.С. Бєлов, Є.А. Зємсков, А.В. Менхін, 1983; Ю.К. Гавер­довський, Т.С. Лисицька, Є.Ю. Розін, В.М. Смолевський, 2005); удосконален­ням механізмів управління навчально-тренувальним процесом спортсменів високої кваліфікації (Л.П. Матвєєв, 1999; В.М. Платонов, 1997,2004).

Аналіз науково-методичних робіт дозволив визначити, що в даний час недостатньо висвітлені питання співвідношення засобів підготовки у нав­чально-тренувальному процесі юних гімнастів. Цьому питанню присвячені одиничні роботи A.M. Сона (1976), В.Є. Кириллова (1983), Р.І. Райтера (2003). У роботах зі спортивної гімнастики необґрунтовано мало приділяється уваги дослідженню режимів тренувальних занять у період навчання рухам і підго­товки до змагань юних гімнастів, обґрунтовуванню величини і спрямованості тренувальних навантажень. Немає досліджень з обгрунтування розподілу за­собів переважної спрямованості на певному етапі підготовки юних гімнастів.

Одним із ефективних методів вивчення раціональної побудови навчаль­но-тренувального процесу є моделювання. Для вирішення проблеми ра­ціональної побудови процесу підготовки спортсменів високої кваліфікації проведені дослідження з розробки і вивчення моделей тренувального про­цесу (В. В. Петровський, 1973—1982; В. М. Платонов, 1980—2004; Ю. В. Верхо-шанський, 1985; С.С. Єрмаков, 2010). У юнацькому спорті приділяється біль­ше уваги розробці моделі спортсмена (М.Я. Набатнікова, 1982; М. А. Фомін, В.П. Філін, 1986; К.П. Сахновський, 1990, 1997; К. Коханович, 1999) і менше — вивченню, і реалізації моделей тренувальних навантажень.

У доступній науково-методичній літературі ми не знайшли викладення концепції побудови навчально-тренувального процесу на основі моделювання окремих компонентів системи підготовки юних гімнастів. Є всі підстави при­пускати, що використання моделей функціонального стану, рівня рухової під­готовленості юних гімнастів на всіх етапах підготовки, моделей тренувальних навантажень підвищить швидкість аналізу ефективності підготовки. Аналіз моделей дозволить отримати нову інформацію про динаміку рухової і функ­ціональної підготовленості юних гімнастів, про тривалість застосування тре­нувальних навантажень різної величини, засобів переважної спрямованості, а також їх розміщення у навчально-тренувальному процесі юних гімнастів.

Вищевикладене свідчить про актуальність наших досліджень, оскільки вони спрямовані на пошук оптимізації системи підготовки юних гімнастів з метою досягнення високих спортивних результатів на етапі спортивного удосконалення.

^ Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну ро­боту виконано згідно багаторічного комплексного плану науково-дослідної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, що виконувалася з 1984 року за темами:

1984—1995 рр. — «Вплив фізичних навантажень на процес навчання рухам і розвиток адаптаційних можливостей організма дітей і підлітків» (№ державної реєстрації 01829011671);

1996—2000 рр. — «Моделювання процесу підготовки юних гімнастів»;

2001—2010 рр. — «Методологія і методика моделювання процесу під­готовки юних спортсменів».

Автор був керівником тем.

^ Мета дослідження — обґрунтувати теоретико-методичні засади, кон­цепцію побудови навчально-тренувального процесу на основі моделюван­ня окремих компонентів системи підготовки юних гімнастів.

^ Завдання дослідження:

 1. На основі аналізу науково-методичної літератури виявити сутність, провідні тенденції розвитку системи підготовки юних гімнастів та визначити теоретичні передумови і методологічні підходи її по­дальшого удосконалення.

 2. Розробити концептуальні підходи до обґрунтування параметрич­них моделей технічної, фізичної, спеціально-рухової і функціо­нальної підготовленості юних гімнастів 7—13 років.

 3. Обґрунтувати концептуальні підходи до моделювання тренуваль­них впливів у процесі підготовки юних гімнастів 7—13 років.

 4. Визначити закономірності розміщення засобів переважної спря­мованості у період навчання рухам, розвитку рухових здібностей і підготовки до змагань юних гімнастів 7—13 років.

 5. Експериментально обґрунтувати ефективність побудови навчаль­но-тренувального процесу на основі моделей підготовки юних гім­настів 7—13 років.

 6. Розробити комплекс заходів для удосконалення теоретико-мето-дичних основ системи підготовки юних гімнастів 7—13 років.

^ Об'єкт дослідження — процес підготовки юних гімнастів.

Предмет дослідження — система підготовки юних гімнастів, моделі окремих її компонентів.

^ Методологія дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані як філософські, так і загальнонаукові методи дослідження.

Дослідження здійснювалося з урахуванням:

 • синергетичного підходу, який дозволив систему підготовки юних гімнастів розглядати як таку, що має власну логіку самоорганізації через багатовимірність її проявів;

 • системного підходу, що дав можливість дослідити у взаємозв'язку і взаємодії елементи системи підготовки;

 • моделювання, що забезпечило отримання нових знань про об'єкт дослідження і реалізацію їх на практиці.

Теоретичну основу дослідження складають:

 • праці із загальної теорії підготовки спортсменів в олімпійсько­му спорті (Л.П. Матвєєв, В.М. Платонов, М.М. Булатова, Ю.В. Верхошанський);

 • праці з теорії і методики підготовки юних спортсменів (В. П. Філін, М. Я. Набатнікова, Л.В. Волков, Г.М. Максименко, В.М. Корягін);

 • праці видатних теоретиків і методистів з гімнастики (А. М. Шлемін, М.Л. Укран, Ю. К. Гавердовський, Ю. В. Менхін, В. М. Смолевський, В.М. Болобан);

 • у процесі аналізу та обґрунтування теорії навчання руховим діям використані роботи О. М. Крестовнікова, М. О. Бернштейна, П. К. Анохіна, П. Я. Гальперіна та інших.

Такий методологічний підхід формує систему знань про закономір­ності багаторічної підготовки гімнастів у відповідності до загальної теорії підготовки спортсменів В.М. Платонова. Він дає підстави для вдосконален­ня системи підготовки юних гімнастів на основі моделювання компонентів навчально-тренувального процесу.

На основі системного підходу і моделювання в дисертаційній роботі була розроблена концепція побудови навчально-тренувального процесу юних гімнастів 7—13 років. Концепція полягала в тому, що для оптимізації навчально-тренувального процесу використовуються: моделі вікових змін функціонального стану нервово-м'язової і серцево-судинної систем, спор­тивної майстерності гімнастів; моделі тренувальних навантажень; моделі процесу підготовки з метою отримання нової інформацію про динаміку рухової і функціональної підготовленості, про тривалість застосування тренувальних навантажень різної спрямованості та їх розміщення у нав­чально-тренувальному процесі юних гімнастів, про розподіл часу, відве­деного на технічну, фізичну, спеціально-рухову, функціональну підготовки у річному циклі тренування.

Для вирішення поставлених завдань у роботі використано такі методи дослідження: моделювання, системний підхід, методи теоретичного аналізу та узагальнення для виявлення сутності, провідних тенденцій розвитку сис­теми підготовки юних гімнастів та визначення теоретичних передумов і ме­тодологічних підходів її подальшого удосконалення; педагогічне тестування, методи реєстрації сенсомоторних реакцій, методи реєстрації стану серцево-судинної системи, спостереження і педагогічний експеримент для визначен­ня модельних характеристик юних гімнастів, режимів тренувальних наван­тажень; методи математичного аналізу (логістична і асимптотична функції) для визначення закономірностей розміщення засобів переважної спрямова­ності у період розвитку рухових здібностей, навчання гімнастичним вправам і підготовки до змагань; математичні методи планування багатофакторних експериментів для вивчення закономірностей розвитку рухових здібностей, процесу навчання і підготовки до змагань. Отриманий експериментальний матеріал підлягав статистичній обробці з використанням пакетів приклад­них програм статистичної обробки даних (MS Excel, Statistika 6.0).

^ Наукова новизна роботи. Новим для теорії і методики підготовки юних гімнастів є наступне:

— концепція побудови навчально-тренувального процесу на основі моделювання окремих компонентів системи підготовки юних гім­настів, яка включала:

 • використання параметричних моделей вікових змін функціо­нального стану нервово-м'язової і серцево-судинної систем, спортивної майстерності юних гімнастів з метою планування проходження навчального матеріалу і етапного контролю під­готовленості юних гімнастів;

 • оптимізацію тренувальних навантажень у заняттях і мезоциклах на початковому і базовому етапах підготовки юних гімнастів, від­мінних від тих, що є по кількості тренувальних занять з великими навантаженнями і концентрованому їх розміщенню;

 • визначення співвідношення часу відведеного на різні види під­готовки в заняттях місячного циклу у гімнастів 7—13 років у період навчання рухам і підготовки до змагань, що відрізня­ються від традиційних конкретним співвідношенням у кож­ному занятті місячного циклу і концентрованим розподілом засобів переважної спрямованості;

 • програму дослідження, яка дозволяє визначити закономірності процесу розвитку рухових здібностей, навчання гімнастичним вправам і підготовки до змагань юних гімнастів 7—13 років;

 • плани факторних експериментів для вивчення впливу режимів чергування вправ і відпочинку на ефективність розвитку рухо­вих здібностей, формування рухових навичок і підготовки до змагань юних гімнастів 7—13 років;

 • відомості про ефективність розвитку максимальної і швидкісної сили за допомогою концентрованого застосування силових наван­тажень з різним періодом відновлення на оптимальному часовому відрізку, відмінні від тих, що є в науково-методичній літературі, послідовним застосуванням навантажень в заняттях;

 • на основі аналізу моделей процесу навчання і тренування юних гімнас­тів на початковому і базовому етапах підготовки сформульовано ряд принципових настанов щодо програмування навчально-тренувально­го процесу, які містять загальні підстави до розміщення засобів пере­важної спрямованості у період навчання і тренування юних гімнастів.

Підтверджено:

— відомості про педагогічний контроль у спорті, що головним у пе­дагогічному контролі є оцінка стану рухової функції як провідного фактора, що забезпечує зростання спортивно-технічної майстер­ності спортсменів;

— відомості про оцінку величини тренувальних навантажень (для термінового тренувального ефекту) за схемою: зниження показ­ників — велике навантаження, без змін — середнє навантаження, поліпшення показників — мале навантаження.

Уточнено і доповнено:

 • відомості про розробку параметричних моделей технічної, фізич­ної, спеціально-рухової і функціональної підготовленості юних гімнастів 7—13 років на основі стандартних шкал і моделей росту;

 • відомості про формування рухової функції у дітей і підлітків під впливом занять спортивною гімнастикою.

^ Практична значущість. Основним методичним підсумком роботи є принципові настанови стосовно програмування навчально-тренувально­го процесу, які містять загальні підстави до розміщення засобів переваж­ної спрямованості у період навчання і тренування юних гімнастів. Вико­ристання програм забезпечує покращення показників, що характеризують стан нервово-м'язової і серцево-судинної систем, технічної підготовленос­ті юних гімнастів, до оцінки вище за середні; в цьому разі скорочується час тренувальних занять на етапах початкової і базової підготовки на 20% і 40% відповідно. Побудова навчання і тренування на основі інформаційних моделей дозволяє інтенсифікувати процес підготовки, підвищити ефектив­ність управління навчанням і тренуванням юних гімнастів 7—13 років.

У практику підготовки юних гімнастів упроваджено експериментальні засоби і методи підготовки, експериментальна структура тренувального процесу. Концепція підготовки юних гімнастів викладена у навчальних посібниках та методичних рекомендаціях.

На основі результатів дослідження упорядковані окремі розділи прог­рам для інститутів фізичної культури і факультетів фізичного виховання педагогічних університетів.

Практична значущість роботи підтверджується актами впроваджен­ня у навчальний процес підготовки спеціалістів у галузі фізичного вихо­вання і спорту в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Харківській державній академії фізичної культури; у навчально-тренувальний процес юних гімнастів у СДЮСШ «Динамо».

^ Особистий внесок автора полягає у постановці проблеми, висуванні гіпотези, визначенні стратегії і конкретних напрямів досліджень, а також у безпосередньому виконанні всього обсягу дослідницької роботи.

У роботах в співавторстві автору належать формулювання наукової проблеми, визначення мети і завдань дослідження, аналіз та інтерпретація отриманих теоретичних і практичних матеріалів.

^ Апробація отриманих результатів. Основні теоретичні положення і практичні висновки були оприлюднені на науково-практичних конфе­ренціях, присвячених проблемам теорії і методики фізичного виховання, зокрема: XVII Всесоюзна научная конференция «Физиологические меха-

¶низмы адаптации к мышечной деятельности». Ленинград, 17—19 сентября 1984 г. ІХ Всесоюзная научно-практическая конференция «Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов» (Ворошиловград, 20—24 сен­тября 1984 г.). Молода спортивна наука України. VI Міжнародна наукова конференція (20—22 березня 2002 року, м. Львів). Всеукраїнський семінар деканів і завідувачів кафедр фізичного виховання вищих навчальних за­кладів (5—6 листопада 2004 року, м. Львів). Международная электронная научная конференция (Харьков, 26 апреля 2005 года). ІХ Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (20—23 вересня 2005 р. Київ, Україна). Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Наукова конференції (8—9 грудня 2005 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: II Міжнародна конференція (30.11—01.12.2006). Актуальні проблеми фіз­культурної освіти: Наукова конференція (18 травня 2006 року). / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Проблемы и перспективы развития спортив­ных игр и единоборств в высших учебных заведениях // III международная электронная научная конференция, 6 февраля 2007 года. Физическое вос­питание и спорт в высших учебных заведениях: III международная элек­тронная научная конференция, 26 апреля 2007 года (Харьков-Белгород-Красноярск, 2007). ХIV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (5—8 жовтня 2010 р. Київ, Україна).

Публікації. Матеріали досліджень відбито в монографії, у чотирьох навчальних посібниках, навчальних програмах для вищих навчальних за­кладів фізкультурної освіти і 39 наукових публікаціях, з них — 20 наукових праць (одноособові) у рекомендованих ВАК фахових виданнях.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 512 сторінках. Складається із вступу, семи розділів, висновків, списка ви­користаних літературних джерел. У роботі наведено 61 рисунок, 110 табли­ць, 564 літературних джерел.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, мету, завдання, об'єкт, пред­мет дослідження, визначено методологію та методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичну значущість роботи, а також подано інформа­цію про апробацію роботи, особистий внесок автора та його публікації.

Перший розділ дисертації «Сучасні тенденції розвитку системи під­готовки юних гімнастів» присвячений аналізу наукової та методичної літератури у дослідженні сутності і провідних тенденцій розвитку системи підготовки юних гімнастів.

Для аналізу теоретичних засад системи підготовки юних гімнастів ви­користаний системний підхід. У межах системного підходу визначалася мета підготовки юних гімнастів, елементи системи підготовки і зв'язки

¶розвитку і функціонування (М.Я. Набатнікова, 1982; А.М. Шлемін, 1973, 1980; А.М. Шлемін, П.К. Петров, 1977; О.М. Худолій, 1990, 2004, 2005; О.М. Худолій, А.М. Шлемін, 1988; О. Шинкарук, 2006).

Система підготовки юних гімнастів розглядається як складова бага­торічної підготовки спортсменів і спрямована на створення оптималь­них умов для досягнення максимальних результатів на етапі вищих досяг­нень (М.Я. Набатнікова, 1982; В.П. Філін, 1980; А.М. Шлемін 1973, 1980; О.М. Худолій, А.М. Шлемін, 1988; В.М. Платонов, К.П. Сахновський, 1988; В.М. Платонов, 1997,2004; О. В. Матицін, 2001,2002; В. Г. Нікітушкін, 2010). Мета підготовки юних гімнастів на кожному з етапів визначається у від­повідності до розвитку рухової функції, сензитивних періодів розвитку рухових здібностей, закономірностей навчання і вікових особливостей адаптації до тренувальних навантажень.

На основі аналізу науково-методичної літератури встановлено, що сис­тема підготовки юних гімнастів включає наступні елементи, об'єднання яких в одне ціле складає методику підготовки юних гімнастів: I-елемент — педагогічні і тренерські кадри; II-елемент — учні; III-елемент — нав­чальні організації; IV-елемент — мета і завдання підготовки; V-елемент

 • навчальні плани і програми; VI-елемент — умови роботи; VII-елемент

 • метод вправи; VIII-елемент — тренувальні навантаження; IХ-елемент

 • науково-педагогічні кадри.

Перераховані елементи об'єднані наступними типами зв'язків: 1) струк­турними; 2) функціонування; 3) розвитку; 4) управління.

У функціонуванні системи підготовки юних гімнастів важливе значення має оптимізація прийняття рішення (М. Я. Набатнікова, 1982; О. М. Худолій, А.М. Шлемін, 1988). Для прийняття оптимального рішення необхідно:

 1. порівняти отримані результати з модельними (результатами тестів з фізичної, спеціально-рухової підготовки; процентною кількістю вищих груп складності для даного розряду із усієї кількості вивче­них вправ; показниками рівня тренованості);

 2. визначити структуру впливу вправ за допомогою багатофакторних статистик, одержати варіанти навантаження, що забезпечують оп­тимальні умови для навчання рухам і протікання процесів термі­нового і довгострокового етапів адаптації організму;

 3. визначити час реалізації варіанта підготовки в залежності від стану юного спортсмена (рис. 1).

Для отримання достатньої інформації для прийняття рішення викорис­товується моделювання. У розділі розглянуті питання технології процесу моделювання у спортивному тренуванні (В. М. Платонов, 2004; В. В. Пет-ровський, 1973, 1976, 1978; Ю. В. Верхошанський, 1988). Встановлено, що моделювання може бути застосовано для удосконалення методики підго­товки юних гімнастів.

На основі системного підходу і моделювання сформована концепція побудови навчально-тренувального процесу, яка включала розробку і ви-

¶користання: моделей вікових змін функціонального стану; моделей спор­тивної майстерності; моделей тренувальних навантажень; моделей проце­су підготовки з метою отримання нової інформації та оптимізації процесу тренування юних гімнастів 7—13 років.

У другому розділі дисертації
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconОльховий олег михайлович
Теоретико-методичні засади системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconЗєнкова анна миколаївна удк 796. 42. 092 Організаційні основи проведення легкоатлетичних змагань в умовах комерціалізації
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти та науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconОсновні засади кредитно-модульної системи фізичного виховання у внз європи
Васкан І. Г., Хавруняк І. В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Основні засади кредитно-модульної системи...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconОсновні засади кредитно-модульної системи фізичного виховання у внз європи
Васкан І. Г., Хавруняк І. В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Основні засади кредитно-модульної системи...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconТеоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconТеоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни удк 796. 015. 83 Худолій олег миколайович теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років iconФізичного виховання І спорту україни саїнчук микола миколайович
Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної культури І спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи